הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 4 בינואר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 4 בינואר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"הרשות הפלסטינית בחרה לצאת לעימות עם מדינת ישראל ואנחנו איננו יושבים בחיבוק ידיים, אנחנו לא ניתן לגרור את חיילי צה"ל ומפקדי צה"ל לבית הדין הבינלאומי בהאג.

מי שצריך לתת את הדין אלה הם ראשי הרשות הפלסטינית שכרתו ברית עם פושעי מלחמה של החמ"אס. חיילי צה"ל ימשיכו להגן על מדינת ישראל בנחישות ובעוצמה, וכפי שהם מגינים עלינו, אנחנו נגן עליהם באותה נחישות ובאותה עוצמה.

הממשלה תקבל היום החלטה, שאני חושב שהיא היסטורית, בעניין כפול, האחד הוא פיתוח הנגב; השני, פינוי מחנות צה"ל מאתרי נדל"ן במרכז הארץ.

ההחלטה הזאת מבורכת, אנחנו מורידים דרומה את בסיסי ההדרכה של צה"ל, אנחנו מורידים דרומה את בסיסי המודיעין והתקשוב – זה מחולל מהפכה אדירה בנגב. חברות בינלאומיות מגיעות לנגב, אוכלוסייה חזקה יורדת לנגב ופיתוח גדול בא לנגב. זה חלק מפיתוח הנגב, אבל זה עושה משהו נוסף. אנחנו מפנים בסיסים במקומות כמו צריפין, סירקין, תל-השומר, רמת גן ועוד, ועל ידי כך אנחנו מייצרים אפשרות לבנות כ-60,000 יחידות דיור חדשות במרכז, וזה בנוסף לפינוי תע"ש שנותן עוד 40,000 יחידות דיור. כלומר, כ-100,000 יחידות דיור באזורי הביקוש הגדולים במרכז הארץ. זה שינוי גדול מאד, וזו גם הדרך הנכונה לטפל במחירי הדיור, לא בהצהרות תיאורטיות ולא בכל מיני מרשמים שאין להם בסיס אמיתי בשטח – הגדלת ההיצע על ידי יצירת היצע לביקוש באזורים המבוקשים ביותר במרכז הארץ ופיתוח הפריפריה.

זו הדרך הנכונה לפתח את הנגב וגם לעשות תפנית במחירי הדיור."

***

ב. הממשלה דנה בהרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר, לפי הצעת ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות וממלא מקום שר האוצר, מתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 8(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – החוק) הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לקופות החולים (תוספת שנייה לחוק) ולמשרד הבריאות (תוספת שלישית לחוק), בהתאם למפורט בטבלה שלהלן, וזאת החל מיום 15.1.2015

2. בהמשך לאמור בסעיף 2(ג) להחלטת הממשלה מס’ 224 מיום 13.5.2013 (להלן – החלטת הממשלה), לקבוע כי לעלות הסל לקופות יתווסף בשנת 2015 סכום של 280.204 מיליון ₪, ואילו לבסיס תקציב משרד הבריאות יתווסף בשנת 2015 סכום של 19.796 מיליון ₪ למימון הוספת השירותים לסל הבריאות שבאחריות קופות החולים ומשרד הבריאות, בהתאמה.

רשימת הטכנולוגיות הרפואיות והמידע המלא באתר רוה"מ.

***

ג. הממשלה דנה בטיוטת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס’ 39), התשע"ה-2015, והחליטה כדלקמן:

א. בהתאם לסעיף 63 בתקנון לעבודת הממשלה, לוותר על הליך של הגשת תזכיר-חוק.
ב. לאשר את טיוטת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס’ 39), התשע"ה-2015.
ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד.להמליץ למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לבחון את כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זיכיון), התשנ"ב-1992 במטרה להתאימן לאורך תקופת הזיכיון הנותרת ובהתחשב בצורך בשוויון מהותי בין הזכיינים.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

ביום 31 בדצמבר 2014 הסתיימה תקופת הזיכיון של "ישראל 10″ בערוץ השלישי.

הצורך בקיומו של הערוץ השלישי כערוץ מסחרי נוסף הוכר כבר במשך השנים- הממשלה כמו גם המחוקק הכירו מספר פעמים בכך כי קיומם של שני ערוצים מסחריים הוא בעל חשיבות רבה לחופש הביטוי ולקיומו של שוק דעות פלורליסטי. ולכן הממשלה, המחוקק, והרשות השניה לטלוויזיה ורדיו נחלצו לסייע לערוץ מספר פעמים ובכלל כך בדרך של תיקון חוק הרשות השניה, התש"ן- 1990 (להלן- חוק הרשות השניה). על אף תיקונים אלה הערוץ השלישי אינו מקיים את מלוא מחויבויותיו על פי הוראות החוק, כללי המועצה והוראות הזיכיון ובנוסף בעת הזו, אינו עומד בתנאים שנקבעו בכללי הרשות השניה למעבר מזיכיון לרישיון.

חרף זאת החלופה לפיה תופסק בעת הנוכחית פעילותו של הערוץ השלישי וחברת החדשות הפועלת במסגרתו וייוותר ערוץ מסחרי יחיד וחברת חדשות מסחרית יחידה בישראל על פי חוק רשות השנייה, על כלל המשמעויות הכרוכות בכך ובמיוחד בתקופת בחירות, מטה את הכף לתיקון חקיקה נוסף בעת הזו.

לכן, מוצע להאריך את תקופת הזיכיון של "ישראל 10″ בשישה חודשים נוספים, על מנת לתת לבעלי המניות ב"ישראל 10″ שהות להסדיר את מכירת המניות למשקיע שייכנס בנעלי בעלי המניות הנוכחיים של "ישראל 10″.

בצד זאת, מוצע בתקופה זו להפחית את ההוצאה הכללית למימון הפקה ורכישה של תוכניות של בעלי הזיכיון בערוץ 2 ובעל הזיכיון בערוץ השלישי באופן שיפורט בהחלטה.

***

ד. עוד דנה הממשלה בחיזוק הקשרים הכלכליים ושיתופי הפעולה עם יפן, והחליטה כדלקמן:

בעקבות זיהוי תחומי עניין משותפים לשתי המדינות, לאור הנחייתו של ראש הממשלה לקדם מאמץ ממשלתי ממוקד לחיזוק הקשרים הכלכליים עם מדינה זו ועל מנת לאפשר את מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הגלום עבור המשק הישראלי, לפעול כדלקמן:

1. להטיל על שר החוץ לגבש תכנית תלת שנתית בהיקף של 1.5 מלש"ח בשנה לפחות לביקור מנהיגים צעירים מיפן בישראל לצורך היכרות עם ישראל וחשיפה למגוון נושאים רלוונטיים.

2. להטיל על שר הכלכלה להרחיב את פעילות משרד הכלכלה מול יפן באופן הבא:

א. חיזוק הפעילות העסקית ביפן, בין היתר באמצעות קיום אירועים וימי טכנולוגיה ישראלית; השתתפות של חברות ישראליות בתערוכות; קידום השקעות של חברות יפניות בישראל; עריכת סמינרים להכשרת יצואנים ליפן ופתיחת שלוחה של הנספחות המסחרית ליפן באוסקה.
ב. מיתוג עשיית עסקים עם ישראל ביפן, בין היתר באמצעות פרסום בכלי התקשורת ויצירת חומרי שיווק והפצתם.
ג. הרחבת פעילות המדען הראשי במשרד הכלכלה מול יפן תוך מינוף הסכם המו"פ בין יפן לישראל. זאת, בין היתר, באמצעות תפעול שוטף של התכנית הדו-לאומית וביצוע חיפושי שותפים למטרות מו"פ משותף.
ד. הגדלת החשיפה של חברות ישראליות לחברות יפניות ולהפך, בין היתר, תוך ארגון מפגשים, קיום משלחות הדדיות וסמינרים והפצת חומר שיווקי.
ה. הרחבת קרן הודו-סין של מנהל סחר חוץ (הוראת מנכ"ל 3.2) ליפן, כך שחברות ישראליות מתאימות יזכו למענק עבור סיוע בהקמת נציגות שיווקית ביפן. בהתאם לביקוש לסיוע להקמת נציגויות שיווקיות ביפן תיבחן האפשרות להרחיב את תקציב הקרן בשנים 2017-2016.

3. להטיל על שר האוצר לתעדף קידום משא ומתן להסכם בילטרלי בין ישראל ליפן לעידוד והגנה על השקעות על מנת להביאו לכלל חתימה.

4. להטיל על שר המדע, הטכנולוגיה והחלל לפעול להעמקת והרחבת שיתוף הפעולה עם יפן בתחומי המחקר, המדע והטכנולוגיה, באמצעות קידום התכניות הבאות:

א. להגדיל את היקף מענקי המחקר בתחומי המחקר היישומי וההנדסי בנושאים שיוחלטו במסגרת ועדה משותפת של ישראל ויפן תוך מינוף ההסכם לשיתוף הפעולה במדע וטכנולוגיה. סעיף זה יתוקצב בכפוף להקצאת תקציב זהה מממשלת יפן.

ב. לפעול להעמקת הקשרים בין סוכנויות החלל של יפן ושל ישראל, באמצעות:
1) הזמנת סוכנות החלל היפנית (JAXA) לקיום ביקור גומלין בארץ במחצית הראשונה של שנת 2015.
2) קידום משא ומתן להסכם מסגרת בין הממשלות לשיתוף פעולה בין סוכנות החלל היפנית וסוכנות החלל הישראלית, וגיבוש תכנית עבודה רב שנתית משותפת.
3) שיתוף פעולה בין הסוכנויות לביצוע פעילויות מחקריות משותפות באקדמיה ובתעשייה, לרבות חילופי מדענים וחוקרים.

ג. לפעול להעמקת החשיפה של המדע והטכנולוגיה הישראליים ביפן תוך מינוף ההסכם לשיתוף הפעולה במדע וטכנולוגיה, בין היתר באמצעות ארגון כנסים בינלאומיים משותפים בנושאים מדעיים; חילופי משלחות של חוקרים ומדענים; קיום סמינרים וביקורים הדדיים. סעיף זה יתוקצב בכפוף להקצאת תקציב זהה מממשלת יפן.

ד. לקדם, בשיתוף משרד החוץ, תכנית להרחבת שיתוף הפעולה עם יפן בתחומי מדע וטכנולוגיה (שאינם כוללים מימון תעשייתי) ברמת המחוזות, באמצעות ביקורים הדדיים, סמינרים משותפים וחילופי משלחות.

ה. להרחיב למשך שנה את פעילות שגרירות ישראל ביפן בנושא מדע וטכנולוגיה באמצעות הוספת עובד מקומי שיעסוק בנושאים אלו.

5. להטיל על שר התיירות לגבש בתוך 120 ימים תכנית תלת-שנתית (2015-17) להגדלת היקף התיירות הנכנסת ממזרח אסיה ויפן בפרט, בין היתר באמצעות קמפיינים שיווקיים, הסכמי שיווק עם סיטונאים מובילים והקמת אתר אינטרנט ייעודי בשפה היפנית ובשפות נוספות.

6. להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים לגבש עד ליום 28.2.15 תכנית לחיזוק הקשרים הכלכליים-תחבורתיים עם יפן במטרה להביאה לאישור הממשלה. התכנית תעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

א. חיזוק הקשרים בין המדינות בתחום התעופה, לרבות בחינת האפשרות להפעלת קו תעופה ישיר בין ישראל ליפן.

ב. קידום שיתופי פעולה בתחומי תחבורה נוספים, לרבות: טכנולוגיה בתחבורה; מערכות תחבורה עתירות נוסעים; מערכות וציוד נייד מסילתי; מערכות בטיחות מתקדמות לכלי תחבורה שונים; תשתיות תחבורה, בדגש על תחבורה ציבורית; מחקר ופיתוח בתחומי תחבורה שונים.

7. להטיל על שר הביטחון לבחון דרכים להגדלת היצוא התעשייתי-ביטחוני ליפן ולהרחבת שיתוף הפעולה התעשייתי-ביטחוני בין המדינות בתחומי המחקר, הפיתוח והטכנולוגיה, לרבות באמצעות קידום הסדרים אשר יאפשרו זאת.

8. להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר:

א. לגבש תכנית לקידום שיתופי פעולה מחקריים בתחום החקלאות בין ישראל ויפן עד ליום 30.6.15, לרבות בתחום חקלאות המים ותכנית מחקר לתלמידי בתר-דוקטורט.

ב. לבצע סקר היתכנות לבניית מתקן משותף המוקדש לביות דגי טונה כחולת ספיר בים התיכון במטרה לשווקם בשוק היפני.

9. להטיל על שר הבריאות לגבש תכנית לחיזוק הקשרים עם יפן בתחום הבריאות עד ליום 30.6.15 בהתאם למשאבי המשרד. התכנית תעסוק בין היתר בנושאים הבאים: מניעה וטיפול במחלות כרוניות, ניהול מצבי אסון, רגולציה לפיתוח ולאישור תכשירים ומכשירים רפואיים ורפואה דיגיטלית.

10. להטיל על שרת התרבות והספורט לגבש תכנית לחיזוק הקשרים עם יפן בתחום התרבות והספורט עד ליום 30.6.15. במסגרת גיבוש התכנית ייבחנו בין היתר הנושאים הבאים: שיתוף פעולה בין המכונים הלאומיים לספורט ביפן וישראל; שיתוף פעולה בין המדינות בתחום הספורט ההישגי, הספורט העממי והמחקר בספורט והסכם קו-פרודוקציה בתחום הקולנוע.

11. להטיל על ראש התכנית הלאומית לתחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה, בשיתוף משרד הכלכלה, לגבש עד ליום 28.2.15 תכנית לחיזוק הקשרים המדעיים והעסקיים בין ישראל ויפן, בדגש על תחום האגירה החשמלית ופתרונות חכמים לתעשיית הרכב.

12. להטיל על הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם משרד החוץ, לגבש עד ליום 28.2.15 תכנית להחלפת ידע בתחום המגדר בנושאים שהם בעלי עניין לשתי המדינות.

13. משרד החוץ יוביל צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד החוץ ובהשתתפות מנכ"ל ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"לית משרד האוצר, מנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, מנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"לית משרד התרבות והספורט או נציגים מטעמם, וגורמים נוספים בהתאם לעניין ולצורך, למעקב אחר ביצוע החלטה זו.

***
ה. הממשלה דנה בפינוי שטחי מחנות צה"ל מאזורי ביקוש ובהמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 1815 מיום 31.08.1993, מס’ 2698 מיום 08.11.2002, מס’ 1529 מיום 1.04.2007, מס’ 3976 מיום 24.08.2008, מס’ 1980 מיום 15.7.2010, מס’ 3161 מיום 17.04.2011, מס’ 4088 מיום 08.01.2012, והחלטת הקבינט הביטחוני מס’ ב/50 מיום 31.10.2013:

1. לאשר את העתקת מחנות צה"ל כמפורט בנספח א’ (להלן – "המחנות הקיימים") ובמועדים האמורים שם, ולהקים מחנות קולטים חדשים (להלן – "המחנות החדשים") (להלן – "התוכנית").

2. לשם יישום התכנית יש צורך בהקמת חברה בבעלות ממשלתית מלאה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – "החברה") אשר תיישם את התוכנית ותהא באחריות שר הביטחון. בהקשר זה:

א. להטיל על ראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון להביא לאישור הממשלה הצעת החלטה מפורטת על הקמת החברה כנדרש לפי חוק החברות הממשלתיות בתוך 60 ימים מיום אישור החלטה זו.

ב. מטרת החברה תהא יישום התוכנית ויישום העתקת יחידות אמ"ן ותקשוב לנגב (להלן – "מעבר צה"ל לנגב") בהתאם להחלטה זו. החברה תשמש זרוע ביצוע של משרד הביטחון לטובת ביצוע המטרות האמורות. יובהר כי חלוקת העבודה בין החברה למשרד הביטחון תהיה בהתאם להסכם המפורט כאמור בסעיף 2(ו).

ג. להנחות את רשות החברות הממשלתיות להכין חוות דעת באשר להקמת החברה אשר תצורף להצעת ההחלטה לממשלה כאמור בסעיף 2(א).

ד. הכנסות החברה יהיו מהתקציבים אשר יועברו על ידי משרדי הממשלה ורשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) בהתאם לתוכנית ולמעבר צה"ל לנגב.

ה. בתוך 60 ימים ממועד הקמת החברה, ייחתם הסכם בין משרדי האוצר, הביטחון, רמ"י והחברה, המסדיר את העברת התמורות לחברה באופן שיאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה הרב שנתיות כלפי צדדי ג’ לצורך יישום המשימות שהוטלו עליה.

ו. בתוך 60 ימים ממועד הקמת החברה, ייחתם הסכם בין החברה לבין משרד הביטחון ובו ייקבעו הסדרי העבודה והתיאום בין שני הגורמים.

ז. במסגרת ההסכמים כאמור ייכללו מנגנונים לניהול סיכונים תקציביים לביצוע התוכנית.

ח. במהלך התקופה שממועד החלטה זו ועד למועד הקמת והתארגנות החברה (להלן – "תקופת המעבר"), יחל משרד הביטחון ביישום התכנית, תוך המשך ביצוע מעבר צה"ל לנגב וכל סעיפי ההחלטה יחולו בשינוים המחויבים.

ט. התוכנית ומעבר צה"ל לנגב יתוקצבו בסעיף תקציבי נפרד מסעיף 15 של תקציב הביטחון ויהיו בנוסף לבסיס התקציב של משרד הביטחון המאושר במסגרת תקציב המדינה, לרבות מעבר לכל תוספת או תוספות שנקבעו או שייקבעו לתקציב הביטחון.

י. בתקופת המעבר משרד הביטחון יחל ביישום התוכנית וימשיך בביצוע מעבר צה"ל לנגב תוך ניהול התקציב מסעיף תקציבי נפרד זה.

יא. תשלומים מרמ"י לחברה או למשרד הביטחון, לפי העניין, יתבצעו בהתאם להסכם שייחתם בין החברה, רמ"י, משרד הביטחון ומשרד האוצר על בסיס העקרונות האמורים בסעיפים 7 ו- 8.

3. לקבוע כי עלות התוכנית וסך הוצאת החברה עבור התוכנית (להלן – "סך ההוצאה") יהא 13.85 מיליארד ₪ שימומנו מתקבולי שיווקי יחידות הדיור ומקדם מימון מרמ"י.

א. סך ההוצאה יכלול רק את עלויות התוכנית, כולל מע"מ, ובכלל זה עלויות תכנון, פינוי המחנות הקיימים מהמחוברים שמעל הקרקע ומבנים צבאיים בתת הקרקע, הקמת המחנות החדשים בהתאם לפרוגרמה שתיקבע ע"י משרד הביטחון, הסרת החסמים לשיווק (מגבלות ציר הבחינה במש"א בתל השומר).

ב. המקורות למימון עלות הפעילות של החברה יסוכמו בהסכם המפורט כאמור בסעיף 2(ה).

ג. הקרקעות המתפנות יימסרו לידי רמ"י כאמור בסעיף 3(א). החברה ומשרד הביטחון לא יידרשו לבצע את ניקוי וטיהור הקרקע והמים או לשאת בעלות ביצועם.
ניקוי וטיהור הקרקע והמים יבוצעו על ידי רמ"י. עלויות ביצוע הניקוי והטיהור כאמור, יקוזזו מהחלק של משרד הביטחון לפי סעיף 5(א) להחלטת הממשלה מס’ 3161 מיום 17.4.2011 (להלן – "החלטה 3161″).

ד. סך ההוצאה אינו כולל את עלויות המימון ותקורות ה-PPP ואינו כולל את עלויות התפעול והאחזקה, הנובעות מיישום הפרויקטים בשיטת PPP או בשיטות מימון אחרות. עלויות המימון ותקורות ה-PPP , יתווספו לסך ההוצאה ויועברו לחברה או למשרד הביטחון, לפי העניין, בהתאם לתזרים התקציבי המפורט בסעיף 7(א) להלן. ככל שיסוכמו שיטות מימון אחרות, בין משרדי האוצר, הביטחון ורמ"י או החברה לפי העניין, יבוצעו ההתאמות הנדרשות. בכל מקרה משרד הביטחון או החברה לא יידרשו לשאת בהוצאות המימון כאמור על חשבונם.

ה. כל הסכומים בהחלטה זו יהיו צמודים למדד תשומות הבנייה ממועד אישור החלטה זו. בהתקשרויות המבוצעות בשיטת PPP או בשיטת מימון אחרת, תעודכן ההצמדה בהתאם למנגנון המפורט במכרז הרלוונטי.

4. לבחון בהמשך ליישום החלטה זו תיקון צווי ההכרזה מכוח החלטת הממשלה מס’ 2037(דר/52) מיום 1.10.2014, בתכניות תמל/1001 (תל השומר מרכז) ותמל/1002 (תל השומר צפון) באופן שיאפשר לעמוד ביישום החלטה זו והחלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין זה.

5. להטיל על מנכ"ל משרד הביטחון, הממונה על התקציבים, מנהל רמ"י להגיע להסכם מפורט (להלן "הסכם שוה"ם 3″) ליישום החלטה זו בתוך 21 ימים, שיכלול בין היתר את הנושאים הבאים:

א. פירוט המתחמים, מיקומם וגבולותיהם, התזרים התקציבי ומועדי הפינוי לפי נספח א’ להחלטה זו.
ב. פירוט הפרויקטים המופיעים בנספח ב’.
ג. אבני דרך ליישום התכנית ולתשלום, בהתאם למועדי פינוי המחנות הנקובים בנספח א’.
ד. תיאום התכנון ותיאום הביצוע של התשתיות התומכות במהלך.
ה. תיאום התכנון ותיאום הממשקים הרלוונטיים לשיווק של המגורים בכל המחנות שבהם מתבצע פינוי חלקי, כך שהשיווק ומתן היתרי הבנייה והאכלוס יתאפשרו בהתאם לתוכנית.
ו. משרד הביטחון והחברה יעשו את מירב המאמצים על מנת לוודא שעלויות מחזור החיים (LCC) של התוכנית לא יעלו על ההוצאות הקיימות של היחידות העוברות במסגרת התכנית.
ז. מתן אישורי כניסה הנדרשים לשם קידום פעולות התכנון מוקדם ככל שניתן ובזמן סביר.

6. מעבר צה"ל לנגב בהתאם להחלטה 3161 אינו נכלל במסגרת התוכנית ובסך התקציב כאמור בסעיף 3. עם זאת:

א. החברה האמורה בסעיף 2 בהחלטה זו תהא אחראית ליישום מעבר צה"ל לנגב, למעט פרויקטים שביצועם החל על ידי משרד הביטחון ויוסיפו להתבצע על ידו.

ב. משרד הביטחון יבצע העברת אחריות מסודרת לחברה לגבי מעבר צה"ל לנגב. עד השלמת העברת האחריות, משרד הביטחון יהיה אחראי לקידום העתקת המחנות ויקבל את החלק היחסי במימון מכל אחד מהגורמים.

ג. יתרת התקציב האמור בסעיף 2 בהחלטה 3161 בהתאם לאמור בסעיף 8(ג) להחלטה זו, יועבר ישירות לחברה או למשרד הביטחון, לפי העניין. משרד האוצר, משרד הביטחון ורמ"י יקצו סכום זה בהתאם לאמור בסעיף 8(ג) ובנפרד מסעיף 15 בתקציב המדינה. בכל מקרה, בנוסף לבסיס התקציב של משרד הביטחון המאושר במסגרת תקציב המדינה, לרבות מעבר לכל תוספת או תוספות שנקבעו או שייקבעו לתקציב הביטחון.

ד. כל הסכומים יהיו צמודים למדד תשומות הבנייה ממועד החלטה 3161. פרויקטים אשר יבוצעו בשיטת PPP תעודכן לגביהם ההצמדה החל ממועד ההתקשרות עם הזכיין, בהתאם להסכם שייחתם עם הזכיין.

ה. משרדי האוצר והביטחון ידונו בנושא מעטפת המשא"ן על כל מרכיביה בהקדם.

7. הסדרי המימון עבור התכנית:

א. פריסת התקציב עבור התוכנית, סך ההוצאה ואומדן עלויות המימון שלה, היא (מלש"ח): הטבלה המפורטת באתר רוה"מ.

ב. סך ההוצאה בתוספת עלויות מימון ותקורות ה- PPP כמפורט בטבלה לעיל, יועברו וימומנו בהתאם לתזרים הנדרש לעיל, מהכנסות הקרקע המתקבלות מפינוי המחנות הנכללים בנספח א’ ובהחלטה 3161 ועל פי הצורך מתקבולי קרקע אחרים. במסגרת ההסכם המפורט האמור בסעיף 5 לעיל, ייקבעו ההסדרים בין אגף התקציבים במשרד האוצר ורמ"י, אשר יבטיחו את העמידה בתקציב הנדרש בהתאם לטבלה כאמור, גם אם בשנה מסוימת רמ"י לא תעמוד בתזרים הנדרש מההכנסות האמורות לעיל.

ג. החברה או משרד הביטחון, לפי העניין, יפעלו לפרסם מכרזים בשיטת PPP בחלקים מהפרויקטים אופק רחב ומרה"ס.

ד. החברה או משרד הביטחון, לפני העניין, יפעלו ככל שניתן, בנסיבות העניין, לפרסום מכרזים לקבלנים השונים אשר יכללו דרישה להעמדת המימון בהתאם לפריסה התקציבית, לתזרים המזומנים הפנוי וכן אפשרות לפירעון מוקדם של התשלומים תוך התאמת לוחות הזמנים לפינוי.

ה. ככל שהמקורות העומדים לרשות רמ"י יאפשרו לה להקדים תשלומים מהתקופה המפורטת, תקדים הרשות תשלומים לחברה על פי שיקול דעת הרשות. התזרים ועלויות המימון יעודכנו בהתאם, הכל בכפוף לסיכום בין משרדי האוצר, רמ"י, משרד הביטחון והחברה.

ו. היקף תקורות ה-PPP יסוכם בין המשרדים בהסכם המפורט.

8. הסדרי המימון עבור יישום מעבר צה"ל לנגב כמוסכם בין משרד הביטחון והאוצר:

א. תקציב הפרויקטים ינוהל בסעיף תקציבי נפרד מסעיף 15 בתקציב המדינה ולא יהיה חלק מתקציב הביטחון. לסעיף זה תוקצה הרשאה להתחייב על כל תקציב הפריקטים, לרבות חלקה של רמ"י, ככל שיידרש ליישום הפרויקטים, מעבר להרשאה הקיימת בסעיף 15.

ב. ניהול תקציב הפרויקטים שיבוצעו על-ידי משרד הביטחון וקבלת החלטות בעלות משמעויות תקציביות יתבצעו על ידי משרד הביטחון ומשרד האוצר בהסכמה. נציג משרד האוצר יהיה חבר בוועדת המכרזים של הפרויקטים הפועלת במשרד הביטחון.

ג. יתרת התקציב שנדרש לצורך יישום הפרויקטים תתוקצב על ידי משרד הביטחון, רמ"י ומשרד האוצר בבסיס התקציב ובהתאם למתווה שלהלן (במיליוני ₪):

ד. במקרה שבו רשות המסים (מע"מ) תחליט על פריסת תשלום המס ביחס לפרויקטים המבוצעים בשיטת PPP, תשתנה הפריסה התקציבית בהתאם לפריסת המס.

ה. בכל שנה, במסגרת דיוני התקציב לשנה העוקבת, יסכמו משרד האוצר ומשרד הביטחון את העדכון הנדרש לפריסה התקציבית, ככל שנדרש, בהתאם להוראות החלטה זו ובסיס התקציב יעודכן בהתאמה.

ו. המתווה התקציבי הנ"ל ייתן מענה בין היתר, לעלויות ההקמה, המימון והתפעול של מעבר צה"ל לנגב. מימון העלויות, למעט נתחה של רמ"י בעלויות המימון, יהיה בחלוקה שווה בין משרד האוצר למשרד הביטחון. היקף עלויות המימון והתפעול יסוכם בין משרדי האוצר והביטחון, בין היתר, בהתאם לתוצאות המכרזים ולא יעלו על הסכומים המופיעים לעיל.

9. ישונה שמה של ועדת ההיגוי העליונה כאמור בסעיף 8 להחלטה 3161, לוועדת החסמים, והיא תשמש גם ועדה העליונה למעקב והכרעה בגין האמור בהחלטה זו. בסמכותה לבצע, בהתייעצות עם החברה, שינויים בתזרים ובהתאמה באבני הדרך לפינוי המחנות בהתאם לסעיפים 3 ו-5, בשים לב להסכמים שעליהם חתומה החברה. נציג החשבת הכללית יהיה חבר בוועדה. כמו כן ועדת ההיגוי תאשר את סך עלויות ההתאמה בכל המחנות הקיימים, בגין פינוי המחנות בשלבים, אשר לא יפחתו מסך של 250 מיליון ₪ ולא יעלו על סך של 500 מיליון ₪. הסכום הנ"ל הינו מעבר לסך ההוצאה. בנוסף, אם יתגלעו חילוקי דעות בין משרדי הממשלה באשר ליישום החלטה זו, יעלה המשרד הרלוונטי את המחלוקת לדיון ומציאת פתרון על ידי ועדת החסמים.

10. משרד האוצר ומשרד הביטחון יסכמו ביניהם, במסגרת ההסכם המפורט כאמור בסעיף 5, את היקף כוח האדם הנדרש לביצוע המשימות בהחלטה זו, לרבות תקנים קבועים ופרויקטלים, בשים לב למבנה החברה הממשלתית. משרד הביטחון יתאם את הנושא כאמור עם נציבות שירות המדינה מוקדם ככל הניתן.

11. נושא העסקת עובדים זרים במסגרת הפרויקטים בתכנית ובמעבר צה"ל דרומה ייבחנו ע"י גורמי הממשלה הרלוונטיים לרבות משרד הכלכלה.

12. להטיל על משרדי הממשלה השונים:

א. להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לאישור המועצה הצעת החלטה ליישום החלטה זו.

ב. להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לאישור המועצה הצעת החלטה להקצאת מקרקעין מתאימים, במועדים הנדרשים לצורך עמידה בלו"ז ליישום התוכנית ומעבר צה"ל לנגב וללא תמורה.

ג. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1807(דר/48) מיום 3.7.14 בעניין "יישום הסכם "נתיב לדירה" מימון פרויקטים תחבורתיים תומכי דיור", להטיל על מנהל רמ"י, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לסכם את הפתרונות התחבורתיים הנחוצים לשם שיווק אפקטיבי של יחידות הדיור בתוכנית והמקורות התקציביים ליישומם.

ד. בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 546 מיום 14.7.2013 בנושא "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב" ומס’ 2025 מיום 23.9.2014 בנושא "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום", משרדי התחבורה והבטיחות בדרכים, האוצר והביטחון ידונו בנושא המענה התחבורתי למעבר צה"ל לנגב בהקדם, וכן במענה התחבורתי הנדרש לשם יישום התוכנית בהקדם.

ה. להטיל על מנהל רמ"י והממונה על התקציבים במשרד האוצר לסכם עם משרדי הממשלה הנוספים אשר בתחומם חסמים לשיווק המחנות המתפנים את הפתרונות לחסמים אלו ואת המקורות התקציביים ליישומם. בהיעדר הסכמה יוכרעו המחלוקות בוועדה להסרת החסמים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הפועלת מכח החלטת הממשלה מס’ 1980 מיום 15.7.10 והחלטת הממשלה מספר 4229 מיום 18.3.2012.

ו. להבהיר כי רמ"י תפעל לקידום התכנון על פי שיקול דעתה לעניין תכנון, הסדרי הפיתוח, לו"ז לפיתוח, שיווק וכיוצ"ב של המתחמים בתוכנית זו ובשאר חלקי הארץ באופן שתומך את הפריסה התקציבית, ותקדם הסכמים עם רשויות מקומיות, מחזיקים בקרקע, גופי תשתית או גורם אחר ככל שהסכמים אלו נדרשים לצורך יצירת זמינות של הקרקע לשיווק הקרקע.
נספח א’- המתחמים והמועדים לפינוי במסגרת החלטה זו – הטבלה באתר רוה"מ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 3.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים


ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות