הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 ביולי 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 ביולי 2014

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה
ב. השתלשלות האירועים הביטחוניים – סקירה
ג. מינויים בשירות החוץ
ד. יום הוקרה שנתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
ה. טיוטת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס’ ) התשע"ד – 2014
ו. קריית הסייבר הלאומית והטבת מס לחברות סייבר בקריה
ז. סקירה מאקרו-כלכלית לקראת אישור תקציב המדינה לשנת 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו פועלים מול כמה חזיתות בעת ובעונה אחת, הלילה פעלנו נגד מטרות רבות של חמאס בעזה, והיעד של כל הפעולות שלנו הוא החזרת השקט והביטחון לכל אזרחי ישראל, ובראשם לתושבי הדרום.

הניסיון מוכיח שברגעים כאלה יש לנהוג בקור רוח ובאחריות, ולא בהתלהמות ובפזיזות. אנחנו נעשה כל מה שנדרש כדי להשיב את השקט והביטחון לדרום.

בסוף השבוע אנחנו גם פעלנו בנחישות נגד ההתפרעויות בירושלים ובישובים ערבים, אנחנו נוקטים יד קשה מול פורעי חוק ומול מסיתים מכל צד שהוא. במדינת ישראל אין מקום ליידוי אבנים על שוטרים, אין מקום לזריקת בקבוקי תבערה, אין מקום לחסימת צירים או השמדת רכוש ואין מקום להסתות נגד עצם קיומה של מדינת ישראל.

אי אפשר לאחוז בחבל הזה משני קצותיו, אי אפשר. אי אפשר ליהנות מתשלומי ביטוח לאומי וקצבאות ילדים מצד אחד, ומצד שני, להפר את החוקים הבסיסים ביותר של מדינת ישראל.

אני קורא למנהיגי הציבור הערבי לגלות אחריות, להתייצב בפני גל ההתפרעויות כדי להחזיר את השקט על כנו. מי שלא יכבד את החוק, ייעצר וייענש בחומרה.

בהזדמנות הזאת, בשם ממשלת ישראל, אני מבקש לשלוח את הערכתי הרבה לשוטרים ולחיילים שעוסקים ללא לאות בהבטחת ביטחונם של כל אזרחי ישראל."

***

ב. ראש הממשלה, שר הביטחון והשר לביטחון הפנים סקרו בפני הממשלה את השתלשלות האירועים הביטחוניים האחרונים לרבות הפרות הסדר וההפגנות שהתרחשו בסוף השבוע בירושלים ובצפון הארץ.

***

ג. הממשלה אישרה את המינויים בשירות החוץ כמפורט להלן:
- זיו נבו-קולמן – קונסול כללי של ישראל במונטריאול, קנדה.
- רפאל שוץ – שגריר ישראל באוסלו, נורבגיה ושגריר לא תושב לאיסלנד.

***

ד. הממשלה דנה בהכרזה על יום הוקרה שנתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה, והחליטה כדלקמן:

א. להכריז על יום הוקרה שנתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה אשר יתקיים מדי שנה בי"ז בכסלו.

ב. ביום ההוקרה או בסמוך לו יתקיימו האירועים הממלכתיים הבאים:
1) ציון יום ההוקרה בכנסת.
2) אירוע הוקרה במעמד נשיא המדינה.

ג. כמו כן, תתקיימנה הפעילויות הבאות ביום ההוקרה או בסמוך לו:
1) מערכת החינוך תערוך פעילויות חינוך והסברה בנושא, ובכלל זה מפגשי תלמידים עם פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
2) צה"ל יערוך אירועי הוקרה, על פי שיקול דעתו, במסגרת יחידות צה"ל.
3) שרת התרבות והספורט תקדם קיום תחרויות ספורט נכים חגיגיות בענפים שונים אליהן יוזמן הקהל הרחב.

ד. שר הפנים יפנה לרשויות מקומיות ויציע קיומם של אירועים ופעילויות ביום ההוקרה, לרבות אירועים בהשתתפות פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה המתגוררים בשטחן.
לעניין החלטה זו – פצוע מערכות ישראל ופעולות האיבה הינו מי שהוכר כנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 או מי שהוכר כנפגע פעולות האיבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.

***

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס’ ), התשע"ד – 2014, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(תיקון מס’ ), התשע"ד-2014.

ב. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

ד. בהתאם לסעיף 88 בתקנון הכנסת לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק במטרה לעגן את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות תוך הדגשת מחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה. כחלק מכך נקבעה בחוק חובה על מוסדות על תיכוניים לבצע התאמות והנגשות שיאפשרו את השתלבותה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות במסגרתם.

מועדי התחילה הקבועים בחוק לעניין הנגשת המבנים והשירות נדחו לנובמבר 2017 ו- 2018 (למוסדות שאינם רשות ציבורית ולרשויות ציבוריות בהתאמה), אולם הדחייה לא חלה גם על מוסדות על תיכוניים (הקבועים בסימן ז’ חלק א’ לחוק).

במסגרת טיוטת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס’ ) מבקשים לקבוע כי מועדי התחילה הנוגעים למוסדות על תיכוניים יידחו גם הם באופן הבא: לרשות ציבורית עד ל-1 בנובמבר 2018 ולמי שאינו רשות ציבורית עד ל-1 בנובמבר 2017.

הסיבה לדחיפות: המועד האחרון להשלמת ההנגשה על פי המצב החוקי היום הוא 1.10.2014. נוכח העובדה שחל עיכוב בהגשת התקנות, הקובעות את ההסדרים המפורטים להנגשה, ועל מנת לאפשר למוסדות להיערך כראוי מתבקשת דחיית המועדים.

בהתחשב שהכנסת יוצאת לפגרת קיץ בסוף חודש יולי, ובכך שללא התיקון יידרשו המוסדות לעמוד בדרישות החוק כבר ב-1.10.14, כאשר אין עדיין תקנות ואין להם יכולת אמיתית לכך, נדרש לקצר את מועדי החקיקה כמבוקש.

בנוסף מוצע לקבוע לוח זמנים עדכני שיאפשר לבעל מוסד על-תיכוני להכין, בהתאם לסעיף 19כט לחוק, תכנית המפרטת את דרכי הנגשתו והתאמתו של המוסד העל-תיכוני ושירותי ההשכלה הניתנים על ידו, ולהגישה לשר הרלוונטי (שר הכלכלה או שר החינוך), על מנת שזה, בבואו לפרסם את הצו בהתאם לסעיף 19לא, יתחשב בתכנית שהוגשה.

תזכיר החוק הופץ לשבעה ימים שיפקעו ביום 3.7.14 . טיוטת החוק מופצת לפני מועד זה. במידה ויהיו הערות שידרשו תיקון התזכיר תובא טיוטת חוק מתוקנת לממשלה.

לאור כל האמור לעיל, יש לאשר את טיוטת החוק, ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

***

ו. הממשלה דנה בהקמת קריית הסייבר הלאומית ובהטבת מס לחברות סייבר בקריה, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 3611 מיום 7 באוגוסט 2011, שעניינה "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי", מס’ 3489(נג/2) מיום 31 במרץ 2005 שעניינה "מינוי ועדת היגוי לעניין פיתוח הנגב והגליל", ומכוחה הוקצה תקציב לפיתוח תשתיות פארק המדע שליד אוניברסיטת בן-גוריון, מס’ 5154 מיום 14 באוקטובר 2012, שהכריזה על העיר באר שבע כיישוב בעל עדיפות לאומית לצורך ביסוסה כמטרופולין אזור הנגב ומס’ 546 מיום 14 ביולי 2013 שבה אומצו המלצות הצוות הבינמשרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב, ואשר הטילה על המטה הקיברנטי הלאומי במשרד ראש הממשלה לגבש מתווה לביסוס באר שבע כמרכז ייחודי לכלל הנגב בתחום הסייבר:

1. לקדם את הקמתה של קריית הסייבר הלאומית (להלן – הקריה או "CyberSpark"),
כדי שתהווה מרכז ייחודי, המשלב במרחב אחד תעשייה מובילה בתחום הסייבר, מחקר אקדמי פורץ דרך בתחום, מסגרות חינוך והכשרה המתמחות בתחום הסייבר וגופים לאומיים בתחום זה. כל אלה ייצרו "אקו-סיסטם" שלם ובו כל המרכיבים הדרושים להובלה בתחום הסייבר, במתחם פיזי משותף אשר כולל את פארק ההיי-טק בבאר שבע, המאפשר איגום משאבים, מעודד חילול ידע ומטפח סינרגיה של עובדים, חוקרים ותלמידים.

2. לצורך כך, להטיל על שר האוצר בתיאום עם ראש הממשלה להכין תזכיר חוק, כהוראת שעה שתוגבל בזמן, שעניינו מתן הטבת מס לחברות סייבר בפארק ההיי-טק בבאר שבע, לשם הפחתת עלויות העסקה של עובדים בקריה, כפי שיגובש על ידי רשות המיסים בשיתוף המטה הקיברנטי הלאומי ובהתייעצות עם משרד הכלכלה, ולהפיצו תוך 60 יום מהחלטה זו, וזאת בהתאם למתווה הבא:

א. ההטבה בגין עובד תינתן על ידי הפחתת סכום ההטבה מהסכום שהמעסיק חייב לנכות מהכנסת העבודה של אותו עובד, והיא תוגבל בסכום זה, בדומה להטבה למעסיקים המוגדרת בסעיף 12 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985.
ב. ההטבה תינתן לתקופה של 7 שנים, כאשר שיעור ההטבה מתוך הכנסת העבודה של העובד יפחת באופן הבא (מפורט באתר רוה"מ).

ג. ההטבה תוגבל לחברות סייבר בקריה בלבד, בהתאם לתבחינים שייקבעו בתזכיר החוק ועל בסיס ההגדרות הבאות:

1) "חברת סייבר בקריה" – חברה המעסיקה עובדים בפארק ההיי-טק אשר עיקר פעילותם בפיתוח טכנולוגיות ו/או במכירה של מוצרים (למעט ייבוא) ו/או באספקת שירותים הנוגעים בתחום ההגנה בסייבר.

2) "הגנה בסייבר" – פעולות גילוי, חסימה וטיפול אוחר בתקיפות סייבר, או פעולות ניהול, מודיעין וחקירה התומכות בכל אלה באופן ישיר וייעודי, או פעולות שייעודן מניעה מראש או צמצום ההשלכות של תקיפות סייבר.

ד. ההטבה לא תינתן בגין עובדים שעבורם החברה הזכאית מקבלת הטבות אחרות שעניינן עידוד העסקת עובדים.

ה. ראש הממשלה ביחד עם שר האוצר יבחנו במסגרת הכנת תזכיר החוק את האפשרות להרחיב את המרחב הגיאוגרפי בו תחול ההטבה וכן את הארכת משך ההטבה מעבר ל-7 שנים.

***

ז. הממשלה שמעה היום סקירה מאקרו-כלכלית על מצב המשק וכן תחזיות הצמיחה לשנת 2015 וזאת לקראת הדיונים בתקציב המדינה לשנת 2015.

מר יואל נווה, הכלכלן הראשי של משרד האוצר, הציג בפני הממשלה נתונים שונים על הסביבה המאקרו-כלכלית בה נמצא המשק הישראלי וכן נתונים על תחזית הצמיחה לשנה הקרובה בהתייחס לפרמטרים שונים המשפיעים על הצמיחה העתידית.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 3.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות