הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 15 בפברואר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 15 בפברואר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"שוב היכה הטרור של האסלאם הקיצוני באירופה, הפעם בדנמרק. אנחנו שולחים את תנחומינו לעם הדני וגם לקהילה היהודית בדנמרק. שוב נרצחו על אדמת אירופה יהודים רק בגלל היותם יהודים, וגל הפיגועים הזה צפוי להימשך ובכללו גם התקפות אנטישמיות רצחניות. היהודים זכאים כמובן להגנה בכל מדינה ומדינה, אבל אנחנו אומרים ליהודים, לאחינו ואחיותינו: "ישראל היא הבית שלכם". אנחנו נערכים לקליטת עלייה המונית מאירופה, אנחנו קוראים לקליטת עלייה המונית מאירופה. אני מבקש לומר לכל יהודי אירופה ויהודים באשר הם: "ישראל היא הבית של כל יהודי".

היום אנחנו נביא לממשלה תכנית לעידוד קליטת עלייה מצרפת, בלגיה ואוקראינה בסך של 180 מיליון ₪. אנחנו נביא בהמשך עוד תכניות. ליהודי אירופה, ליהודי העולם אני אומר: "ישראל מחכה לכם בזרועות פתוחות".

בנוסף, אנחנו מביאים היום לממשלה החלטה שתבצר את עוצמתה של ישראל בתחום הסייבר. האיום שנשקף בתחום הסייבר יכול לשתק מדינות. זה איום אסטרטגי שיכול להיות משתק ופוגע לא פחות מאיומים אחרים, בתחומים מסוימים אף יותר, ואנחנו חייבים להיות ערוכים אליו ברמה הלאומית וגם ברמה הבין לאומית. בהמשך להקמת מטה הסייבר, שעשינו לפני שנים אחדות, אני מביא היום לממשלה הצעה להקים רשות לאומית לניהול ההגנה הלאומית בסייבר בתחום האזרחי.

תחום הסייבר הוא תחום דינמי, הוא משתנה חדשות לבקרים. אנחנו צריכים גופים שמתמקצעים בתחום הזה, שמחויבים לתחום הזה, שעוסקים אך ורק בתחום הזה וגם מהווים חוליות קישור ליתר הגופים שעוסקים בתחום הזה, חלק מהם באופן חלקי וחלק מהם באופן יותר שלם.

ישראל היא מעצמת סייבר. המטרה שלנו היא להמשיך ולשכלל את היכולת שלנו בתחום החיוני הזה, חיוני לביטחונה של ישראל וחיוני לעתידה."

ב. הממשלה דנה היום בקידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 3611 מיום 07.08.2011 בנושא "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי" (להלן – החלטה 3611), בהתאם לתפיסה הלאומית להגנת הסייבר, לטובת העלאה שיטתית ורציפה של רמת ההגנה במרחב הסייבר במדינת ישראל ובכפוף להחלטת הממשלה מספר 2118 מיום 22.10.2014, בנושא "הפחתת הנטל הרגולטורי – דיון בהחלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מס. חכ/39 מיום 14.19.14″:

לקדם אסדרה לאומית בהגנת הסייבר ולפעול להובלה ממשלתית בהגנת הסייבר כחלק מיישום האסדרה הלאומית וכמהלך של דוגמה לציבור ולמשק.
החלטה זו לא תחול על הגופים המיוחדים כפי שהוגדרו בהחלטה 3611 ועל פעולות גופים אלה באמצעות משרדי הממשלה במסגרת תפקידם.

הגדרות:

1. שוק שירותי הגנת הסייבר – חברות, יצרנים, ספקים, מוסדות הכשרה והסמכה ובעלי מקצוע העוסקים בהספקת ידע, מוצרים ושירותים בהגנת הסייבר לארגונים.

2. מגזר – כלל הגופים הפועלים במסגרת תחום מקצועי של משרד ממשלתי ובמסגרת אחריותו הרגולטורית.

1. בתחום האסדרה הלאומית בהגנת הסייבר:

א. לאמץ את עקרונות תפיסת האסדרה הלאומית בהגנת הסייבר (להלן – תפיסת האסדרה) שגיבש המטה הקיברנטי הלאומי (להלן – המטה), הכוללת את אסדרת שוק שירותי הגנת הסייבר לצד אסדרת היערכות הארגונים במשק בתחום זה.

ב. בהתאם לתפיסה, לקבוע כי אסדרת היערכות הארגונים במשק בתחום הגנת הסייבר תיעשה מתוך כוונה שלא להוסיף למשק עוד רגולטורים, אלא באמצעות העצמה של הרגולטורים הקיימים, וזאת באמצעות מגוון הכלים העומדים לרשותם וחיזוק כלים אלה ככל הנדרש, על מנת להעלות את רמת החוסן של המגזר האזרחי לאיומי סייבר, ובכלל זה באמצעות היערכות וכשירות.

ג. להטיל על המטה להקים יחידה שייעודה להסדיר את שוק שירותי הגנת הסייבר, לרבות אנשי מקצוע, שירותים ומוצרים, וזאת בהתאם לתפיסת האסדרה ובכפוף לכל דין. היחידה תוקם במסגרת הרשות הלאומית להגנת הסייבר שעתידה לקום במשרד ראש הממשלה בכפוף להחלטת ממשלה (להלן – הרשות הלאומית להגנת הסייבר).

ד. להטיל על המטה לבחון בניית תשתית לבדיקות ולאישור מוצרי הגנת הסייבר, לרבות בחינה של הקמה והפעלה של מעבדה לצורך כך.

ה. להטיל על המנכ"לים של משרדי הממשלה שבמסגרתם מופעלות סמכויות רגולציה כלפי גופים או פעילויות החשופים לאיומי סייבר, לקדם את הטיפול בהיערכות לאיומי סייבר במסגרת המגזר שבו הם פועלים כדלקמן:

1) להקים יחידה להכוונה מקצועית בתחום הגנת הסייבר, בהתאם לסמכויות הרגולציה המופעלות על ידם או במסגרתם.

2) לפעול לקידום הגדרת המדיניות ודרישות האסדרה למימוש החלטה זו במסגרת המגזר עליהם אחראים.

3) לבצע, בתיאום עם המטה, עבודת מטה שתוגש לראש הממשלה, הבוחנת את התיקונים והשינויים הנדרשים מבחינה משפטית למימוש אפקטיבי של האמור.
במגזרים שבהם יותר ממשרד ממשלתי אחד האחראי להפעלת סמכויות רגולציה ביחס לגופים או לפעילויות, להטיל על ראש המטה לקבוע את המשרד המוביל לעניין פעילות זו.

ו. להנחות את מנכ"ל משרד הכלכלה, בתיאום עם המטה ומשרד האוצר, להציג לממשלה בתוך 120 יום מהחלטה זו תכנית להפעלת מנגנוני סיוע ותמרוץ לארגונים במשק שיפעלו להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר, כפי שיוגדר בתכנית.

ז. להטיל על הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה והמטה, בשיתוף משרד המשפטים, להכין תזכיר חוק, אשר יוגש על ידי ראש הממשלה, ולרכז את תיקוני החקיקה הנדרשים למימוש האמור בתוך 180 יום מהחלטה זו.

2. בתחום ההובלה הממשלתית בהגנת הסייבר:

א. להקים יחידה להגנת הסייבר בממשלה (להלן – יה"ב) שייעודה להוות גוף הכוונה והנחיה מקצועית בתחום הגנת הסייבר עבור כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, למעט הגופים המיוחדים, ולהקים מרכז שליטה ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר (להלן – ה-SOC ממשלתי).

ב. להטיל על המנכ"לים של משרדי הממשלה ומנהלי יחידות הסמך לפעול לשיפור רמת הגנת הסייבר, ולשם כך למנות ממונה הגנת הסייבר, להקים ועדת היגוי משרדית, להסדיר את אנשי המקצוע בתחום הגנת הסייבר המועסקים במשרד, להקצות תקציב ייעודי להגנת הסייבר במסגרת התקציב הקיים של המשרד ולקדם עמידה של המשרד בתקני אבטחת מידע ארגוניים.

ג. להטיל על מנהל הרכש הממשלתי ועל המנכ"לים של משרדי הממשלה, לפי העניין, להטמיע במסגרת הליך הרכש המרכזי או במסגרת הליך הרכש המשרדי דרישות הולמות בתחום הגנת הסייבר.

ד. להטיל על ראש המטה להקים ועדת היגוי לקידום ההובלה הממשלתית בהגנת הסייבר (להלן – ועדת ההיגוי הממשלתית) ולגבש מנגנוני סיוע למשרדי הממשלה למימוש פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לצרכים ייחודיים.

ה. להטיל על יה"ב לעקוב אחר קיום האמור בסעיפים 2.ב.-2.ג. בהחלטה זו, ולדווח על כך לוועדת ההיגוי הממשלתית.

3. להטיל על המטה ועל משרד הביטחון לקיים עבודת מטה במסגרתה ייבחן האם ובאיזה אופן תוחל החלטה זו על משרד הביטחון ויחידותיו, בשים לב לאופי פעילותו של משרד הביטחון, לסמכויותיו היחודיות ולכללי הרכש לפיהם הוא פועל.

4. פעילות בינלאומית של הרשות הלאומית להגנת הסייבר בתחום הגנת הסייבר, הרלוונטית להחלטה זו, תתקיים בתיאום ובשיתוף משרד החוץ, בהתאם לצורך.

ג. במסגרת קידום האסדרה הלאומית וההובלה הממשלתית בהגנת הסייבר החליטה הממשלה על קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר עקב האיומים במרחב הסייבר המצויים בעלייה מתמדת ואשר הופכים משמעותיים לביטחון הלאומי, לתפקוד התקין של המדינה והארגונים שבה, לסדר הציבורי ולפעילות המשק. כתוצאה מהיקף האיומים וחומרתם, עלול להיגרם נזק לרציפות במתן שירותים חיוניים, לחיי אדם, לפעילות המשק ולאינטרסים לאומיים חיוניים אחרים.

לפיכך החליטה הממשלה על הקמת רשות לאומית להגנת הסייבר שתפעל במשרד ראש הממשלה ושתפקידיה העיקריים הינם:

1. לנהל, להפעיל ולבצע בהתאם לצורך את כלל מאמצי ההגנה האופרטיביים ברמה הלאומית במרחב הסייבר, בתפיסה מערכתית, לטובת מענה הגנתי שלם ורציף למול תקיפות סייבר, ובכלל זה טיפול באיומי סייבר ובאירועי סייבר בזמן אמת, גיבוש תמונת מצב שוטפת, ריכוז ומחקר מודיעין, ועבודה עם הגופים המיוחדים.

2. להפעיל מרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר (להלן – ה-CERT הלאומי) עבור כלל המשק, ובכלל זה לפעול לשיפור החוסן ההגנתי בסייבר, לסייע בטיפול באיומי סייבר ואירועי סייבר, לרכז ולשתף מידע רלוונטי עם כלל הגורמים במשק ולהוות נקודת ממשק מרכזית בין גופי הביטחון לבין הגורמים במשק. ה-CERT הלאומי יפעל בהתאם לעקרונות שיגובשו על ידי המטה בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה.

3. לבנות ולחזק את החוסן של כלל המשק בסייבר באמצעות היערכות, כשירות ואסדרה, ובכלל זה העלאת הכשירות של מגזרים וגופים במשק, הנחיית המשק בתחום הגנת הסייבר, אסדרת שוק שירותי הגנת הסייבר, רישוי, תקינה, עריכת תרגילים ואימונים, מתן תמריצים וכלים נדרשים נוספים.

4. לעצב, ליישם ולהטמיע תורה לאומית להגנת הסייבר.

5. לבצע כל תפקיד אחר שיקבע ראש הממשלה, בהתאם לייעוד הרשות.

ד. הממשלה דנה באישור הרכב דירקטוריון של חברת רכבת ישראל בע"מ, בהוספת מטרה למטרות החברה בהתאם לסעיף 11(א)(9א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר לפי סעיף 6(2) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק) כי המספר הכולל של הדירקטורים בדירקטוריון רכבת ישראל בע"מ (להלן – החברה) לא יעלה על 11 חברים. מספר הדירקטורים מקרב עובדי המדינה לא יפחת משליש, מתוכם, לפחות 2 יהיו עובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אחד יהיה עובד משרד התשתיות הלאומיות ואחד יהיה עובד משרד האוצר.

2. לאשר לפי סעיפים 6(1) ו-11(א)(1) לחוק, להוסיף מטרה למטרות החברה כדלקמן:

"לפעול לפיתוח עסקי-מסחרי של המקרקעין ומתחמי תחנות הרכבת בישראל באמצעות חברת הבת "חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ" ולהתקשר לצורך כך, ככל הנדרש מתוקף הזכויות המוקנות לחברה במקרקעין, בהסכמים בקשר לפיתוח עסקי מסחרי כאמור".

3. לאשר לפי סעיף 11(א)(9א) לחוק, כי במסמכי ההנפקה של החברה של אגרות החוב המוצעות לציבור, בהתאם לסעיף 23 להסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל בין המדינה לבין החברה מיום 17.6.2014, יכללו, בין יתר, התניות המאפשרות את העמדת אגרות החוב לפירעון מידי, אם המדינה תחדל להיות בעלת השליטה בחברה. לעניין זה, "שליטה"– כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968.

אין באישור זה כדי להוות אישור כלשהו לעסקה כלשהי של החברה או להוות אישור ככל שהוא נדרש לפי כל דין אחר.

ה. הממשלה דנה בהפעלת תכנית מיוחדת לשנת 2015 לעידוד העלייה ולקליטה מיטבית של עולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה, והחליטה כדלקמן:

לנוכח המצב המיוחד של הקהילות היהודיות בצרפת, בבלגיה ובאוקראינה, להפעיל תוכנית מיוחדת, במטרה להביא להגדלה משמעותית של מספר העולים ממדינות אלה; לצורך כך, להרחיב את הפעילות בתחום עידוד העליה, מצד אחד, ולהתאים את הפעילות בתחום קליטת העלייה, מצד שני, באופן שיביא למיצוי פוטנציאל העלייה ממדינות אלו ולהתאמת המענים הנדרשים לקליטה מוצלחת של עולים ממדינות אלו, בהתאם למאפיינים השונים והייחודיים של כל אחת מקהילות אלו, כדלקמן:

עידוד עלייה

1. להטיל על משרד העלייה והקליטה, לגבש ולהפעיל, בתוך 30 יום, תוכנית לעידוד עליה מצרפת ומבלגיה, שבמסגרתה המשרד יפעל להרחיב, ליזום ולפתח פעולות בקרב קהילות אלו, תוך התייחסות ומענה לכלים ולשלבים הבאים:

א. עידוד הזיקה לישראל, וכן תיגבור מערך לימודי העברית במדינות המוצא.

ב. הרחבת שיעור החשיפה הראשונית של זכאי עלייה למידע, לכלים, למשמעויות ולהיערכות לעליה, ובכלל זה באמצעות תגבור ערבי מידע, קיום ירידי עלייה וסמינרים.

ג. חיזוק היכולות המקצועיות ותיגבור היקפי המענה של מרכז המידע הטלפוני העולמי למתעניינים בעליה.

ד. הגדלת קצב הטיפול בתיקי העלייה, על ידי תיגבור מערך שליחי העלייה.

ה. ייעוץ ובניית מסלולי קליטה מותאמים אישית, עוד במדינת המוצא, לרבות בנושאים של תהליכי חיפוש עבודה והקמת עסק בארץ או העתקתו לישראל, תוך מענה למקצועות שונים ומסלולי תעסוקה ויזמות שונים.

ו. פיתוח סמינרים וכלים נוספים שיסייעו בהכנה מיטבית של העולים, עוד במדינת המוצא, לתהליך הקליטה בתחומי החיים השונים, ובכלל זה בתחומי הדיור, הבריאות, הרווחה, החינוך והתעסוקה.
משרד העלייה והקליטה יגבש את התוכנית, בהתאם לצורך, בתאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות משרד האוצר, משרד הכלכלה ומשרד החינוך, וכן עם המוסדות הלאומיים והארגונים הפועלים בתחומים אלו. משרד העלייה והקליטה ישתמש בכלים העומדים ברשותו לטובת פרסום והבאת המידע על התוכנית לידיעת קהל היעד, הן בעברית והן בצרפתית.

יודגש כי פרק זה חל על עולי צרפת ובלגיה בלבד, ואינו חל על עולי אוקראינה, נוכח הנסיבות השונות של המניעים לעלייה ממדינות אלו ונוכח המענה הקיים, באמצעות לשכת הקשר "נתיב", לעידוד עליה מאוקראינה.

לצורך יישום התוכנית יקצה משרד האוצר למשרד העלייה והקליטה, בשנת 2015, תקציב תוספתי בסך של 18.3 מלש"ח.

תהליכי הקליטה

2. להטיל על משרד העלייה והקליטה, לגבש ולהפעיל, בתוך 30 יום, תוכנית מיוחדת לחיזוק ולטיוב תהליכי הקליטה בארץ, של עולים מצרפת, בלגיה ואוקראינה, תוך התייחסות ומענה לכלים ולשלבים הבאים:

א. תגבור זמני של מצבת כח האדם דובר הצרפתית בקרב עובדי הקליטה בנמל התעופה בן גוריון, וביחס, אך ורק, לעובדים שמכח הדין חייבים להיות עובדי מדינה (בשל מגבלות גישה למאגרי נתונים וכיו"ב). לצורך כך, יוקצו למשרד 2 תקני כ"א זמניים, לשנת 2015. ככל שמספר העולים מצרפת ובלגיה יעלה על 850 לחודש במשך תקופה רצופה של ארבעה חודשים לפחות, יינתנו למשרד 2 תקני כ"א נוספים כאמור, בכפוף לאישור משרד האוצר וליתרת התקופה שממועד האישור ועד לסוף שנת 2015, לכל היותר. בטרם אישור התקנים כאמור (לרבות 2 התקנים הראשונים), יבחן משרד הקליטה מול נציבות שירות המדינה הסטה או חילופי תקנים של עובדים דוברי צרפתית מקרב עובדי המדינה המועסקים כבר בשירות המדינה.

ב. תגבור פעילות הפרוייקטורים ברשויות המקומיות שיקלטו עולים מבלגיה, מצרפת ומאוקראינה בשנת 2015. לצורך כך, יוקצה תקציב לטובת הרחבת מספר הפרוייקטורים בעד 16 איש, שהקצאתם לרשויות תהיה בהתאם לתבחינים קיימים שיתקן או תבחינים חדשים שיגבש משרד העלייה והקליטה, על פי הצורך, בתיאום עם משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד המשפטים ושיכללו בין היתר אמות מידה הנוגעות להיקפי העולים ממדינות אלה ברשויות השונות. גיבוש התבחינים כאמור יושלם בתוך מסגרת הזמן של 30 הימים, שבהם תגובש התוכנית.

ג. תגבור הפעילות הקהילתית לעולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה, תוך שימוש במעטפת קליטה חברתית-עירונית שתספק תכניות במכלול תחומי הקליטה (כגון: חברה ותרבות ותעסוקה). הפעילות תבוצע באמצעות ארגונים ורשויות מקומיות בכפוף לכל דין ובהתאם לנהלים ולחוקים הרלוונטיים.

ד. הרחבת שירותי הרווחה לעולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה למתן טיפול מותאם למשפחות עולים נזקקות ומתן מענים מותאמים לילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה. התקציב יועבר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, שיקצה לרשויות המקומיות הרלוונטיות לצורך מימון שירותי רווחה לעולים, על פי הקריטריונים הנהוגים בשירותי רווחה לעולים.

ה. משרד הבריאות ינגיש מידע, בשפה הצרפתית, בתחום הבריאות. יובהר כי נוכח השתלבותם של כמיליון עולים ממדינות דוברות רוסית בישראל, כבר קיים במערכת מידע נגיש בשפה הרוסית לטובת העולים מאוקראינה. אין בסעיף זה כדי להקל בחשיבות הנגשת המידע לכלל העולים.

ו. חיזוק לימודי השפה העברית, על ידי פיתוח אמצעי רכישת שפה והוספת כלים ומנגנונים ארגוניים ללימוד השפה, כך שבנוסף על אולפני העברית הפועלים כיום, במסגרת המוסדרת על ידי משרד החינוך, יוצעו לעולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה, הזקוקים לכך, באמצעות משרד העלייה והקליטה, שוברי השתתפות בעלות לימודים במסגרות פרטיות של השפה העברית; זאת, למי שסיים אולפן או במקום אולפן, כפי שייקבע במסגרת התוכנית.

ז. משרד החינוך יפעל לקידום ההבנה והשליטה המוצלחת של התלמידים במקצועות בית הספר ובשפה העברית על ידי תגבור פעולות חינוך. לצורך כך משרד החינוך יפעל במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות, למען ילדים ובני נוער עולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה; כמו כן יבחן פיתוח תוכנית לשילוב ולהכשרת מורים עולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה לעבודה בתחום ההוראה וכן קידום תכנית להסבה של עולים להוראה, על ידי משרד החינוך.

ח. קידום תוכנית לטובת סטודנטים עולי צרפת, בלגיה ואוקראינה, למימון פעולות הכוונה ללימודים ושכר לימוד בתוכניות במוסדות אקדמאים.

ט. קידום תוכנית לסיוע בתעסוקה שתכלול קורסים להקמת עסק, קידום יוזמות תעסוקתיות, מענקים לעולים המשתתפים בקורסי הכשרה ויצירת פלטפורמה להכנה להשתלבות בתעסוקה בישראל, לווי, מנטורינג אישי והשמה בעבודה. התוכנית תגובש בתיאום עם משרד הכלכלה.

י. משרד הכלכלה ישלים, בתוך 30 יום, בחינה של הכרה שווה בתואר ההנדסאי הצרפתי BTS כהנדסאי בישראל.

משרד העלייה והקליטה יגבש את התוכנית בתיאום עם משרדי האוצר, הכלכלה, החינוך, הבריאות והרווחה והשירותים החברתיים, בסעיפים הרלוונטיים אליהם, וכן בהתייעצות, בהתאם לצורך, עם המוסדות הלאומיים והארגונים הפועלים בתחומים אלו. משרד העלייה והקליטה ישתמש בכלים העומדים לרשותו לטובת הנגשת התוכנית וחשיפתה בפני קהל היעד בשפות הנדרשות. הפעולות שבאחריות משרד החינוך יבוצעו בהתאם לקריטריונים ולנהלים המקובלים במשרד החינוך. הקצאות תקציביות יוקצו בהתאם לביצוע, כפי שיוגדר בתוכנית שתגובש.

לצורך יישום התוכנית המפורטת לעיל, ועל בסיס צפי עולים רלוונטים לתוכנית זו, בהיקף של 15,000 עולים לשנת 2015, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי, בסך כולל של עד 130 מלש"ח לשנת 2015, אשר יוקצו באופן מדורג ביחס למספר העולים, כדלקמן: (הטבלה באתר רוה"מ).

3. להעניק לעולי אוקראינה, מענק במסגרת ההסדר לעולים הנמלטים מאזור חירום (להלן: ההסדר), בסך של עד 15,000 ש"ח למשפחה עולה, ושיעור חלקי מזה ליחידים ולמשפחות ללא ילדים, והכל בהתאם לקריטריונים הקבועים בהוראת שעה של משרד העלייה והקליטה ביחס לעולים הנמלטים מאזורי חירום.

יובהר כי צרפת ובלגיה אינם בגדר "איזור חירום", ועל כן לא יינתן מענק זה לעולים ממדינות אלו.

לצורך מתן הסיוע כאמור יקצה משרד האוצר למשרד העלייה והקליטה סך של 30 מלש"ח.

4. משרד העלייה והקליטה ואגף התקציבים במשרד האוצר יבחנו תגבור כח אדם זמני במשרד העלייה והקליטה, לטובת יישום מיטבי של החלטה זו.

5. החלטה זו תקפה לעולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה, אשר מועד עלייתם ארצה הינו החל מיום 1.3.2015 ועד ליום 31.12.2015, אולם ביצועה לגבי עולים אלה יתקיים עד ליום 31.12.2016. ההקצאה הדיפרנציאלית כאמור בטבלה בסעיף 2 תינתן לפי צפי עולים ל-3 חודשים קדימה, בהתאם ל- 50% ממספר תיקי העלייה שנפתחו לחודשים הרלוונטיים.

ו. עוד דנה הממשלה בתגבור לימודי צרפתית במוסדות החינוך בישראל במסגרת פרויקט "מסע", והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 1426 מיום 18.3.2007 ולהחלטה מס’ 3153 מיום 14.4.2011 בנושא תגבור לימודי אנגלית במוסדות החינוך בישראל במסגרת פרויקט "מסע", ובמטרה לתגבר את לימודי הצרפתית במוסדות החינוך בישראל, תוך שילוב מטרה זו במסגרת פרויקט "מסע", המיועד לחזק את זיקתם של צעירי יהדות התפוצות למדינת ישראל, לעודד את השתלבותם בחברה הישראלית ואת עלייתם ארצה; ובפרט על רקע המצב בצרפת והעניין הגובר לעודד צעירים יהודים מצרפת להשתלב בתכניות ארוכות בישראל:

1. לתגבר את הצוות המקצועי להוראת הצרפתית במוסדות החינוך בישראל, באמצעות משתתפים בפרויקט "מסע" שיוכשרו להיות עוזרי הוראה בתכנית ייעודית מיוחדת להוראת צרפתית, אשר תופעל על ידי חברת "מסע" בשיתוף עם משרד החינוך ומשרד ראש הממשלה (להלן- "התכנית").

2. התכנית תכלול עד 20 משתתפים בשנת הלימודים תשע"ו ובמסגרתה תוענק למשתתפים מלגה ייעודית; זאת בנוסף על המלגה שלה זכאים המשתתפים במסגרת פרויקט מסע.

3. תקציב המלגות הייעודיות יוקצה על ידי משרד החינוך ויועבר למשרד ראש הממשלה. תקציב זה יעמוד על סך של עד 607,000 ₪ עבור עד 20 משתתפים לשנת הלימודים התשע"ו, על פני שנות התקציב 2015-2016 בהתאם לתכנית העבודה שתסוכם בין שני המשרדים. לשם כך תומצא התחייבות חשב משרד החינוך בכפוף לאישורה בוועדת חריגים במשרד האוצר.
התקציב יועבר ממשרד החינוך וישולם על ידי משרד ראש הממשלה בהתאם למספר המשתתפים בתוכנית בפועל.

4. היה ומשרד ראש הממשלה ומשרד החינוך יהיו מעוניינים להמשיך את התכנית לתקופה נוספת, יועבר חלקו היחסי של משרד החינוך למימון התכנית למשרד ראש הממשלה, בהתאם למספר המשתתפים ולעלות התכנית בכל שנה בה תפעל, לאפשרויות התקציביות של משרד החינוך ולתוכנית העבודה שתסוכם ותאושר טרם פתיחת התוכנית בכל שנת לימודים, בין הצדדים.

5. התכנית תופעל בהתאם לעקרונות ההסכם בין משרד ראש הממשלה, הסוכנות היהודית וחברת "מסע" בעניין הפעלת פרויקט "מסע" ותקצובו, ובהתאם להסכם ייעודי שייחתם בין חברת "מסע", משרד ראש הממשלה ומשרד החינוך ולהנחיות משרד החינוך לעניין אופן הפעלת התכנית.

6. ראש הממשלה ביקש לשלוח, בשם הממשלה כולה, את תפילותיו לשלומו של השר אורי אורבך.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות