הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 באוקטובר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 באוקטובר 2015

 א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו בתוך גל טרור שמקורו בהסתה שקרית ושיטתית בנושא הר הבית. הסתה שבאה מצד החמאס, הרשות הפלסטינית והתנועה האסלאמית בישראל.

בסוף השבוע הורתי לגייס 16 פלוגות מילואים של משמר הגבול על מנת להשיב את הביטחון והסדר. עדיף לגייס מראש כוח מסיבי לטפל בהתפתחויות אפשריות, מאשר לגייסו לאחר מעשה, ואנחנו נגייס עוד כוחות ככל שיידרש.

היום אני אכנס דיון נוסף כדי לקדם את הפעולות של הממשלה נגד התנועה האסלאמית בישראל. אינני מוכן שתהיה הסתה מבית, אנחנו נפעל בכל הכלים נגד המסיתים מכל כיוון שהוא.

בהקשר זה שימו לב לדברי ההסתה לאלימות שאמרה בסוף השבוע חברת הכנסת בישראל, חנין זועבי, לביטאון הרשמי של החמאס: "על מאות אלפי מתפללים לעלות לאל-אקצה כדי לעמוד מול מזימה ישראלית להתרת דמם של תושבי מזרח ירושלים, כיום יש פעילות של יחידים בלבד ונחוצה תמיכה עממית. אם יימשכו פיגועי היחידים ללא תמיכה עממית, הם ידעכו תוך כמה ימים. לכן, יציאת אלפים מבני העם תהפוך את האירועים הללו לאינתיפאדה אמתית".

זאת הסתה שקרית ופרועה וקריאה ברורה לאלימות. אינני מוכן לעבור לסדר היום מול דברים חמורים אלה, פניתי הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח מיד בחקירה פלילית נגד חברת הכנסת זועבי.

על פי הנחייתי, הממשלה תאשר היום חקיקת עונשי מינימום של שנות מאסר בכלא למיידי אבנים ובקבוקי תבערה והטלת קנסות לקטינים ולהוריהם.

אבקש לשלוח ברכת החלמה מהירה לאזרחים, לשוטרים ולחיילים שנפצעו בימים האחרונים.

כמו כן, אבקש לשבח את כוחות הביטחון, המשטרה, משמר הגבול, צה"ל והשב"כ על פעולתם המסורה והבלתי נלאית למען ביטחון ישראל. אבקש לשבח במיוחד את אזרחי ישראל שמגלים ערנות, נחישות ויכולת עמידה מרשימה.

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, מביא היום לאישור הממשלה את מינויו של רוני אלשיך למפכ"ל המשטרה. זה מינוי מצוין, וכולנו מאחלים לרוני הצלחה רבה."

.

ב. הממשלה דנה בעניין מינוי המפקח הכללי של משטרת ישראל והארכת מועד כהונת ממלא מקום המפקח הכללי של משטרת ישראל, והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 8א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א – 1971 ועל פי המלצת השר לביטחון הפנים, למנות את רונן אלשיך המשמש כסגן ראש השב"כ וממלא מקומו, לתפקיד המפקח הכללי של משטרת ישראל, בדרגת רב-ניצב, במקומו של ניצב בן-ציון סאו, המסיים את תפקידו כממלא מקום המפקח הכללי של משטרת ישראל.
תוקף המינוי של רונן אלשיך כמפקח הכללי של המשטרה, בדרגת רב ניצב, הוא החל מיום כ"ט בחשון, התשע"ו (11 בנובמבר 2015) ועד ליום ג’ בכסלו, התשע"ט (11 בנובמבר 2018).
2. בהתאם לסעיף 8א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א – 1971, על פי המלצת השר לביטחון הפנים ובהמשך להחלטות הממשלה מס’ 141 מיום 28.6.2015 ומס’ 505 מיום 31.8.2015, להאריך את תקופת כהונתו של ניצב בן-ציון סאו כממלא מקום המפקח הכללי של משטרת ישראל וזאת עד למועד מינוי המפקח הכללי של משטרת ישראל כאמור לעיל.

***

ג. הממשלה דנה בעניין בחירת חבר ממשלה נוסף שיהיה חבר בוועדה למינוי קאדים והחליטה בהתאם לסעיף 4(א) לחוק הקאדים, התשכ"א-1961 לבחור בשר דוד אזולאי שיהיה חבר אחר של הממשלה בוועדה למינוי קאדים.

***

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק השידור הציבורי (תיקון מס’…), התשע"ו-2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק השידור הציבורי (תיקון מס’…), התשע"ו-2015.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

ביום י"ט באלול התשע"ה (3 בספטמבר 2015) התקבל בכנסת חוק השידור הציבורי (תיקון מס’ 2), התשע"ה- 2015 (להלן- תיקון מס’ 2). במהלך ההצבעה בכנסת על תיקון מס’ 2 בקריאה השנייה התקבלה הסתייגות ונוספה לסעיף 113(ב) לחוק השידור הציבורי, התשע"ד – 2014, פסקה (5), הקובעת לאמור:

"(5) בשידורי הרשות יש להימנע מחד-צדדיות, ממשפט קדום, מהבעת דעה אישית, ממתן ציונים והדבקת תגים, מהעלמת עובדות או מהטעמתן באורח סלקטיבי שלא לפי ערכן החדשותי."
אין חולק כי יש חשיבות לכללי אתיקה עיתונאית ואולם, מוצע להותיר את עיצובם לרשות השידור. מוצע על כן למחוק את פסקה (5) האמורה.
תחילתו של תיקון מס’ 2 ביום כ"ו באלול התשע"ה (10 בספטמבר 2015). מוצע לקבוע כי החוק המוצע ייכנס לתוקף ביום התחילה של תיקון מס’ 2.

***

ה. הממשלה דנה בטיוטות החוק הבאות:

1. טיוטת חוק העונשין (תיקון מס’ …)(קביעת עונשי מינימום לעבירות יידוי אבנים), התשע"ו-2015.
2. טיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס’ …) (דרכי טיפול לאחר הרשעה), התשע"ו-2015.

הממשלה החליטה כדלקמן:

א. לאשר עקרונית את נוסח טיוטת חוק העונשין (תיקון מס’ …) (קביעת עונשי מינימום לעבירות יידוי אבנים), התשע"ו-2015.
ב. לאשר עקרונית את נוסח טיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(תיקון מס’ …) (דרכי טיפול לאחר הרשעה), התשע"ו-2015.
ג. בהתאם לסעיף 41(א) לתקנון לעבודת הממשלה, להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את נוסח הצעות החוק.
ד. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעות החוק בקריאה ראשונה.
ה. בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת לעשות שימוש בסמכותה להתיר את הקריאות השניות על הצעות החוק ביום הנחתן על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטות החוק:

על רקע התפשטותה של תופעת יידוי האבנים שהפכה חזון נפרץ בתקופה האחרונה, והסיכונים הרבים הכרוכים בה לגוף ולרכוש, מתבקשים תיקונים שמטרתם להחמיר את הענישה נגד מיידי האבנים לעבר כלי רכב בנסיעה ולעבר הולכי רגל, על דרך של תיקון של חוק העונשין, התשל"ז-1977 וקביעת הוראת שעה בה יקבעו עונשי מינימום לעבירות הרלוונטיות. כן מוצע כי יישללו גמלאות מהוריו של ילד שהורשע ב’עבירת בטחון’ או בעבירה לפי סעיף 332א לחוק העונשין בתקופה שבה הילד נמצא במאסר עקב הרשעה כאמור בהצעת החוק.

כן מוצע לתקן את חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971. פסקאות (7) ו-(8) לסעיף 26 לחוק הנוער קובעות כי בעניינו של קטין שנקבע כי ביצע את העבירה אך לא הורשע, בית המשפט מוסמך להורות על דרכי טיפול שונות, בהן גם חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס או הוצאות משפט וכן חיוב הקטין או הורהו בתשלום פיצוי לאדם שניזוק באותה עבירה. מוצע לתקן את חוק הנוער, כך שבית המשפט לנוער, יוסמך לצוות, גם לאחר שהרשיע את הקטין וגזר את דינו, ובנוסף לעונש שנגזר עליו, על אחת או יותר מדרכי הטיפול במנויות בפסקאות (7) ו-(8) לסעיף 26 לחוק הנוער. יובהר כי על פי סעיף 29(א) לחוק הנוער, צו שיש בו כדי לחייב הורה, לא יינתן אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. במסגרת זו רשאי ההורה להראות כי הקטין ביצע את העבירה לא בשל הזנחה או חוסר אכפתיות מצד ההורה וכי הוא מצדו נקט בכל הצעדים והאמצעים האפשריים על מנת להבטיח את התנהגותו החיובית של בנו ולמנוע ממנו להסתבך בביצוע עבירות, אך זאת ללא הצלחה, מסיבות שאינן תלויות בו.

על מנת לאפשר את השלמת הליכי החקיקה בזמן קצר ככל האפשר, מבוקש כעת אישור הממשלה לטיוטות החוק האמורות, וכן מוצע כי החלטות ועדת השרים תהיינה "על-דעת הממשלה" וזאת בהתאם להוראת סעיף 41(א) לתקנון עבודת הממשלה.

***

ו. עוד דנה הממשלה בעניין מתווה להסדר עם הקרן הקיימת לישראל והחליטה כדלקמן:

1. לאמץ עקרונית את מסמך העקרונות להסדר בין מדינת ישראל לבין הקרן הקיימת לישראל (להלן – הקק"ל) המצ"ב, שגיבש השר להגנת הסביבה בכפוף לחתימת הסכם יישום מפורט בין המדינה לקק"ל, לשם הבטחת הביצוע של מסמך העקרונות כאמור ובכפוף לשינויים הבאים:

(א) מספר נציגי הקק"ל במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לא
ישתנה.
(ב) הסכום שהקק"ל התחייבה להעביר למדינה לצורך מימון פעילותה של הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ישמש למימון פעילויות שמטרתן שמירת הטבע והגנה על איכות הסביבה שהן בעלות זיקה למטרות קק"ל בהתאם לתקנות, כפי שיוסכם בין שר האוצר, השר להגנת הסביבה, יו"ר הקק"ל ומנכ"ל הקק"ל.
2. להטיל על שר האוצר ועל השר להגנת הסביבה לפעול לחתימת הסכם יישום מפורט עם הקק"ל, כאמור בסעיף 1 לעיל.
3. ככל שייחתם הסכם יישום מפורט עם הקק"ל כאמור לעיל, ולאחר אישורו על ידי כל הגורמים המוסמכים לכך במדינה ובקק"ל, הוראות החלטת הממשלה מספר 372 מיום 5.8.2015 (להלן – החלטת ממשלה מס’ 372) יבוטלו, והממשלה תפעל לביטול תיקוני החקיקה שמקדמת הממשלה בהתאם לאותה ההחלטה.
4. על אף האמור בסעיף 3 לעיל, סעיפים 5 ו-8 להחלטת הממשלה מס’ 372 לא יבוטלו, כך שהסכומים שתעביר הקק"ל למדינה בשנת 2016 יוקצו למשרדים המפורטים בסעיף 8 הנ"ל, ויבואו במקום הסכומים שהופחתו לפיו.
5. להטיל על שר האוצר ועל השר להגנת הסביבה לקדם את תיקוני החקיקה הנדרשים, ככל שנדרשים, לשם יישום מסמך העקרונות או הסכם היישום המפורט כאמור.

***

ז. שר הביטחון, השר לביטחון הפנים, נציג בכיר מטעם ראש השב"כ, ממלא מקום מפכ"ל המשטרה וראש עיריית ירושלים מסרו לממשלה סקירה על אירועי הטרור שאירעו בימים האחרונים בירושלים וברחבי הארץ. הסוקרים התייחסו גם לאמצעים שננקטו בתחומים השונים כדי להתמודד עם אותם אירועים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-I

Funzing-I

תגובות אחרונות