הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 24 ביולי 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 24 ביולי 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" בשעה זו ממשיכים חיילי צה"ל לפעול בעוצמה ברחבי רצועת עזה. עד לרגע זה, צה"ל פגע פגיעה עמוקה ופגיעה משמעותית בתשתיות הטרור – במחבלים, ברקטות, במפקדות, במפעלי הייצור ובמטרות רבות אחרות.

אנחנו ממשיכים במלוא העוצמה במבצע "צוק איתן", הן במערכה האווירית והן במערכה הקרקעית. הדגש במערכה הקרקעית הוא בטיפול באיום המנהרות. אומנם אין ערובה של מאה אחוז, אבל חיילי צה"ל רושמים הישגים חשובים באיתור ונטרול מנהרות הטרור. אני מזכיר לכם שאלו מנהרות טרור שנועדו לחדור לשטחה של מדינת ישראל ולאפשר לאויב לפגוע בו זמנית, לבצע פיגועים קטלניים והמוניים באזרחי ישראל.

ביממה האחרונה פעלנו גם יחד עם היועץ לביטחון לאומי ועם שר התחבורה לבטל את ההחלטה להשעות טיסות לישראל. הפעולה הזאת נשאה פרי. זה דבר חשוב למדינת ישראל.

מעל לכל, אני מבקש להביע הערכה לשר הביטחון, לרמטכ"ל, למפקדים, לחיילות ולחיילים בסדיר ובמילואים, שנוטלים חלק במערכה החשובה הזאת להגן על מדינתנו. בשם העם כולו, אני מבקש להביע את תנחומינו לבני המשפחות שהצטרפו למשפחת השכול, לאבות ולאימהות של בנינו היקרים, חיילי צה"ל הגיבורים שנפלו על הגנה על הבית, על מדינת ישראל.

אני מבקש לשלוח בשם כל אזרחי ישראל איחולי החלמה מלאה לכל חיילי צה"ל הפצועים. אני פגשתי אותם, חלק מהם, התרשמתי עמוקות מהמסירות שלהם, מרצונם להצטרף במהירות האפשרית לחבריהם בחזית. אני מבקש להודות לאזרחי ישראל הרבים רבים, שמגלים כל כך הרבה תמיכה, כל כך הרבה אהבה, ומגישים כל כך הרבה עזרה לחיילי צה"ל. כוחנו באחדותנו.

***

ב. הממשלה שמעה סקירות מראש הממשלה, שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל בעניין התקדמות מבצע "צוק איתן".

***

ג. הממשלה דנה בצעדים לחיזוק העורף כתוצאה מהצרכים הנובעים ממבצע "צוק איתן", והחליטה כדלקמן:
במטרה לתת מענה לצרכים אזרחיים וביטחוניים הנובעים ממבצע "צוק איתן", המתקיים בעצם רגעים אלו, ועל מנת לחזק את החוסן האזרחי המהווה מרכיב יסוד בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, וכדי לאפשר חזרה מהירה לשגרת חיים עם תום המבצע, לאשר את הפעולות הבאות:

סיוע למשרתי מילואים

1. הקדמת תגמולי מילואים – להנחות את המוסד לביטוח לאומי בתיאום עם מערכת הביטחון להקדים את תשלומי התגמולים למי שנקראו לשירות מילואים במסגרת "צו חירום" לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, בזמן מבצע "צוק איתן" (עצמאיים, סטודנטים ומובטלים), ולמעסיקים בכל הארץ אשר עובדיהם גויסו במסגרת צו החירום.

מעטפת כלכלית לתושבים ולעסקים

הממשלה רושמת את הודעת שר האוצר בדבר נקיטת הצעדים הבאים:

2. פיצוי בגין נזקים עקיפים – בהמשך להחלטת ממשלה מספר 4575 מיום 3 במאי 2012, שעניינה מתן פיצוי להורים שנעדרו מעבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף בעקבות המצב הביטחוני בעוטף עזה ובאזור הדרום (להלן: "החלטת ממשלה מס’ 4575″), ולהחלטת הממשלה מספר 5136 מיום 3 באוקטובר 2012, שעניינה הפעלת מוסדות חינוך במצב ביטחוני (להלן: "החלטת ממשלה מס’ 5136″):

א. הממשלה רושמת את הודעת שר האוצר על כוונתו להתקין תקנות מכוח סמכותו לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א -1961 (להלן: "חוק מס רכוש"), בדבר מתן פיצוי הן לעובדים עצמאיים והן למעסיקים שישלמו שכר עבודה לעובדיהם שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף, או שהם אנשים עם מוגבלות שבשל מוגבלותם לא יכלו לעמוד בהוראות פיקוד העורף, או שהם הורים לילדים עד גיל 14, שנעדרו ממקום עבודתם בתקופה שמיום 8.7.2014 ועד ליום 31.8.2014, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן" לפי החלטת הגורמים המוסמכים, לפי המוקדם מביניהם, וזאת כתוצאה מסגירת מוסדות חינוך לפי הוראות פיקוד העורף. הפיצוי כאמור יינתן בעקבות המצב הביטחוני השורר ביישובים באזור הדרום ובהתאם לרשימה שתצורף לתקנות (להלן: "היישובים").

ב. בנוסף, התקנות יסדירו את כלל הפיצויים העקיפים שיינתנו, לרבות במסלול מחזורים ומסלול הוצאות, בדומה לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ג–2012 (שנחקקו בעקבות מבצע עמוד ענן) בשינויים המתאימים.

ג. עקב חוסר הבהירות שהתקיים ביישובים באשר למיהות בעלי התפקידים המוסמכים להורות על סגירת מוסדות חינוך, ובשים לב למכתב פיקוד העורף למשרד האוצר מיום 21.7.14, התקנות תקבענה, כי בנסיבות אלה, בניגוד למדיניות הממשלה כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטות ממשלה מס’ 4575 ו-5136, פיצוי כאמור יינתן גם בשל נזק שנגרם כתוצאה מסגירת מוסדות חינוך לפי הוראות שנתנו ראשי הרשויות המקומיות, ושלא בהתאם להוראות פיקוד העורף, וזאת לגבי התקופה שעד ליום 27.7.14.

ד. עד לקידום התיקון בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, משרד הפנים ינחה את ראשי הרשויות המקומיות לפעול בהתאם למדיניות הממשלה כאמור בסעיף 1 להחלטת ממשלה מס’ 5136.

3. אשראי לעסקים קטנים ובינוניים – משרד האוצר יעמיד ערבויות מדינה בסך 100 מלש"ח, לטובת הלוואות לעסקים ביישובים שלגביהם הוכרז ביום 8.7.2014 מצב מיוחד בעורף (להלן: "האזור") במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת זו, יועמדו לעסקים הלוואות בערבות מדינה בשיעור גבוה משיעור הערבות במהלך העסקים הרגיל של הקרן; יקוצר זמן בדיקת בקשות ההלוואה ל-9 ימי עסקים בלבד; תבוטל אגרת הבדיקה וכן יערכו ימים מרוכזים ביישובי האזור לקליטת בקשות לאשראי.

4. הקדמת תשלומי מדינה לספקים – החשבת הכללית הנחתה את חשבי משרדי הממשלה להקדים תשלומים לבעלי עסקים מהאזור בגין שירות או סחורה שסופקו למשרדי הממשלה, וכן לפעול יחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרדים לזירוז הטיפול בחשבונות שהוגשו על ידי ספקים מהאזור ואשר טרם אושרו לתשלום.

5. דחיית תשלומי מע"מ ומס הכנסה – שר האוצר הנחה את רשות המסים לתת ארכה לתשלום המסים התקופתיים של בעלי עסקים באזור, כך שמועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכוי מס הכנסה בגין דוח יוני 2014 (חודשי ודו-חודשי), לבעלי עסקים באזור, יהיו עד ליום 15.8.2014.

6. סיוע לנוטלי משכנתאות – בהתאם להנחיית החשבת הכללית, תתאפשר דחיית שני תשלומי החזר חודשיים, ללווים אשר קיבלו משכנתא מהמדינה מכוח חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, ואשר יבקשו דחיית התשלומים. לווים בכל הארץ יכולים לפנות בבקשה כאמור.

7. הקפאת פעולות פינוי נגד חייבי משכנתא – בהתאם להנחיית החשבת הכללית, הבנקים יפעלו להקפאת הליכי והודעות פינוי, שתוכננו להתבצע בתקופת מבצע "צוק איתן", נגד מי שקיבל משכנתא מהמדינה מכוח חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב- 1992. סעיף זה מתייחס ללווים בכל הארץ.

סיוע לרשויות המקומיות

8. להנחות על מתן סיוע לרשויות מקומיות, בשל הוצאות ישירות, תכופות ומיידיות, אותן נדרשו הרשויות להוציא בשל מבצע "צוק איתן", והכל בהתאם לקריטריונים שייקבעו, ובכפוף להיקף המסגרת התקציבית שתיועד לנושא, כפי שייקבע בין משרד ראש הממשלה לבין משרדי הפנים והאוצר בתוך שלושה ימים ממועד תום המבצע.

לצורך כך, להקים צוות משותף למשרד הפנים, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו (להלן: "הצוות המוניציפאלי"), בסיוע משרד הביטחון, אשר יגבש קריטריונים, יבחן ויאשר סיוע לרשויות המקומיות, לרבות קיזוז מקדמות שכבר ניתנו, בגין הוצאות כאמור. הצוות המוניציפאלי יפעל גם כוועדת חריגים לטובת תקצוב פעולות נקודתיות ומקרים חריגים בתחום החוסן האזרחי ברשויות מקומיות.

הממשלה רושמת את הודעת שרי האוצר והפנים לפיה הוקצו, עד כה, מקדמות לטובת סיוע לרשויות מקומיות כאמור, בהיקף של 30 מלש"ח.

9. משרד האוצר ומשרד הפנים יקדימו את תשלום מענקי האיזון שהיו מיועדים לתשלום בתחילת חודש אוגוסט לרשויות המקומיות באזור.

10. משרד האוצר הקדים תשלומי חלף היטל השבחה שהיו מיועדים לתשלום בסוף חודש יולי לרשויות המקומיות בכל הארץ.

תגבור מענים ביטחוניים

11. הממשלה רושמת את הודעת שר הביטחון לפיה, השלים משרד הביטחון מכרז מזורז לבניית מיגוניות על ידי מספר חברות במקביל ובקצב מואץ. במסגרת מכרז זה, ייבנו בשלושת החודשים הקרובים כ – 500 מיגוניות.

תגבור שירותי רווחה ובריאות

12. להנחות את משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בשיתוף עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד החינוך ומשרד הבריאות, לגבש, בתוך 7 ימים ממועד תום מבצע "צוק איתן", תוכנית לתגבור פעילות לסיוע ולטיפול בפרט, בקהילה, בצוותי הטיפול ובמתנדבים, במתכונת דומה לזו שהופעלה לאחר מבצע "עמוד ענן", בהיקף של עד 10 מלש"ח. משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בהיקף של עד 35% מתקציב התוכנית.

13. להטיל על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל לגבש ולהביא לפני מועצת מקרקעי ישראל, תוך 60 יום ממועד החלטה זו, הצעה להקצאת מקרקעין לאגודת "מגן דוד אדום בישראל" (להלן: מד"א) לצורך הקמת מבנה חדש וממוגן לשימוש שירותי הדם והמרכז הלוגיסטי (להלן: "בנק הדם החדש") בעיר רמלה, בפטור ממכרז. התשלום עבור המקרקעין להקמת בנק הדם החדש, יסוכם בין מד"א לבין משרדי הבריאות, נציגי אגף תקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, המטה לביטחון לאומי ורשות מקרקעי ישראל, בתוך חודשיים, ממועד קבלת החלטה זו. המשך השימוש במבנה בנק הדם הקיים, ובהתאם, שאלת השבת המקרקעין המשמש את בנק הדם הקיים, תיבחן אף היא על ידי הצוות. בהיעדר הסכמה יובא הנושא להכרעת מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

הקצאת השטח המיועד להקמת בנק הדם החדש מותנית בהסדרת זכויות בהליכים משפטיים. ככל שיחולו חיובים כלשהם בגין השבת שטחים אלו לידי רשות מקרקעי ישראל, הנושא ידון על ידי הצוות האמור לעיל.

חיזוק ענף התיירות

14. להנחות את משרד התיירות להקים צוות בינמשרדי, בראשות מנכ"ל משרד התיירות, ובהשתתפות נציג הממונה על התקציבים ונציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר, ונציגי משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, רשות המסים, משרד הכלכלה, בנק ישראל, ובהתייעצות עם מרכז השלטון המקומי ונציגים רלוונטיים מתעשיית התיירות. הצוות יבחן ויגבש, בתוך 21 יום ממועד קבלת ההחלטה, פתרונות ומענים אשר יסייעו לתעשיית התיירות בעקבות המבצע. המלצות ומסקנות הצוות יוצגו בפני מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

15. להטיל על שר התיירות לתאם עם משרדי הממשלה הרלוונטיים מתווה ולוח זמנים ליישום החלטת הממשלה מספר 5235 מיום 18.11.2012 בנוגע לאימוץ המלצות הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל. שר התיירות יציג את המתווה שסוכם לפני הממשלה בתוך 45 יום.

תמונת הכנסת באדיבות google street view.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות