הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 16 בפברואר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 16 בפברואר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"השבוע התחדשו השיחות של המעצמות עם איראן, וצריך לומר ביושר שעד עכשיו איראן היא זו שהרוויחה למעשה מבלי לתת שום דבר משמעותי, היא קיבלה הקלה גדולה בסנקציות, הכלכלה האיראנית כבר מגיבה בהתאם ואיראן ממשיכה במדיניות התוקפנית שלה, גם בתוך איראן וגם מחוץ לאיראן – בתוך איראן היא מוציאה להורג אנשים חפים מפשע חדשות לבקרים, מחוץ לאיראן היא תומכת בהמשך מעשי הקטל של המשטר הסורי, שאינו יכול לפעול בכלל בלי התמיכה של איראן.

איראן גם ממשיכה לחמש את ארגוני הטרור בנשק קטלני, בנשק מתקדם, והיא כמובן ממשיכה לקרוא להשמדתה של מדינת ישראל. במקביל, איראן ממשיכה במו"פ מתקדם לצנטריפוגות, היא איננה מוכנה לוותר אפילו על צנטריפוגה אחת.

לכן, המדיניות של ישראל היא ברורה, היא פועלת בשני צירים, קודם כל לחשוף את מדיניותה התוקפנית והבלתי משתנית של איראן; הדבר השני, לדרוש את פירוק יכולת ההעשרה של איראן. איראן איננה זקוקה אפילו לצנטריפוגה אחת כדי להפיק אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות.

שנית, לאחרונה אנחנו עדים למעשים חמורים ביותר של פעולות משפחות הפשע המאורגן. אנחנו נחושים לעקור את התופעה הזאת, היא חמורה מאד, ואנחנו נותנים את מלוא הגיבוי למשטרת ישראל לפעול באמצעים קיימים ובאמצעים חדשים נגד ארגוני הפשע. אזרחי ישראל לא צריכים להיות מודאגים להסתובב חופשי ברחוב. החברים, הפטרונים והחיילים של משפחות הפשע האלה הם צריכים להיות מודאגים, אותם צריכים להכניס לכלא, ובהקדם. "

***

ב. אלוף אביב כוכבי, ראש אמ"ן, הציג בפני הממשלה תמונת מצב מודיעינית לגבי השנים 2014-2013.

***

ג. הממשלה דנה היום בשינוי בהטבות במס הכנסה לתושבי ישובים – קביעת הקריטריונים לזכאות, והחליטה כדלקמן:

1. בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון בבג"ץ 8300/02 גדבאן נסר ואח’ נגד מ"י ואח’ להסמיך את שר האוצר לתקן את פקודת מס הכנסה כך שתיקבע בה מתכונת חדשה למתן הטבות מס לתושבי ישובים לגבי הכנסה חייבת מיגיעה אישית מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן – "הפקודה"), החל משנת מס 2015, בהתאם לקריטריונים אובייקטיבים, ברורים ושוויוניים, כמפורט בהמשך החלטה זו.

2. לשם כך, לתקן את סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תשכ"א – 1961, כך שהטבת מס תינתן לתושבים ביישובי פריפריה, כהגדרתם בסעיף 4 להלן, אשר צברו ניקוד מינימאלי של 25, בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.

3. צבירת הניקוד תיעשה על פי שלושה פרמטרים:

3.1 פיזור דמוגרפי-גיאוגרפי – ייקבע על פי האשכול הפריפריאלי של הישוב, לפי הסיווג העדכני ביותר המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל-31 בדצמבר בשנה שלפני שנת הזכאות, משקל הפרמטר – 40%;

3.2 מצב חברתי-כלכלי – ייקבע על פי האשכול הכלכלי-חברתי של הישוב, לפי הסיווג העדכני ביותר המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל-31 בדצמבר בשנה שלפני שנת הזכאות, משקל הפרמטר – 20%;

3.3 מרחק מגבול – ישוב סמוך לגבול, כהגדרתו בסעיף 4 להלן, יקבל ניקוד של 100 נקודות, וכל יתר הישובים יקבלו 0 נקודות בפרמטר זה, בהתאם למצב ליום 31 בדצמבר בשנה שלפני שנת הזכאות, משקל הפרמטר – 40%.

4. לעניין הגדרת הזכאות להטבות, ייקבעו ההגדרות הבאות:

"ישוב פריפריה" – ישוב שמתקיימים בו כל אלה:

(1) ישוב, שבתי מגורים בתחומו כולם או חלקם, נמצאים צפונה מקו רוחב 750 או דרומה מקו רוחב 610, או מזרחה מקו אורך 250, או שהוא ישוב סמוך לגבול;
(2) הישוב איננו מרכז האוכלוסין;
(3) לגבי ישוב שאינו ישוב סמוך לגבול – האשכול הכלכלי-חברתי של הישוב אינו עולה על 8;
(4) הישוב אינו נמצא באזור לגביו חלות הקלות במס הכנסה מכוח חוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985.
(5) ישוב שהקמתו אושרה על פי כל דין.

"ישוב סמוך לגבול" – ישוב אשר בתיו, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה; לצורך כך על הרשות המקומית להוכיח למנהל את היותו יישוב סמוך לגבול;

"מרכז האוכלוסין" – ישוב שאוכלוסייתו מונה 75,000 תושבים או יותר, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"ניקוד מזכה" – חיבור של שלושת אלה ותוצאה של לפחות 25 נקודות:

(1) "ניקוד כלכלי-חברתי": מכפלה של 0.35 בכמות הנקודות שתיקבע לפי האשכול הכלכלי-חברתי של הישוב:
(א) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 1 – 100 נקודות;
(ב) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 2 – 90 נקודות;
(ג) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 3 – 80 נקודות;
(ד) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 4 – 55 נקודות;
(ה) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 5 – 30 נקודות;
(ו) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 6 – 15 נקודות;
(ז) עבור ישוב באשכול כלכלי חברתי 7 ומעלה – 0 נקודות;
(2) "ניקוד פריפריאליות": מכפלה של 0.4 בכמות הנקודות שתיקבע על פי אשכול הפריפריאליות של הישוב:
(א) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 1 – 100 נקודות;
(ב) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 2 – 100 נקודות;
(ג) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 3 – 80 נקודות;
(ד) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 4 – 50 נקודות;
(ה) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 5 – 30 נקודות;
(ו) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 6 – 10 נקודות;
(ז) עבור ישוב באשכול הפריפריאליות 7 ומעלה – 0 נקודות;
(3) "ניקוד גבול": מכפלה של 0.25 בכמות הנקודות שתיקבע על פי היותו של ישוב סמוך לגבול:
(א) אם הישוב הינו ישוב סמוך לגבול – 100 נקודות;
(ב) אם הישוב איננו ישוב סמוך לגבול – 0 נקודות;

5. עיגון האמור בהחלטה זו בחקיקה, וקביעת היקף ההטבות, ייעשו במסגרת דיוני התקציב בממשלה לשנת המס 2015. בעקבות ההחלטות שיתקבלו, ובהתאם להחלטה זו, תקודם במקביל לחוק התקציב השנתי חקיקה כוללת בכנסת.

6. במסגרת גיבוש היקף ההטבות כאמור, יקבע שר האוצר העדפה בשיעור ההטבה ליישובים בטווח של עד 2 ק"מ מגבולות המדינה עם מדינות שאין להן הסכם שלום עם מדינת ישראל, וכן ליישובים עירוניים (עיריות ומועצות מקומיות) במחוז הדרום כהגדרתו על פי הגדרות משרד הפנים, בהתאם למדיניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות העירונית בנגב, וזאת בתנאי שהם עומדים בכל התבחינים הקבועים בהחלטה זו.

7. הממשלה רואה חשיבות ברציפות ההסדרים הקיימים עד לכניסתה לתוקף של החקיקה החדשה בנושא בתחילת שנת 2015, ובמניעת שינויים תכופים הפוגעים ביציבות מבחינת תושבי היישובים.

***

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס’ 7), התשע"ד-2014, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מס. חק/680 מיום 9.2.2014.
ב. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי על טיוטת החוק:

במסגרת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013 ו-2014), התשע"ג -2013 נקבע, בין היתר, כי המועד האחרון להקמת תאגיד כאמור הוא כ"ט בשבט התשע"ד (30.1.2014). טיוטת הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס’ 7), התשע"ד – 2014 שאושרה בועדת שרים לענייני חקיקה ביום 9.2.2014 קבעה בין היתר, דחייה של המועד האמור עד לסוף שנת 2014. מוצע לאשר את החלטת וועדת השרים לענייני חקיקה מס. חק/680 מיום 9.2.2014 לעניין טיוטת הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס’ 7), התשע"ד – 2014. העתק ההחלטה והצעת החוק מצורפים להצעה זו.

בהתאם לתקנון לעבודת הממשלה כל שר רשאי לערור בכתב על החלטה של ועדת שרים בתוך שבועיים מיום שהופצה לידיעת חברי הממשלה (סעיף 39(א) לתקנון לעבודת הממשלה). הממשלה רשאית לקבוע כי החלטות ועדת שרים תהיינה "על דעת הממשלה" ודין החלטות ועדת שרים במקרה האמור כדין החלטת ממשלה בישיבתה והן תצורפנה מיד לפרוטוקול החלטות הממשלה. על החלטות שהן "על דעת הממשלה" אין להגיש ערר (סעיף 41 לתקנון עבודת הממשלה). כיוון שכך, מוצע לאשר את החלטת ועדת השרים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות