הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 ביולי 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 ביולי 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בפתח דברי אני מבקש להתייחס לאירועים בטהרן – שליטה של איראן, חמינאי, מצוטט כאומר שצריך להתכונן להילחם בארה"ב, בלי קשר לשאלה אם יהיה הסכם; נשיאה של איראן, רוחני, עומד בראש מצעד שנאה ברחובות טהרן, מצעד שבו שורפים דגלים של ארה"ב וישראל, ורבבות קוראים "מוות לאמריקה, מוות לישראל" – כל זה מתרחש כשבווינה נמשך מצעד הוויתורים לאיראן, ויתורים אפילו בנושאים שסומנו כקווים אדומים בעסקת לוזאן, שהיא עסקה רעה בפני עצמה, היא סוללת את דרכה של איראן להרבה פצצות גרעין והיא נותנת לה מאות מיליארדי דולרים, למכונת הטרור והכיבוש שלה, ובכך העסקה הזאת מסכנת את שלום העולם כולו.

איראן אינה מסתירה את כוונתה להמשיך בתוקפנותה הרצחנית גם נגד מי שנושא ונותן אתה. אולי יש מישהו במעצמות שמוכן להיכנע למציאות הזאת שאיראן מכתיבה, שכוללת את קריאותיה הבלתי פוסקות להשמדתה של ישראל. אנחנו לא נשלים עם זה.

בערב שבת נסעתי לאשקלון ונפגשתי עם משפחתו של אברה מנגיסטו, אנחנו עושים מה שביכולתנו להחזיר את אברה לארץ. אנחנו נמצאים גם בקשר עם משפחתו של אזרח ישראלי נוסף, שגם הוא חצה את הגבול לרצועת עזה במטרה להחזיר גם אותו לארץ.

האחריות על מצבם של שני אזרחי ישראל מוטלת על החמאס, ואנחנו מצפים מהקהילה הבינלאומית, שקוראת חדשות לבקרים לסיוע הומניטארי לתושבי עזה, להתערב ולדרוש מהחמאס את הצעד ההומניטארי הפשוט והבסיסי ביותר – להחזיר לישראל את שני אזרחיה.

נושא נוסף שחשוב לי לומר במליאת ממשלת ישראל, בסוף השבוע הנחיתי לכנס דיוני "שולחן עגול" בראשות מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, ויו"ר הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, במגוון נושאים הנוגעים לכלל זרמי היהדות, וביקשתי גם שנציגי אותם זרמים ישתתפו בדיונים.

ישראל היא בית לכל היהודים, ממשלת ישראל משרתת את כלל אזרחי ישראל, חילוניים ודתיים, ואין זה משנה מאיזה זרם הם באים."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959 למנות את יוסי שרעבי לתפקיד המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט.

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את המנהלים הכלליים שלהלן לחברים בוועדת שירות המדינה:

1. אלי גרונר, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה.
2. אורנה הוזמן בכור, המנהלת הכללית של משרד הפנים.
3. רותם פלג, המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים.
הודעה על המינויים תפורסם ברשומות כנדרש בחוק.

ד. הממשלה דנה בעניין העברת סמכויות ושטח הפעולה של השירות הלאומי והשירות הלאומי אזרחי, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה: השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
על-פי סעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, תימסר הודעה בדבר העברת שטח הפעולה כאמור ליו"ר הכנסת על-מנת שיביאה לידיעת הכנסת.

2. הרשות לשירות לאומי-אזרחי, כהגדרתה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד – 2014 (להלן: "הרשות") וכגורם האחראי לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), תשס"ב-2002 וחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח–1998, תמשיך להיות הגורם הממשלתי המרכז את שטח הפעולה, ותבצע את תפקידיה ביחס למשרתים בשירות לאומי-אזרחי ובשירות לאומי, כמשמעם בדברי החקיקה האמורים והכל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כאמור בסעיף 1 להחלטה זו.

3. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 638 מיום 28.7.2013 בנושא "שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי", כפי שתוקנה בהחלטת הממשלה מס’ 1049 מיום 15.12.2013 בנושא "העברת שטח פעולה והעברת סמכויות בתחום השירות האזרחי-לאומי ממשרד הכלכלה למשרד לאזרחים ותיקים ולשר ולאזרחים ותיקים", ולקבוע כי בכל מקום שבו נאמר "אזרחים ותיקים יבוא "החקלאות ופיתוח הכפר".

4. בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר החקלאות ופיתוח הכפר:

א. את הסמכויות הנתונות לשר לאזרחים ותיקים על פי חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח – 1998.
ב. את סמכות השר לאזרחים ותיקים להתקין תקנות לפי פסקה 3(ב) בהגדרת "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ולפי סעיף 400 לחוק, ככל שהיא נוגעת להתקנת תקנות כאמור. שר החקלאות ופיתוח הכפר יפעיל את סמכותו להתקין תקנות כאמור, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

5. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, לבקש את אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור.

6. בהתאם לסעיף 1 לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, להסמיך את שר החקלאות ופיתוח הכפר לבצע את החוק האמור במקום השר לאזרחים ותיקים.

7. כל התקציבים, תקני כח-אדם והנלוות להם שבשטח הפעולה: השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי, יועברו לאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתחום פעולה נפרד. הרשות תמשיך לפעול כיחידת סמך עצמאית הכפופה במישרין לשר החקלאות ופיתוח הכפר.

8. החלטות ממשלה קיימות וסיכומים תקציביים קיימים לפיהם מוקצים משאבים ו/או מוטלת אחריות או סמכות על הרשות, יעמדו בתוקפם גם לאחר העברתה של הרשות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

9. העברת שטח הפעולה והסמכויות על פי המפורט בהחלטה זו תיכנס לתוקף במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 5 לעיל.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר והרשות לשירות לאומי-אזרחי יסכמו, בתוך 120 ימים, עם נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר, בתיאום עם המשרד לאזרחים ותיקים ומשרד ראש הממשלה, את ביצועו של סעיף 7 לעיל. יובהר כי לא ייגרעו תקנים או תקציבים מהמשרד לאזרחים ותיקים (סעיף 04) בקשר עם החלטת ממשלה זו. עד להשלמת ההיערכות המנהלית לקליטת שטח הפעולה, תמשיך הרשות לקבל את מלוא השירותים הדרושים לפעילותה הסדירה כפי שקיבלה עד עתה.

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס’ ), התשע"ה-2015, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס’ __), התשע"ה-2015. טיוטת החוק תכלול גם את התיקונים הבאים:-

(1) בהרכב המועצה הארצית יהיו 13 חברים; לאחר ביצוע התיקון להוסיף את נציגי שר הפנים ושר התיירות כחברים קבועים במועצה הארצית.
(2) בחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, יתוסף נציג שר הפנים גם לוועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

ב. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

ד. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

ביום 19.5.2015 התקבלה החלטת ממשלה מס’ 16 בנושא התאמת מבנה הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור (להלן – החלטת הממשלה), במסגרת החלטת הממשלה נקבעו, בין היתר, הוראות בעניין העברת מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות ממשרד הפנים למשרד האוצר, לרבות העברה של שטח הפעולה תכנון ובניה בכללותו, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, והעברה לשר האוצר של סמכויות שר הפנים לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק) ולפי חוקים נוספים, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

בהמשך להחלטת הממשלה הנזכרת, התקבלה ביום 8.6.2015 החלטה מס’ דר/2 של קבינט הדיור (להלן – החלטת קבינט הדיור), במסגרתה אושר אופן היישום של החלטת הממשלה האמורה. לאחרונה, העביר מזכיר הממשלה בשם הממשלה הודעה לכנסת, לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, בעניין העברת שטח הפעולה תכנון ובניה ממשרד הפנים למשרד האוצר, ולהביא לאישור הכנסת, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, את העברת הסמכויות בענייני תכנון ובניה, משר הפנים לשר האוצר, כמפורט בהחלטות הממשלה הנזכרות לעיל.

בהתאם להחלטת הממשלה ולהחלטת קבינט הדיור, ובמסגרת העברת הסמכויות בתחום התכנון והבניה והעברת שטח הפעולה תכנון ובניה ממשרד הפנים למשרד האוצר כאמור לעיל, עוברות לשר האוצר, בין היתר, סמכויות שר הפנים לכהן, או למנות את נציגו לכהן כיושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה, וסמכויות שר הפנים למנות את נציגו לכהן כיושב ראש הועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, למנות שני נציגים לועדה מיוחדת לתכנון ולבניה (ועדה בעלת סמכויות של ועדה מחוזית בתחום מרחב תכנון מיוחד), למנות שני נציגים לועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ולמנות נציג לועדה לשמירת הסביבה החופית.

כמו כן, בהתאם להחלטת קבינט הדיור, הוטל על שר האוצר לפעול לתיקון סעיף 7(א)(1) לחוק, כך שיושבי ראש הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה יהיו נציגי שר האוצר במקום הממונה על המחוז במשרד הפנים.

בהמשך להחלטת הממשלה וסעיף 22 להחלטת הקבינט אשר הטיל על שר האוצר להפיץ תזכיר חוק לתיקון החקיקה הנדרשת ליישום החלטת הקבינט , הופץ ביום 2 ביולי 2015 תזכיר חוק מטעם שר האוצר שכלל את תיקוני החקיקה הבאים (להלן- תזכיר החוק):

(א) לתקן את החוק כך שיתווסף נציג שר הפנים לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, לוועדות המחוזיות, לוועדת המשנה לענייני תכניות לשיכונים ציבוריים בכל מחוז, לוועדה מיוחדת לתכנון ובניה, לוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ולוועדה לשמירת הסביבה החופית;

(ב) לתקן את סעיף 2(ב)(2) לחוק כך שבהרכב המועצה הארצית יהיו, בין השאר, שנים-עשר חברי הממשלה שתחליט עליהם הממשלה, ולאחר מכן להוסיף את נציג שר הפנים כחבר קבוע במועצה הארצית;

(ג) לתקן את החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, כך שיתווסף נציג שר הפנים לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור;

(ד) לתקן את חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, כך שיתווסף נציג שר הפנים לרשימת נציגי הועדה לדיור לאומי בכל מחוז.

נוכח הצורך בקידום מהיר של תזכיר החוק לטובת פעילות מוסדות התכנון בהתאם להחלטת הממשלה והחלטת הקבינט שהתקבלו בעניין זה, מוצע בהצעת ההחלטה לאשר באופן עקרוני את נוסח טיוטת החוק טיוטת חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ __), התשע"ה-2015 וכן להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את הצעת החוק בעניין זה שתוגש לכנסת. כמו כן, מוצע לבקש מוועדת הכנסת לקצר את תקופת ההנחה של הצעת החוק טרם הקריאה הראשונה וכן לקצר את תקופת ההנחה של הצעת החוק לקריאה שנייה.

יצוין, כי המועד לקבלת הערות הציבור לתזכיר החוק יחלוף ביום 9 ביולי 2015. עד עתה התקבלו מספר תגובות לתזכיר החוק. בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה(אזרחי) לאחר חלוף המועד האחרון להגשת התגובות לתזכיר החוק יופץ בשנית נוסח עדכני של טיוטת החוק בתוספת התיקונים הנדרשים, ככל שאכן יידרשו.

ו. הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס.117)(רישום תאריך לידה עברי ברישיון הנהיגה), התשע"ה-2015, והחליטה כדלקמן:-

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס.117)(רישום תאריך לידה עברי ברישיון הנהיגה), התשע"ה-2015.
ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לדון ולאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

ביום 30.7.2014 פורסם חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 110), התשע"ד-2014 (להלן – החוק), ובו נוסף סעיף 12ד לפקודת התעבורה. בתיקון זה לחוק נקבע כי על רשות הרישוי לציין ברישיון הנהיגה שהיא נותנת לאדם את תאריכי הלידה שלו לפי הלוח העברי והלוח הלועזי, אלא אם כן הודיע מי שזכאי לקבל את הרישיון, שהוא מעוניין שיירשם בו תאריך לידה לועזי בלבד. תחילתו של החוק נקבעה להיות 9 חודשים מיום פרסומו, דהיינו 30.4.2015.

לאחר עבודת מטה שבוצעה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – המשרד) ליישום ההצעה כאמור, מצא המשרד שאין ביכולתו לבצע את החוק בתאריך שנקבע מטעמים תקציביים וארגוניים. הדברים התבררו בעת שהכנסת היוצאת הייתה בפגרת בחירות ולפיכך לא הייתה אפשרות באותה העת לקדם חקיקה לדחיית תחילת החוק.

לאור העובדה שהחוק כבר נכנס לתוקף לפני מספר שבועות, מוצע לקדם מידית חקיקה לדחיית תחילת החוק עד יום 1.7.2016, ולתת לה תוקף רטרואקטיבי מיום תחילת החוק.

ז. ראש הממשלה עידכן את חברי הממשלה בעניין ההסכם המתגבש בין אירן לבין המעצמות בנושא הגרעין ומציין כי ההסכם המתגבש הוא הסכם רע שמסכן את ביטחון האזור ואת שלום העולם ויאפשר לאירן להגיע לנשק גרעיני ולהמשיך בתמיכה בטרור. ראש הממשלה סקר את הוויתורים שנעשים לאיראן וציין כי דברים הנאמרים כיום בהקשר להסכם המתגבש מזכירים דברים שנאמרו בזמנו לאחר חתימת ההסכם עם צפון קוריאה.

 

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות