הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 8 בפברואר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 8 בפברואר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בוקר טוב. המעצמות ואיראן שועטות קדימה להסכם שיאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני, דבר שיסכן את קיומה של מדינת ישראל.

בסוף השבוע התקיימו שיחות בין מזכיר המדינה האמריקני לשר החוץ האיראני והם הודיעו שבכוונתם להשלים הסכם מסגרת עד סוף חודש מרס, ומכאן הדחיפות של מאמצינו לנסות לבלום הסכם רע ומסוכן זה.

אנחנו נמשיך לפעול ולהוביל את המאמץ הבינלאומי נגד התחמשותה של איראן בנשק גרעיני, נעשה הכל ונפעל בכל דרך כדי לסכל הסכם רע ומסוכן שיטיל עננה כבדה על עתידה של מדינת ישראל וביטחונה."

ב. מר נתן שרנסקי, יו"ר הסוכנות היהודית, מר ג’וש שוורץ, מזכ"ל הסוכנות היהודית, מר דביר כהנא, מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות והשרה סופה לנדבר, שרת העלייה והקליטה סקרו בפני הממשלה את הפעולות הננקטות לחיזוק ולסיוע לקהילות היהודיות בחוץ לארץ. בסיום הסקירה אמר ראש הממשלה: " מדינת ישראל צריכה להיערך לעלייה המונית. אנחנו פועלים וצריכים להמשיך לפעול כדי שאותם יהודים יגיעו לכאן ולא למדינות אחרות. התופעות האנטישמיות במדינות שונות באירופה לא ישכחו אלא אף יתגברו, בין היתר בגלל עלייתם של כוחות אסלאמיים קיצוניים ושינויים נוספים שעוברים שם. צריך להניח שהמצב ילך ויחמיר ולכן הלחץ על הקהילות ילך ויגבר. אנו עומדים בפני גל עליה גדול שצריך להיערך לקראתו".

ג. הממשלה דנה היום בטיוטת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר את טיוטת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015.

2. להנחות את מזכיר הממשלה לפנות ליושב ראש הכנסת על פי סעיף 9(ב) לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994, בבקשה לכנס את הכנסת בתקופת הפגרה ולהעמיד את הצעת החוק על סדר היום של הכנסת לשם הבאתה לקריאה ראשונה.

3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

4. להסמיך את שר האוצר, שר המשפטים ושר הביטחון, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו ונגיד בנק ישראל, להוסיף, ככל שיידרש, סעיף להצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015, לקראת אישורה לקריאה ראשונה, שעניינו קביעת התאמות בתחולת החוק לפי סעיף 39 באופן שיסמיך את השרים האמורים, בהסכמת נגיד בנק ישראל לקבוע תנאים שונים לתחולת החוק על עסקאות שבין ישראלים לפלסטינים, בשים לב להשפעה על כלכלת הרשות הפלסטינית ולמחויבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל.

5. להנחות את השר לביטחון הפנים, לצורך אכיפת הוראות החוק המוצע, להעניק מכח סמכותו לפי סעיף 39 לחוק המעצרים, סמכויות עיכוב וסמכות מעצר לפי סעיף 23(ב) לחוק המעצרים, לעובדי רשות המסים, לתקופה של שנתיים. בתום שנתיים ממועד תחילת החוק ייבחן הצורך בהארכת תקופה זו ותיבחן האפשרות לקביעת סמכויות אלו בחקיקה.

6. להביא בפני היועץ המשפטי לממשלה במהלך העבודה על הכנת הצעת החוק את בחינת שאלת האפשרות לאכוף את המגבלות המוצעות בחוק זה בהליך אזרחי כלפי מפרים שאינם עוסקים, כפי שמוצע לקבוע לגבי מפרים שהם עוסקים.

להלן רקע כללי תמציתי לטיוטת החוק:

הצעת החוק מהווה כלי נוסף במלחמה "בכלכלה השחורה" הכוללת פעילות כלכלית אשר אינה מדווחת לרשויות ומסיבה נזק למשק ולחברה בישראל. במסגרת ההצעה מוצע להגביל באופן מדורג את השימוש במזומן, בשיקים סחירים ולאפשר כניסתם לשימוש של אמצעי תשלום חלופיים שיהיו שקולים לאמצעי התשלום שאת השימוש בהם מוצע להגביל.

ד. עוד דנה הממשלה בטיוטת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה-2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר את טיוטת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה-2015 .

2. להנחות את מזכיר הממשלה לפנות ליושב ראש הכנסת בבקשה לכנס את הכנסת בתקופת פגרה בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הכנסת, התשנ"ד – 1994 על מנת להעמיד את הצעת החוק על סדר היום של הכנסת לשם הבאתה לקריאה ראשונה בהקדם האפשרי.

3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי תמציתי לטיוטת החוק:

עניינו של החוק המוצע הוא הסדרה של סליקה אלקטרונית של שיקים במערכת הבנקאית חלף הצגה פיזית של השיקים, הסדרה של החזרת שיק שסורב ללקוח, הסדרת קבילותו של השיק הממוחשב בהליך המשפטי, הסמכה לקבוע כללים בעניין הסליקה האלקטרונית ובעניין שמירתו של השיק הפיזי ושל השיק הממוחשב, וכן קביעה כי היקף האחריות של הבנק כלפי לקוחו בהתאם לכל דין לא תשתנה בשל שינוי שיטת הסליקה.

התמונה באדיבות – www.pikiwiki.org.il

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-P

תגובות אחרונות