הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 28 בדצמבר 2014

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 28 בדצמבר 2014

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בשבועות האחרונים אנחנו רואים מאמץ איראני מוגבר להעמיק את פעולות הטרור ביהודה ושומרון. לא אחר מאשר שגריר הרשות הפלסטינית בטהרן אמר שהוא נלהב מהוראותיו של שליט איראן חמינאי לשלוח נשק לגדה המערבית, כך הוא אמר והוסיף, וזה ציטוט: "המשטר הציוני הוא גידול סרטני תוקפני שבמוקדם או במאוחר יש לחסלו". אני מדגיש, זה לא איש החמאס שאמר את זה, זה שגריר הרשות הפלסטינית בטהרן. מה עושה האו"ם בתגובה? במקום שיטפלו בהסתה הזאת הם נותנים לה מקום של כבוד, אותה הסתה שמביאה בסופו של דבר למעשי הטרור שחווינו לאחרונה, והם גם מקדמים הצעה פלסטינית חד-צדדית לנסות להעביר החלטה במועצת הביטחון שתכליתה להביא הסדר כפוי שיקים פה חמאסטן שנייה ויסכן את ביטחוננו.

זה אותו האו"ם שמועצת זכויות האדם שלו העבירה השנה – יש עכשיו סיכום שנה, אנחנו יודעים – עשרים החלטות נגד ישראל, ופעם אחת החלטה על איראן, פעם אחת החלטה על סוריה. אנחנו נמשיך לעמוד בתוקף על האמת שלנו ונמשיך גם לדחות בתוקף את הניסיונות לכפות עלינו תנאים שיסכנו את ביטחוננו ועתידנו. אנחנו מצפים להתלכדות לאומית בשאלה הלאומית הזאת."

***

ב. הממשלה דנה היום בהקמת מרכז אבחון לאומי למטען במשרד האוצר, והחליטה כדלקמן:

1. להקים מרכז אבחון לאומי למטען באגף בכיר לחירום, ביטחון, מידע וסייבר של רשות המסים במשרד האוצר.

2. להורות למרכז האבחון הלאומי למטען לסייע למכס באיתור מטענים בעלי מאפייני סיכון באמצעות בידוק המטענים המועברים דרך המעברים הבינלאומיים, וזאת לשם שיפור המאבק למניעת הברחות אמל"ח, העברת כספי טרור, הלבנת הון, הברחת סמים וטובין לשטח מדינת ישראל.

3. להורות למשטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ומנהל המכס להעביר, בכפוף לכל דין ובהתאם לשיקול דעתם המקצועי, מידע רלוונטי לפעילות מרכז האבחון הלאומי למטען, ולהסדיר חסמים המעכבים את העברת המידע בצורה יעילה.

4. להורות לרשות המסים, בשיתוף משרד המשפטים, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וגורמים נוספים רלוונטיים, לגבש נהלים בדבר מורשי הגישה למידע, שימושו, מחיקתו ואופן שמירתו במרכז האבחון הלאומי למטען.

5. להורות לרשות המסים לתקן את ההיתר לגילוי מידע הקיים למשטרת ישראל, ככל שיימצא בכך צורך.

6. להקים ועדת היגוי עליונה לאבחון מטענים בעלי סיכון:

א. ועדת ההיגוי העליונה תפעל במסגרת המטה ללוחמה בטרור שבמטה לביטחון לאומי.

ב. חברי הוועדה: ראש המטה ללוחמה בטרור שבמטה לביטחון לאומי – יו"ר הוועדה; נציג שירות הביטחון הכללי; נציג המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; נציגי משטרת ישראל/ראש מחלקת המעברים, נציג חטיבת המודיעין וראש מחלקת חבלה; משרד המשפטים/נציג הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; נציגי רשות המסים/ ראש מנהל המכס וראש אגף הביטחון במכס והמע"מ; נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/ נציג רשות הספנות והנמלים; נציג משרד הכלכלה. חברים נוספים ימונו או יזומנו על ידי היו"ר בהתאם לצורך. ראש תחום מעברים במטה ללוחמה בטרור שבמטה לביטחון לאומי ישמש מזכיר הוועדה.

ג. תפקידי ועדת ההיגוי:

1) גיבוש מדיניות לאומית לניהול סיכונים במטען הנכנס לישראל.

2) קביעת נושאי התעניינות וצי"ח לאומי בתחום המטען.

3) בחינה אינטגרטיבית של האיומים בתחום המטען, מיפוי הפערים והמלצה לממשלה על הקצאת משאבים להתמודדות עם איומים אלו ולצמצומם.

4) מיפוי המלצות לתיקוני חקיקה.

5) חיזוק שיתוף הפעולה הבין ארגוני.

6) קידום ומיסוד השיתוף פעולה הבין לאומי בתיאום ובסיוע המנגנונים הקיימים בכל גוף וגוף.

7) פיקוח ובקרה על פעילות המרכז לאבחון לאומי.

7. בגין החלטה זו אין עלות תקציבית תוספתית.

***

ג. שר התיירות הציג היום בפני הממשלה את פעילות משרדו לקראת שנת 2015.

השר עוזי לנדאו הציג בסקירתו נתונים על מספר התיירים בשנים האחרונות וכן נתונים מספריים על חלקה של תיירות הפנים וחלקה של התיירות הנכנסת, על מספר המועסקים בענף התיירות, על חלקו של ענף התיירות בתמ"ג ועל מספר חדרי המלון בישראל.

השר לנדאו הציג גם את הפגיעה בענף התיירות בעקבות מבצע "צוק איתן" וכן את הסיוע שקיבל ענף זה בעקבות הפגיעה בו.

שר התיירות הבהיר כי ענף התיירות הוא מנוע צמיחה למשק והוא מהווה גם מנוף ליתר שוויון בחלוקת ההכנסות, לפיתוח הפריפריה ולסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

השר לנדאו הציג גם את החסמים בפניהם ניצבת תעשיית התיירות – חסמים המונעים את פיתוח התיירות. שר התיירות הציג גם את הפעולות הננקטות על ידי משרדו להוזלת עלויות הנופש.

שר התיירות הבהיר כי המטרה האסטרטגית של משרדו היא להגיע עד לשנת 2017 ל-5 מיליון תיירים וכי היעדים של המשרד הם פיתוח ענף התיירות, חיזוק הפריפריה, הטמעת אהבת הארץ, העמקת הקשר בין מרכיבי החברה בישראל ומיצובה של ישראל בעולם כדמוקרטיה שוחרת שלום המשלבת מורשת תרבותית עתיקת יומין עם המודרני והמתקדם.

ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו לקיים עבודת מטה עם המשרדים הרלוונטיים במגמה להגדיל את מספר התיירים הנכנסים לישראל על ידי ביטול אשרות הכניסה לישראל ממדינות מסוימות בדגש על תיירים מסין ומהודו וכן מארצות אמריקה הלטינית.

***

ד. הממשלה דנה בשיקום הערבה ובהיערכות לאומית לטיפול באירועי זיהום סביבתיים בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה, והחליטה כדלקמן:

בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה (להלן: "אירוע הדליפה"), והצורך לשקם את האזור שנפגע בערבה באירוע זה, לרבות בשמורת הטבע "עברונה" ועל-מנת לוודא כי פעולות השיקום שיבוצעו על-ידי הגורמים האחראים ימזערו את הנזקים וההשפעות הסביבתיות והאקולוגיות וישיבו את המצב לקדמותו, על-פי הסטנדרטים המקובלים בעולם ועל-מנת למנוע נזקים סביבתיים מאירועים עתידיים, ובין היתר, לאור הפריסה הרחבה של תשתיות האנרגיה ברחבי המדינה:

לפעול לאישור ולפיקוח הולמים על פעולות השיקום של האזור שנפגע וכן לפעול להגברת המוכנות וההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום סביבתיים לשם שמירה על בריאות הציבור והסביבה, השמירה על הטבע ומניעת מפגעים סביבתיים.

לשם כך, להנחות את גורמי הממשלה לנקוט את הצעדים הבאים להבטחת המטרות

1. שיקום וניטור הערבה:

א. הקמת מינהלה ופיקוח על פעולות השיקום:

1. להטיל על השר להגנת הסביבה למנות מינהלה, אשר תקיים פיקוח עליון על פעולות שיקום האזור שנפגע לרבות בשמורת הטבע "עברונה" ובכפוף לכל דין (להלן – "המינהלה"). המינהלה תקבע את סדרי עבודתה ונהליה ותמנה צוותי עבודה לפי הצורך.

2. המינהלה תמונה בתוך שבעה ימים מיום קבלת החלטה זו, ותגיש לשר להגנת הסביבה דין וחשבון אודות פעילותה והתקדמות ביצוע פעולות השיקום בהתאם לתכנית השיקום שתאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה ועל-פי כל דין. הדיווח יוגש אחת לחודשיים בשנת עבודתה הראשונה, ואחת לשישה חודשים בשנים הבאות.

3. חברי המינהלה יהיו נציגי הגורמים הבאים: המשרד להגנת הסביבה (יו"ר), רשות הטבע והגנים (להלן – "רט"ג") (מ"מ יו"ר), רשות הניקוז "ערבה", המועצה האזורית חבל אילות, נציג הארגונים הירוקים.

לצורך ביצוע סעיף זה יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי של 0.3 מלש"ח לשנת 2015 וכן תקן כח אדם אחד זמני לתקופת פעילות המינהלה.

ב. ניטור:

1. ניטור בתחום שמורת "עברונה": הממשלה רושמת לפניה את הסכמת רט"ג לבצע פעולות לניטור ולמחקר אקולוגי בתחום שמורת הטבע עברונה, וכן כל פעולה אחרת לפי תכנית השיקום שתאושר שתידרש על-ידי המינהלה.

לצורך כך יקצה משרד האוצר לרט"ג תקציב תוספתי של 3 מלש"ח בפריסה לחמש שנים בחלוקה שווה, וכן יוקצה תקן כוח אדם אחד לרט"ג. כמו כן הממשלה רושמת לפניה את הודעת רט"ג כי תפעל למיצוי זכויותיה מול חברת קו צינור אילת אשקלון (להלן – "קצא"א").

2. ניטור וחקר הסביבה בערבה ובמפרץ אילת: להטיל על המשרד להגנת הסביבה לבצע פעולות ניטור סביבתי מחוץ לשטח שמורת הטבע "עברונה", וכן פעולות לניטור סביבתי ומחקרים וסקרים סביבתיים לבדיקת ההשפעות הסביבתיות ארוכות הטווח, לרבות בחינת טכנולוגיות מתקדמות קיימות לשיקום קרקעות מסוגים שונים.

לשם כך יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי של 2 מלש"ח לשנת 2015.

ג. אישוש ושיקום אוכלוסיית בעלי החיים: להנחות את משרד האוצר להגדיל את תקציב רט"ג לטובת נקיטת פעולות לחיזוק המערך הקיים לטיפול ולתמיכה במיני בעלי חיים בסכנת הכחדה, שבית גידולם מצוי באזור שנפגע, ולאישוש אוכלוסיות בעלי החיים שהושפעו מאירוע הדליפה, וכן לפעול בכפוף להוראות כל דין לבנייתו של מעבר עילי לבעלי חיים מעל לכביש 90.

לשם ביצוע סעיף זה יקצה משרד האוצר לרט"ג תקציב תוספתי של 7.5 מלש"ח בפריסה לחמש שנים, בחלוקה שווה, לטובת אישוש ושיקום אוכלוסיית בעלי החיים. כמו כן יקצה משרד האוצר תקציב ראשוני תוספתי של 1 מלש"ח בתקציב הרשאה להתחייב לטובת תכנון של מעבר עילי לבעלי חיים.

ד. חינוך סביבתי: להטיל על השר להגנת הסביבה לפעול לחיזוק החינוך הסביבתי והקשר שבין הקהילה ובין הסביבה ביישובי האזור שנפגע באמצעות פיתוח וביצוע תכניות חינוכיות והסברתיות בנושא שיקום המערכות האקולוגיות ברשויות המקומיות באזור שנפגע והגובלות בו. לשם ביצוע סעיף זה יוקצה תקציב של 0.5 מלש"ח בפריסה של 2 שנים מהקרן לשמירת ניקיון ובכפוף לאישור הנהלת הקרן, אשר יועבר כתמיכה לרשויות המקומיות (אילת וחבל אילות).

2. הכרזת והרחבת גבולות שמורת "עברונה":

להנחות את משרד הפנים לפעול בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ורט"ג, להשלמת הליכי אישור תכנית שמורת טבע "ערבת עברונה" וההכרזה של שמורת הטבע (תכנית מספר 180/02/12).
הממשלה רושמת לפניה כי רט"ג הסכימה להכין, בתוך 4 חודשים, תכנית לאיתור שטחים מתאימים לשמורת טבע, הגובלים וממשיכים את שמורת טבע "ערבת עברונה", שיהוו פיצוי סביבתי לאזור שנפגע באופן שיאפשר שיקומם של ערכי הטבע שנפגעו ולאישוש אוכלוסיות בעלי החיים שנפגעו כתוצאה מאירוע הדליפה.

3. מניעה וטיפול באירועי חירום סביבתיים:

הממשלה רואה צורך חיוני בהשלמת היערכותו של המשרד להגנת הסביבה למניעה ולטיפול באירועי זיהום סביבתיים, לרכוש ציוד ייעודי לתגובה ראשונית לאירועי סביבה, ביצוע דיגומים נדרשים, והכל במסגרת תפקידו של המשרד להגנת הסביבה כ"מגיב שני" (על פי החלטת הממשלה מספר 5217 מיום 8.11.2012).

לצורך ביצוע סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב חד פעמי של 3 מלש"ח. באשר להקצאת משאבים נוספת, אשר המשרד להגנת הסביבה מבקש לשם היערכות לטווח ארוך, תתקיים הערכת מצב בין הגורמים הרלוונטיים לקראת דיוני התקציב לשנת 2015.

4. מניעת אירועי כשל ושיקום קרקעות מזוהמות:

לשם מניעת אירועי כשל ושיקום קרקעות מזוהמות וכן לחקר אירועי כשל ודליפה העלולים להביא לזיהום קרקעות ולבחינת טכנולוגיות לטיפול בקרקעות שזוהמו, יש להנחות את משרד האוצר להקצות למשרד להגנת הסביבה תוספת של 2 תקני כח אדם. באשר להקצאת משאבים נוספת הנדרשת לטווח ארוך, תתקיים הערכת מצב בין הגורמים הרלוונטיים לקראת דיוני התקציב לשנת 2015.

5. מניעה וטיפול בתקריות זיהום ים בשמן:

א. הממשלה רואה צורך חיוני בהשלמת ההיערכות האסטרטגית של המשרד להגנת הסביבה (על-פי החלטת הממשלה מספר 3542 מחודש יוני 2008) לטיפול ולניהול תקריות זיהום ים בשמן לשם הגנה על הסביבה החופית, ולהבטחת קיומו של ציוד מתאים, לרבות כלי שיט מצוידים כראוי, וכח אדם מקצועי. משרד האוצר ידון בשנת 2015 עם המשרד להגנת הסביבה בתיאום עם משרד ראש הממשלה בדרכים להשלמת ההיערכות האסטרטגית לרבות סוגיות חקיקה ומשאבים, ויביא הצעה להחלטה לממשלה בתוך 30 יום.

ב. להורות למשרד האוצר לפעול מול חברת קצא"א, בכל דרך נדרש, על-מנת להבטיח כי קצא"א תהיה ערוכה למניעה ולטיפול באירועי זיהום קרקע, ים וחופים עתידיים, לרבות בציוד ייעודי מתאים לחסימה ושאיבה של נפט, כלי שיט, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

6. צמצום סיכונים ממתקני תשתית דלק:

להורות על הקמתו של צוות בינמשרדי בראשות משרד הפנים ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אשר יגבש המלצה באשר לצעדים הנדרשים למניעת הישנות מקרים דומים לאירוע הדליפה בעברונה, לרבות הצעות לאסדרה ולחקיקה נדרשת. הצוות ימונה בתוך שבועיים והמלצותיו יוגשו לשרים בתוך חודשיים מהקמתו.

7. להורות על הקמתו של צוות בינמשרדי בראשות המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אשר יבחן את היבטי הסביבה של שימושי הקרקע והשימוש בחוף בפעילותה של קצא"א.

אין בהחלטה זו ובמשאבים שיוקצו לפיה, כדי לגרוע מחבותה של קצא"א, או כל גורם אחר, לפי כל דין לתקן את הנזקים שנגרמו מאירוע הדליפה, או מחובותיהם לפי כל דין לפעול לטיפול ולשיקום האזור שנפגע ולהשיב את המצב לקדמותו. כמו כן אין בהחלטה כדי לגרוע מזכותה של המדינה לדרוש מהגורם האחראי לפי כל דין את עלות הנזקים שנגרמו מהאירוע, בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה.

תמונת הכנסת באדיבות google street view

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 3.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W


ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות