הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 בספטמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 בספטמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל איננה אדישה לטרגדיה האנושית של הפליטים מסוריה וגם מאפריקה, אנחנו כבר טיפלנו במסירות בכ-1,000 פצועים מהקרבות בסוריה וסייענו להם לשקם את חייהם.

אנחנו מדברים עם ראשי מדינות באפריקה ובאירופה, כולל עם ראש ממשלת איטליה לאחרונה וגם עם מנהיגים אירופיים אחרים על חבילות סיוע רב-לאומיות למדינות המקור באפריקה, בחקלאות, בכלכלה ובביטחון, כדי לטפל בבעיה בהתהוותה. אבל עם זאת, ישראל היא מדינה קטנה מאוד, אין לה עומק דמוגרפי ואין לה עומק גיאוגרפי, ולכן אנחנו חייבים לשלוט על גבולותינו גם נגד מסתנני עבודה בלתי חוקיים וגם נגד מחוללי טרור. כך עשינו בגבולנו עם סיני ובלמנו את ההסתננות משם.

אנחנו מתחילים היום לבנות את הגדר בגבולנו המזרחי, בשלב הראשון אנחנו נבנה אותה מתמנע לאילת, כדי להגן על שדה התעופה שנבנה במקום ונמשיך את הגדר הזאת עד לרמת הגולן, שם כבר נבנתה גדר ביטחון חזקה. איננו מחכים, ככל שניתן, אנחנו נקיף את ישראל בגדר ביטחון או במכשול שיאפשר לנו לשלוט על גבולותינו. אנחנו לא ניתן לשטוף את ישראל במסתננים, מהגרי עבודה ופעילי טרור.

בסוף השבוע כמעט שבוצע לינץ’ בקבוצת מתפללים יהודים בחברון, ההסתה הפלסטינית הבלתי פוסקת היא שיוצרת את האווירה לרצח יהודים וישראלים. למזלם של אותם ישראלים, היו שם כמה פלסטינים בודדים שעשו את המעשה האנושי המובן מאליו והצילו אותם. אנחנו מעריכים זאת, אבל אני קורא לאבו-מאזן להפסיק את ההסתה ולגנות את אותה פעולה ולפעול נגד.

אנחנו לפני חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, נעשה הכל כדי להבטיח שיהודים יוכלו להגיע בביטחון לכל מקום ובפרט לקברי אבות.

זאת הישיבה האחרונה של הממשלה לפני החגים, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת לאחל שנה טובה לכל עם ישראל, ובראש וראשונה לחיילי צה"ל שמגינים על גבולותינו ועל ביטחוננו. שנה טובה "

***

ב. בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, החליטה הממשלה כדלקמן:

1. למנות את חוסיין האשם לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

2. למנות את שאול מרידור לתפקיד המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים במקומה של אורנה הוזמן בכור אשר סיימה את תפקידה ביום 21.6.2015.

***

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, למנות את דניאל דיין לתפקיד שגריר ישראל לברזיל, במקומו של רדא מנצור המסיים את תפקידו. כמו כן ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 4470 מיום 8.2.2009, לקבוע את תקופת כהונתו לתקופה בת 3 שנים, וזאת מטעמים מדיניים. ניתן יהיה להאריך תקופה זו עד לתקופה כוללת בת 4 שנים, וזאת לפי המלצת שר החוץ.

***

ד. הממשלה החליטה לאשר את המינויים בשירות החוץ כמפורט להלן:

מארק רגב – שגריר ישראל לבריטניה
צבי אבינר-ופני – שגריר ישראל לסלובקיה
מיכאל ברודסקי – שגריר ישראל לקזחסטן ושגריר לא תושב לקירגיסטן
אליהו בן טורה – שגריר לא תושב לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, לרפובליקה של קונגו, לרפובליקה של גאבון, לרפובליקה של מדגסקר

***

ה. הממשלה דנה בעניין הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר בקרית הסייבר הלאומית, והחליטה, בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 3611 מיום 07.08.2011 בנושא "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי", מס’ 3489 מיום 31.03.2005 בנושא "מינוי ועדת היגוי לעניין פיתוח הנגב והגליל" שמכוחה הוקצה תקציב לפיתוח תשתיות פארק המדע שליד אוניברסיטת בן-גוריון, מס’ 5154 מיום 14.10.2012 בנושא "הכרזה על העיר באר שבע כיישוב בעל עדיפות לצורך ביסוסה כמטרופולין אזור הנגב", מס’ 546 מיום 17.07.2013 בנושא "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב" (להלן – החלטה 546), מס’ 2025 מיום 23.09.2014 בנושא "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" ומס’ 1815 מיום 06.07.2014 בנושא "הקמת קריית הסייבר הלאומית והטבת מס לחברות סייבר בקריה" (להלן – החלטה 1815) ולצורך מימוש חזון הקמתה של קרית הסייבר הלאומית בהתאם להחלטה 1815, ובמטרה ליצור "מסה קריטית" של תעשייה בתחום הגנת הסייבר, אשר תשתלב באקוסיסטם שלם ובר-קיימא בתחום זה:

הגדרות:

"הגנת הסייבר" – מכלול הפעולות למניעה, לנטרול, לחקירה ולהתמודדות עם איומי סייבר ואירועי סייבר ולצמצום השפעתם והנזק הנגרם מהם, וזאת בטרם התרחשותם, במהלכם ולאחריהם.

"פעילות סייבר" – מחקר ופיתוח ו/או אספקת שירותי הגנת הסייבר ו/או ביצוע של פרויקטי הגנת הסייבר.

"תאגיד סייבר" – תאגיד, לרבות שותפות, המקיים פעילות סייבר.

"עובד סייבר" – יחיד המועסק על ידי תאגיד סייבר ועומד בתנאים הבאים: (א) לפחות 60% משעות העבודה שלו בחודש, המדווחות על ידי מעסיקו, מבוצעות בשטח קרית הסייבר הלאומית. (ב) לפחות 80% משעות העבודה שלו בחודש, המדווחות על ידי מעסיקו, הינן בפעילות סייבר.

"שעות עבודה בחודש" לעניין זה הינן שעות העבודה שבגינן מקבל העובד שכר מתאגיד הסייבר.

1. להטיל על ראש מטה הסייבר הלאומי לפרסם נוהל יישום למתן הטבה למעסיקים בתחום הגנת הסייבר באמצעות הפחתת עלויות העסקה כמפורט בהחלטה זו (להלן – ההטבה), בהתאם לעקרונות הבאים:

א. ההטבה תינתן אך ורק לתאגידים המעסיקים עובדים בפעילות סייבר בקרית הסייבר הלאומית, אשר בעיר באר שבע, בהתאם לשטחים שנקבעו במפה בנספח א’ להחלטה זו.

ב. תאגיד סייבר המשלם שכר לעובד סייבר יהיה זכאי להטבה שתינתן כמענק המחושב כשיעור מהשכר, בכפוף לסעיף 3 להחלטה זו, ושיעור ההטבה עבור כל אחד מעובדי הסייבר של התאגיד יהיה: בשנת 2016 – 20%, בשנת 2017 – 20%, בשנת 2018 – 20%, בשנת 2019 – 15%, בשנת 2020 – 15%, בשנת 2021 – 10%, בשנת 2022 – 5%.

ג. ניתן יהיה להגדיל את שיעור ההטבה לתאגיד סייבר כאמור בסעיף 1(ב) להחלטה זו, אשר הידע והזכויות הקשורים לפעילות הסייבר שלו או הנובעים ממנה, לרבות זכויות הקנין הרוחני, יהיו בישראל, באופן ובהיקף והכל כפי שייקבע בנוהל היישום, כדלקמן: בשנת 2016 – 25%, בשנת 2017 – 25%, בשנת 2018 – 25%, בשנת 2019 – 20%, בשנת 2020 – 20%, בשנת 2021 – 15%, בשנת 2022 – 10%.

ד. ניתן יהיה להגדיל את שיעור ההטבה לתאגיד סייבר כאמור בסעיף 1(ב) להחלטה זו, אשר הידע והזכויות הקשורים לפעילות הסייבר שלו, או הנובעים ממנה, לרבות זכויות הקנין הרוחני, נוצרו בחו"ל והובאו לישראל, באופן ובהיקף והכל כפי שייקבע בנוהל היישום, כדלקמן: בשנת 2016 – 30%, בשנת 2017 – 30%, בשנת 2018 – 30%, בשנת 2019 – 25%, בשנת 2020 – 25%, בשנת 2021 – 20%, בשנת 2022 – 15%.

ה. עלה השכר של עובד סייבר על פי חמישה מהשכר הממוצע במשק באותה שנה (להלן – השכר המקסימלי), תחושב ההטבה לפי השכר המקסימלי.

ו. ההחלטה על מתן ההטבה תתקבל על ידי ועדה שחבריה יהיו: הטכנולוג הראשי במטה הסייבר הלאומי – יו"ר, נציג משרד ראש הממשלה, נציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר, בהתאם להוראות שייקבעו בנוהל היישום ולכללים המפורטים בנספח ב’ שלהלן. פעילות הוועדה תרוכז על ידי נציג מטה הסייבר הלאומי. בנוסף לחברי הוועדה, היועץ המשפטי והחשב האחראים ללוות את פעילותה יהיו מטעם מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. הוועדה תתבסס בבחינתה על המלצותיו של גורם מקצועי בתחום הגנת הסייבר, שימונה על ידי מטה הסייבר הלאומי, באשר לעמידת התאגיד בהגדרת "תאגיד סייבר" ובאשר לעמידת העובדים שבגינם יהיה התאגיד זכאי להטבה בהגדרת "עובד סייבר", כאמור בהחלטה זו.

ז. מתן ההטבה יותנה בכך שהמעסיק אינו משלם דמי שכירות בסכום העולה על הסכום הקובע. הסכום הקובע הינו תקרת דמי השכירות כפי שייקבעו לפי סעיף 6 להחלטה זו, אשר נקבעו בעת שהתקשר התאגיד בהסכם התקשרות לשכירות בצירוף הפרשי הצמדה מהמדד הידוע בעת ההתקשרות ועד המדד הידוע בעת הדיווח, או הסכום הקובע המעודכן בעת תשלום ההטבה, אם הדבר נקבע בהסכם ההתקשרות לשכירות. לעניין זה המדד הוא מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

2. תאגיד סייבר לא יהיה זכאי להטבה בגין עובדים שבגינם הוא מקבל הטבות אחרות מהממשלה או בגין עובדים המועסקים במסגרת הסכם עם המדינה, במישרין או כקבלן משנה של אחר, המחייב העסקת עובדים אלו בשטח קרית הסייבר הלאומית. שיטת היישום של סעיף זה תפורט בנוהל היישום.

3. התקופה שבה יינתנו הטבות לפי החלטה זו תחל בהתאם למפורט בנוהל היישום ולא מוקדם מיום 01.01.2016 והיא תסתיים ביום 31.12.2022 (להלן – תקופת ההטבה). במקרה של עיכוב, עד חצי שנה במועד תחילת תקופת ההטבה, יוארך מועד הסיום שלה בפרק זמן זהה למשך העיכוב, ובתנאי שמשך תקופת ההטבה לא יהיה מעבר ל-7 שנים.

4. על אף האמור בסעיף 3 להחלטה זו, רשאית הוועדה לפי סעיף 1(ו) לקבוע כי עבור מי שהגיש בקשה להטבה עד ליום 30.06.2017, ונמצא זכאי להטבה בהתאם לעקרונות החלטה זו, תחל תקופת ההטבה ממועד תחילת פעילות הסייבר בקרית הסייבר הלאומית למשך שבע שנים, ובלבד שיחל בפעילות זו עד ליום 01.01.2018. שיעור ההטבה עבור כל אחד מעובדי הסייבר של התאגיד בתקופה הנוספת יהיה: בשנת 2023 – 5%, בשנת 2024 – 5%. על תאגידים שעומדים בתנאים להטבה לפי סעיפים 1(ג) או 1(ד) להחלטה זו, יחולו סעיפים אלה בשינויים הנובעים מסעיף זה, לפי העניין, וזאת כפי שיפורט בנוהל היישום.

5. בכל מועד נתון במהלך תקופת ההטבה לא יינתנו הטבות בגין יותר מ-2,500 עובדי סייבר. מדי שנה יפרסם מטה הסייבר הלאומי את מספר עובדי הסייבר אשר ניתן לאשר בגינם מתן הטבות באותה השנה, ככל שלא אושרו עד אותה השנה 2,500 עובדי סייבר בשנים קודמות.

6. להטיל על השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים לקבוע בעצמו, או על ידי מי שימנה לכך, תקרת דמי שכירות בשטח קרית הסייבר הלאומית, בהתבסס על עקרונות וכללי שומה מקובלים, ולעדכן על כך את חשב משרד ראש הממשלה, בשיטה שתתואם ביניהם לטובת ביצוע החלטה זו, ובשים לב להוראות כל דין. בחינה של דמי השכירות תבוצע אחת לשנתיים לפחות ובכל עת שלדעת השמאי הממשלתי הראשי חל שינוי המחייב עדכון של תקרת דמי השכירות.

7. הממונה על התקציבים במשרד האוצר, יחד עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש מטה הסייבר הלאומי, יסכמו עד ליום 01.11.2015 את היקף המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו ואת אופן הקצאתם.

8. להטיל על חשב משרד ראש הממשלה להפעיל מנגנון תשלומים למתן ההטבה ולביצוע הפיקוח הנדרש.

9. לבטל את סעיף 2 בהחלטה 1815.

10. קבלה של חברות חדשות למסלול חברות סייבר במסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – מיזמים לפיתוח אזורי עדיפות לאומית, כפי שנקבע בהחלטה מס’ 546 תסתיים כמתוכנן בסוף שנת 2016.

11. על אף האמור בסעיף 1(א) ובהגדרת "עובד סייבר", רשאי ראש מטה הסייבר הלאומי לקבוע בנוהל היישום כי ההטבה תינתן גם לתאגידי סייבר אשר מתקיימים בהם שני אלה:

א. הם החלו בפעילות סייבר בבאר שבע בעקבות החלטה 546 או החלטה 1815, ועודם מקיימים פעילות סייבר במועד קבלת החלטה זו.

ב. הם מעסיקים עובדים בפעילות סייבר באתר המצוי במרחק של עד קילומטר מקרית הסייבר הלאומית בתוך העיר באר שבע.

***

ו. הממשלה דנה בעניין התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר ולהפחתת סיכונים סביבתיים לאזור מפרץ חיפה (להלן – "התכנית" או "התכנית הלאומית"), לאור ייחודיות בנתונים הסביבתיים באזור זה, בשל ריבוי יחסי של מקורות פליטה נייחים מהתעשייה באזור מפרץ חיפה, בשל נתונים על כמות גבוהה במיוחד של פליטות מזהמים אורגניים נדיפים ועומס מצטבר של פליטות מזהמים נוספים לאוויר באזור זה, בשל כמויות גדולות של חומרים מסוכנים המאוחסנים ומשמשים באותו אזור ולאור עיקרון הזהירות המונעת בהתחשב בנתוני תחלואה עודפת, באותו אזור.

2. לאשר, לפי הצעת השר להגנת הסביבה, את החלקים בתכנית המפורטים בפרקים א’ ו-ב’ להחלטה זו, כעדכון לתכנית הלאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר בישראל, אשר אושרה בהחלטת הממשלה מס’ 707 מיום 25.08.2013, בהתאם לסעיף 5 לחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008 (להלן – "חוק אוויר נקי").

3. לעניין החלטה זו, אזור מפרץ חיפה הינו שטח הרשויות המקומיות החברות באיגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), לפי צו איגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), התשל"ט–1978.

פרק א’: צעדים להפחתת זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה

4. לקבוע יעד אזורי לצמצום פליטות מזהמי אוויר מתעשיה במפרץ חיפה, כמפורט להלן: (הטבלה באתר רוה"מ).

5. במטרה להפחית זיהום אוויר הנובע מתעשייה וממקורות פליטה נייחים נוספים באזור מפרץ חיפה, להטיל על השר להגנת הסביבה:

א. להשלים את הליך העדכון של הדרישות הסביבתיות לפי חוק אוויר נקי למקורות הפליטה הנייחים העיקריים הפולטים תרכובות אורגניות נדיפות באזור מפרץ חיפה, כך שיחויבו לפעול בטכניקה המיטבית הזמינה לצמצום פליטות אלו.

ב. להגביר את הפיקוח על מקורות פליטה נייחים באזור מפרץ חיפה באמצעות הגדלת מספר סיורי הפיקוח, מספר בדיקות הפתע בארובות ומספר בדיקות הפתע לדליפות מרכיבי ציוד במפעלים.

ג. לדרוש מכל תחנות הדלק באזור מפרץ חיפה המנפקות בנזין להתקין ולהפעיל עד ליום 31.12.2015 מערכות להשבת אדי דלק למיכלי הדלק של התחנה בעת תדלוק כלי רכב. השר להגנת הסביבה רשאי להחריג תחנות דלק שלגביהן השתכנע כי אינן ערוכות להחלת החובה האמורה במועד האמור.

לצורך ביצוע הפעולות האמורות בסעיף זה להסדרה ופיקוח על התעשיה, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של 6 מיליון ש"ח בשנים 2016-2015 ובכל אחת מהשנים 2020-2017.

6. במטרה להפחית זיהום אוויר הנובע משריפת דלק בדודי קיטור באזור מפרץ חיפה וכדי לעודד את השימוש בגז טבעי –

א. להקים צוות עבודה משותף בראשות מנהל מינהל סביבה ופיתוח בר-קיימא במשרד הכלכלה ובהשתתפות נציגי המשרד להגנת הסביבה, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן – משרד האנרגיה), אגף התקציבים במשרד האוצר ומנהל התכנון במשרד האוצר (להלן – "הצוות").

ב. הצוות יפעל בשיתוף עם הרשויות המקומיות באזור מפרץ חיפה ועם התאחדות התעשיינים.

ג. הצוות יפעל לעידוד הסבתם של כל דודי הקיטור באזור מפרץ חיפה לשימוש בגז טבעי, ויבצע מעקב אחר פעולות כאמור. הצוות יפעל, בין היתר, לעדכון ערכי הסף המותרים לפליטה לאוויר של מזהמים מדודי הקיטור באופן שיעודד שימוש בדלק נקי יותר, לרבות גז טבעי.

ד. סיוע למימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ולמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות במפעל לשימוש בגז טבעי ינתן לפי הוראת המנהל הכללי של משרד הכלכלה מס’ 4.5 בנושא מיום 22.06.2015 ולפי הקריטריונים הקבועים שמפורסמים לפיה מעת לעת.

7. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 146 מיום 28.6.2015 בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח כלכלי-אזורי", כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה (להלן – "החלטה מס’ 146″):

א. להטיל על המנהל הכללי של משרד הכלכלה להקים צוות היגוי בראשותו ובהשתתפות נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד האנרגיה, משרד ראש הממשלה, מינהל התכנון ומשרד האוצר (להלן – "צוות ההיגוי").

ב. צוות ההיגוי יפעל בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות באזור, נציגים מהאקדמיה, מארגוני התעשיינים ומהציבור.

ג. צוות ההיגוי יזמין מחקר על אפשרויות פיתוח בר קיימא של התעשייה באזור מפרץ חיפה לאור היעד האזורי לצמצום פליטות מזהמי אוויר מתעשייה והמגבלות על פליטת מזהמים לסביבה שנקבעו לפי החלטה זו, ויציג לממשלה, עד ליום 01.09.2016, הצעות לחלופות פיתוח עתידיות לאזור מפרץ חיפה אשר יעמדו ביעדים ובמגבלות האמורים. ככל שההצעות נוגעות לתכנון ולבנייה, הן יוצגו קודם לכן למועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

8. במטרה להפחית זיהום אוויר הנובע מכלי רכב באזור מפרץ חיפה:

א. הממשלה רושמת לפניה את מסמך ההבנות מיום26.08.2015 בין מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ"ל עיריית חיפה בנושא "אזור אוויר נקי בחיפה", לצורך קידום הקמתו של אזור מוגבל תנועה לרכבי דיזל מזהמים בחיפה.

ב. להטיל על השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – שר התחבורה), להפעיל פרויקט חלוץ לעידוד וסבסוד של התקנות מסנני חלקיקים ברכבי דיזל באזור מפרץ חיפה. לצורך כך, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של 11.5 מיליון ש"ח בשנת 2016.

ג. להטיל על השר להגנת הסביבה לסייע בפרויקט חלוץ להפחתת פליטות ממשאיות איסוף אשפה בחיפה, באמצעות תמיכה בהתקנת מסנני חלקיקים וברכש משאיות המונעות באמצעות גז טבעי, עד ליום 31.12.2015 בסכום כולל של 11 מיליון ש"ח.

ד. להטיל על שר התחבורה, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, להפעיל ולתמוך בפרויקט חלוץ להפעלה של לא פחות משלושים אוטובוסים עירוניים המונעים באמצעות גז טבעי דחוס שישמשו לתחבורה ציבורית באזור מפרץ חיפה. לצורך כך, יוקצה למשרד התחבורה סך של 5 מיליון ש"ח בשנים 2016-2015. ככל שתהיינה עלויות שוטפות נוספות על הסכום האמור לצורך ביצוע סעיף זה, התקציב למימונן יוקצה מתקציב מנהלת תחליפי נפט לתחבורה במשרד ראש הממשלה.

ה. להטיל על החשבת הכללית במשרד האוצר ועל המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד התחבורה, לפעול להפחתת תעריפי נסיעת משאיות במנהרות הכרמל שתחול לכל המאוחר החל מיום 31.12.2015 ולפחות עד ליום 31.12.2020. המשרד להגנת הסביבה יממן מתקציבו את העלויות לביצוע סעיף זה, ככל שיהיו כאלו.

ו. להטיל על שר התחבורה, בתיאום עם שר האוצר, להקנות זכות ציבורית ל-500 מוניות מיוחדות המונעות בהנעה חשמלית מלאה תמורת מחצית מהאגרה שנקבעה בסעיף 14ה לפקודת התעבורה, ולקבוע כללים לזכאות לתשלום אגרה מופחתת כאמור.

9. במטרה להפחית זיהום אוויר הנובע מפעילות כלי שיט בנמלי ישראל ובכלל זה בנמל חיפה, להטיל על שר התחבורה, בתיאום עם השר להגנת הסביבה:

א. לקבוע בתקנות חובות על הפעלת כלי שיט, בהתאם לאמור בנספח השישי לאמנה הבינלאומית למניעת זיהום ים מכלי שיט (1973), כפי שתוקנה על-ידי הפרוטוקול משנת 1978, שעניינו מניעת זיהום אוויר מאוניות, ושאומץ על ידי הארגון הימי הבינלאומי בשנת 2005; תקנות כאמור יועברו לאישור הכנסת עד ליום 31.12.2017.

ב. לבחון הטלת חובות על-בסיס הדירקטיבה האירופית 1999/32/EC על עדכוניה, לעניין הפחתת תכולת גופרית בדלקים לכלי שיט, כולה או חלקה, בהתחשב בבחינת התועלת הסביבתית אל מול שיקולים כלכליים נוספים.

ג. לפעול להקמת תשתית לחיבור כלי שיט למתח חשמל מהחוף בעת עגינה בנמלי הים החדשים בחיפה ובאשדוד באופן שיצמצם את הצורך בהפעלת המנועים המזהמים בעת עגינה, ובהתאם לכל דין.
פרק ב’: צעדים להגברת הניטור הסביבתי ולהרחבת בסיס הידע הסביבתי והבריאותי

10. במטרה להרחיב את בסיס המידע לגבי זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה, להטיל על השר להגנת הסביבה:

ד. לשפר את הניטור הרציף של מזהמי האוויר במפרץ חיפה באמצעות שיפור הפריסה של תחנות הניטור הקיימות והוספת תחנות ניטור ניידות ומכשירי מדידה.

ה. להכפיל את היקף דיגומי האוויר התקופתיים במפרץ חיפה על-ידי הגדלת מספר הדיגומים, מספר נקודות הדיגום ומספר המזהמים הנמדדים.

לצורך ביצוע הפעולות האמורות בסעיף זה, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של 9.2 מיליון ש"ח בשנים 2016-2015, וכן סך של 7.2 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2020-2017.

11. במטרה להרחיב את המידע הבריאותי, אשר ישמש בסיס לקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות בנושא הגנה על בריאות הציבור מזיהומים סביבתיים –

א. להטיל על שר הבריאות לגבש תכנית להקמת מערך איסוף, עיבוד וניתוח נתוני תחלואה והקשר שלהם לזיהומים סביבתיים, אשר תכלול את פירוט תוצרי המערך ואת המשאבים הנדרשים להקמתו ולתפעולו, ולהגישה לאישור הממשלה עד ליום 31.10.2015. משרד האוצר ומשרד הבריאות יגבשו את המענה התקציבי לתכנית.

ב. להטיל על השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר הבריאות, לפרסם קולות קוראים למימון מחקרים וסקרים אפידמיולוגים לבדיקת הקשרים בין מרכיבים שונים ורמות שונות של זיהום האוויר במפרץ חיפה לבין תחלואה במחלות שונות בקבוצות אוכלוסייה שונות ובאזורים שונים. לצורך כך, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של 9 מיליון ש"ח בשנים 2016-2015.

12. במטרה להרחיב את בסיס המידע לגבי השפעת הזיהום הסביבתי על מדיות הסביבה השונות והמערכות האקולוגיות השונות באזור מפרץ חיפה, להטיל על השר להגנת הסביבה לגבש תכנית מחקרים וסקרים בנושא זה ולפרסם קולות קוראים למימון מחקרים וסקרים כאמור. לצורך כך, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של 5 מיליון ש"ח לשנים 2016-2015.

פרק ג’: הפחתת סיכוני חומרים מסוכנים ושיפור איכות הסביבה באזור מפרץ חיפה

13. במטרה להרחיב את בסיס המידע לגבי סיכוני חומרים מסוכנים באזור מפרץ חיפה, להטיל על השר להגנת הסביבה לבצע עד ליום 31.12.2016, סקר סיכונים מצרפי במפרץ חיפה בנוגע למפעלים ולמתקנים העוסקים בחומרים מסוכנים באזור מפרץ חיפה ולשינוע של החומרים המסוכנים מהמפעלים והמתקנים במפרץ חיפה ואליהם. לצורך כך, יקצה מתקציבו המשרד להגנת הסביבה סך של 5 מיליון ש"ח בשנים 2016-2015.

14. במטרה להפחית את הסיכון מאירועי חומרים מסוכנים באזור מפרץ חיפה ולהרחיק גורמי סיכון מריכוזי אוכלוסייה, להטיל על שר האוצר לבצע הערכה כלכלית לפינוי חוות הדלקים של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ בקרית חיים ופעילות המכלים בנמל הדלק והעתקתן לאזור המרוחק יותר מאוכלוסיה, בשטחים החקלאיים שממזרח למתחם בתי הזיקוק (המתחם המכונה "קרקעות הצפון"), וזאת במסגרת ההליך התכנוני ובכפוף להשארת יכולת פריקה וטעינה של מוצרי דלק בנמל, ויעביר את עמדתו המנומקת למשרד להגנת הסביבה, למשרד האנרגיה ולמשרד הפנים עד ליום 31.12.2015.

פרק ד’: שקיפות והנגשת מידע לציבור

15. במטרה להגביר את נגישותו של הציבור למידע מעודכן ומהימן בנוגע לאיכות האוויר באזור מפרץ חיפה, לפעולות הממשלה לפי החלטה זו וכדי להגביר את השקיפות בנושאים אלו, להטיל על השר להגנת הסביבה –

א. להעמיד לרשות הציבור באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה תשתית ידע זמינה, נגישה וברורה, ובה עדכונים עיתיים בדבר מקורות הפליטה ומצב איכות האוויר באזור מפרץ חיפה, לרבות פירוט החומרים הנפלטים לאוויר וההשפעות הבריאותיות שלהם, וכן מידע בדבר פעולות היערכות ומניעה של אירועי חירום ומידע שימושי לשעת חירום.
ב. לפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה–

(1) אחת לשנה, דוח סיכום פעולות פיקוח ואכיפה שבוצעו באותה השנה, אשר יכלול סיכום של סיורי הפיקוח, של תוצאות בדיקות הפתע ושל פעולות האכיפה שבוצעו על-ידי המשרד להגנת הסביבה.
(2) אחת לרבעון, בשבוע העוקב לתחילתו של כל רבעון, דוח על יישום התכנית המתאר את ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו באותה השנה ליישומה במשך חמש השנים הקרובות.
פרק ה’: כללי

16. לצורך מימוש מיטבי של מטרות החלטה זו, רשאים השר להגנת הסביבה ושר האוצר, בהסכמה, לשנות את החלוקה של התקציב המוקצה לתכנית הלאומית, בין הצעדים ובין השנים המפורטים בהחלטה זו, בנוגע לסעיפי ההחלטה אשר נמצאים באחריות השר להגנת הסביבה, וככל שמדובר בסעיף באחריות שר אחר גם בהסכמתו של אותו השר, והכל בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985. השר להגנת הסביבה יעדכן את הממשלה בדבר שינוי כאמור.

17. ועדת המעקב שהוקמה בהחלטת הממשלה מס’ 707 מיום 25.08.2013, תעקוב אחר יישום התכנית הלאומית למניעה ולצמצום של זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה כחלק מהמעקב אחר יישום התכנית הלאומית למניעה וצמצום של זיהום האוויר בישראל, אשר אושרה בהחלטת הממשלה האמורה ולפי אותן ההוראות, בשינויים המחויבים.

***

18. ראש הממשלה, בנוכחות חברי הממשלה, נפרד מאלוף אייל זמיר המסיים את תפקידו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
ראש הממשלה העלה על נס את פעלו של אלוף זמיר בתקופת שירותו כמזכיר הצבאי שלו ואת תרומתו לביטחון ישראל. ראש הממשלה איחל לאלוף זמיר הצלחה בהמשך דרכו בצה"ל וקידם בברכה את תא"ל אליעזר טולדנו שמונה לתפקיד המזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.33 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות