הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 25 במאי 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 25 במאי 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"הישיבה הזאת תהיה קצרה משום שאנחנו מקדמים בברכה את הגעתו של האפיפיור פרנציסקוס לארץ ישראל, ארץ הקודש. ביקורו כאן מהווה הזדמנות להציג בפני העולם את ישראל האמתית, ישראל המתקדמת, המודרנית והסובלנית. למעשה, המדינה היחידה במזרח התיכון שמבטיחה חופש פולחן מוחלט לבני כל הדתות, היא שומרת על אתרי התפילה ומבטיחה את הזכויות של כולם: יהודים, מוסלמים, נוצרים – כולם.

אנחנו מעריכים את העמדה הנחרצת של האפיפיור נגד האנטישמיות, במיוחד לאור שנאת היהודים הגואה, שאנחנו עדים לה בימים אלה. מעשה הרצח בבריסל הוא תוצאה של הסתה בלתי פוסקת נגד מדינת ישראל על ידי גורמים שונים במזרח התיכון ובאירופה עצמה. יש גורמים באירופה, שממהרים לגנות כל בנייה של דירה בירושלים, אבל אינם ממהרים לגנות או מגנים בגינויים רפים, רצח של יהודים פה או באירופה עצמה.

גרוע מזה, גם מברכים איחודים עם גורם טרור כמו החמאס, שקורא להשמדתה של מדינת ישראל. אנחנו יוצאים נגד הצביעות הזאת, אנחנו מתריסים בפניה, אנחנו נמשיך לומר את האמת ללא הרף, נמשיך להילחם בטרור ונמשיך גם לבצר ולבנות את מדינתנו.

אנחנו נביא היום בממשלה הצעה לשילוב חרדים בשוק הציבורי, במשק הציבורי. שר הכלכלה ואנוכי עושים זאת, על מנת להגדיל את רווחת הציבור החרדי, ועל מנת לשלבו בשוק העבודה הכללי. אני חושב שזה צעד נכון בכיוון הנכון, ויהיו צעדים נוספים."

***

ב. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959, למנות את שוקי אמרני לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים.

***

ג. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות, על-פי הצעת שר האוצר, את יואל נווה לתפקיד הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה במשרד האוצר, במקומו של מיכאל שראל.

***

ד. הממשלה דנה היום בהקמת רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים, והחליטה כדלקמן:

להקים רשות למרכזים רפואיים ממשלתיים במעמד של יחידת סמך ממשלתית עצמאית, תחת תחום אחריותה של שרת הבריאות, ובכפיפות ישירה כלפיה (להלן: "הרשות"). הרשות תרכז את מלוא התפקידים והסמכויות הנוגעים לניהול ולפיקוח על התנהלות בתי החולים הממשלתיים הכלליים, כיחידות סמך ממשלתיות המצויות בידי הממשלה, ואשר אינם תפקידים וסמכויות הנובעים מן התפקיד השלטוני של משרד הבריאות כלפי בית חולים (להלן: "תפקידים וסמכויות ניהוליים"). בגדר התפקידים והסמכויות הניהוליים יבוא גם מכלול העניינים הנוגעים לפיקוח ובקרה על קשריהם של בתי החולים הממשלתיים הכלליים עם גופים הפועלים לידם, לרבות תאגידי בריאות, חוגי ידידים, וכן גופים המצויים בשליטתם של גופים כאמור, ועל פעילותם של גופים אלה (להלן יכונו גופים אלה בנפרד "גופים קשורים"). לצורך כך, תקבל הרשות לידיה את מלוא הסמכויות הנתונות למשרד הבריאות, בתחומי האחריות האמורים, והתחומים המצויים תחת סמכותו של מנכ"ל משרד הבריאות, לא יכללו, מעת תחילת פעולתה של הרשות, את תחומי אחריות אלה.

תפקידי הרשות וסמכויותיה

1. תבצע פיקוח מקצועי ובקרה בתחום הפעילות הייעודי של בתי החולים הממשלתיים הכלליים, וכן פיקוח ובקרה בתחום ההתנהלות הכלכלית, התקציבית, הכספית וכן בתחום ניהול ההון האנושי שלהם. הפיקוח יכלול קביעת כללים וסטנדרטים בהיבטי הפעילות השונים, פיקוח על ביצועם ואכיפה, במידת הצורך, בכלים העומדים לרשותה. יובהר כי הפיקוח וקביעת כללים וסטנדרטים יהיו כפופים לדרישות כל דין בעניין זה, לרבות דרישות משרד הבריאות והוראותיו, שייקבעו מכוח תפקידיו הרגולטורים וכן בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה.

2. תגבש מערך של "ממשל יחידתי" בבתי החולים הממשלתיים הכלליים, לרבות לעניין הבטחת מנגנוני ניהול, בקרה וביקורת פנימית, ובכלל זה של מערך הניהול המקצועי ושל ההנהלה.

3. תהווה גוף מטה בסוגיות ניהול רוחביות ביחס לבתי החולים הממשלתיים הכלליים, לרבות: רפורמות מיבניות, הון אנושי, תקציב, כספים, מערכות מידע, רכש ולוגיסטיקה.

4. תקבע הנחיות מחייבות בתחום ניהולם של בתי החולים הממשלתיים הכלליים.

5. תדרוש ותקבל מידע באופן סדיר ושיטתי, וכן לפי הצורך, ותפעל לשקיפות המידע בדבר פעילות בתי החולים הממשלתיים הכלליים, הן כלפי הציבור הרחב (לרבות זמינות תורים, סטנדרטים וכדומה), הן כלפי משרד הבריאות, כרגולטור, והן כלפי מטה הרשות.

6. תפתח ותיישם מודל של סנקציות אפקטיביות מתאימות כלפי בתי החולים הממשלתיים הכלליים, או בעלי תפקיד בהם, בשל אי עמידת בית החולים הממשלתי הכללי או בעלי תפקיד בו, ביעדים שנקבעו, בהוראות והנחיות מחייבות או עקב בעיות בתפקודם.

7. תאשר את תוכניות העבודה והתקציב של בתי החולים הממשלתיים הכלליים. הכל בכפוף לחוק יסודות התקציב וחוק התקציב השנתי.

8. תקדם תוכניות לקידום וטיפוח כוח אדם מקצועי, איכותי ומיומן, בבתי החולים הממשלתיים הכלליים לרבות בתחומי הניהול, התקציבים, משאבי האנוש והבקרה.

9. במשא ומתן לחתימת הסכמים עם לקוחות מוסדיים ואחרים של בתי החולים, תהיה הרשות אחראית לכך שבתי החולים לא יפעלו באופן שיש בו פגיעה באפשרות לניהול המשא ומתן באופן הוגן וללא ניצול לרעה של כוחם המשותף. הרשות לא תהיה מעורבת במשא ומתן של בתי החולים הממשלתיים העל אזוריים.

10. תוודא עמידת בתי החולים הממשלתיים הכלליים בהוראות כל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות כרגולטור.

11. סמכויותיה ותפקידיה של הרשות שבפסקות (1) – (10) יחולו גם באופן ישיר על פעילותם של הגופים הקשורים, בנוסף לסמכויותיה ותפקידיה החלים לפי פסקאות (1) – (10) על פעילותם מכוח קשריהם עם בתי החולים הממשלתיים הכלליים. ככל שהדבר מחייב היערכות משלימה, לרבות משפטית, תפעל לביצועה.

12. תפעל לקיים כל תפקיד נוסף בתחום פעילותם של בתי החולים הממשלתיים הכלליים והגופים הקשורים, למעט תפקידים רגולטורים, כפי שיוטל עליה על ידי שרת הבריאות או הממשלה, לרבות החלת סמכויותיה גם על בתי חולים ממשלתיים שאינם בתי חולים כלליים, והגופים הקשורים אליהם.

13. תמליץ לשרת הבריאות על פעולות נדרשות לשם עיגון וחיזוק הסמכויות הנדרשות לפעילותה, לרבות ביחס להטלת סנקציות, מעבר לסמכויות הנתונות כיום למשרד הבריאות בתחומי אחריותה המיועדים, בכלל זה כלפי הגופים הקשורים, ככל שהדבר נדרש לשם ביצוע מיטבי של התפקידים המפורטים לעיל.

14. ככל שתהיינה מחלוקות בין מנהל הרשות למנכ"ל משרד הבריאות הן תובאנה להכרעת שרת הבריאות.

15. בביצוע תפקידה תיתן הרשות לבתי החולים וכן לגופים הקשורים הזדמנות להביע עמדתם טרם קבלת החלטה או גיבוש מדיניות.

מנכ"ל הרשות

1. להנחות את שרת הבריאות לפנות לוועדת שירות המדינה, כמשמעותה בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), בבקשה לשקול לשקול להציע לממשלה האם לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 21 לחוק, לפטור את תפקיד מנכ"ל הרשות ממכרז פומבי ולמנותו בהליך המקובל למינוי מנכ"ל של משרד ממשלתי לרבות הסמכות להפסקת כהונתו של מנכ"ל ממשלתי. החלטת ועדת השירות תובא לאישור הממשלה בהתאם לסעיף 19(ב) לתקנון הממשלה.

2. בהתאם להמלצות ועדת המשנה לעניין "ריבוי הכובעים" ועל דעתו של נציב שירות המדינה, אין חובה כי בראש הרשות יעמוד מי שהוא בעל רישיון לעסוק ברפואה.

3. בכפוף להצעת ועדת שירות המדינה ולהחלטת הממשלה כאמור בסעיף 1, מינויו של מנכ"ל הרשות יובא לאישור הממשלה עד לא יאוחר מיום 1 ביולי 2014; ממועד אישור מינויו על ידי הממשלה, ועד תחילת פעולתה של הרשות, ישמש מנכ"ל הרשות כמנכ"ל הרשות שבדרך, ויבצע את הפעולות הנדרשות להשלמת ההיערכות לתחילת פעילותה, ותקופה זאת לא תבוא במניין תקופת הכהונה האמורה בסעיף 1.

מינוי צוות הקמה

שרת הבריאות תמנה צוות הקמה לרשות ובו, בין היתר, נציגים של משרד הבריאות, משרד האוצר, נציבות שירות המדינה, רשות החברות הממשלתיות ומשרד ראש הממשלה. תפקידו של הצוות הוא להניח את התשתית הארגונית והמנהלית להקמתה של הרשות, ולטפל בהיערכות, לרבות התקציבית והלוגיסטית, להקמתה. בין היתר, יגבש הצוות מתווה לקידום נושאים הבאים, לרבות הפעולות הנדרשות להשלמתם ויישומם:

1. חלוקת התפקידים והסמכויות בין הרשות ומשרד הבריאות במגוון הנושאים, כך שהרשות תרכז את מלוא התפקידים והסמכויות הנוגעים לניהול ולפיקוח על התנהלות בתי החולים הממשלתיים הכלליים, כיחידות סמך ממשלתיות המצויות בידי הממשלה, ואשר אינם תפקידים וסמכויות הנובעים מן התפקיד השלטוני של משרד הבריאות כלפי בית חולים (להלן: "תפקידים וסמכויות ניהוליים").

2. הגדרה מפורטת של סמכויות הרשות ותפקידיה.

3. הגדרת המבנה הארגוני של הרשות, לרבות תקינה והגדרות תפקידים, בכפוף לאישור נציבות שירות המדינה לפי החוק שירות.

4. קביעת התקציב הנדרש להקמת הרשות ולתפעולה השוטף.

5. השינויים הנדרשים בניהול הכספים של המרכזים הממשלתיים וזאת בכפוף לחוק יסודות התקציב וחוק התקציב השנתי.

6. השינויים הארגוניים הנדרשים בבתי החולים על מנת להתאים המבנה הארגוני שלהם להקמת הרשות.

7. השינויים הנדרשים במבנה הארגוני ובכללי העבודה של הגופים הקשורים על מנת שיותאמו להקמת הרשות.

הצוות יסיים את עבודתו עד לא יאוחר מיום 31 ביולי 2014 והרשות תחל לפעול לא יאוחר מיום 1 באוקטובר 2014, אלא אם כן דחתה שרת הבריאות, בהודעה לממשלה, את מועד תחילת פעילותה, ובלבד שלא תאריכנו עד לאחר ה- 1 בנובמבר 2015.

מינוי צוות משנה מקצועי לנושא ניהול ההון האנושי במרכזים הרפואיים

שרת הבריאות ונציב שירות המדינה ימנו צוות מקצועי שבו יהיו נציגים, בין היתר, ממשרד הבריאות, נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר, אשר יציע התאמות נדרשות של התקש"יר כפועל יוצא מהקמת הרשות. כמו כן יבחן הצוות האצלת סמכויות ניהול כוח אדם הנדרשות מנציבות שירות המדינה וממשרד הבריאות לרשות המרכזים הרפואיים. האמור ללא חריגה ממסגרת התקציב המאושרת ותוך יצירת תשתיות מקצועיות וניהוליות מתאימות והענקת הכשרה וליווי מקצועי לאורך זמן.

הצוות יסיים את עבודתו עד לא יאוחר מיום 31 ביולי 2014.

***

ה. שרת הבריאות מסרה דיווח קצר לגבי תכנית ההבראה שגובשה לחילוץ בתי החולים של הדסה מהמשבר בו הם נתונים.

***

ו. הממשלה החליטה להקים ועדת שרים לענייני המגזר הלא יהודי שהרכבה וסמכויותיה מפורטים להלן:

הרכב הוועדה
ראש הממשלה – יושב ראש
השר יעקב פרי – ממלא מקום יושב ראש הוועדה
שר האוצר
השר לביטחון פנים
שר הבינוי והשיכון
שר להגנת הסביבה
שר החינוך
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר הכלכלה
שרת המשפטים
השר לפיתוח הנגב והגליל
שר הפנים
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שר התיירות
מוזמנים קבועים:
המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה
הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי
סמכויות הוועדה:
טיפול בענייניהם של אזרחי ישראל מקרב אוכלוסיית המיעוטים, לרבות בתחומי תעסוקה, רווחה, חינוך, בריאות ופיתוח כלכלי.
הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים תשמש מרכזת הוועדה ותהיה ממונה על תאום ומעקב של החלטות הוועדה ככל שלא ייקבע אחרת.

***

ז. הממשלה דנה בשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1994 מיום 15.7.2010 ומספר 638 מיום 28.7.2013 ובמטרה לקדם את שילובם של בני האוכלוסייה החרדית בתעסוקה ובכך לשפר את פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק ולהוביל לצמצום רמת אי השוויון והפערים החברתיים:

להטיל על צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציב שירות המדינה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"לית משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), לגבש בתוך כ-60 יום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, לרבות באמצעות חקיקה.

צילום הכנסת google street view

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.33 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

MyTama38

תגובות אחרונות