הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 30 במרץ 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 30 במרץ 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בסוף השבוע חווינו שוב תקרית אש בגבולנו בגולן, היה ניסיון לחדור את הגבול הזה, צה"ל סיכל אותו ופגע באנשים שהתקרבו לגדר, אנחנו נשמור על הגדר.

אנחנו מקיימים כאן שני דברים נוספים, האחד, אנחנו מגיבים לכל ניסיון לפגוע בנו. שנית, במידת יכולתנו כמדיניות יזומה, אנחנו פועלים לסכל את ההתקפות האלה בטרם יתרחשו – זאת התמצית של המדיניות השוטפת שלנו, והיא פועלת ומשיגה תוצאות.

אבקש משר הביטחון לתת פירוט נוסף במהלך ישיבת הממשלה.

שנית, בסוף השבוע מועצת זכויות האדם של האו"ם גינתה את ישראל חמש פעמים, זה בשעה שהטבח בסוריה נמשך. במזרח התיכון תולים אנשים חפים מפשע ומתנכלים לזכויות האדם על ימין ועל שמאל, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, לכל רוחב המרחב, אבל לא רק שם. במדינות רבות סוגרים את כלי התקשורת החופשיים – תופעות בקנה מידה עולמי, ומועצת זכויות האדם של האו"ם החליטה לגנות את ישראל על איזה שהיא סגירת מרפסת פה ושם. זה אבסורד, מצעד הצביעות הזה נמשך, ואנחנו נמשיך להוקיע אותו ולחשוף אותו.

דבר שלישי, חדשות טובות לגבי ישראל, לא הכל מדורג רע, כי יש גם דירוג אשראי חיובי, קיבלנו דירוג אשראי +Aּ, אישוש למצבה הטוב של כלכלת ישראל.

אני מניח שזה גם קשור לא רק בעובדה שהאבטלה היא מהנמוכות שהיו לנו במשך שנים רבות, אלא גם מתוך כך שבאופן יחסי לכלכלות אחרות במערב ובעולם בכלל, מצבה של כלכלת ישראל הוא טוב, ונפעל שהוא יהיה עוד יותר טוב.

לבסוף, אנחנו מציינים היום עשור לפרויקט "מסע", פרויקט שמביא צעירים וצעירות יהודים לארץ לתקופה ממושכת, מפגיש אותם עם המדינה, מפגיש אותם עם ישראלים. אני גם רואה אחד מהם פה שמופיע בספר, את הבן שלי, ואני שמח מאד לראות את זה.

המפגש הזה של רבבות צעירים במשך עשור, הוא אחד האמצעים לחבר את עם ישראל למדינת ישראל ולארץ ישראל, זה דבר מבורך. אבקש מהשר בנט לפרט בנושא בהמשך.

אני מודה לכם, תודה רבה."

***

ב. שר הביטחון דיווח לממשלה על האירועים הביטחוניים שאירעו לאחרונה בגבול רמת הגולן.

***

ג. השר לענייני מודיעין והשר לנושאים אסטרטגיים דיווח לממשלה על דיוני ועדת הגרעין שהתקיימה לאחרונה בהאג.

***

ד. הממשלה ציינה היום עשור לפרויקט מסע. הממשלה שמעה מפי מנהלי הפרויקט על האתגרים הניצבים בפני הפרויקט, על הישגי הפרויקט בשנים האחרונות, על תרומתו לקשר עם צעירי העם היהודי בתפוצות ועל המשמעויות שיש לכך למדינת ישראל בהיבטים של שמירת הזהות היהודית, טיפוח מנהיגות יהודית צעירה, עלייה לישראל וכן על המשמעויות בקשר לתועלות בהיבטים הכלכליים והתועלות הנובעות מכך למשק הישראלי.

***

ה. הממשלה דנה בקביעת הסדר למתן רישיונות ישיבה זמניים בישראל למשקיעים ולעובדים מומחים חיוניים מטעמם שהם אזרחי ארה"ב, לרבות לבני משפחותיהם, והחליטה כדלקמן:

על מנת שייכנס לתוקפו ההסדר האמריקני בדבר מתן אשרות מסוג E-2 לאזרחים ישראלים בארה"ב; ומאחר שכניסתו לתוקף של ההסדר מותנית בכך שיחול בישראל הסדר דומה לגבי אזרחי ארה"ב; לקבוע כדלקמן:

1. לאשר את המלצות הצוות הבין-משרדי שהוקם ברשות האוכלוסין וההגירה שחברים בו נציגי משרד החוץ, המשפטים, הכלכלה והאוצר לפיהן יש לבצע תיקוני חקיקה והסדרים מנהליים נדרשים, על מנת לאפשר למשקיעים אזרחי ארה"ב (להלן: משקיעים) ועובדים מטעמם שהם מנהלים בכירים או עובדים מומחים שיש להם ידע חיוני וייחודי ברמה גבוהה, כולם אזרחי ארה"ב (לעיל ולהלן: עובדים מומחים חיוניים מטעם המשקיע) לשהות ולעבוד זמנית בישראל לצורך ניהול ופיתוח של יוזמה עסקית בה בוצעה השקעת הון משמעותית על ידי המשקיע (להלן: היוזמה העסקית). הכל, בתנאים דומים להסדר למתן אשרות משקיע לאזרחים ישראלים אשר נקבע בחקיקת ארצות הברית, המצורף כנספח להמלצות, ואשר יכנס לתוקף רק לאחר קביעת הסדר דומה בישראל עבור משקיעים אזרחי ארה"ב.

2. כמו כן, בהתאם להמלצות, לבצע תיקוני חקיקה והסדרים מנהליים נדרשים כמפורט להלן, על מנת לאפשר לבני זוג של משקיעים ועובדים מומחים חיוניים מטעם המשקיע ששהותם ועבודתם בישראל הותרה בהתאם להסדרים לפי פיסקה (1), לשהות ולעבוד בישראל גם בעבודה אשר אינה בקשר ליוזמה העסקית, וכן להתיר שהות ילדיהם שהם עד גיל 21 כולל, גם אם אינם אזרחי ארה"ב.

3. לקבוע כי אשרות ורישיונות ישיבה יינתנו למשקיעים ועובדים מומחים חיוניים מטעם המשקיע ובני משפחותיהם בהתאם להחלטה זו, בתנאי שמנהל רשות האוכלוסין וההגירה או מי שהוא הסמיך לצורך כך, קבע, לאחר קבלת המלצת ועדה מייעצת בינמשרדית שתקום, כי התקיימו תנאי הסף המצטברים להלן וכן תנאים נוספים שפורטו בהמלצות:

א. המשקיע השקיע הון משמעותי ביוזמה עסקית אמיתית ופעילה בישראל (במובחן מהשקעת הון קטנה יחסית בעסק שולי לצורך מחייה בלבד) העשויה ליצור צמיחה כלכלית במשק ומקומות תעסוקה, ותורמת לקידום יעדי המדיניות הכלכלית של המדינה. על ההשקעה להיות בחברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולה מופעלים בישראל.

ב. המשקיע מבקש לשהות בישראל לצורך פיתוח או ניהול היוזמה העסקית בלבד.

ג. העובדים המומחים החיוניים מטעם המשקיע מבקשים לשהות בישראל לצורך עבודה במסגרת היוזמה העסקית בלבד, ולהם תפקיד ניהולי בכיר, תפקיד פיקוח או יכולת מיוחדת המייחדים את שירותיהם כהכרחיים לפעילותה היעילה.

ד. המשקיע ו\או והעובדים המומחים החיוניים מטעמו ובני משפחותיהם אשר מבקשים אשרה מתכוונים לצאת מישראל בסיום תקופת שהותם החוקית על פי רישיון הישיבה שינתן להם, ואין למשקיע או לעובדים המומחים החיוניים מטעמו או לבני משפחותיהם כוונה להשתקע בישראל.

ה. אין מניעה אחרת ביחס למשקיע, העובדים המומחים החיוניים מטעם המשקיע או בני משפחותיהם, לכניסה שהייה או עבודה בישראל, בהתאם לחקיקת מדינת ישראל או לנהלים הרגילים של רשות האוכלוסין וההגירה.

4. ככל שמדינה נוספת עימה ישראל קשורה בהסכם אזור סחר חופשי או הסכם הגנה על השקעות תפנה בבקשה להחלת הסדר דומה ותתחייב כי תעניק תנאים דומים למשקיעים אזרחי מדינת ישראל, שיקבעו בהסדר מיוחד בנושא אשרות למשקיעים, תיבחן הממשלה החלת הסדר דומה כלפי משקיעים אזרחי מדינה זו ותקבע את תנאי החלת ההסדר בהחלטת ממשלה.

5. על מנת לבצע את ההחלטה זו, ובכפוף להוראות לפי החלטה זו וההמלצות, לפעול כלהלן:

א. שר הפנים יפעל, תוך קיום היוועצויות וקבלת הסכמת שרים וכן אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, הכל בהתאם להוראות החוק, כלהלן:

1) יתקן את תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974 על מנת לקבוע סוגי אשרות ורישיונות ביקור מיוחדים עבור משקיעים, עובדים מומחים חיוניים מטעמם ובני זוגם העומדים בתנאים שיקבעו לעניין זה, וזאת תוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו.

2) יתקין תקנות לפי סעיף 2(ג) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן: חוק הכניסה לישראל) לצורך קביעת פטור מצורך בהיתר לפי סעיף 1יג’ לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, להעסקת משקיעים ובני זוגם, ועובדים מומחים חיוניים מטעמם, ובני זוגם, כאמור העומדים בתנאים שיקבעו לעניין זה, וזאת תוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו.

ב. להנחות את שר האוצר להביא לתיקונו של פרק י’ לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג – 2003, כך שמשקיעים, עובדים מומחים חיוניים מטעמם ובני זוגם, העומדים בתנאי החלטה זו ולפיכך, זכאים לאשרות ורישיונות ביקור בתוקף כאמור בפסקה (א) (1) לעיל, יוחרגו מהגדרת "עובד זר" וכך לא יוחל עליהם ההיטל הקבוע בפרק זה על העסקתם, וזאת תוך 90 יום מיום כניסת תיקוני החקיקה לתוקף.

ג. להנחות את שר הכלכלה, מכוח סמכותו לפי סעיף 6ג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, בהיוועצות עם שר הפנים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות פטורים מחובות לפי סעיפים 1ג, 1ה 1ו לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעסיקים של משקיעים, עובדים מומחים חיוניים מטעם משקיע או בני משפחתם בעלי אשרה ורישיון ביקור בתוקף כמפורט בפסקה 3 (ג) דלעיל, וכן לקבוע פטור כאמור מהחובות לפי סעיף 1ד לחוק האמור, בתנאי שהעובד מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א- 2001, וזאת תוך 60 יום מיום קבלת אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

ד. להנחות את שרי הפנים, האוצר והכלכלה להאציל את סמכותם לפי סעיף 3א’ (ג’1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952, כל שר לנציג מטעמו שיהא חבר בוועדה לפי סעיף 6.1 להמלצות.

ה. להנחות את שר הרווחה והשירותים החברתיים להפיץ תזכיר חוק לתיקון סעיף 2א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שנושאי אשרה ו/או רישיון ישיבה מהסוגים המנויים בהחלטה זו, לא ייראו כתושבי ישראל לעניין גמלאות הביטוח הלאומי ולעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וזאת תוך 60 יום מיום כניסתו לתוקף של תיקון בתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד 1974, כאמור לעיל .

ו. להנחות את מנהל רשות האוכלוסין וההגירה כלהלן:

1. עם השלמת החקיקה הנדרשת כמפורט לעיל, לפרסם נוהל המסדיר את אופן הגשת בקשות לאשרות ולרישיונות ביקור למשקיעים, עובדים מומחים חיוניים מטעמם ובני משפחותיהם לפי החלטה זו, וכן המפרט את אופן הטיפול בבקשות אלו ובכלל זה הקריטריונים למתן אשרות ורישיונות כאמור. הנוהל יקבע הסדר לבחינת האשרות אשר יהיה דומה ככל הניתן להסדר למתן אשרת E2 בארה"ב על מנת לעמוד בתנאי הטיפול הדומה שבחקיקה האמריקאית, אך בהתחשב בצרכים הכלכליים, המשפטיים והתפעוליים הקיימים בישראל. הנוהל ינוסח בשיתוף פעולה עם משרד האוצר ומשרד הכלכלה.

2. למנות צוות בינמשרדי אשר בראשו יעמוד נציג רשות האוכלוסין וההגירה ואשר יכלול את נציגי משרד החוץ, האוצר והכלכלה, אשר יבחן את הבקשות שתוגשנה בהתאם לנוהל האמור, ואשר ימליץ בפניו או בפני מי שהוא הסמיך לצורך כך, על מתן אשרות ורישיונות לפיו.

ז. להנחות את שר החוץ כלהלן:

1. להודיע באגרת רשמית לשגרירות ארה"ב בישראל על תוכן החלטה זו.

2. לקראת הכניסה לתוקף של הנוהל לפי סעיף ו(1) דלעיל, לפעול לקידום הסדרת הכניסה לתוקף של החקיקה של ארה"ב בנושא מתן אשרות E2 למשקיעים ישראלים, עובדים מומחים חיוניים מטעמם ובני משפחותיהם, על בסיס הדדי לאחר קיום הסדר דומה למשקיעים אזרחי ארה"ב בישראל.

3. להודיע לשר הפנים, לשר הכלכלה ולשר האוצר על מועד כניסתו לתוקף של ההסדר הדומה.

לקבוע כי ההסדרים לפי החלטה זו ובכלל זה תיקוני החקיקה ייכנסו לתוקף על בסיס הדדי עם ההסדרים של ארה"ב בעת קבלת הודעת שר החוץ כאמור.

***

ו. הממשלה דנה במניעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת ממשלה 4052 (אשה/6) בנושא הדרת נשים מהמרחב הציבורי מיום 29.12.2011, ובהמשך להמלצות הצוות הבינמשרדי למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי אשר דיווח על המלצותיו לממשלה ביום 11.3.2012:

1. לרגל יום האישה הבינלאומי שחל החודש (ביום ו’ באדר ב’, התשע"ד, ה- 8.3.2014), ממשלת ישראל מבקשת להביע מחויבותה לשוויון זכויות, לחתירה לשוויון מגדרי ולקידום מעמדן של נשים בישראל, מכל שכבות האוכלוסייה ובתחומים רבים ככל הניתן.

2. ממשלת ישראל מכירה בכך כי תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי היא תופעה חמורה המתאפיינת בהפלייתן של נשים אך באשר הן נשים המחייבת פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה. זאת מאחר ותופעה זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון שהוא מעקרונותיה המכוננים של מדינת ישראל, ואף אינה עולה בקנה אחד עם מחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל לפעול במגוון אמצעים למניעתה של הפליה מגדרית.

3. לאחר שעיינה בדו"ח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי שמינה היועץ המשפטי לממשלה ופעל במשרד המשפטים, ואשר המלצותיו המשפטיות אומצו על ידי היועץ המשפטי לממשלה בחודש מאי 2013:

א. להטיל על שרי התחבורה והבטיחות בדרכים, הבריאות, הפנים ועל השר לשירותי דת, לדווח לממשלה בתוך 90 ימים מיום אישורה של החלטה זו על פעולות שננקטו לקראת בחינה ויישום של ההנחיות שנכללו בדו"ח הצוות המשרדי.

ב. הואיל וביום 30.12.2013 החליטה מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בהתאם להמלצות שנקבעו בדו"ח הצוות המשרדי, להסיר את כל החסמים המונעים השמעת נשים בשידורי התחנה, כמו גם את העסקתן בתפקידי שידור בתחנה, להטיל על שר התקשורת לפנות לרשות השניה לטלויזיה ולרדיו ולקבל דיווח על יישומה של ההחלטה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. השר יביא את הדיווח האמור לפני הממשלה בתוך 90 ימים מיום אישורה של החלטה זו.

ג. לקיים ישיבת מעקב ממשלתית לבחינה ודיון בדיווחים שיתקבלו לפי סעיפים 3(א) ו-3(ב) להחלטה זו, בתוך 120 ימים מיום אישורה.

ד. להטיל על כל אחד משרי הממשלה לדווח בישיבת המעקב האמורה בסעיף 3(ג) להחלטה זו על פעולות אפשריות בתחומי האחריות של משרדו למניעת תופעות הדרת נשים במרחב הציבורי.

דיווחי השרים שיתקבלו לפי סעיפים 3(א), 3(ב) ו-3(ד) להחלטה זו יועברו לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה לצורך בחינת ביצוע המלצות הצוות המשרדי שאומצו על ידו.

***

ז. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 1 לחוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד-2014, להסמיך את השר לאזרחים ותיקים לבצע את הוראות חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (5 הצבעות, ציון ממוצע: 4.40 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות