הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 02 בפברואר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 02 בפברואר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בוקר טוב. הניסיונות להטיל חרם על מדינת ישראל אינם מוסריים ואינם מוצדקים. מעבר לכך, הם לא ישיגו את מטרתם.

ראשית, הם גורמים לפלסטינים להתבצר בעמדתם הסרבנית, ובכך הם מרחיקים את השלום.

שנית, שום לחץ לא יגרום לי לוותר על האינטרסים החיוניים של מדינת-ישראל ובראשם ביטחון אזרחי מדינת-ישראל. משני הטעמים הללו, האיומים בחרם על מדינת ישראל לא ישיגו את מטרתם."

***

ב. הממשלה דנה היום באישור צו העונשין (קביעת הגורם המוסמך), התשע"ד-2014, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 117(ד)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

א. לאשר את צו העונשין (קביעת הגורם המוסמך), התשע"ד-2014, המצ"ב.

ב. להעביר את הצו לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

להלן רקע כללי על חוק העונשין:

1. סעיף 117(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – "חוק העונשין") קובע איסור גורף על עובד ציבור למסור ידיעה אשר הגיעה אליו בתוקף תפקידו, ומבלי שקיבל היתר לכך, זאת כדלהלן:
"עובד ציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד ציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שלוש שנים."

2. מקורו של איסור זה בחוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), התשי"ז-1957, שמוזג לאחר מכן בחוק העונשין ושמכוחו גובשו כללים לעניין היתר לפרסומים בשנת 1975 (להלן – "הכללים"). בהתאם לכללים הוקמה ועדת השרים למתן היתרים לפרסומים (להלן – "ועדת השרים"), הפועלת גם כיום. להשלמת התמונה יוער כי הכללים הללו לא פגעו בסמכותה של הצנזורה, הפועלת מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, כמפורט בסעיף 10 לכללים.

3. ביום 4 בדצמבר 2001 התקבל בכנסת תיקון מספר 65 לחוק העונשין אשר קבע, בין היתר, בסעיפים 117(ד)(2) ו-(3) כדלקמן:

"(2) לנאשם לפי סעיף קטן (א) בשל מסירת ידיעה לאחר שחדל מהיות עובד ציבור תהא גם זו הגנה טובה, שמסירת הידיעה היתה כעבור חמש שנים מהיום שחדל מהיות עובד הציבור ושבמסירת הידיעה לא היה משום פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו או פגיעה בזכותו של היחיד;

(3) הוראות פסקה (2) לא יחולו על ידיעה הנוגעת לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה אלא אם כן אישר הגורם המוסמך, קודם למסירתה, כי מסירת הידיעה לא תפגע בביטחון המדינה או ביחסי חוץ שלה; לענין זה, "הגורם המוסמך" – הצנזור הצבאי הראשי או בעל תפקיד אחר, הכל כפי שתקבע הממשלה בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, דרך כלל או לפי סוגי ענינים";
כאמור בסעיפי משנה 117(ד)(2) ו-(3), שהוספו בתיקון 65 לחוק העונשין, נקבע מנגנון סטטוטורי של מתן אישור לעובד ציבור במקרה נקודתי, שעניינו מסירת ידיעה הנוגעת לענייני ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, על ידי מי שחדל לכהן כעובד הציבור לפחות חמש שנים קודם לכן. בכל שאר המקרים (במקרים שבהם מדובר בעובד ציבור מכהן או בעובד ציבור בתוך תקופת החמש שנים מיום פרישתו), נותרה ועדת השרים הגורם המוסמך לצורך מתן היתר פרסום לעובד ציבור או עובד ציבור לשעבר. יוער, כי ההגנה הקבועה בסעיפי המשנה האמורים נוגעת רק לידיעה הנמסרת בידי עובד הציבור בעצמו. ההגנה אינה חלה על ידיעה שהגיעה לעובד הציבור בתוקף תפקידו אך נמסרה לגורם לא מוסמך בידי אחרים, כגון בני משפחתו של עובד הציבור.

4. מאז התקבל תיקון 65 האמור לחוק העונשין, טרם נקבע "הגורם המוסמך" ומשמעות הדבר היא שאין "גורם מוסמך" לעניין מתן אישור למסירת הידיעה לפי סעיף 117(ד)(3) לחוק העונשין. מכאן, שאישור הצו חיוני. נוסח הצו המוצע, נוסח על ידי משרד המשפטים לאחר כחמש שנות עבודת מטה בנושא, והוא משקף את הפשרות וההסכמות שהושגו בין הגורמים השונים העוסקים בתחום – משרד הביטחון, הצנזור הצבאי הראשי, השב"כ והמלמ"ב. בנוסח הצו מוצעים שלושה מסלולים לאישור מסירת ידיעה, בהתאם למטרה שלשמה התקבלה הבקשה למסירת הידיעה.

5. ככל שהממשלה תאשר את הצו המוצע, ובטרם יחתום ראש הממשלה על הצו, נדרש אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בהתאם לקבוע בסעיף 117(א)(3) לחוק העונשין.

***

ג. הממשלה דנה במסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים 2014, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 4853 מיום 5.7.12 בנושא מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (להלן – החלטה 4853), ולהחלטת ממשלה מס’ 667 מיום 4.8.2013 (להלן – החלטת הממשלה 667), ובהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ובמטרה לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל :

להטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה, בתיאום עם משרד האוצר, לקבוע הוראות להפעלת מסלולי הסיוע המפורטים בהחלטה זו להלן, לרבות הקמת ועדה לכל מסלול, לשם יישומם, בהתאם לעקרונות החלטת ממשלה זו (להלן – הוראות המנכ"ל). הסיוע יינתן במסגרת הליך הקצאה שיערכו הוועדות האמורות.

א. מסלול לקליטת עובדים נוספים בירושלים, באזורי עדיפות לאומית ובקרב בני מיעוטים, חרדים, אנשים עם מוגבלות או הורים יחידים -

הסיוע במסגרת מסלול זה יינתן, בין היתר, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

1) בהוראת המנכ"ל יקבעו משך תקופת הסיוע ומועד תחילת קבלתו.

2) שיעור הסיוע לעובד ילך ויפחת במהלך תקופת הסיוע.

3) הסיוע יוענק עבור קליטת עובדים נוספים במקומות תעסוקה בירושלים או באזורי עדיפות לאומית, כמשמעם לפי החלטת הממשלה 667 (להלן – האזורים הזכאים).

4) למרות האמור בסעיף קטן (3) לעיל, גם עסק, אשר אינו באזורים הזכאים, יהיה זכאי לקבל סיוע בקליטת עובדים נוספים, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים הנוספים שיקלוט יהיו עובדים שהם בני מיעוטים, חרדים, אנשים עם מוגבלות או הורים יחידים.

5) מתן הסיוע יותנה בתשלום שכר מינימלי.

6) במסגרת אמות המידה למתן הסיוע במסלול זה תיכלל, בין היתר, התייחסות לשיעור הסיוע עבור כל עובד נוסף , אורך תקופת גיוס העובדים וההפעלה של העסק.

ב. מסלול לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית, כמשמעם לפי החלטת ממשלה 667 הסיוע במסגרת מסלול זה יינתן, בין היתר, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

1) משך הסיוע יהיה עד ארבע שנים ממועד תחילת קבלתו.

2) שיעור הסיוע לעובד ילך ויפחת במהלך תקופת הסיוע.

3) הסיוע יוענק עבור קליטת עובדים נוספים, במיזמים שיהיו ממוקמים באזורי עדיפות לאומית , כמשמעם לפי החלטה 667 אשר יועסקו בעלות העסקה גבוהה, שיותנה בתשלום שכר מינימלי הגבוה מהשכר הממוצע במשק, ע"י חברות שהתאגדו בישראל ופועלות בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר היקף מכירותיהן הכולל עולה על 100 מיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה. בתוכנית ייקבעו מסלולי משנה ושכר מינימלי מותאם לכל מסלול משנה, הכל בהתאם לקבוע בהוראת המנכ"ל.

ג. להטיל על מנהל מרכז ההשקעות להפעיל את שני מסלולי הסיוע החדשים במסגרת מרכז ההשקעות, ובאמצעות הוועדות האמורות, בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיפים א’ וב’ להחלטה זו ובהתאם להוראות המנכ"ל.

ד. לתקן את החלטת ממשלה מס’ 3041 (חכ/115) מיום 24.3.2011 באופן הבא:

1) במקום המילים "מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה" יאמר "מנכ"ל משרד הכלכלה".

2) במקום המילים "בהתחשב בעקרונות שנקבעו בהחלטות ממשלה מס’ 4423 מיום 22.1.2009 ומס’ 4545 מיום 12.3.2009″ יאמר "בהתחשב בעקרונות שנקבעו בסעיף ב’ של החלטת ממשלה "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים 2014″ ויתווסף , לאחר מילים אלה, מספר החלטה זו ותאריך קבלתה.

הבאת החלטה זו לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009 ( להלן- "החוק"):

החלטה זו נסמכת על קביעת אזורי עדיפות לאומית לפי החלטת ממשלה מס’ 667 – שבה החליטה הממשלה לתעדף ישובים לעניינים והנושאים המנויים באותה החלטה ומהנימוקים המפורטים בה, ובהתאם להוראת סעיף 4(א)(3) להחלטה הקובע כי : שר הכלכלה רשאי, תוך ידוע שר האוצר, לקבוע הטבות ותמריצים לאזורים וישובים שנקבעו בהחלטה בתחום התעסוקה – לשם קידום כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית, יצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שעור ההשתתפות בכח העבודה, וצמצום האבטלה. בהתאם החלטה זו מציעה שני מסלולים להטבות ותמריצים בתחום התעסוקה.

כמו כן נסמכת החלטה זו, לעניין העדפת תעסוקה בעיר ירושלים, על סעיף 4 (ב) לחוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל.

***

ד. הממשלה הסמיכה את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעתה, את טיוטת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 987(דר/32) מיום 27.11.2013 שעניינה "יישום הפרויקט הלאומי לדיור", והחלטת ממשלה מספר 770(דר/31) מיום 09.10.2013 שעניינה "הקמת חברה ממשלתית ייעודית לשם קידום דיור להשכרה במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור", והחלטת ממשלה מספר 301(דר/2) מיום 30.05.2013 שעניינה "פרויקט לאומי לדיור":

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 , המצ"ב.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש בכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

ד. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי על טיוטת החוק:

ביום 27.11.2013 התקבלה החלטת ממשלה שעניינה "יישום הפרויקט הלאומי לדיור" בה הונחו שרי האוצר, הפנים והבינוי והשיכון להפיץ תזכיר חוק ליישום העקרונות שנקבעו בהחלטת הממשלה, ביום 6 בינואר 2014 הופץ תזכיר החוק.

טיוטת החוק המוצע הוא נדבך נוסף בהתמודדות הממשלה עם העלייה המשמעותית במחירי הדיור והצורך להגדלת יחידות הדיור הנבנות בישראל. החוק נועד לאפשר את קידומם היעיל של תכניות בניה לדיור ביחס למתחמי קרקע שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור, במסגרת הליך תכנוני מיוחד (להלן- תכנית בניה). כמו כן, מבקשת הצעת החוק לקדם את השבתם למדינה של מקרקעין המוחזקים על ידי מי שחלה עליו חובת השבה למדינה. השבה מהירה של המקרקעין לידי המדינה תאיץ את ביצוען של תכניות הבנייה שיאושרו במסגרת ההליך התכנוני המיוחד לפי החוק המוצע. דברי ההסבר המפורטים לסעיפי החוק מופיעים בהצעת החוק.

לאור הצורך הדחוף בהאצת הפעילות הממשלתית בתחום הדיור ולאור מחירי הדיור המאמירים, ועל מנת שניתן יהיה לקדם את הליכי החקיקה של הצעת החוק מהר ככל הניתן, מוצע להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את הצעת החוק האמורה, על דעת הממשלה.

***

ה. הממשלה המשיכה היום את הדיון בשינוי בהטבות במס הכנסה לתושבי ישובים ובקביעת הקריטריונים לזכאות בהטבות, והחליטה לנסות לסכם את הדיון בשבוע הבא, ובכל מקרה לא יאוחר מבתוך שבועיים.

***

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.33 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-Fl

תגובות אחרונות