הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 25 באוקטובר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 25 באוקטובר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בשיחותי עם מזכיר המדינה ג’ון קרי, הבהרתי לו שאין ולא יהיה שום שינוי בסטטוס קוו, הר הבית יישאר וינוהל כפי שהוא מנוהל עכשיו. סדרי הביקורים של יהודים בהר הבית נשמרים. לא יהיה בהם שום שינוי וכך גם סידורי התפילה של המוסלמים.

לישראל יש עניין בהצבת מצלמות בכל חלקי הר הבית. ראשית, כדי להזים את הטענה שישראל משנה את הסטטוס קוו. שנית, כדי להראות מאין באמת באות הפרובוקציות וגם כדי לסכל אותן מבעוד מועד.

שמעתי את התגובה החיובית של שר החוץ הירדני לדברים שאמרתי אמש, אני מקווה שזה יסייע להרגיע את הרוחות, לפחות בעניין הר הבית.

למען הסר ספק, אני מקדם את חוק הלאום בשותפות עם כל סיעות הקואליציה. אנחנו נעשה זאת בהתאם להסכם הקואליציוני שאומר: יוקם צוות של כל סיעות הקואליציה שיגבש הסכמה לנוסח חוק הלאום – כך בדיוק נעשה ואנחנו נעביר את החוק הזה.

אנחנו נלחמים בדאע"ש, בג’בהת אלנצרה ובארגוני טרור אחרים כל הזמן. אמש עבר אזרח ישראלי את גבולנו ברמת הגולן כדי להצטרף לשורות האויב בסוריה. אנחנו נפעל לשלול לו את האזרחות, כך נעשה בכל מקרה כזה. מי שמצטרף לשורות האויב כדי להילחם בישראל, לא יהיה אזרח ישראלי."

***

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של רפי ברקוביץ לתפקיד מנהל המרכז למחקר גרעיני שורק (ממ"ג).
תוקף המינוי החל מיום 1.12.2015.

***

ג. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי חירום, שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:

הרכב ועדת השרים:

שר הביטחון – יו"ר
שר האוצר
השר לביטחון הפנים
שר הבינוי והשיכון
שר הבריאות
שר הכלכלה
שרת המשפטים
שר הפנים
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
שר העלייה והקליטה
השרה לשוויון חברתי

מוזמנים קבועים:

- מנכ"ל משרד ראש הממשלה
- ראש המטה לביטחון לאומי
- ראש רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון
- יו"ר ועדת ההיגוי הבין משרדית לטיפול בהיערכות לרעידות אדמה בישראל.

סמכויות הוועדה:

ועדת השרים תעסוק בהכנת הזירה האזרחית למצבי החירום למיניהם, לרבות התגוננות אזרחית והיערכות לרעידות אדמה ואסונות טבע.
עבודת הוועדה תרוכז על יד המטה לביטחון לאומי, בתיאום עם מזכירות הממשלה.

***

ד. הממשלה דנה בעניין הכרזה על ארגונים טרוריסטיים לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, להכריז כי חבר בני אדם או הארגונים הבאים, המכונים בשמות שלהלן או בכל שם אחר שיכונו בו ארגונים אלו, לרבות כל פלג וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה, סיעה או מוסד של ארגון זה, הם ארגונים טרוריסטיים:

א. חזית אלנצרה ("ALNUSRA FRONT" או "ג’בהת אלנצרה").
ב. דעא"ש ("המדינה האסלאמית", "המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה", "החליפות האסלאמית", "אלקאעדה עיראק", "ISLAMIC STATE", "ISIL", "ISIS").
ג. גדודי עבדאללה עזאם ("ABDUALLALLAH AZAM BRIGADES").
הכרזה זו חלה על הארגון הטרוריסטי המפורט בה, גם אם הוא מתקרא בשמות, בכינויים או בראשי תיבות נוספים או בתרגומיהם לכל שפה אחרת, אם דרך קבע ואם מעת לעת וכן על פלגיו ועל צירופיהם.

בהתאם לסעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, הודעה על ההכרזה תפורסם ברשומות.

***

ה. הממשלה דנה בעניין העסקת עובדים זרים בענף הבנייה באמצעות חברת יילמזלר, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 2222 מיום 11 ביולי 2004, מס’ 1079 מיום 18 בדצמבר 2013, מס’ 3195 מיום 24 בפברואר 2008, מס’ 3842(חכ/235) מיום 17 בנובמבר 2011, מס’ 3453 מיום 10 ביולי 2011 ומס’ 309 מיום 5 ביוני 2013, ולאור הצורך בהמשך פעולתה של חברת "יילמזלר אינטרנשיונל", חברה לבנייה בע"מ (ח.פ 512304916) (להלן: יילמזלר), להסדיר, באופן זמני, את המשך העסקתם של עד 1,200 עובדים זרים מתורכיה בישראל לתקופה של 36 חודשים (להלן: התקופה המירבית). העסקת העובדים כאמור תיעשה בהתאם לאמור בהחלטות הממשלה דלעיל, אך בכפוף לתנאים הבאים:

א. יילמזלר תחויב בתשלום אגרת בקשה להעסקת עובדים זרים לפי סעיף 1י(א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: חוק עובדים זרים).

ב. יילמזלר תחויב בתשלום דמי היתר להעסקת עובדים זרים לפי סעיף 1י1(ב) לחוק עובדים זרים. לשם יישום האמור, להורות לשר הפנים בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר הכלכלה, לבטל את סעיף 2 בתקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006 שעניינו פטור מתשלום דמי היתר.

ג. יילמזלר תשלם החל מיום 1 בינואר 2016 היטל על העסקת עובדים זרים לפי סעיף 45(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003.

יובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להשליך על הליכים משפטיים המתנהלים בין המדינה לבין יילמזלר לעניין גביית היטל על העסקת עובדים זרים בגין תקופת העבר ובכלל זה אין בהחלטה זו כדי לגרוע מטענת המדינה בהליך בתיק ע"מ 51463-01-14 לפיה חברת יילמזלר חייבת בתשלום ההיטל גם בגין התקופה שעד יום 1 בינואר 2016.

ד. העובדים האמורים בהחלטה זו יוכלו לעבור לעבוד בתאגידי כוח האדם להעסקת עובדים זרים בענף הבנייה (להלן: תאגידי הבנייה) לפי הכללים החלים על יתר העובדים הזרים בענף הבנייה.
יובהר, כי אין במתן היתר זמני כאמור כדי להגדיל את המכסה המירבית הכוללת של עובדים זרים בענף הבנייה.

2. המנהל הכללי של רשות האוכלוסין וההגירה, בתיאום עם משרדי המשפטים, הכלכלה והאוצר, יקבע, עד תום התקופה המירבית, נוהל להעסקת עובדים זרים באמצעות חברת יילמזלר. בנוהל ייכללו, בין היתר, גם הוראות נוספות שישוו את תנאי ההיתר ותנאי העסקתם של העובדים הזרים של יילמזלר לעיקר תנאי ההיתר ותנאי העסקתם של עובדי תאגידי הבנייה, בשינויים המחויבים.

3. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 317 מיום 13 ביולי 2015, יוקם צוות בראשות ראש מטה הדיור ובהשתתפות נציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, משרד הכלכלה, אגף תקציבים במשרד האוצר ורשות האוכלוסין וההגירה לבחינת קריטריונים להבאת חברות בנייה זרות שיפעלו כחברות ביצוע והתנאים שיחולו בכל הנוגע לחברות אלו. בחינה זו תיעשה בשים לב לכך שהבאת עובדים באמצעות חברות בנייה זרות תמנע גביית דמי תיווך שלא כדין או גביית בטוחות מהעובדים ותוך הבטחת מנגנוני בקרה ואכיפה על זכויות העובדים. הצוות יבחן, בין היתר, את החלת התנאים שייקבעו בנוגע לחברות הביצוע גם בנוגע ליילמזלר אף בטרם תום התקופה המירבית.

4. יובהר, כי אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מהאמור בהחלטות הממשלה הקודמות שנתקבלו בעניין חברת יילמזלר וכן בהחלטת הממשלה מס’ 317 מיום 13 ביולי 2015.

***

ו. שר החינוך, נפתלי בנט ופרופ’ יפה זילברשץ, ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה מסרו סקירה, באמצעות מצגת, על ההשכלה הגבוהה בישראל וזאת לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית התשע"ו. פרופ’ זילברשץ התייחסה בסקירתה, בין השאר, לסוגיות הבאות:

גידול במספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וגידול במספר המוסדות, שיעור הסטודנטים מקרב המגזר החרדי ומקרב המגזר הערבי וגידול במספר הסטודנטים מהפריפריה.

פרופ’ זילברשץ הציגה גם שורה של יעדים לעתיד שיגובשו במסגרת תכנית חומש. בין השאר ציינה פרופ’ זילברשץ את היעדים הבאים:

גידול נוסף במספר הסטודנטים מקרב האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית, גידול נוסף של מספר הסטודנטים מן הפריפריה, משיכת סטודנטים מחו"ל (יהודים ולא יהודים), קידום ההוראה, הלימוד והנגשת המידע באמצעים מקוונים, קידום המחקר האקדמי ומשיכת מיטב החוקרים לאוניברסיטאות בארץ, קידום מדעי הרוח, קידום ייצוג נשים באקדמיה, שיפור הקשרים עם הרגולטורים השונים ובניית קשרים בין המחקר הבסיסי ליישומים מעשיים.

המצגת שהוצגה בפני הממשלה – מצורפת באתר רוה"מ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

MyTama38

תגובות אחרונות