הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 בינואר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 בינואר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אבקש לקום לזכרו של אריאל שרון, ראש הממשלה ה-11 (הממשלה עומדת דקת דומיה).

אנחנו נפרדים היום ומחר מאריאל שרון, ראש הממשלה ה-11 של מדינת ישראל. אריק היה בראש וראשונה לוחם ומפקד, מגדולי המצביאים שקמו לעם ישראל בזמן החדש.

במהלך תולדותיו הוא נרתם לביטחון המדינה, מנערותו, גם כלוחם צעיר במלחמת השחרור; אחר כך כמפקד ב"מבצע סיני"; וכמובן במלחמת ששת הימים; אולי בקרב המכריע ביותר, בהובלת צה"ל במלחמת יום הכיפורים, אל מעבר לתעלת סואץ, כיתור הארמיה השלישית, מה שהביא הלכה למעשה לסיום מוצלח של המלחמה שהתחילה בתנאים קשים מאד למדינת ישראל; בתווך הוא הקים את יחידה 101; הוא יצק שני יסודות איתנים למאבק של ישראל לטרור, היוזמה והתגמול – והיסודות האלה עומדים לנו גם היום.

הוא המשיך בפעולה הזאת גם בתפקידו כשר הביטחון בהרחקת הטרור מגבולנו הצפוני. בכל תפקידיו, כשר ביטחון, כשר השיכון וכשר החוץ, אריק תרם למדינת ישראל, וככל שיכל גם לביטחונה של מדינת ישראל, וכך עשה גם כראש ממשלת ישראל.

אני חושב שהוא מייצג את הדור של הלוחמים היהודים שקמו לעמנו עם חידוש עצמאותנו, הוא היה קשור לאדמה וידע שצריך להגן על האדמה, והוא הבין מעל הכל, שהקוממיות שלנו היא היכולת שלנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו.

אני מאמין שזכרו יישמר כאחד המנהיגים הבולטים ואחד המפקדים הנועזים בלבו של עם ישראל, לעד."

***

ב. שרת התרבות והספורט, לימור לבנת המשמשת גם כיו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים מסרה לממשלה דיווח קצר על החלטת ועדת השרים בדבר סדרי הלוויה של אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר שנפטר אתמול.

***

ג. הממשלה שמעה היום מפי מזכיר הממשלה, מר אביחי מנדלבליט ומפי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), גב’ דינה זילבר דיווח אודות ההתקדמות בסגירת הפערים בתחום דיני העבודה בין העובדים באזור יהודה ושומרון לבין העובדים במדינת ישראל בדרך של תחיקת ביטחון.

הממשלה הטילה על משרד הביטחון בשיתוף עם משרד המשפטים לסיים את עבודת המטה שתשלים את סוגיית סגירת הפערים בתחום דיני העבודה בין עובדים באזור יהודה ושומרון לבין עובדים במדינת ישראל בדרך של תחיקת ביטחון עד ליום 15.8.2014.

מזכיר הממשלה יקבל דיווח ביניים על התקדמות עבודת המטה הנ"ל.

***

ד. הממשלה דנה היום בקידום הייבוא המקביל של מוצרי מזון, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 5176 בדבר יישום המלצות הצוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה מיום 21.10.2012:

1. להטיל על משרדי הבריאות, האוצר והכלכלה, להביא לאישור הממשלה בתוך 30 יום את כל תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישום סעיף 13 בהחלטת ממשלה 5176, במקרה של מחלוקת, יכריע מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנושא.

2. לתקן את סעיף 14 בהחלטה כדלקמן: להטיל על צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהשתתפות המנהל הכללי של משרד הבריאות, המנהל הכללי של משרד הכלכלה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, לבחון חלופות נוספות ולהציע דרכי פעולה נוספים להקלה על יבוא מקביל של מוצרי מזון לישראל, בנוסף להוראות הקבועות בתזכיר החקיקה המוזכר בסעיף 1, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים ורגולציה מתאימה בתחום הבריאות.

המלצות הצוות יובאו לאישור בתוך 60 ימים מיום קבלת החלטה זו.

***

ה. הממשלה דנה בתכנית לפיתוח החקלאות בגולן, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2322 מיום 17.10.2010, בעניין תוכנית לפיתוח ולחיזוק הפריפריה החקלאית ולהחלטות הממשלה מס’ 4214 ו-4215 מיום 2.2.2012, להפעיל תוכנית רב-שנתית כדלקמן:

1. להורות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים, להשלים, בתוך 30 יום, גיבוש תוכנית רב-שנתית מפורטת, לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן (להלן: "תוכנית הפיתוח החקלאי"), בהתבסס על מתווה הפרוגרמות שהוכן על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ולהקצות לצורך יישום התוכנית 202 מלש"ח, מהמקורות הבאים:

א. 100 מלש"ח מתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בפריסה על פני חמש שנים (2018-2014).

ב. 20 מלש"ח, תקציב תוספתי ייעודי, שיועבר ממשרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בפריסה על פני שנתיים (2018-2017).

ג. 20 מלש"ח, שיוקצו לטובת פעולות בתחומי הכשרת קרקע, סלילת דרכים חקלאיות פיתוח תשתיות ניקוז, והקמת משטחים ומערכות הולכה. פעילות זו תהיה בביצוע החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית, ותמומן מהמקורות הבאים:

(1) 10 מלש"ח מתקציב החטיבה להתיישבות, בפריסה על פני ארבע שנים
(2018-2015), 2.5 מלש"ח כל שנה.

(2) 10 מלש"ח, תקציב תוספתי ייעודי, שיועבר ממשרד האוצר לתקנת החטיבה להתיישבות במשרד ראש הממשלה, לפי הפריסה הבאה: 5 מלש"ח בשנת התקציב 2014 ו- 5 מלש"ח בשנת התקציב 2016.

ד. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הקרן הקיימת לישראל, בדבר העמדת סך של 62 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2017-2014) לטובת תוכנית הפיתוח החקלאי.

2. להורות לרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לגבש, בתוך 60 יום, תוכנית לפיתוח מערכת המים בגולן, במענה לצרכים הנגזרים מתוכנית הפיתוח החקלאית, בהיקף של עד 113 מלש"ח, מהמקורות הבאים:

א. להנחות את הרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, להקצות, באמצעות מנגנון הסיוע למפעלי קולחין ומים נחותים, סך של עד 55 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים (2016-2015), לטובת תמיכה בכלל מרכיבי התוכנית, בשיעור מענק של עד 50%.
משרד האוצר יעביר לרשות הממשלתית למים ולביוב, תקציב תוספתי ייעודי בסך 55 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים (30 מלש"ח בשנת 2015 ו- 25 מלש"ח בשנת 2016) לצורך יישום סעיף זה.

ב. 20 מלש"ח, תקציב תוספתי ייעודי, שיועבר ממשרד האוצר לתקנת החטיבה להתיישבות במשרד ראש הממשלה, בפריסה על פני שנתיים (2018-2017), שיוקצו לתגבור המימון למערכות ההולכה שאושרו על פי התוכנית.

ג. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הקרן הקיימת לישראל, בדבר העמדת סך של 38 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2017-2014), לצורך התוכנית לפיתוח מערכת המים.

ד. יתרת ההשקעה הנדרשת תמומן על ידי ספק המים הרלוונטי, שייקבע על פי ההוראות והנהלים של מנגנון הסיוע למפעלי קולחין.

3. להורות למשרד הביטחון לפנות שדות מוקשים, בהיקף כולל של עד 10,000 דונם, בשטחים שיפותחו במסגרת תוכנית הפיתוח החקלאית. 3,500 דונם מהסך האמור יפונו על ידי צה"ל, בשנים 2017-2014, בהתאם לתוכנית הרב שנתית של צה"ל לפינוי שדות מוקשים, על פי סדר עדיפות שייקבע בתיאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובכפוף לפקודות צה"ל והוראות הבטיחות הרלוונטיות לעניין פינוי מוקשים. אופן פינוי יתרת השטח יידון בהתאם להתקדמות התוכנית.

4. רשות מקרקעי ישראל תעניק ליישובים הכלולים בתוכנית החקלאית, זכות שימוש מוגבלת, ללא תמורה, באבן הלקט המקומית, בשטחים שיפותחו במסגרת התוכנית, בהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל ולהוראות כל דין, וזאת לטובת סלילת דרכים חקלאיות ושימושים חקלאיים נוספים במסגרת התוכנית. כן יתאפשר שימוש בעודפים, שלא במסגרת התוכנית, בהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל ובכפוף לתשלום תמלוגים.

5. רשות מקרקעי ישראל תקצה למועצה האזורית גולן, סך של 5 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים (2015-2014), לצורך הכנת תוכניות מתאימות (תכנון אב, תכנון מתארי ותכנון מפורט, בהתאם לצורך) לפיתוח היישובים הכלולים בתוכנית הפיתוח החקלאי, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בענין זה.

6. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הקרן הקיימת לישראל, בדבר הקצאת סך של 20 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים (2015-2014), לצורך פיתוח תשתיות למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים), ביישובים הכלולים בתוכנית הפיתוח החקלאי, ככל שאינם מתוקצבים על ידי המדינה בדרכים אחרות.

7. התקציבים המפורטים בסעיפים 1 ו- 2 להחלטה זו יוקצו באופן מדורג בהתאם להתקדמות התוכנית, לפריסה התקציבית בטבלה שלהלן, ובהתאם לכללים הבאים:

א. פריסה תקציבית

המידע המלא באתר ראש הממשלה.

ב. תקציב משרדי הממשלה לתוכנית לשנים 2015-2014, בסך כולל של 77.5 מלש"ח כמפורט בטבלאות לעיל, יועמדו לרשות המשרדים הרלוונטיים, בהרשאה להתחייב על הסכום האמור, מיד עם אישור החלטה זו.

ג. העמדת תקציבי משרדי הממשלה לתוכנית לשנים 2018-2016, תיבחן ברבעון האחרון של שנת 2015, בהתאם להתקדמות הפרוייקט. ככל שעד למועד האמור, רשימת הנקלטים בנחלות באישור רשם האגודות תעמוד על סך של 75% לפחות מהיקף המתוכנן של התוכנית המפורטת בסעיף 1 (בחלק היחסי הרלוונטי לשנים 2014-15, בהתאם לתוכנית), יתוקצבו יתרת התקציבים הממשלתיים לתוכנית (בסך 137.5 מלש"ח) בהתאם לפריסה לפי שנים, בהרשאה להתחייב; ככל שרשימת הנקלטים בנחלות באישור רשם האגודות תפחת מסך של 75% מהיקף המתוכנן של התוכנית המפורטת בסעיף 1 לשנים האמורות לעיל, תבחן ועדת ההיגוי, כאמור בסעיף 8, הפחתה ואף הפסקה של המשך תקצוב התוכנית, ותביא את המלצתה לאישור ועדת השרים לענייני-חברה וכלכלה (הקבינט החברתי-כלכלי) אשר תחליט בעניין. ועדת ההיגוי, באישור ועדת השרים כאמור, תוסמך להאריך את המועדים להשלמת התוכנית ולעמידה ביעדי האכלוס לתקופה של עד שנתיים מהמועדים הקבועים לעיל, אולם בכל מקרה, יתרה תקציבית שלא תמומש עד לסוף שנת התקציב 2020, תימחק, והתוכנית תבוא לידי סיום באותו מועד.

8. להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובהשתתפות משרד ראש הממשלה; משרד הביטחון; אגף התקציבים במשרד האוצר; משרד הפנים; המשרד להגנת הסביבה; המשרד לפיתוח הנגב והגליל; הרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ורשות מקרקעי ישראל. ועדת ההיגוי תהיה אמונה על ליווי שוטף של התוכנית, מעקב אחר ביצועה והסרת חסמים, וכן על אישור תקציב הפעילות השנתי הנגזר מתוכנית העבודה, לרבות הסטות ושינויים נדרשים בתוך מסגרת התקציב של התוכנית, בהתאם להוראות כל דין.

החלטה זו מוגשת בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט – 2009 (להלן: "החוק"), וזאת לאור השיקולים הקבועים בסעיפים 151(ב)(1)-(5) לחוק. נפת גולן, עליה חלה ההחלטה, היא הנפה הפריפריאלית ביותר בישראל. בתחום הנפה לא נמצא אף לא מרכז עירוני-מטרופוליני משמעותי אחד, וכ- 65% מהיישובים בנפה הם יישובים סמוכי גבול, כהגדרתם בהחלטה ממשלה מס’ 667 מיום 4.8.2013. כפועל יוצא ממיקום הנפה והרכב היישובים בה, מרחב אפשרויות התעסוקה של התושבים באזור מוגבל, ותושבי הנפה נסמכים באופן משמעותי על ענף החקלאות כמקור פרנסה ותעסוקה מרכזי. זאת ועוד, גם בתחום החקלאי, מרחב האפשרויות הקיים בנפה מוגבל, מטעמים פיזיים וכלכליים, לענפי חקלאות מסויימים.

החלטה זו תקפה עד ליום 31.12.2020.

***

ו. לקראת תום ישיבת הממשלה העלו חברי הממשלה על נס את פעלו ותרומתו של אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר, שהלך לעולמו אתמול (11.1.2014).

חברי הממשלה התייחסו לתרומתו של אריאל שרון לביצור ביטחונה של ישראל ולבניין הארץ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

MyTama38

תגובות אחרונות