הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 19 באפריל 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת ממשלה מיום 19 באפריל 2015

א.בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל רואה בחומרה רבה את אספקת טילי 300- S מרוסיה לאיראן, וזאת בשעה שאיראן מגבירה את התוקפנות שלה באזור וסביב כל גבולותיה של מדינת ישראל.

ישראל רואה גם בחומרה רבה את העובדה שאין שום איזכור לתוקפנות הזאת בהסכם הגרעין המתגבש בין המעצמות לאיראן. אין שום התניה להפסקת התוקפנות הזאת, אם בפתיחת ההסכם או כתנאי להסרת המגבלות שכלולות בו.

מידי שנה, כולל אתמול, אנו רואים את המצעד הצבאי בטהרן ואת תערוכת הנשק שאיראן מציגה בפני העולם. כל שנה הטילים גדלים, גדל הדיוק, גדלה העוצמה וגדלה הקטלניות של הטילים הללו, אבל דבר אחד לא משתנה, מה שלא משתנה זה הכתובות "מוות לישראל" על הטילים הללו.

מול מכלול האיומים שתיארתי, ישראל תעשה כל מה שדרוש כדי להגן על ביטחון המדינה ועל אזרחיה."

***

ב. שר החוץ, מר אלעזר כהן מאגף התקשורת וההסברה במשרד החוץ ומר יובל רותם, ראש מערך דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ, סקרו בפני הממשלה באמצעות מצגת את מרכיבי התצוגה הישראלית שתיכלל בביתן הישראלי בתערוכת אקספו – 2015 שאמורה להיפתח ב-1 במאי במילאנו. בסקירה נמסר כי בביתן הישראלי יוצגו נושאים של חדשנות טכנולוגית בתחומי החקלאות וייצור מזון שפותחו בישראל וכן חדשנות ישראלית שתוצג במספר חוות באיטליה, בעיקר בתחום החקלאות וייצור המזון כגון השקיה, דישון, שיטות להכפלת יבולים וטכנולוגיות חליבה.

הסוקרים ציינו כי הביתן הישראלי מוכן וכי הוא ממוקם במקום מרכזי ביותר בתערוכה. כן צויין כי במהלך קיומה של התערוכה ייערכו אירועים שונים בתחומי התרבות והאקדמיה.
המצגת שהוצגה בפני הממשלה – מצ"ב.

***
ג. הממשלה דנה היום במדדי איכות חיים, קיימות וחוסן והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 5255 מיום 02.12.2012 ולאחר תהליך מעמיק ורחב לגיבוש מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן בהשתתפות מעל 120 מומחים מהממשלה, המגזר העסקי, החברה האזרחית וארגונים יציגים, תהליך לשיתוף הציבור שכלל מעל 2,000 משיבים, וליווי מקצועי של ארגון ה-OECD, ולאחר בחינה והכרעה של ועדת ההיגוי שהוקמה על פי החלטת הממשלה מס’ 5255 מדצמבר 2012 (להלן: ועדת ההיגוי):

1. לאמץ את החלטת ועדת ההיגוי בדבר מערכת מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן בתחומי המדידה הבאים: איכות התעסוקה, ביטחון אישי; בריאות; דיור ותשתיות; חינוך, השכלה וכישורים; מעורבות אזרחית וממשל; סביבה; רווחה אישית וחברתית; רמת חיים חומרית. המדדים מפורטים בנספח המצורף להחלטה זו.

2. להטיל על ועדת ההיגוי לבחון יצירת שני תחומים נוספים של מדדים בתחום פנאי, תרבות וקהילה ותחום טכנולוגיות המידע, לגבש המלצה ולהגישה לסטטיסטיקן הממשלתי להוספה למערכת מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן, כפי שמפורט בסעיף 1.

3. להטיל על הסטטיסטיקן הממשלתי:

א. לפרסם, אחת לשנה, את מערכת מדדי איכות החיים, ולבצע פעולות להנגשתה לציבור.

ב. להכין תכנית לפיתוח המדדים הנדרשים בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי, לרבות:

1) הקמת צוותי עבודה ייעודיים לגיבוש מדדים הדורשים פיתוח מתודולוגי. צוותי העבודה יכללו נציגים בהתאם לצורך, בין היתר ממשרדי הממשלה, מהאקדמיה ומגופים אחרים רלוונטיים.

2) היערכות לביצוע סקרים חדשים או עדכונים בסקרים קיימים וביצועם.

3) הקמת צוות לגיבוש מתודולוגיה לביצוע סקר תקצוב זמן. הצוות יגיש הצעה לוועדת ההיגוי ולמשרד האוצר בתוך 180 יום הכוללת מתודולוגיה מפורטת והצעה למימון הסקר בהתאם לצרכים שייקבעו.

4. להטיל על המועצה הציבורית לסטטיסטיקה להמשיך ולבחון את מערכת מדדי איכות חיים בכלל זה את תקיפותם ומידת ההלימה לאופן ההתקדמות המצופה של התהליכים הנובעים מההחלטה. להקים לצורך כך ועדה ייעודית לנושא שתכלול נציגי משרדי ממשלה, מגזר עסקי, חברה אזרחית וגופים רלוונטיים אחרים.

5. הממשלה רושמת לפניה שהמשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם יתר הגורמים לפי העניין, יפעל לגיבוש מדדי קיימות וחוסן לאומי.

6. להקצות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה תקציב בהיקף של 7,084 אלפי ש"ח ומשרות כוח אדם בשנים 2019-2016 לצורך פיתוח ופרסום מדדי איכות החיים לפי החלוקה והפריסה המפורטת בטבלה (באתר רוה"מ).

7. החל משנת 2020 ואילך, יועבר סך של 350 אלפי ש"ח מתקציב משרד ראש הממשלה לבסיס תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בנוסף, משרד האוצר יקצה 430 אלפי ש"ח ו- 2.45 משרות כוח אדם לצורך עיבוד ופרסום המדדים.

 

נספחים ומידע נוסף באתר רוה"מ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות