הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 02 באוגוסט 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 02 באוגוסט 2015

א. דברי ראש הממשלה בפתח הישיבה:

"בימים האחרונים היינו עדים לשני פשעים מתועבים, המדיניות שלנו כלפי פשעים כאלה היא אפס סובלנות. הנחיתי את גורמי הביטחון והאכיפה לפעול בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותם כדי לתפוס את הרוצחים ולמצות את הדין עם הדוקר ועם השורפים.

אנחנו נחושים להיאבק בתקיפות בתופעות של שנאה, קנאות וטרור מכל צד שהוא. המאבק בתופעות הללו מאחד את כולנו, כי זה איננו מאבק של מחנה זה או אחר, זה עניין של אנושיות בסיסית שהיא יסוד הערכים היהודיים שאנו פועלים לאורם.

אני זוכר כילד, כאשר הייתי מבקר את מורהו הדגול של אבי, פרופסור יוסף קלאוזנר, מגדולי ההיסטוריונים שקמו לעם ישראל בזמן החדש, שהייתי מבקר אותו בשבתות, מעל דלת ביתו היו חקוקות שתי מילים: "יהדות ואנושיות", שתי מילים שמשולבות זו בזו והן תומכות זו בזו, וזה מה שמבדיל אותנו משכנינו. אנחנו מוקיעים ומגנים את הרוצחים הללו, ואנחנו רודפים אותם עד תום. הם קוראים כיכרות על שם רוצחי ילדים, ואת ההבדל הזה אי אפשר לטשטש ואי אפשר להבליע – חשוב לומר אותו באותה עת שאנחנו מוקיעים ומתלכדים נגד הפושעים בקרב עמנו."

***

א. הממשלה נפרדה מראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ’ יוג’ין קנדל, המסיים בימים אלה את תפקידו. ראש הממשלה אמר: ‘ליוג’ין קנדל הייתה תרומה יוצאת מן הכלל בייצוב המדיניות הכלכלית של המדינה. קל מאד ליישם מדיניות שגויה אשר עלולה לפגוע בכלכלה של מדינה, קשה הרבה יותר לקיים מדיניות כלכלית שמביאה להישגים ולצמיחה. לכן ההישגים של המדיניות הכלכלית שהובלנו בשנים האחרונות, בעזרתו ובהכוונתו של יוג’ין והצוות שלו הם עוד יותר משמעותיים. ליוג’ין הייתה תרומה אמיתית בגיבוש המדיניות הכלכלית ועל כך אני מודה לו. אמנם לא הגענו לכל מה שרצינו, לא השתחררנו למשל מהתלות בנפט לתחבורה, אך יוג’ין הצליח להתוות מדיניות ברורה שהממשלות הלכו לאורה. קשה לקבוע קו ברור וללכת בו לאורך זמן, אך יוג’ין הצליח לעשות זאת בשקט ומתוך שכנוע פנימי עמוק. אני בטוח שכל שרי הממשלה יעידו על הסיוע הרב שהענקת להם’.

ב. הממשלה נפרדה מראש מערך ההסברה הלאומי, לירן דן, אשר מסיים בימים אלה את תפקידו. ראש הממשלה אמר: ‘לירן שירת פה ארבע שנים, הוא הגיע כאנרג’ייזר טעון במרץ בלתי נלאה ורעיונות חדשים שלא נעשו פה לפניו. הוא פעל בתאום מופתי עם שאר מערכי הדוברות של ממשלת ישראל, כמו דובר צה"ל, משרד החוץ וגופים נוספים. ללירן יש חלק חשוב מאד בהובלת הדוברות של מדינת ישראל בתקופה לא פשוטה, בשיתוף גורמים אחרים לירן הוביל את המאבק התקשורתי של המדינה לרוב בתנאי לחץ לא פשוטים. לירן שמר תמיד על קור רוח והיה ממוקד במטרה – להוביל את הקרב על האמת ולהחדיר מסרים לא פשוטים. פישוט של דברים זו אחת המשימות האינטלקטואליות והוא עמד במשימה’.

***

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את אליעזר יבלון לתפקיד המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

***

ג. הממשלה דנה במינוי יושב ראש מטה הדיור והחליטה כדלקמן: בהמשך להחלטת הממשלה מספר 252 מיום 19 ביולי 2015, שעניינה פטור מחובת מכרז למשרת יושב-ראש מטה הדיור והוספת המשרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את אביגדור יצחקי ליושב-ראש מטה הדיור.

***

ד. הממשלה דנה בסיוע לתעשיית התיירות, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2026 מיום 23.9.2014, בעניין סיוע לתעשיית התיירות לאחר מבצע "צוק איתן" והצורך בבניית ארגז כלים לסיוע לתעשיית התיירות לאחר אירועים גיאו-פוליטיים:

1. להאריך את המועד כנזכר בסעיף 9 בהחלטת הממשלה מס’ 2026 מיום 23.9.2014 לגיבוש מנגנון סיוע עתידי לתעשיית התיירות ושירותים נלווים לשירותי התיירות לאחר משברים גיאו-פוליטיים ב- 120 יום מיום החלטה זו.

1.1 לוועדה יצורפו נציגי משרד המשפטים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד ירושלים ומורשת.
1.2 הוועדה תמליץ על המנגנונים שניתן יהיה להפעילם תוך 14 יום מיום אישור החלטת ממשלה עתידית בשל נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים בשל משבר גיאו פוליטי. מנגנוני הסיוע לעסקי התיירות יופעלו בהתאם להחלטת ממשלה ובהתאם לתקצוב.
1.3 עקרונות שינויי החקיקה הנדרשים יתואמו עם משרד המשפטים.

2. לאחר גיבוש מנגנוני הסיוע תתכנס הועדה לפחות אחת לשנה לעדכון וריענון התהליכים.

3. בהתקיים אירוע גיאו-פוליטי יוקם לבקשת מנכ"ל משרד התיירות צוות בראשותו ובהשתתפות נציג מנכ"ל משרד ראה"מ או נציגו וראש אגף תקציבים אשר ימליץ לממשלה על הכלים והיקף הסיוע הדרושים לתעשיית התיירות בעקבות האירוע בהיוועצות עם המשרדים הרלוונטיים. הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה בתוך 14 יום ממועד האירוע.

4. להאריך את המועד לגיבוש מנגנון קבוע לרשת ביטחון למשקיעים בהקמת בתי מלון בישראל כפי שנקבע בסעיף 8 בהחלטת הממשלה מס’ 2026 מיום 23.9.14 ב- 120 יום נוספים מיום החלטה זו.

5. לעניין חופשה ללא תשלום (חל"ת) מקצועי -

א. ככל שיתרחש האמור בסעיף 3, יוקם צוות בראשות הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, או מי מטעמה, ובהשתתפות נציגי משרדי התיירות והרווחה, אגף התקציבים והמוסד לביטוח לאומי לבחינת חידוש תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא)(הוראת שעה) ,התשע"ה-2015, לרבות בחינת התנאים והנסיבות לחידושן.

ב. ככל שיוחלט להמליץ וליישם את האמור בסעיף א’, קורסי החל"ת יילמדו, בין היתר ועל פי החלטת משרד הכלכלה, גם במרכזי ההכשרה המופעלים על ידי המשרד.
המלצות אופרטיביות של הוועדה או הצוות המפורטים בהחלטה זו יובאו בפני הממשלה.

***

ה. ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל , סקרה היום בפני הממשלה את מצרפי התקציב בהשוואה בינלאומית. בסקירתה התייחסה הנגידה, בין השאר, לנושאים הבאים:

- תקרת הגירעון הצפויה לשנת 2015 ולשנת 2016 וזאת בהשוואה לתקרת הגירעון בכל השנים החל משנת 2000.
- הירידה במשקל החוב בתוצר.
- תשלומי הריבית על החוב והשוואתם לתשלומי החוב במדינות ה-OECD.
- הצורך בשקיפות רישום פעולות הממשלה ודבקות בעקרונות כללי הרישום המקובלים בעולם.
- ההוצאה הציבורית בישראל ביחס להוצאה דומה במדינות ה-OECD.
- ההוצאה על הביטחון במונחי תוצר.
- נטל המס בישראל.

נגידת בנק ישראל הבהירה כי ראוי לשמור על יעד הגירעון ולא לחרוג משיעור של 2.5% מהתוצר וכן לבצע איזונים והתאמות בצד ההוצאה הממשלתית ובצד ההכנסות.
המצגת שהוצגה בפני הממשלה – מצורפת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-I

תגובות אחרונות