הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 במרץ 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 במרץ 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"עכשיו אני בא משיחה עם מנהיג המפלגה הרפובליקנית בסנאט, הסנטור מיטש מקונל; בסוף השבוע שוחחתי עם מנהיג הדמוקרטים בסנאט, הסנטור הארי ריד – משניהם שמעתי על תמיכה דו מפלגתית איתנה, חזקה ומתמשכת בישראל, וזה כמובן דבר חשוב מאד.

אני הבעתי בפניהם את הדאגה העמוקה שלנו מההסדר המסתמן עם איראן בשיחות הגרעין. ההסכם הזה, כפי שהוא מסתמן, מאשש את כל החששות שלנו ואף יותר מכך – במקביל להתכנסות להסכם המסוכן הזה, באי כוחה של איראן בתימן מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת, וניסיון השתלטות על מיצרי באב- אל- מנדב האסטרטגיים שמשנים את מאזן השיט ואספקת הנפט העולמית.

אחר ציר בירות–דמשק–בגדד, איראן מבצעת תנועת מלקחיים גם מדרום כדי להשתלט ולכבוש את המזרח התיכון כולו. הציר איראן–לוזאן– תימן, מסוכן מאד לאנושות וצריך לעצור אותו."

***

ב. הממשלה דנה היום באישור לנציגויות ישראל בחו"ל לגייס ולקבל תרומות לצורך עריכת אירועי יום העצמאות, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959, להתיר לנציגויות ישראל בחו"ל, באמצעות שליחיה הרשמיים של המדינה, לגייס ולקבל תרומות לצורך עריכת אירועי יום העצמאות, בסכום כולל של עד שבעה (7) מיליון ₪ בשנה, בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה זו.

לשם אישור גיוס וקבלת התרומות, יקים משרד החוץ (להלן גם: המשרד) ועדה משרדית לעניין גיוס וקבלת תרומות לאירועי יום העצמאות בחו"ל. בחינת התרומות תיעשה בהתאם לנוהל לצורך אישור גיוס וקבלת תרומות לעריכת אירועי יום העצמאות, המצורף להחלטה זו (להלן: "הנוהל"). הנוהל מסדיר את ההליך לאישור גיוס וקבלת תרומות כאמור, העקרונות והשיקולים בבחינת התרומות ומגבלות על גיוס וקבלת תרומות, והכול בשים לב לעקרונות בדבר מינהל תקין, שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור בשירות הציבורי והיעדר ניגוד עניינים.

עיקרי הנוהל הינם כדלקמן:

א. יאושרו גיוס וקבלת תרומות מגורמים בעלי זיקה לישראל בלבד;
ב. כל תרומה תיבחן באופן פרטני על-ידי הוועדה המשרדית, אשר בין שיקוליה בבחינת הבקשה יהיו זהות התורם ויחסי הגומלין שלו עם הנציגות, מטרות התרומה, שיעורה או שוויה, תיאורה, שיקולים תקציביים, עקרונות של טוהר מידות והיעדר ניגוד עניינים, ואפשרות לפגיעה בתדמית המדינה או המשרד עקב קבלת התרומה;
ג. תרומה מגורם יחיד לכל נציגות לא תעלה על 20,000 ₪;
ד. סך התרומות לכל נציגות לא יעלה על תקציב הנציגות לאירוע;
ה. הסך הכולל של התרומות שיתקבלו על-ידי כלל הנציגויות לא יעלה על 7 מיליון ₪ בשנה;
ו. דבר התרומה, לאחר אישורה, יפורסם על-ידי המשרד;
ז. לא תינתן לתורם כל תמורה בעבור התרומה.

ככל שיידרשו בעתיד שינויים או עדכונים של הנוהל, משרד החוץ יוכל לבצעם, ובלבד שלא תהיה בהם סטייה מהותית מעקרונותיו, ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה.

***

ג. הממשלה דנה בהכרזה על מטבעות זיכרון וקביעת ערכם הנקוב של המטבעות, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, לאשר את הצעת נגידת בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המינהלית של בנק ישראל, בדבר הכרזה על המטבעות שלהלן כמטבעות זיכרון:

 מטבע בסדרת אתרי מורשת שהוכרו ע"י אונסק"ו בישראל, שנושאו "עבדת-דרך הבשמים", התשע"ה-2015; בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט) ו- 1 שקל חדש (כסף רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: אפריל 2015).

 מטבע בסדרת יום העצמאות שנושאו "אנרגייה סולרית בישראל", התשע"ה-2015; בערכים נקובים של 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), 1 שקל חדש (כסף רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: אפריל 2015).

 מטבע בסדרת מטבעות בוליון "ירושלים של זהב", שנושאו "מוזיאון ישראל", התשע"ה-2015; בערך נקוב של 20 שקלים חדשים (זהב רגיל).
(מועד הנפקה מתוכנן: מאי 2015).

2. בהתאם לסעיף 43(ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, לאשר את הצעת נגידת בנק ישראל, אשר אושרה על ידי המועצה המינהלית של בנק ישראל, בדבר ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם של מטבעות הזיכרון שבסעיף 1 להחלטה, כמפורט בקביעת הנגידה המצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

***

ד. עוד דנה הממשלה בהעצמת אירועי יום השנה לציון 70 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית, והחליטה כדלקמן:

1. להטיל על אגף מורשת והנצחה במשרד ראש הממשלה לרכז את ההערכות לאירוע לציון 70 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית. במסגרת זאת יתאם אגף מורשת עם יו"ר "יד ושם" קיום אירוע ממלכתי לציון 70 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית וסיום מלחמת העולם השנייה באמצעות "יד ושם" ובהתייעצות עם כלל הארגונים המייצגים את הלוחמים והחיילים הווטרנים בישראל שהשתתפו במלחמה זו.

האירוע הממלכתי יתקיים ביום י"ח באייר התשע"ה (7 במאי 2015), ויהיה בסימן הצדעה ללוחם היהודי.

2. להטיל על אגף מורשת במשרד ראש הממשלה להנפיק דף מזכרת בנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה.

3. מסגרת התקציב לסעיפים האמורים, תעמוד ע"ס 2 מלש"ח. התקציב יועבר ליד ושם באמצעות משרד החינוך.

4. משרד הביטחון יסייע לארגוני הווטרנים בהנפקת מדליה ממלכתית אשר תוענק לוותיקי מלחמת העולם השנייה, תושבי מדינת ישראל.

המדליה תוענק תוך הדגשת הכבוד שרוחשות המדינה ומערכת הביטחון כלפי וותיקי המלחמה הלוחמים היהודיים נגד הצורר הנאצי ועוזריו.
עיצוב המדליה יהיה בהתאם למצ"ב להצעת ההחלטה ואופן חלוקתה ייקבע על ידי אגף מורשת ובתיאום עם ארגוני הווטרנים.
הנפקת המדליה תבוצע מתוך התקציב המוקצב לטובת אירועי יום הניצחון המפורט בסעיף 3. ככל שתידרש השלמת תקציב משרד הביטחון יתקצב מתקציבו עבור פעילות זו.

***

ה. הממשלה דנה בתקצוב הכנות אולימפיות, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך לתקצוב המיוחד שהוענק בשנת 2012 להכנות האולימפיות לקראת המשחקים האולימפיים, מוצע להקצות תוספת של 7.5 מיליון ₪ בכל שנה, בשנים 2016-2015, לקידום ולמימון הכנות הספורטאים ומאמניהם למשחקים האולימפיים, הפראלימפיים ומשחקי העולם, אשר יועברו ממשרד האוצר לתקציב משרד התרבות והספורט.

2. האחריות על הוצאת התקציב תוטל על משרד התרבות והספורט, בהתאם לנהלים המקובלים במשרד התרבות והספורט ובכפוף לכל דין.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות