הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 4 במאי 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 4 במאי 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, חוקי היסוד שלנו נותנים ביטוי מלא לצד הדמוקרטי של המדינה, הם עושים את זה על ידי מתן שוויון זכויות מלא לכל אזרח ואזרחית בישראל; חוקי היסוד עושים זאת באמצעות שני חוקים עיקריים, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; וחוק יסוד: חופש העיסוק. לעומת זאת, להיותה של מדינת ישראל מדינה לאום של העם היהודי אין ביטוי מספיק בחוקי היסוד שלנו, וזה מה שחוק היסוד המוצע אמור לספק – הוא יגדיר את הזכות הלאומית של העם היהודי על מדינת ישראל, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הפרט של כל אזרחי ישראל במדינת ישראל, והוא יבצר את מעמדו של חוק השבות כחוק יסוד; הוא יעגן בחוקי יסוד את מעמדם של הסמלים הלאומיים, הדגל, ההמנון, השפה ומרכיבים אחרים של הווייתנו הלאומית.

המרכיבים הללו נמצאים תחת התקפה מתמדת שהולכת וגוברת מחוץ ואפילו מבית, אבל מסד הקיום של מדינת ישראל נובע מהיותה הבית הלאומי של העם היהודי ומהזיקה העמוקה של עם ישראל לארץ ישראל.

יש כמובן את אלה שאינם רוצים שמדינת ישראל תוגדר כמדינת הלאום של העם היהודי, הם רוצים שתקום לצדנו מדינת לאום פלסטינית, ושישראל תהפוך בהדרגה למדינה דו-לאומית, ערבית-יהודית, בתוך הגבולות המצומקים שלנו. אבל אני אומר דבר פשוט, אי אפשר להחזיק את המקל הלאומי בשני קצותיו הלאומיים – אי אפשר לומר שרוצים להיפרד מהפלסטינים כדי למנוע מדינה דו-לאומית, דבר שיש בו היגיון מסוים, ומנגד לקדש מדינה דו-לאומית, יהודית-ערבית, בגבולות הקבע של מדינת ישראל.

מדינת ישראל נותנת שוויון זכויות פרט מלא לכל אזרחיה, אבל היא מדינת הלאום של עם אחד בלבד, העם היהודי ולא של שום עם אחר.

לכן, כדי לבצר את מעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אני מתכוון להוביל חקיקת חוק יסוד שיעגן מעמד זה. החוק החדש ינוסח בהידברות עם כל מרכיבי הקואליציה, כך שישמור על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

אני רוצה להבהיר שלא מדובר כאן בעניין פוליטי. כשהאופוזיציה בקדנציה הקודמת העלתה הצעת חוק כזאת בנושא הזה, אני הודעתי מיד שאני אתמוך בה. ביום הזה, ערב יום הזיכרון, אני מבקש לצטט משירו של נתן אלתרמן שנהוג לצטט אותו ביום הזה, הוא פורסם בעיתון "דבר" בשנת 1947, והוא אמר: "אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים" – זה דבר ברור, והגיע הזמן לחוקק את זה.

בשבוע הזה אנחנו מציינים 38 שנים לפטירתו של רב אלוף דוד אלעזר, דדו, הרמטכ"ל ה-9 של מדינת ישראל. דדו תרם כל חייו לביטחון ישראל, הוא עשה זאת בפלמ"ח, בחטיבת הראל, בחטיבת הנגב, במבצע "קדש", בפיקוד על פיקוד צפון במלחמת ששת הימים וכמובן כרמטכ"ל ביום הכיפורים, במלחמה שבסופו של דבר הסתיימה בניצחונו של צה"ל.

אני חייב גם לומר שגם כרמטכ"ל וכראש אג"ם, הוא נטל חלק פעיל מנהיגותי במלחמה נגד ארגוני הטרור. אני זוכר אותו ממבצע "סבנה", ואחרים יזכרו אותו ממבצע "אביב נעורים", ממבצע אחד לשחרור חטופי טרור, וממבצע שני לחיסול מנהיגי הטרור, וגם ממבצעים רבים אחרים.

אני יודע שרבים רבים במדינת ישראל ששרתו תחתיו, הוקירו אותו, ומרגישים שיש צורך לעשות צדק עם זכרו של אחד המפקדים המסורים והאמיצים שהיו למדינת ישראל. יהא זכרו ברוך.
אנחנו נדון היום גם ברפורמה ברשות השידור שגיבש שר התקשורת גלעד ארדן. הרפורמה הזאת מובאת כאן אחרי כתריסר ועדות שעברו דרך ממשלות ישראל, נדמה לי אפילו שמספרן גדול יותר, וכאן אנחנו באים לממש סוף סוף את הרפורמה שעיקריה הם קודם כל שאזרחי ישראל יפסיקו לשלם אגרת טלוויזיה מהשנה הבאה, ובכך יבוטל המס הזה שגובה יותר מ-300 שקלים בשנה מכל משפחה. השידור הציבורי שאנחנו מייחסים לו חשיבות רבה, יעבור רפורמה משמעותית שבסופו של דבר תחזק אותו מאוד. עובדי הרשות הטובים, ויש רבים כאלה, ימשיכו לעבוד ברשות החדשה ועובדי הרשות שיפרשו, יזכו לתנאים הולמים והוגנים.

אני חושב שהרפורמה הזאת היא חיונית, אנחנו רוצים שידור ציבורי חזק, הוא צריך להיות יעיל, הוא צריך לעבור שינוי שקוראים לו במשך שנים רבות, ואני מאד מעריך את העובדה שאתה, גלעד, מביא את הרפורמה הזאת בפנינו. היא לא בלי בעיות, היא בוודאי גם תעבור שינויים כאלה ואחרים במהלך החקיקה, אבל הכיוון הוא ברור, ולדעתי, התוצאה גם מובטחת.

אני גם מעריך את תרומתך למשרד להגנת העורף שיעבור היום למשרד הביטחון, הם עשו הרבה דברים ועוד יעשו הרבה דברים".
ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את משה בר סימן טוב לתפקד הציר הכלכלי בוושינגטון במשרד האוצר, וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2014.

ג. הממשלה דנה בהכרזה על מטבעות זיכרון וקביעת ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש"ע–2010 (להלן – החוק), לאשר את הצעת נגידת בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המינהלית של בנק ישראל, בדבר הכרזה על המטבעות שלהלן כמטבעות זיכרון:

- מטבע בסדרת אתרי מורשת שהוכרו ע"י אונסק"ו בישראל, שנושאו "תל חצור", התשע"ד-2014; בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו-1 שקל חדש (כסף רגיל);
(מועד הנפקה מתוכנן: יוני 2014).
- מטבע בסדרת יום העצמאות שנושאו "מפעל המים הלאומי",
התשע"ד-2014: בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו-1 שקל חדש (כסף רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: מאי 2014).

2. בהתאם לסעיף 43(ב) לחוק, לאשר את הצעת נגידת בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המינהלית של בנק ישראל, בדבר ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות הזיכרון שבסעיף 1 להחלטה, כמפורט בקביעת הנגידה.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק השידור הציבורי בישראל, התשע"ד-2014.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן הרקע הכללי לטיוטת החוק:

הצעת החוק מתבססת בין השאר, על המלצות הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל, שמונתה בידי שר התקשורת ביום 2 בספטמבר 2013. בראש הוועדה עמד מר רם לנדס, וכיהנו בה נציגי ציבור ונציגי משרד התקשורת, משרד האוצר ומשרד המשפטים (להלן- ועדת לנדס). ביום 15 בינואר 2014 , בהסכמת שר החינוך, תוקן כתב המינוי של ועדת לנדס כך שבחינת הוועדה כללה גם את הטלוויזיה החינוכית. דוח ועדת לנדס הוגש לשר התקשורת ביום 3 במרץ 2014.

ועדת לנדס המליצה על הקמת משדר ציבורי חדש עצמאי, המאופיין בתוכן איכותי ורלבנטי לחברה הישראלית על רבדיה ומורכבותה, שפונה לכל הקהלים. במקביל, המליצה ועדת לנדס על סגירת רשות השידור.

הצעת החוק מתבססת בחלקה על ההסדרים שנקבעו בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, ובמידה רבה על חוק רשות השידור (תיקון מס’ 27), התשע"ב-2012, שהתקבל בכנסת השמונה עשרה.

על פי המוצע, המשדר הציבורי החדש יחל פעולתו ביום 31 במרץ 2015 , ובמועד זה יופסקו שידורי רשות השידור. שידורי הטלוויזיה החינוכית יופסקו במועד תחילת שידורי הערוץ לילדים ולנוער. במקרה של עיכובים בלתי צפויים שבעטיים המשדר הציבורי החדש לא יוכל להתחיל בשידורים עד למועד זה, מוצע כי שר התקשורת יהיה רשאי לדחות מועד זה פעמיים, בהסכמת שר האוצר, בשלושה חודשים בכל פעם, לכל היותר.

ה. הממשלה דנה היום באימוץ עיקרי דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת רכישת מטוס לנשיא המדינה ולראש הממשלה ולבניית משרד ראש הממשלה והמעון הרשמי לראש הממשלה, והחליטה כדלקמן:

א. לאמץ את עיקרי דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת רכישת מטוס לנשיא המדינה ולראש הממשלה ולבניית משרד ראש הממשלה ומעונו.

ב. להטיל על משרד הביטחון להציג לקבינט המדיני – ביטחוני בתוך 60 יום תוכנית לאפיון ורכש המטוס היייעודי ומערכותיו הנילוות.

ג. להטיל על מנהל הדיור הממשלתי לבצע את המלצות הוועדה בכל הקשור להקמת משרד ראש הממשלה ומעונו ולהכין תכנית בקשר לכך. התכנית תוגש לקבינט המדיני-ביטחוני לאישור בתוך 60 יום.

ד. להקים ועדת חסמים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שחבריה הנוספים יהיו נציג המטה לביטחון לאומי, נציג משרד הביטחון, נציג החשב הכללי, נציג אגף התקציבים ומזכיר הממשלה. הוועדה תכריע במחלוקות הקשורות להחלטה זו ככל שתתעוררנה ותסייע בפתרון חסמים.

ו. הממשלה דנה בהעסקת עובדים זרים בפרויקט קריית ההדרכה של צה"ל בנגב, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 642 מיום 1.9.2011 בנושא "הגברת אפשרויות התעסוקה של עובדים ישראלים ע"י צמצום העסקת עובדים זרים", לאשר העסקת מכסה של עד 300 עובדים זרים, לביצוע עבודות גמר בלבד, בפרויקט קריית ההדרכה של צה"ל בנגב, והכל בשל החשיבות הלאומית שבהאצת השלמת קריית ההדרכה של צה"ל בנגב והשפעתה על קידום ופיתוח הנגב. שכר העובדים במסלול האמור לא יפחת מפעם וחצי השכר הממוצע במשק לצורך קירוב עלות ההעסקה של עובדים אלו לעלות ההעסקה של עובדים זרים במסלול מומחים.

2. 300 העובדים הזרים יועסקו מתוך מכסת העובדים לענף הבנייה (להלן – המכסה), כפי שנקבעה על ידי הממשלה, באמצעות מתן אפשרות להסטת עובדים קיימים בענף הבניין מבניית משרדים ושטחי מסחר לביצוע עבודות גמר בפרויקט האמור בסעיף 1, או מתן אפשרות להעסקת עובדים זרים חדשים אשר יגיעו לארץ לאחר יום קבלת ההחלטה.

3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2, באישור שרי האוצר, הביטחון, הכלכלה והפנים תתאפשר העסקת עובדים מענף הבנייה (מגורים).

4. בהינתן ניצול מלא של האפשרויות הקודמות, יתקיים דיון בין שרי האוצר, הביטחון, הכלכלה והפנים, לעניין מתן אפשרות לאשר את העסקת 300 העובדים הזרים במסלול ובתנאים המפורטים בסעיף 1, מעבר למכסה.

5. העסקת עובדים זרים לפי החלטה זו תעשה באמצעות התקשרות תאגידי בנין מורשים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה עם הזכיין בפרויקט, בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה ובכפוף להוראות החלטה זו. אין בהחלטה זו כדי להוות התחייבות המדינה לספק עובדים זרים בכלל ולפרויקט האמור בפרט.

ז. עוד דנה הממשלה בשיקום אתרי הטמנת הפסולת רתמים וא.א. אשדוד, והחליטה, נוכח סיכון לזיהום אוויר חמור כתוצאה מבעירות נרחבות המתרחשות בימים אלה במטמנות הפסולת רתמים (נצ: 169659/641019) וא.א. אשדוד (נ.צ: 169217/640187) (להלן – האתרים), ונוכח פוטנציאל ממשי להתפשטות הבעירות והחמרת המצב באתרים תוך גרימת סיכון חמור לבריאות הציבור כדלקמן:

1. לקבוע, מבלי לגרוע מכל אחריות לפי דין המוטלת על גורם אחר, ומעקרון "המזהם משלם", כי המדינה פועלת במצב החירום שנוצר באתרים על-מנת למנוע את הסיכון החמור לשלום הציבור והסביבה בדרכים ובאמצעים שיפורטו להלן.

2. כיבוי הבעירות באתרים – להטיל על רשות מקרקעי ישראל לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך כיבוי מהיר ודחוף של הבעירות באתרים, ובכלל זה לבצע פעולות חירום למניעת התפשטות הבעירות בתוך תחומי האתרים ומחוצה להם. הפעולות למניעת התפשטות הבעירות תכלולנה, בין היתר, גם את כל הדרוש למניעת התפשטות הבעירות לבריכות השפכים התעשייתיים, המצויות בסמוך לאתר רתמים וכיבוין במידת הצורך.

3. לשם ביצוע פעולות הכיבוי תכין רשות מקרקעי ישראל תכנית כיבוי, בעזרת יועץ מקצועי בעל מומחיות, ותעביר אותה לאישור המשרד להגנת הסביבה.

4. תכנית הכיבוי תכלול גם הוראות לשימור מצב האתרים לאחר כיבויים, באופן שלא יישנו שריפות באתרים. התוכנית תכלול אמצעי מיגון למניעת כניסה של גורמים לא מורשים לאתרים, לרבות גידור, פיקוח שוטף בשטח, וכן תכלול ניטור תקופתי בהתאם לתוכנית ניטור שתאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. פעולות השימור יבוצעו ע"י רשות מקרקעי ישראל, על פי התכנית ובכפוף להנחיה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה, עד לביצוע שיקום מלא וכולל של האתרים.

5. לקבוע כי כלל הפעולות לתכנון וליישום תוכנית הכיבוי, למעט פעולות השימור, יבוצעו תוך תקופה שלא תעלה על 18 חודשים מיום קבלת החלטה זו. לקבוע כי שלב שימור מצב האתרים לאחר כיבויים יחל מיד לאחר סיום יישום תוכנית הכיבוי.

6. לתקצב את רשות מקרקעי ישראל לצורך יישום החלטה זו בסכום של כ- 63,000,000 ₪. התקצוב ייעשה בקדם מימון בהתאם לחלוקה התקציבית הבאה:

המשרד - תקציב באלפי ש"ח - הערות
רשות מקרקעי ישראל - 21,000
משרד האוצר - 21,000
המשרד להגנת הסביבה- קרן הניקיון - 21,000
מתוך כספי קרן שמירת הניקיון ובכפוף לאישור הנהלת הקרן.

7. ועדת היגוי לבקרה, ניטור וביצוע החלטה זו – להקים ועדה מקצועית בין משרדית (להלן: "הוועדה") שמטרתה לבצע מעקב ובקרה על ביצוע תכנית כיבוי הבעירות ושימור מצב האתרים. כמו כן, הועדה תבחן את האמצעים והפעולות שניתן לנקוט, לפי הוראות הדין, לצורך חיוב גורמים אחראים, ובהם גורמים שניהלו, הפעילו או עשו שימוש באתרים, לאורך שנות פעילותם, בעלויות כיבוי הבעירות וביצוע החלטה זו, לרבות החזר קדם מימון, דרישת שיפוי והחזר הוצאות ותמליץ בפני הגורמים המוסמכים על אמצעים ופעולות כאמור.

8. הוועדה תהיה בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו, ובהשתתפות נציגים בכירים של המשרדים פנים, הגנת הסביבה, אוצר ומשפטים וכן רשות מקרקעי ישראל. חברי הוועדה ימונו על ידי מנכ"לי המשרדים תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

9. תקציב החלטה זו יהיה נתון בתקנות תקציביות נפרדות לפי העניין. יובהר כי התקציב, אינו מהווה חלופה בשום תנאי לכל תקציב מאושר אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת נושא טיפול בפסולת בבסיס התקציב לשנת 2014 ולכל תקופת ביצוע ההחלטה. החלק התקציבי המורכב מתקציב תוספתי, יתוקצב כאמור בתוכנית תקציבית נפרדת וישמש לטובת התוכניות נשוא החלטה זו בלבד.

10. לקבוע כי המימון שניתן לטיפול באתרים על פי החלטה זו, הינו קדם-מימון בלבד וכי ההחלטה לפעול לטיפול באתרים, אין בה כדי לגרוע מאחריותם של הגורמים שניהלו, הפעילו ועשו שימוש באתרים אלה במישרין או בעקיפין, בין היתר מכוח דיני הגנת הסביבה ובהתאם לעקרון "המזהם משלם". אין בהחלטה זו כדי להוות ויתור על זכות מזכויותיה של המדינה, לרבות הזכות לדרוש שיפוי והחזר הוצאות בגין הפעולות שיתבצעו מכוח החלטה זו.

ח. הממשלה דנה בהגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר, והחליטה, בהמשך לעבודת הצוות הבין משרדי המשותף למשרדי האוצר, הכלכלה, החקלאות ופיתוח הכפר והממונה על ההגבלים העסקיים, בראשות מנכ"לית משרד האוצר, אשר דן בדרכים להפחתת מחירים במוצרי מזון נבחרים, בעיקרם מוצרי החלב ובשר הבקר, ואשר הציג ביום 13 במרץ 2014 את מסקנותיו לשרים העומדים בראש המשרדים הנזכרים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס’ 5177 מיום 21 באוקטובר 2012 שעניינה: "התייעלות משק החלב", כדלקמן:

ענף החלב:

1) לאמץ את מסמך ההבנות שנחתם בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התאחדות מגדלי בקר לחלב ומועצת החלב אשר מצורף כנספח א’ להחלטה זו.

2) להטיל על שר האוצר לפרסם צו עדכני לשינוי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (להלן: "צו תעריף המכס") באופן שהמכסים והמכסות החלים בייבוא מוצרי החלב המפורטים בנספח ב’ יעודכנו בהתאם למתווה המפורט כאמור, המצורף להחלטה זו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

3) להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקצות סך של 65 מלש"ח (במצטבר) מתקציבו על פני השנים 2017-2014, לטובת מענקי תמיכה והסתגלות של ענף הבקר לחלב, שיועברו למטרה זו על ידי משרד האוצר.

4) הממשלה רושמת את הודעת שר הכלכלה כי בתוך 60 יום מיום החלטה זו יפרסם נהלי חלוקה חדשים למכסות במוצרי חלב מיובאים במכס מופחת, כך שיקדמו באופן מיטבי שימוש במכסות אלו, בין היתר להגברת התחרות במשק או להפחתה ביוקר המחיה באמצעות היבוא.

5) להטיל על משרד הכלכלה, בהתייעצות עם משרד האוצר, הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפרסם בתום 90 יום מקבלת החלטה זו, הליך תחרותי חדש לחלוקת המכסות הוולנטריות לייבוא מוצרי חלב הפטורים ממכס לפי החלטה זו, באופן שיקדם את ביטוי הפחתת המכס במחיר הסופי לצרכן, בין היתר, על ידי כך שתינתן עדיפות, אם יתאפשר, ליבואנים אשר יוכלו להתחייב על מחיר נמוך יותר לצרכן, בהתאם לכל דין.

6) להטיל על משרד הכלכלה, בתיאום עם משרד האוצר, לפרסם, בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו, מסלול לקידום התחרות בענף החלב, שמטרתו מיקסום כושר התחרות של מחלבות קטנות ובינוניות. הטבות המסלול יהיו מותנות בהגדלת התחרות לפי פרמטרים שיקבעו. אופן תקצוב המסלול יקבע בהסכמה בין מנכ"ל משרד הכלכלה והממונה על התקציבים.

7) להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום עם משרד האוצר, להביא לשולחן ועדת הכלכלה של הכנסת, בתוך 180 יום מקבלת החלטה זו, תקנות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, לעניין ויסות וקליטת חלב, שמטרתן הבטחת תנאים שווים למחלבות השונות בקליטה ויבוש חלב, ואשר, בין היתר, מקנות למועצה לענף החלב את הסמכות לקבוע גישה חופשית למתקן הייבוש עבור כל המחלבות ואשר מסדירות את העברת החלב בין מחלבות קולטות למחלבות שאינן קולטות ודרוש להן חלב.

8) להטיל על שר הכלכלה לבחון את הדרכים ליידע את ציבור הצרכנים בדבר המוצרים בפיקוח מחירים ומיקומם, לרבות באמצעות ייעול האכיפה, עדכון התקנות להגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), התשע"ב-2012, ואמצעים נוספים ככל שיימצא הצורך בכך.

ענף הבקר לבשר:

9) הממשלה רושמת לפניה את הודעת שר האוצר על כוונתו לפרסם בימים הקרובים הוראת שעה לגבי צו עדכני לתעריף המכס על עגלים חיים, כך שהמכס על עגלים חיים ישונה לרמת פטור.
טרם חתימת הצו ישמע שר האוצר את טענות ארגוני מניעת צער בעלי חיים.

10) הממשלה רושמת לפניה את הודעת שר האוצר על כוונתו לפרסם בימים הקרובים צו המורה על פתיחת מכסה וולנטרית ליבוא בשר בקר טרי בפטור ממכס, אשר גדלה במתווה הדרגתי כפי שהוסכם בין משרדי האוצר והחקלאות ופיתוח הכפר.

11) להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר להקצות סך של 45 מלש"ח (במצטבר) על פני השנים 2018-2015 מתקציבו לטובת מענקי הסתגלות לענף הבקר לבשר, שיועברו למטרה זו על ידי משרד האוצר.

12) להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקצות תמיכה שנתית בסך של 24 מלש"ח לתמיכה בענף רעיית הבקר, תוספת התקציב מעבר למתוקצב בבסיס תקציב משרד החקלאות למטרה זו תועבר למשרד החקלאות על ידי משרד האוצר בהמשך לכניסה לתוקף של מתווה הפחתת המכסים. בשנת 2014 לא יעלה גובה התמיכה על סך של 18 מלש"ח.

13) להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להקצות מידי שנה לשנים 2015, 2016, ו- 2017 סך של 1.5 מלש"ח לטובת שיווק ומיתוג מכירת הבשר הטרי, שיועברו למטרה זו ע"י משרד האוצר.

14) להטיל על שרת הבריאות, בהתייעצות עם משרד האוצר, להביא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תקנות המורות על חובת סימון בשר מופשר, תנאי מכירתו ותנאי הטיפול בו.

15) להטיל על שר האוצר וסגן השר לשירותי דת להביא לפני הממשלה, בתום 60 יום מפרסום החלטה זו, צעדים להפחתת עלויות מתן הכשר למוצרי מזון ופרט למוצרי החלב ובשר הבקר.

16) להטיל על שרי האוצר והכלכלה, בתיאום עם משרד המשפטים לבחון גיבוש חקיקה המחייבת חברות שיש לציבור אינטרס במידע על פעילותן והשפעתן על יוקר המחייה, ובכלל זה גם חברות בענף המזון, לפרסם מידע רלוונטי, ובכלל זה את הדו"חות הכספיים שלהן בפני הציבור בתוך 90 יום מפרסום החלטה זו ולאחר מכן להביאה בפני ועדת השרים לענייני חקיקה, ככל שיהיה צורך.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (6 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)
הוסף תגובה

תגובות (1)

  1. בר 07/05/2014 להגיב
    ועוד דיון ועוד מלל ציטוט :-"מדינת הלאום של העם היהודי" -אם כל הכבוד לעשייה שכבודם במקומם מונח..הרי בעיית המסתננים חיה וקיימת - ,נושמת ,בועטת ,שודדת ,אונסת , גודלת , ומתפלצת (מהמילה מפלצת...) וזה שלא מזכירים כלל את בעיית המסתננים הפולשים ממש לא אומר שתעלם מן העולם/ ממדינתנו /שום איזכור ?!נאדה ..וכלום ?!.... אגב תשכחו..(או שלא) שתוך מספר שנים מדינת הלאום של העם היהודי כבר לא תתקיים יותר כשהמדינה תהפוך למדינתם של כל -"מסתנניה ושבחי"ה..."- תתעוררו...חלם!!!!!!!!

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות