הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 במרץ 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 23 במרץ 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בסוף השבוע כוחותינו פגעו במפגע שגם ארגן התקפות על ישראלים וגם תכנן התקפות על אזרחים חפים מפשע. אני רוצה לשבח את יחידות הימ"מ, יחידות צה"ל, לרבות הנח"ל החרדי והשב"כ, על ביצוע מאוד חשוב של סילוקו של אדם שסיכן את אזרחי ישראל.

המדיניות שלנו היא לפגוע במי שפוגע בנו ולפגוע במי שמתכנן לפגוע בנו. במקרה הזה שני הדברים קוימו.

במקביל מצאנו מנהרה, אחת ממנהרות התקיפות, גם כן של החמא"ס, והדברים הללו מבהירים את החשיבות של הסדרי ביטחון קפדניים בכל הסדר עתידי וגם בלי הסדר עתידי. אלה דברים שהם פשוט נר לרגלינו.

אנחנו נציג היום בממשלה את תכניות הממשלה לשנה הקרובה. יש הרבה הישגים לממשלה, גם בביטחון, גם בכלכלה, גם בנושאי קידום הפריפריה וחיבור הנגב והגליל למרכז, גם בהעברת מוקדי תעסוקה ופעילות מהמרכז לנגב ולגליל, גם ברישות הארץ ברכבות, בכבישים, במנהרות, במחלפים, גם ביצירת מרכז סייבר בבאר-שבע וסביבתה וכמובן בפרויקטים רבים אחרים.

אחד מהדברים שאנחנו עושים הוא לשפר את הגנת הסביבה. השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, יציג היום תכנית הסדרה לבעיית הפסולת ביישובים הערביים, הבדואים והדרוזים. יש שם ליקוי במשך שנים רבות, ובליקוי הזה אנחנו מתכננים לטפל. השר להגנת הסביבה יציג את התכנית הזאת.

כמו כן, שר המדע, יעקב פרי, יציין בממשלה את יום המדע.

אני מזכיר לכם שישראל משקיעה במחקר ופיתוח יותר מכל מדינה אחרת בעולם ביחס לתוצר, קרוב ל-5%.

אנחנו קוראים לחברות הענק להמשיך את מה שהן בלאו הכי עושות – לבוא למדינת ישראל ולפתוח כאן מרכזי מחקר ופיתוח.

כמובן, התשתית של היכולת התחרותית של מדינת-ישראל, שמתבססת על חדשנות ועל טכנולוגיה, בסופו של דבר התשתית הזאת יושבת על המדע. אני מוסיף שהמדע יושב על המתמטיקה, והחינוך למדעים והחינוך למתמטיקה הם בשורש היכולת שלנו להתחרות בעולם ההווה ובעולם המחר. לכן אני מייחס חשיבות רבה מאוד לטיפוח הרעיון הזה, לטיפוח התפיסה הזאת בקרב ילדי ישראל וגם בקרב הורי ישראל. הורים שישלחו את הבנים שלהם ללמוד מדעים, יעזרו מאוד גם לילדים וגם למדינה."

יעקב פרי, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, אמר:

"ביום רביעי נציין ברחבי הארץ את יום המדע הישראלי, בהיקף חסר תקדים של למעלה מ-200 אירועים, כולם בחינם, כולם פתוחים לציבור.

כפי שכבר ציין ראש הממשלה, המדע והמחקר הישראלי הפכו במרוצת השנים לאחת מאבני היסוד של מדינת-ישראל. הרף הגבוה שאנחנו מציבים לעצמנו מביא אתו אתגרים חדשים מדי יום, בוודאי מדי שנה, ובראשם המשך ההשקעה הלאומית במחקר וההנגשה של המדע לכל אזרח במדינת-ישראל.

התגלית המדעית היא הניצוץ בכל התפתחות אנושית, תרבותית וכמובן טכנולוגית, וככזו ממשלת ישראל תמשיך להקדיש את מירב משאביה ומאמציה כדי לשמר את העליונות המדעית-הישראלית בעולם.

יום המדע הישראלי הוא יום שמצד אחד מוקיר ומעלה על נס את הישגי המדענים, החוקרות והחוקרים שלנו, ומצד שני ממשיך במאמץ תמידי לחשוף עד כמה שאנחנו יכולים את הישגי המדע, את האזרחים, את הילדים לעולם המופלא שלו.

המדע הישראלי הוא גאווה ישראלית. צאו לאירועים, קחו את המשפחות. הצוהר הזה לעולם של המדע יצמיח בסופו של דבר את דור המדענים הבא שלנו.

תודה רבה."

***

ב. על שולחן הממשלה הונח היום ספר המאגד בתוכו את תכניות העבודה הממשלתיות לשנת 2014. מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, סקר בפני הממשלה את הדרכים לגיבוש התכניות והציג את המדדים על פיהם ניתן להעריך ולמדוד את התכניות שגובשו על ידי משרדי הממשלה.

כן הוצגו נתונים על תכניות עתירות תקציב, מעקב אחר ביצוע תכניות, לקחים שהופקו מיישום תכניות העבר וכן הצעות לשיפור רמת הביצוע של התכניות הממשלתיות.

***

ג. הממשלה דנה היום בהכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה והחליטה כדלקמן:

להציע לכנסת להכריז על מצב חירום, לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה, לתקופה של שנה אחת, בהמשך להכרזה הקודמת של הכנסת מיום י"ג בטבת התשע"ד (16 בדצמבר 2013), שתוקפה עד יום ב’ בסיוון התשע"ד (31 במאי 2014). כל אחד ממשרדי הממשלה, בתיאום עם משרד המשפטים, יפעל לקידום הניתוק של החקיקה שבתחום אחריותו מהזיקה להכרזה על מצב החירום, ובכלל זה קידום חקיקה ראשית וחקיקת משנה, שתאפשרנה את ביטול הצווים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957.

השרים ידווחו לממשלה על פעולותיהם לשם ביצוע החלטה זו עד ליום ט’ בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

***

ד. הממשלה דנה בהסדרת משק הפסולת ביישובי האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והבדואית והחליטה כדלקמן:

1. לאור מצבן הייחודי של 30 רשויות, המנויות בנספח ב’ הרצ"ב (להלן: "הרשויות הנבחרות"), להכריז עליהן כעל רשויות בעלות עדיפות לאומית לעניין החלטה זו, ולפעול למען העצמתן וצמצום הפערים המתוארים בגוף ההחלטה.

2. לאשר לרשויות הנבחרות סיוע רב-שנתי לשנים 2014 – 2017 (להלן: "תקופת הסיוע") לשם גיבושה ויישומה של תכנית להקמה והפעלה של מערך סביבתי לטיפול בפסולת במגזר המיעוטים (להלן: "התכנית או תכנית הסיוע"). התכנית המפורטת בנספח א’ תכלול פעולות משולבות בתחומים הבאים:

א) תכנון – סיוע לרשות לשם הכנת תכניות מפורטות לטיפול בפסולת, הגדרת הצרכים של כל רשות על-פי מאפייניה הייחודיים, הצגת פתרון מתאים לכל אחד מזרמי הפסולת ברשות, קביעת אמצעים ותשתיות לטיפול בפסולת המיוצרת ברשות, איתור שטחים להקמת תשתיות נדרשות על-פי הצורך והגדרת מתווה רב-שנתי ליישום.
ב) תשתיות מִחזור – סיוע להקמת תשתיות אזוריות ומקומיות למחזור פסולת.
ג) שיקום ופינוי מפגעי פסולת קיימים – סיוע לשם הסרת מפגעים ושיקום השטחים לטובת שטחים ציבוריים פתוחים לכלל הציבור על-פי היעוד בתכניות המתאר היישוביות.
ד) חינוך – סיוע לשם הטמעת ערכי הקיימות וחשיבות המִחזור במוסדות הלימוד הפורמאליים והבלתי פורמליים, הפעלת מערך הסברה וביצוע פעילויות בקהילה, בדגש על מִחזור פסולת.
ה) אכיפה ופיקוח – סיוע לשם נקיטת פעולות אכיפה מוגברות לטיפול במפגעי פסולת, ובכלל זה הקמת איגוד ערים חדש ועיבוי איגודי הערים אשר הרשויות המקומיות המנויות להחלטה זו נמצאות בתחומן.
יובהר כי הקצאת הכספים תיעשה עד תום שנת 2017 בהתאם להוראת סעיף 11ג(ב)(2)(א) לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד – 1984.

3. לקבוע כי התוכנית תתמקד ברשויות המקומיות הנבחרות המנויות בנספח ב’ להחלטה זו, העומדות בקריטריונים המצטברים המפורטים בנספח ב’. סכומי התמיכה שיינתנו לכל אחת מהרשויות הנבחרות, מפורטים בטבלה בנספח ג’ להחלטה זו.

4. להטיל על המשרד להגנת הסביבה את האחריות לתיאום, ניהול וביצוע יישום ההחלטה, בכפוף לקבלת תקציבים בהתאם להחלטת ממשלה זו.

5. להטיל על השר להגנת הסביבה לדווח לממשלה מידי חצי שנה, על התקדמות יישומה של החלטה זו.

6. להטיל על השר להגנת הסביבה למנות בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, ועדה מקצועית בין משרדית (להלן: "הוועדה המקצועית") בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות נציגים בכירים של המשרדים והגופים הרלוונטיים כפי שיפורט להלן: משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, אגף התקציבים במשרד האוצר, נציגי הרשויות המקומיות הנבחרות של מגזר המיעוטים. חברי הוועדה המקצועית ימונו על-ידי מנכ"לי המשרדים ומנהלי הגופים החברים תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

7. תפקידי הוועדה -

א) ליווי יישום תוכנית הסיוע, ובכלל זה קבלת דיווחים לגבי התקדמות יישום התכנית שתוגש על-ידי כל רשות, אבני דרך, בקרת התקדמות על-פי מדיניות המשרד, מתן סיוע מקצועי לרשויות הנבחרות בצמתי החלטה חשובים ביישומה וכיו"ב.

ב) החלטה בדבר המשך הסיוע לרשויות, לרבות הסמכות לצמצם או להפסיק את הסיוע, או להתנות את המשכו בתנאים מסויימים, וזאת לאחר בחינת אופן התקדמות התכנית בכל אחת מהרשויות הנבחרות, בהתאם לדיווחים התקופתיים שיתקבלו בוועדה, ולאחר בחינת תוצאות ההתקדמות כאמור, וכן ביצוע הסטות ושינויים נדרשים בתוך מסגרת התקציב של התוכנית, בהתאם להוראות כל דין.

ג) תוכנית המשך לרשויות שיהיו חברות באיגוד הערים החדש בהתאם לסעיף 10 להחלטה זו וכן לרשויות הנבחרות שיצטרפו לאיגודי ערים קיימים, בהתאם לסעיף 11 ו 12 להחלטה זו – ככל שיוחלט על הקמת איגוד ערים לאיכות הסביבה וככל שיוחלט על צירוף רשויות מקומיות לאיגודי ערים קיימים לאיכות הסביבה, ייבחן המשרד להגנת הסביבה בתיאום עם משרד הפנים, את הצורך בסיוע נוסף לרשויות הללו, בדרך של תשלום המכסות שהוטלו על הרשויות למימון תקציבו של איגוד הערים. תוצאות הבחינה יובאו לאישור הוועדה המקצועית. המימון הנוסף, ככל שיוחלט עליו, יינתן ממקורות המשרד להגנת הסביבה.

ד) תוכנית המשך לרשויות נוספות במגזר המיעוטים – הוועדה המקצועית תבחן עד לחודש יולי שנת 2015 את אופן ישומה של תוכנית המשך ביתר יישובי מגזר המיעוטים וזאת לאחר בחינת הצלחת יישומה ברשויות הנבחרות בהתאם להחלטה זו, וכן לאור בחינת קיומם של מקורות תקציביים. תוכנית המשך, ככל שתידרש, תגובש על-ידי המשרד להגנת הסביבה בהקדם. רשימת הרשויות המקומיות המיועדות לתכנית ההמשך, תגובש על ידי המשרד להגנת הסביבה, בתיאום עם משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה.

8. לקבוע כי תקציב שיועמד לטובת סיוע לרשויות הנבחרות לשם גיבושה ויישומה של תכנית הסיוע יעמוד על סך כולל של כ- 101 מיליון ₪ מתקציבי קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה. התקציב יהיה נתון בתקנות תקציביות נפרדות לפי העניין.

9. יובהר כי תקציב הסיוע לשם יישומה של התוכנית, אינו מהווה חלופה לכל תקציב מאושר אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת כלל אוכלוסיית המיעוטים בבסיס התקציב לשנים 2012-2009. החלק התקציבי של התוכנית המורכב מתקציב תוספתי, יתוקצב כאמור בתוכנית תקציבית נפרדת וישמש לטובת יישומה של התוכנית בלבד.

10. שר הפנים יבחן הקמת ועדת חקירה לפי סעיף 2(ב) לחוק איגודי ערים, תשט"ו–1955 בדבר הקמת איגוד ערים לשם פיקוח ואכיפת הדינים הסביבתיים, שיכלול את הרשויות הנבחרות הבאות: מועצה אזורית יזרעאל, עפולה, נצרת, נצרת עילית, מגדל העמק, יפיע, דבוריה, אכסל, ריינה, כפר כנא, משהד, עילוט, עין מאהל, מועצה אזורית בוסתן אל מארג’, שיבלי, בתוך 30 יום. שר הפנים יעדכן בנושא את הממשלה בתוך 150 יום.

11. שר הפנים יבחן צירוף הרשויות הנבחרות מג’דל כרום, בענה ודיר אל אסד, לאיגוד ערים גליל מערבי, בהתאם לסעיף 16א לחוק איגודי ערים, תשט"ו–1955.

12. שר הפנים יבחן צירוף הרשויות הנבחרות כפר קרע, ערערה, באקה אל גרבייה, מעלה-עירון, בסמ"ה לאיגוד ערים משולש צפוני, בהתאם לסעיף 16א לחוק איגודי ערים, תשט"ו–1955.

13. להטיל על המשרד להגנת הסביבה להכין מדדי תוצאה עבור בחינת יישום התוכנית אשר יוצגו בפני הועדה המקצועית, לא יאוחר מיום 1 ליוני 2014.

14. להטיל על המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ’רקסי במשרד ראש הממשלה, לגבש תוכנית מעקב ובקרה לביצוע התוכניות, לא יאוחר מיום 1 ליוני 2014.

15. להטיל על המשרד להגנת הסביבה לבצע מעקב אחר תפוקות ויעדי התוכניות. תוצאות המעקב יוגשו לוועדה המקצועית.

עדיפות לאומית

החלטה זו מוגשת מכוח פרק כ"ו: אזורי עדיפות לאומית, לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן – "החוק"), וזאת מהטעמים הקבועים בסעיף 151(ב)(2) – חוסנן הכלכלי והחברתי של הרשויות ורמת השירותים שבהן, ובסעיף 151(ב)(5) לחוק – הצורך בצמצום פערים בין הרשויות הנבחרות לרשויות אחרות ובין אוכלוסיות הרשויות הנבחרות לבין אוכלוסיות רשויות אחרות, כמפורט להלן.

הכרזה על הרשויות הנבחרות כרשויות בעלות עדיפות לאומית נדרשת לאור כשל מתמשך בניהול משק הפסולת במגזר המיעוטים, שייצר וממשיך לייצר מפגעים סביבתיים. מניתוח סוגיית הפסולת עולה כי ההתנהלות הכושלת לאורך שנים בניהול משק הפסולת במגזר המיעוטים היא בעיה אשר לא תיפתר ללא התערבות ממשלתית משמעותית.

הפערים בתחום זה בין יישובי מגזר המיעוטים ליתר יישובי המדינה הם משמעותיים, ובאים לידי ביטוי באיסוף לא מוסדר של פסולת ביתית, פסולת בניין ופסולת מסחרית במקטע הפנים עירוני, שריפת פסולת ולזליגה של פסולת לאתרים פיראטיים ולשטחים הפתוחים.

הרשויות הנבחרות הן רשויות המדורגות בארבעת האשכולות התחתונים (1-4) בהתאם לדירוג הסוציו אקונומי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ס’ 11ג לחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984, כפי שתוקן ביולי 2013, קובע כי עד ל-35% מכספי היטל ההטמנה יוכלו לשמש, על פי החלטת הנהלת הקרן, באופן ייעודי ל"טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 4…". התכנית המפורטת להלן נכנסת לגדר האמור בסעיף, ולכן תמומן על-ידי כספי היטל ההטמנה שהתקבלו בקרן (במסגרת 35 האחוזים המותרים על פי הסעיף).יובהר כי הסיוע אינו לטיפול השוטף בפסולת ברשויות, אלא לטיפול במפגעי פסולת, הקמת תשתיות, חינוך ואכיפה.

מעבר לאמור בחירת הרשויות מקרב הרשויות במגזר המיעוטים המדורגות באשכולות 4-1 כאמור, מבוססת על שיקולים מקצועיים רלוונטיים כמפורט בנספח ב’ להחלטה.

בפרט, רמת שירותי פינוי הפסולת ברשויות הללו היא הנמוכה ביותר הקיימת בישראל, ובחלקן לא קיים כלל מערך איסוף ופינוי פסולת. גם ברשויות בהן כן קיים מערך פינוי פסולת, האכיפה בכל הנוגע לטיפול בפסולת לוקה בחסר, ובחלק מהרשויות לא מתבצעת כיום כל אכיפה.

המפגעים הנוצרים בשל רמת השירותים הירודה הינם רבים, ובחלקם בלתי הפיכים. הכשל בטיפול בפסולת מוביל לזיהומי קרקע, מים ואוויר. שריפות המתבצעות בתחומי הרשויות (באופן לא חוקי), על-מנת להתמודד עם כמויות הפסולת המצטברות, מובילות, מעבר לזיהום האוויר, גם למפגעי ריח קשים. מובן, כי הפסולת שלא נאספת ומטופלת, מהווה גם מפגע תברואתי מיידי משמעותי, לתושבי הרשויות, והאיזור בכלל.

צורכי התברואה המיידיים של תושבי הרשויות, כמו גם צמצום הפערים בין הרשויות הללו ליתר הרשויות, בכל הנוגע לתחום הטיפול בפסולת, מחייבים את התערבות הממשלה, שתתאפשר בעקבות הכרזת הרשויות הנבחרות כבעלות עדיפות לאומית. חוסנן הכלכלי הירוד של הרשויות הללו אינו מאפשר את התמודדותן העצמאית של הרשויות עם נושא הטיפול בפסולת, ולכן מהווה שיקול נוסף התומך בהכרזה זו.

אי לכך מוצע בזאת להכריז על הרשויות האמורות כעל רשויות בעלות עדיפות לאומית ולקדם תוכנית רב שנתית בשיתוף משרדי ממשלה נוספים שתכליתה הסדרת הטיפול בזרמי הפסולת השונים (ביתית, מסחרית, בניין) במקטעי הטיפול השונים (אצירה, איסוף, מיון, מחזור וטיפול).

***

ה. שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, יעקב פרי ובכירי משרדו סקרו בפני הממשלה את פעילות המשרד. במסגרת הסקירה הוצגו, בין השאר, הנושאים הבאים: חזון המשרד, הפעילות המרכזית של המשרד בשנת 2013 ותכניות המשרד לשנת 2014, פיתוח קשרים מדעיים במישור הבינלאומי, הנגשת המדע לנוער ולקהל הרחב, פעילות בפריפריה, פעולות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, הצורך בהגברת ההשקעה במו"פ, פעולות סוכנות החלל הישראלית והפעילות המתוכננת ליום המדע הישראלי.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות