הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 1 בספטמבר 2013

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 1 בספטמבר 2013

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל שלווה ובוטחת בעצמה. אזרחי ישראל יודעים היטב שאנחנו ערוכים לכל תרחיש אפשרי. אזרחי ישראל צריכים גם לדעת שלאויבינו יש סיבות טובות מאוד לא לבחון את כוחנו ולא לבחון את עוצמתנו. הם יודעים למה.

בהזדמנות הזאת אני מבקש לברך את "התעשייה האווירית" ואת חברת "חלל" על השיגור המוצלח של הלוויין "עמוס 4″. יש מעט מאוד מדינות בעולם שיכולות להתברך בהישג כזה וכראש ממשלת ישראל, אני וגם השרים כאן, גאים בכך.

זאת אחת מן הבשורות הטובות שנתבשרנו בשבוע האחרון. היו גם אחרות.

ישראל עלתה למקום הרביעי בדירוג של מדד יעילות מערכות הבריאות בעולם.

האבטלה שלנו ירדה ל-6.3%, התווספו 21,000 מקומות עבודה – הישג לא רע במציאות הבינלאומית הכלכלית היום.

שנת הלימודים נפתחה כסדרה והורים ל-290,000 ילדים בגילאי 3 – 4 יחסכו לפחות 8,000 ₪ בשנה בזכות תכנית חינוך חינם מגיל 3 שהנהגנו.

ובנוסף, בחודש אוגוסט, חצו את הגדר אפס מסתננים. הגדר שבנינו בלמה את ההסתננות כליל. גם זה הישג בלתי רגיל.

אלו כמובן בשורות טובות לסיום השנה.

השבוע יחגוג עמנו, העם היהודי, את ראש השנה בישראל ובתפוצות. אני מאחל לכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת. אנחנו נמשיך לחזק את הביטחון, נמשיך לפתח את מדינת ישראל ונדאג שתהיה שנה טובה ובטוחה לכל אזרחי ישראל.

נדאג שתהיה גם מתוקה, ולכן אני מבקש מחבריי השרים, שלהם אני מאחל שנה טובה והמשך עשייה פורייה, לטבול תפוח בדבש. שנה טובה.

השר שטייניץ הזכיר לי שיש לנו עוד הישג – של ירדן ג’רבי, שהשיגה את המקום הראשון באליפות העולם בג’ודו. ישראל מדינה חזקה."

***
ב. השר יעקב פרי, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל דווח לממשלה על השיגור המוצלח של לווין התקשורת "עמוס 4″. השר פרי ציין לשבח את עובדי התעשייה האווירית שעומדים מאחורי התכנון והבנייה של "עמוס 4″ ומוסיף כי שיגור הלווין הוא ציון דרך חשוב ביכולתה הטכנולוגית של ישראל.
ראש הממשלה מצטרף לברכות.

ג. הממשלה אישרה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את מינויה של דורית סלינגר, על-ידי שר האוצר, לתפקיד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במקומו של עודד שריג, המסיים את כהונתו.

***
ד. הממשלה שמעה היום סקירה (באמצעות מצגת) מפי מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה, איימן סייף, על פעולות הרשות ועל התחומים בהם חלה התקדמות של המגזר הערבי בין השאר בתחומים כמו השכלה, תעסוקה, הנגשת תחבורה והשתלבות במרקם החיים בחברה ובמדינה. העתק מן המצגת שהוצגה בפני הממשלה מצ"ב.

בתום הדיון קיבלה הממשלה את ההחלטה הבאה:-

1. בהמשך לסעיף 3(4) להחלטת הממשלה מס’ 1204(ערב/13) מיום 15.2.2007, להטיל על הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה (להלן: "הרשות"), בשיתוף משרדי הממשלה, להכין דו"ח פעילות ממשלתית למגזר המיעוטים כדלקמן:

א. להכין דו"ח לממשלה על אודות ההעברות והתמיכות הממשלתיות למגזרי המיעוטים בישראל (להלן: "הדו"ח"). הדו"ח יוצג לממשלה לראשונה בחודש ספטמבר 2014, ויכלול דיווח על הביצוע בשנה הקלנדרית שהסתיימה ופירוט של הקצאות התקציבים לשנה הנכנסת. ככלל, הדו"ח יוצג מדי שנה באופן קבוע במהלך הרבעון השני של השנה.

ב. לצורך הכנת הדו"ח, המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה השונים ינחו את עובדי משרדם לשתף פעולה עם הרשות ולהעביר את כל החומרים והנתונים המצויים בידיהם אשר יידרשו לה, וכן יקבעו איש קשר בכיר שיוגדר באופן ייעודי לצורך זה, ככל שניתן יהא זה הסמנכ"ל או ראש האגף לתכנון מדיניות במשרד.

ג. הרשות תבנה, בשיתוף אגף התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר מערכת מחשוב תומכת לאיסוף וריכוז הנתונים על אודות ההעברות והתמיכות הממשלתיות למגזרי המיעוטים.

2. להטיל על המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה להגיש למנכ"ל משרד ראש הממשלה תוכניות עבודה למגזר המיעוטים כדלקמן:
א. משרדי הממשלה יכינו מדי שנה, במסגרת תכניות העבודה השנתיות, תוכניות עבודה פרטניות הנוגעות למגזרי המיעוטים, לרבות קביעת יעדים בנושא (להלן:"תוכניות העבודה הפרטניות"). תוכניות העבודה הפרטניות יוכנו במתכונת של מדריך התכנון הממשלתי ויוגשו למנכ"ל משרד ראש הממשלה, במקביל להגשת תוכניות העבודה השנתיות הכלליות של המשרדים המוגשות גם הן למשרד ראש הממשלה.

ב. משרדי הממשלה ימנו אנשי קשר במשרדם לצורך קידום הכנת תוכניות העבודה הפרטניות למגזר המיעוטים.

3. יובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי להביא ליצירתן של תקנות תקציביות נפרדות למגזרי המיעוטים, או כדי לשנות משיטת הדיווח החשבונאי של ממשלת ישראל.

***
ה.
1. הממשלה החליטה בעקבות הדיון שנערך היום (1.9.2013) כי תתקיים ביום 13.10.2013 הצבעה בעניין הערר שהגיש השר יעקב פרי בנושא החלת הוראות חוק עבודת נשים על עובדים המועסקים באזור יהודה ושומרון (הצעת חוק פ/19/1339 של חברת הכנסת אורית סטרוק ואחרים).

עד לישיבת הממשלה ב-13.10.2013, יעדכן היועץ המשפטי לממשלה אודות אימוץ הוראות חוק עבודת נשים במסגרת תחיקת הביטחון באזור יהודה ושומרון.

אם כך אכן יקרה, ייתר הדבר את הצורך לקיים דיון באותו יום והממשלה תקבע את עמדתה לגבי הצעת החוק הנ"ל בנפרד.

2. להטיל על משרד הביטחון בשיתוף עם משרד המשפטים ועם גורמים רלבנטיים אחרים להביא בתוך 4 חודשים עדכון לממשלה על אודות סגירת הפערים בתחום דיני העבודה בין העובדים באזור יהודה ושומרון לבין העובדים במדינת ישראל בדרך של תחיקת ביטחון.

3. הצורך בטיפול בהתאמות חקיקה נוספות באזור יהודה ושומרון יידון בין ראש הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה.

ו. הממשלה החליטה להקים במשרד לשירותי דת יחידה – מינהלה לזהות יהודית – אשר תפעל לקידומה וחיזוקה של הזהות היהודית בקרב צבורים שונים בחברה ולצורך הגברת התודעה וההזדהות בקרב החברה הישראלית עם מרכיבי היסוד של הזהות היהודית ושל המורשת היהודית והלאומית לכל חלקי העם היהודי.
המינהלה תפעל בשיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים והאחרים הפועלים בתחום.

בנושאים ובתחומי פעולה המוסדרים בחקיקה שהשר המופקד עליהם הוא שר החינוך, לרבות מוסדות חינוך ומכינות קדם צבאיות, ובנוסף – תנועות הנוער והמתנ"סים, לא ייעשו פעולות ביוזמת המינהלה אלא באישור משרד החינוך. בתחומים ובנושאים שמשרד החינוך מקיימם, מתקצבם או תומך בהם בדרך אחרת, ייעשו פעולות ביוזמת המינהלה לאחר תיאום מוקדם עם המשרד ובאישור השר.

כמו כן בכל הנוגע לפעילותה בקרב המכינות הקדם צבאיות, המינהלה תתאם פעילות זו גם עם משרד הביטחון.
פעילויות המינהלה הנוגעות בציבור העולים החדשים תהיינה בתיאום ובשיתוף המשרד לקליטת העלייה.
פעולות הקשורות עם אתרי מורשת שהינן בתחום אחריות משרד ראש הממשלה, יתואמו עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.
אופן הקמת המינהלה והמבנה הארגוני שלה יגובש תוך תיאום בין נציבות שירות המדינה לגורמים הרלוונטיים במשרד לשירותי דת.

השר האחראי לביצוע ההחלטה – השר לשירותי דת.
הגורם האחראי למעקב אחר ביצוע ההחלטה – מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

rightama

תגובות אחרונות