הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 8 בנובמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 8 בנובמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" היום יובא למנוחות יצחק נבון ז"ל, הנשיא החמישי של מדינת ישראל, אחד מאצילי האומה ומבכירי בניה. יצחק נבון, נצר ליהדות ספרד המפוארת, הקדיש את חייו לעשייה ציבורית למען עם ישראל ומדינת ישראל. כאיש ההגנה הוא השתתף במערכה להקמת המדינה היהודית ולאחר השגת העצמאות, הוא תרם תרומה בולטת לשירות הדיפלומטי ולעבודת הממשלה.

נבון שימש במסירות ובנאמנות כמנהל הלשכה של ראש הממשלה דוד בן גוריון וראש הממשלה משה שרת, והטביע את חותמו על מפעל התקומה בשנותיה הראשונות של המדינה.

הבחירה של יצחק נבון כנשיא שיקפה את היותו אדם שצמח מתוך העם וחי בתוך העם, הוא היה חדור באהבת ישראל והוא פעל לגשר בין כל חלקי האומה, בין אזרחי המדינה היהודים והלא יהודים; הוא גם פעל לגשר באישיותו ובבקיאותו בשפה הערבית, הוא פעל לגשר גם בין ישראל לשכנותיה הערביות, בייחוד עם מצרים.

מורשת ישראל הייתה נר לרגליו כנשיא, בראש וראשונה מורשת יהדות ספרד, והוא פעל לקדם את ההכרה במורשת זאת בקרב כל חלקי העם בהיותו סגן ראש הממשלה, שר החינוך והתרבות וכמובן כנשיא המדינה.

אני אזכור תמיד את צחות הלשון העברית שהייתה שגורה בפיו, אהבת ירושלים שהייתה טבועה עמוק בלבו, זו העיר שבה גדל ובה חי, וספר הספרים אליו היה מחובר בכל נימי נפשו.

הוא ייזכר כנשיא של קירוב לבבות, וכך יהיה זכרו טבוע בלב האומה.

מיד לאחר הלווייתו של הנשיא החמישי, יצחק נבון, אני אצא לוושינגטון כדי להיפגש עם הנשיא אובמה. השיחה עם הנשיא תיסוב על האירועים האחרונים במזרח התיכון, לרבות סוריה; התקדמות אפשרית עם הפלסטינים או לפחות ייצוב המצב מולם וכמובן חיזוק ביטחונה של מדינת ישראל, דבר שארה"ב מחויבת לו תמיד, תוך שמירה על היתרון האיכותי של מדינת ישראל מול מזרח תיכון משתנה ומאזן כוחות משתנה.

אני מאמין שהפגישה הזאת חשובה על מנת להעביר את המשך הנתיב של הסיוע האמריקני לישראל בעשור הקרוב, זה יהיה צעד נוסף למימוש הבנה בכיוון זה.

בנוסף, אני אפגש עם הקהילות היהודיות בארה"ב, בכנס השנתי שלהם ועם גורמים רבים אחרים בציבוריות האמריקנית."

ב. ראש הממשלה ציין כי בתאריך 11.11.2015 יצוין זו הפעם השנייה, היום הלאומי לזכויות החולה בישראל. ראש הממשלה ציין כי כל חודש נובמבר יוקדש להעלאת המודעות לזכויות החולים, לפעילות להנגשת המידע ולמימוש זכויות רפואיות בדגש על הנגשת המידע לאוכלוסיות החלשות לצורך מיצוי זכויותיהם הרפואיות במערכת הבריאות הציבורית.

ג. השרה מירי רגב, יו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, מסרה לחברי הממשלה פרטים על הסדרים הקשורים לטקס הלוויה של יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל, שהלך לעולמו ביום 6.11.2015.

ד. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של בצלאל טרייבר לתפקיד ראש רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון (רח"ל).

תקופת הכהונה במשרה האמורה תהיה ארבע שנים, וניתן יהיה להאריכה לתקופה של עד ארבע שנים נוספות.

ה. הממשלה דנה בעניין משא ומתן להסכמים הדדיים למתן אשרת כניסה בתוקף לעשר שנים בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה העממית של סין, והחליטה כדלקמן:

1. להסמיך את משרד החוץ לנהל משא ומתן עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין לחתימת הסכמים הדדיים בנוגע למתן אשרת כניסה רב פעמית לתקופה כוללת של עשר שנים למחזיקי דרכונים לאומיים של המדינות. אשרה זו תאפשר לאזרחי המדינות לבצע ביקורים רב-פעמיים בין המדינות לתקופה מוגבלת, כפי שייקבעו בחקיקה או נהלים על ידי המדינות.

2. להנחות את השרים הרלוונטיים לפעול לביצוע ההליכים הנדרשים לרבות תיקון החקיקה הרלוונטית, לאחר חתימת הסכמים ההדדיים האמורים.

ו. הממשלה דנה בעניין מתווה להסדר עם הקרן הקיימת לישראל, והחליטה כדלקמן:

1 . בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 563 מיום 11.10.2015, להטיל על שר האוצר ועל השר להגנת הסביבה לפעול לחתימת הסכם יישום מפורט עם הקרן הקיימת לישראל (להלן – הקק"ל), כאמור בסעיף זה, בכפוף לשינויים הבאים:

א. בשנים 2021-2017 תקצה הקק"ל לצורך מימון מיזמים לאומיים במקום סכום שייגזר מנוסחה המבוססת על הכנסות הקק"ל והוצאותיה, סכום קבוע של 1 מיליארד ₪ בגין כל תקופה זו; הסכום האמור יוקצה במלואו בשנת 2017, ובשנים 2021-2018 לא תידרש הקק"ל להקצות סכומים נוספים; 20% מסכום זה יוקצו לטובת מימון מיזמים ירוקים.

ב. הממשלה והקק"ל יפעלו לאישור החלטה במועצת מקרקעי ישראל, אשר לפיה תינתן לקק"ל הרשאה לתכנון ולפיתוח 5 מתחמי קרקע שבבעלות הקק"ל, במקום 3-2 מתחמים, לרבות שיווקם של מתחמים אלה במשותף עם רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), בתנאים הנהוגים ביחס לשיווק משותף של רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון.
2. לקבוע את ההוראות הבאות לעניין הליך האישור הממשלתי של המיזמים שיתוקצבו כתוצאה מההסכם עם קק"ל כחלק מהליך אישור חוק התקציב השנתי:

א. על החלטות הוועדות לפי ההסכם עם קק"ל בדבר מיזמים להתקבל במועד שיאפשר לעגן את ההסכמות במסגרת הוראות חוק התקציב השנתי, בעת אישור התקציב בממשלה. לא נתקבלה החלטת ועדת פרויקטים לאומיים עד מועד הדיון בתקציב בממשלה, יובא לאישור הממשלה מאגר המיזמים שנדונו בוועדה, ומתוכו ייבחרו המיזמים שישולבו לאחר מכן בתקציב המדינה.

ב. נציגי הממשלה לא יעלו בוועדה הצעות למיזמים בטרם התייעצו עם המשרדים שהמיזמים בתחום אחריותם.

ג. לא יתקבל מימון נוסף מקק"ל לפעולות בשיתוף עם הממשלה או נציג מטעמה במהלך שנת תקציב. זאת למעט פרויקטים קיימים טרם אישור החלטה זו ועד תום תקופת ההתקשרות המקורית.

ד. הממשלה רושמת לפניה כי לפי ההסכם בין המדינה לקק"ל גם מיזמים שהאחריות לביצועם תהיה של קק"ל, יבוצעו לאחר קיום הליך תחרותי ושוויוני ככל שלא יבוצעו על ידי קק"ל עצמה. על נציגי הממשלה בוועדת המיזמים הלאומיים, לאחר היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה או נציגו – בעניינים של טוהר המידות, לגבש מנגנון לפיקוח על קיום הוראותיו של הסכם זה.

ה. יובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי לפגוע בהצדקה לאפשר למבקר המדינה לקיים ביקורת על פעולותיה של קק"ל.

ז. הממשלה דנה בעניין יישום הסכמים קואליציוניים והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 359 מיום 5 באוגוסט 2015 (להלן – "החלטה מס’ 359″), שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים, לאשר את התאמת תקציב הממשלה לשנים 2016-2015, לפי חלוקה כמפורט שלהלן בנספח א’, בכפוף למסגרת התקציב אשר נקבעה בהחלטה מס’ 359, ולשני אלה:

א. הביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים ובכפוף לכל דין.

ב. תקציב אשר יימצא כי מממן פעילות או סוג פעילות הממומנים כבר על ידי אותו משרד או משרד אחר, יצורף לתכנית התקציבית הקיימת באותו ענין ויבוצע באותו אופן למניעת כפל מקורות מימון.

2. להתאים את תקציב משרד החינוך כך שיוקצה באופן חד פעמי בתקציב המדינה לשנת 2015 ובתקציב המדינה לשנת 2016 סכום של 525 מיליון ש"ח להגדלת תמיכת המדינה במוסדות תורניים.

3. א. לבטל את סעיף 3 להחלטת הממשלה מס’ 1656 מיום 1 ביוני 2014, שעניינה תמיכה במוסדות תורניים עבור לימודי תלמידים מהתפוצות המשתתפים בתכנית מורשת ישראל.

ב. שר החינוך יוכל לקבוע במבחני התמיכה שעניינם חלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים, בכפוף להתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, כי תמיכה למוסדות עבור לימודי תלמידים שאינם אזרחי ישראל או תושבי קבע בה, תינתן ללא מחויבות להשתתפות התלמידים בתכנית מורשת ישראל.

4. הממשלה מסמיכה את ראש הממשלה ואת שר האוצר להחליט על יישום נוסף של ההסכמים הקואליציוניים.

נספח א’ – חלוקה לתחומים (מיליוני ₪) – הטבלה באתר רוה"מ.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

Funzing-Fl

תגובות אחרונות