הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 10 באוגוסט 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 10 באוגוסט 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מבצע "צוק איתן" נמשך. בשום שלב לא הכרזנו על סיומו. המבצע יימשך עד השלמת ייעודו – השבת השקט לתקופה ממושכת.

אמרתי בתחילת המבצע וגם לאורך כל הדרך – זה ייקח זמן ודרוש אורך רוח. ישראל לא תנהל מו"מ תחת אש, וישראל תמשיך לפעול בכל דרך כדי לשנות את המציאות הנוכחית ולהביא שקט לכל אזרחיה. אנחנו נעמוד יחד באחדות ובנחישות עד שנשלים את המלאכה."

שר הביטחון אמר:

"לאחר שצה"ל השלים בשבוע שעבר את פעולת השמדת ונטרול המנהרות, נכנסנו למו"מ בקהיר לאחר הכרזה על הפסקת אש ל-72 שעות. חמאס החליט לחדש את האש ביום שישי בבוקר, ואז החל ירי רקטות ופצצות מרגמה, בעיקר לעבר יישובי עוטף עזה. מאז חידוש האש, צה"ל תוקף בעוצמה עשרות רבות של מטרות ביממה, פוגע במחבלים, במפקדות, במחסני רקטות ומשגרים ועוד.

אם חמאס חושב שיתיש אותנו, הוא טועה. נשוב לשולחן המו"מ רק לאחר הפסקת האש. לא ננהל מו"מ תחת אש. אני מבין ללב תושבי הדרום. אשר מצפים, בצדק, לשקט וביטחון. כפי שאמרנו ביציאה למבצע ובמהלכו: איננו מתכוונים להתפשר אלא על הפסקת ירי וטרור באופן מוחלט מרצועת עזה, ונמשיך במבצע "צוק איתן" עד אשר נשיג זאת. כפי שהדגשנו לאורך כל המבצע, אנו נדרשים לאורך רוח וסבלנות.

שוחחתי במהלך סוף השבוע עם ראשי המועצות בעוטף עזה. משרד הביטחון וצה"ל, ובראשם פיקוד הדרום ופיקוד העורף. אנו פועלים ונפעל כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של יישוביהם. זאת, בנוסף לתוכניות שמוביל רה"מ כדי לתת מענה ייחודי ליישובי עוטף עזה בפרט וליישובי הדרום בכלל.

המבצע מתנהל לא רק במישור הצבאי, אלא גם במישור המדיני, בהובלת רה"מ, באחריות ובשיקול דעת. אנחנו רואים את התמונה הכוללת, גם בזירה הצבאית, גם בזירה המדינית. לא נסיים את המבצע מבלי להביא לשקט וביטחון לכל תושבי ישראל."

***

ב. הממשלה דנה בהקמת קרן להוקרה, סיוע ותגמול לחיילי מילואים ששירתו במבצע "צוק איתן", והחליטה דלקמן:

1. להטיל על שר הביטחון להקים קרן במשרד הביטחון: "הקרן להוקרה, סיוע ותגמול לחיילי מילואים ששירתו במבצע "צוק איתן", שתטפל בחיילי מילואים ששירתו במבצע "צוק איתן" החל מיום 7 ביולי 2014 ועד ליום 28 באוגוסט 2014, בין היתר בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם עקב השתתפותם בלחימה או עקב קריאתם לשירות מילואים בהתרעה קצרה, ולשם הוקרתם (להלן: "הקרן").

הקרן תטפל בבקשות על פי כללים ומבחנים שתקבע, שיתייחסו, בין היתר, לחיילי מילואים ששירתו במבצע "צוק איתן" שהנם בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה, סטודנטים, בעלי משפחות ואחרים.
לקרן יוקצה סכום של 30 מיליון ש"ח לטיפול בבקשות האמורות.

2. על אף האמור בסעיף 1(ב) ו-(ג) להחלטת הממשלה מס’ 4712 מיום 3.6.2012, חייל מילואים ששירת במהלך מבצע "צוק איתן" ואשר עונה על הגדרת "חייל מילואים פעיל" בזכות ימי מילואים שביצע במהלך שנת 2014 ועד ליום 30.8.2014 ייחשב ל"חייל מילואים פעיל" ויהיה זכאי לקבלת הטבות מכוח מעמדו ככזה החל מיום 1.9.2014 ועד ליום 1.5.2018.

3. הממשלה רושמת לפניה את הודעת שר הביטחון כי צה"ל יעניק לחיילי מילואים ששירתו במהלך מבצע "צוק איתן" פעילות רווחה להם ולמשפחתם, לפי קריטריונים שייקבעו.
עלות מוערכת לסעיף זה: 15 מיליון ש"ח.

4. כל התשלומים כאמור בהחלטה זו יינתנו בנוסף על כל סכום המגיע לחיילי המילואים על פי כל דין.

***

ג. הממשלה דנה במינוף כלכלי – חברתי והתיישבותי של יישובי הדרום ועוטף עזה, והחליטה כדלקמן:

לגבש תכניות לחיזוק הכלכלה, הקהילה וההתיישבות בדרום, שיהוו מכפיל כוח לתוכניות ולפעולות הממשלה הקיימות בדרום, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות ביישובי הדרום בכלל, וביישובי עוטף רצועת עזה בפרט, לאחר מבצע "צוק איתן", כדלקמן:

1. תכנית לאזור עוטף רצועת עזה – לגבש תכנית משלימה לפיתוח כלכלי-חברתי ולחיזוק ההתיישבות, ביישובי עוטף רצועת עזה, תוך מתן התייחסות ומענים מיוחדים ליישובים הכפריים, החקלאיים והקהילתיים הסמוכים לגדר המערכת שסביב רצועת עזה.

תכנית זו תגובש ותובא לאישור הממשלה בתוך 21 יום.

תכנית זו תהיה תכנית משלימה להחלטות הממשלה מס’ 1114 מיום 29.12.2013 ומס’ 1846 מיום 13.7.2014.

2. תכנית ליישובי הדרום – לגבש תכנית רוחבית רב-שנתית, המתכללת וממקדת את פעולות הממשלה באזור הדרום. לצורך כך, למפות ולבחון את מכלול התוכניות, הפעולות, ההשקעות והכלים שאותם מפעילה הממשלה ביישובי הדרום ולהנחות על גיבוש שורת צעדים ופעולות, נקודתיות ורוחביות, לפיתוח יישובי הדרום, שגשוגם הכלכלי והגדלת מספר המתגוררים בהם.

3. לצורך גיבוש התכניות כאמור, להקים ועדה בין-משרדית וחמישה צוותי משימה מקצועיים. צוותי המשימה יגבשו סדרת חלופות לתוכניות מפורטות ואופרטיביות, תוך התייחסות פרטנית למהלכים הנדרשים לשם יישומן והצגת מקורות לתקצובן, ויביאו אותן לאישור הוועדה הבין-משרדית. הוועדה הבין-משרדית תהיה אמונה על גיבוש שתי החלטות ממשלה מתכללות, האחת לאזור עוטף רצועת עזה, כאמור בסעיף 1 לעיל, והאחת ליישובי הדרום כפי שיוגדרו לעניין זה, וכאמור בסעיף 2 לעיל, והכל גם בשים לב להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009. במסגרת ההחלטות יצוינו גם המקורות למימונן.

4. צוותי המשימה יגישו לוועדה הבין-משרדית את סדרת החלופות לתוכניות, צעדים ופעולות כאמור, בתוך 14 יום ביחס לתוכניות המתייחסות לאזור עוטף רצועת עזה, ובתוך 90 יום ביחס לתוכניות ליישובי הדרום. הוועדה הבין-משרדית תהיה רשאית להנחות או לבקש השלמות ופעולות נוספות מצוותי המשימה המקצועיים, בהתאם לצורך.

5. הרכב הוועדה הבין-משרדית וצוותי המשימה המקצועיים יהיה כדלקמן:

א. הוועדה הבין-משרדית – בראש הוועדה הבין-משרדית יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וחבריה האחרים יהיו חמשת ראשי צוותי המשימה (מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים) וכן הממונה על התקציבים באוצר, מנכ"לית משרד המשפטים וראש רשות החירום הלאומית.

ב. צוות משימה לנושאי פיתוח תשתיות ומגורים – בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי התחבורה והבטיחות בדרכים, פיתוח הנגב והגליל, החקלאות ופיתוח הכפר, הגנת הסביבה, הפנים, התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, העלייה והקליטה, המשרד לשירותי דת, נציג הממונה על התקציבים ונציג החשבת הכללית במשרד האוצר וכן מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו.

הצוות יתמקד בגיבוש תכנית וצעדים לפיתוח תשתיות ומגורים, לרבות שטחי ציבור ומבני ציבור ולהסרת חסמים בתחומים אלו.

ג. צוות משימה לנושאי תעסוקה תעשייה ועסקים – בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הכלכלה, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי התיירות, פיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והשיכון, הפנים, נציג הממונה על התקציבים ונציג החשבת הכללית במשרד האוצר וכן מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו.

הצוות יתמקד בגיבוש תכניות וצעדים לפיתוח הכלכלה והתעסוקה, תעשייה ועסקים קטנים ובינוניים ולהסרת חסמים בתחומים אלו וכן בכל הנוגע לצעדים משלימים בתחום פיתוח ושיווק קרקע למיזמים כלכליים, ולאזורי מסחר ותעסוקה.

ד. צוות משימה לנושאי חקלאות – בראש הצוות יעמוד מנכ"ל החקלאות ופיתוח הכפר, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, פיתוח הנגב והגליל, התיירות, נציג הממונה על התקציבים ונציג החשבת הכללית במשרד האוצר וכן מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו.

הצוות יתמקד בגיבוש תכניות וצעדים לפיתוח ענף החקלאות לרבות גורמי הייצור ופיתוח מקורות הכנסה מוטי-חקלאות לרבות תיירות כפרית ולהסרת חסמים בתחומים אלו ולפרויקט שיקום תשתיות בישוב הוותיק. יודגש כי פעולות לפיתוח תשתיות ומגורים בתחום היישובים החקלאיים והכפריים יידונו בצוות המשימה לנושאי פיתוח תשתיות ומגורים שבו חבר גם מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ה. צוות משימה לנושאי צמיחה דמוגרפית, קהילה וחברה – בראש הצוות תעמוד מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי החינוך, הבינוי והשיכון, המשרד לאזרחים ותיקים, החקלאות ופיתוח הכפר, התרבות והספורט, הבריאות, העלייה והקליטה ונציג הממונה על התקציבים ונציג החשבת הכללית במשרד האוצר.

הצוות יתמקד בגיבוש תכניות וצעדים בתחום ההעצמה החברתית והקהילתית וצמיחה ופיתוח דמוגרפי.

ו. צוות משימה לנושאי רווחה – בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, וחבריו האחרים יהיו מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים או נציגו, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה או נציגו וכן הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו.

6. לצורך תיאום פעולות צוותי המשימה, כל אחד בתחומו, עם הפעילות הנעשית בתחום הביטחוני ועם מכלול הפעולות הנמצאות באחריות רשות החירום הלאומית לטובת החזרת שגרת החיים באזור הדרום לאחר מבצע "צוק איתן", ישולבו נציגים מטעם רשות החירום הלאומית בצוותי המשימה במהלך גיבוש התוכניות לאזור עוטף רצועת עזה, כאמור בסעיף 1 לעיל, כפי שיחליט ראש רשות החירום הלאומית.

7. במסגרת גיבוש החלטה ליישובי הדרום ייבחנו גם המענים הניתנים לאוכלוסייה הבדואית.

***

ד. הממשלה דנה בהקמת כפר סטודנטים בשדרות, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1114 מיום 29.12.2013 בעניין "תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2014″, וכן בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1846 מיום 13.7.2014 בעניין "תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2016-2015 ומענה לצרכים מידיים עקב מבצע "צוק איתן"", ולהחלטות הממשלה המוזכרות בה–

1. להקים כפר סטודנטים בשדרות במטרה להוסיף ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות, בהמשך להחלטות הממשלה להקמת כפרי סטודנטים מספר 3651(נג/6) מיום 2.6.2005, מספר 3796(נג/25) מיום 17.7.2008, מספר 1200(נג/10 מיום 7.1.2010 ומספר 1041(נג/6) מיום 11.12.2013, ולאחר בחינה מקצועית ביחס למיקום כפרי הסטודנטים בעוטף עזה.

2. כפר הסטודנטים יכלול כ-150 יחידות דיור לכ-300 סטודנטים.

3. להקצות לצורך הקמת כפר הסטודנטים והפעלתו את התקציבים המפורטים, על פי החלוקה הבאה:

• המשרד לפיתוח הנגב הגליל: 10 מיליון ₪. בשנת התקציב 2014 יוקצו 7.75 מיליון ₪ ובשנת 2015 יוקצו 2.25 מיליון ₪. לצורך הקצאת תקציב זה, יהא רשאי המשרד לפיתוח הנגב והגליל לעשות שימוש בתקציב ליישום החלטת הממשלה מס’ 741 מיום 17.9.2013 בעניין ‘תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות’.

• אגף תקציבים במשרד האוצר : 20 מיליון ₪ בשנת התקציב 2014.

המדינה רושמת לפניה את השתתפות עמותת "איילים" בתקצוב כפר הסטודנטים בהיקף של 20 מיליון ₪.

התקציבים יופעלו על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל אשר יתקשר עם גוף לצורך הקמת והפעלת כפר הסטודנטים, בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993. התקציבים כוללים את עלויות המיגון הנדרשות על פי הוראות פיקוד העורף.

הקמת כפר הסטודנטים תיעשה בהתאם לדיני התכנון והבנייה ובכפוף לכל דין.

4. הקמת כפר הסטודנטים תתווסף לתוכניות החוסן המופעלות בהתאם להחלטות הממשלה מס’ 1114 ומס’ 1846 הנזכרות לעיל, ומהווה רכיב נוסף ומשלים בחיזוק החוסן האזרחי באזור.

בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009, בנושא אזורי עדיפות לאומית, החלטה זו נסמכת על השיקולים והנתונים שפורטו בהחלטות הממשלה האמורות.

***

ה. הממשלה דנה בעיבוי התכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2016-2014, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1114 מיום 29.12.2013 בעניין תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2014, וכן בהמשך להחלטת ממשלה מס’ ֹֹֹ1846 מיום 13.7.2014 בעניין תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף עזה" הנוספים לשנים 2015-2016 (להלן: החלטה 1846) ובמענה לצרכים מידיים עקב מבצע "צוק איתן", ובמטרה להוסיף ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה, הממשיכים לחיות תחת איום ביטחוני מתמיד, הכולל ירי תלול מסלול ואיום חדירה לישובים, לאשר עיבוי התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי ב"יישובי עוטף עזה" כהגדרתם בהחלטה 1846, כדלקמן:

1. להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד הבינוי והשיכון לגבש תכנית לשנים 2016-2014 לתקצוב וביצוע עבודות לשיפוץ ולהקמת מגרשי ספורט, אולמות תרבות, שצ"פים, פארקים, מוסדות ציבור ומעונות יום ממוגנים ביישובי עוטף עזה שבתחומי המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב, זאת באמצעות המועצות האזוריות האמורות.

2. לצורך ביצוע התוכנית כאמור בסעיף 1 לעיל, יאגם משרד הבינוי והשיכון את תקציב התוכנית מתקציב הגורמים המפורטים בטבלה להלן. המועצות האזוריות והישובים לא יחויבו לשאת בהשתתפות כספית במסגרת תכנית זו (טבלה באתר רוה"מ).

יובהר, כי 1.45 מיליון ש"ח מתוך התקציב האמור בסעיף זה יוקצו לטובת הסבת והשלמת בינוי של שלושה מעונות יום ביישובים תושיה (450 אלפי ₪), זימרת (350 אלפי ₪) וניר-עם (650 אלפי ₪). המעונות שייבנו בהתאם לסעיף זה יידרשו לעמוד בדרישות משרד הכלכלה לקבלת סמל מעון.

3. להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התרבות והספורט, לגבש תכנית לשנים 2016-2014 לתקצוב וביצוע עבודות לשיפוץ ולהקמת מגרשי ספורט, אולמות תרבות, שצ"פים, פארקים, מוסדות ציבור ומעונות יום ממוגנים בשדרות.

4. לצורך ביצוע התוכנית כאמור בסעיף 3 לעיל, יאוגם תקציב התוכנית מתקציב הגורמים המפורטים בטבלה להלן. הרשות המקומית לא תחויב לשאת בהשתתפות כספית במסגרת תכנית זו.
(טבלה באתר רוה"מ).

* יובהר כי תקציב משרד התרבות והספורט יוקצה באופן הבא: 1.5 מיליון ₪ לטובת שיפוץ ושדרוג מתקני ומגרשי ספורט, ו-1 מיליון ₪ לטובת שיפוץ ושדרוג מוסדות תרבות.

5. החלטה זו מבוססת על הנימוקים והשיקולים שפורטו בהחלטה 1846, בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009 בנושא אזורי עדיפות לאומית, ומהווה רכיב משלים נוסף בחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה במהלך השנים 2016-2014.

6. ביצוע החלטה זו יתואם עם רשות החירום הלאומית (רח"ל).

***

ו. שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל וראש אמ"ן סקרו לפני הממשלה את הפעולות והאירועים הקשורים במבצע "צוק איתן", את חידוש הירי ותגובת צה"ל בעקבות סירוב החמאס להאריך את הפסקת האש, וכן את האירועים הקשורים בניסיונות להגיע להסדרה מדינית בהובלת מצרים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

Funzing-I

תגובות אחרונות