הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 22 בנובמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 22 בנובמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" אבקש להתייחס תחילה לפרשת הכלבו KaDeWe ׁ(קה.דה.ווה) בברלין, הכלבו הזה היה בבעלות יהודית, והנאצים לקחו אותו. באופן אבסורדי עכשיו הכלבו הזה מסמן מוצרים מיישובי יהודה ושומרון והגולן. זה התחיל בסימון מוצרים ועכשיו אנחנו מתבשרים שהסירו את המוצרים, חרם לכל דבר.

אנחנו מוחים בתקיפות על הצעד הפסול הזה, פסול מבחינה מוסרית, פסול מבחינה עניינית ופסול מבחינה היסטורית – אנחנו מצפים מממשלת גרמניה שיצאה נגד סימון המוצרים, לפעול בעניין החמור הזה.

אנחנו גם ממשיכים להילחם בטרור בסוף השבוע קיימתי דיונים עם שר הביטחון, השר לביטחון הפנים והרמטכ"ל. הנחיתי את גופי הביטחון לרכז את המאמצים על נפת חברון, משם יוצאים רוב הפיגועים. אנחנו מבצעים שם מעצרים, מחסומים, כתרים ומתגברים כוחות, עשינו את זה גם בירושלים, שממנה יצאו רוב הפיגועים. אני רוצה לברך את כוחות הביטחון על הפעולה הנמרצת שהם עושים לסיכול הפעולות או לתפוס את המרצחים.

אני רוצה גם להביע מילת הערכה לאזרחי ישראל, אנחנו עומדים מול טרור יחידים, לא טרור של ארגונים, אלא טרור של יחידים, לעתים עם סכיני מטבח, שמוסתים בעיקר ברשתות החברתיות. קשה מאוד למנוע באופן הרמטי הגעה של סכינאי כזה או מפגע כזה למקום זה או אחר.

לכן, בנוסף לפעילות שאנחנו עושים בריכוזי הטרור עצמם ובנוסף לפעילות שעושים אנשי הביטחון, נדרשת ערנות מירבית מאזרחים, ואני חייב לומר שאנחנו מגלים ערנות כזאת, הרבה תושייה והרבה אומץ לב – הדבר הזה ראוי לכל ברכה.

אנחנו עדיין במאבק, המאבק הזה יימשך, המאבק הזה נמשך קרוב למאה שנים, אבל אנחנו נתגבר גם על הגל הזה.

בשבוע שעבר הוגשו כתבי אישום נגד אזרחים ישראליים שהתכוונו להצטרף לשורות דאע"ש. בנוסף, אבקש מהיועץ המשפטי לממשלה לקדם צעדים של שלילת אזרחות לכל מי שיצטרף לדאע"ש – מי שיצטרף לדאע"ש לא יהיה אזרח ישראלי. אם הוא ייצא את גבולות המדינה, הוא גם לא יחזור אליה.

אני חושב שהלקח הזה הולך ומתברר לרוחב היריעה הבינלאומית, וראוי שאנחנו נוביל גם במהלך הזה.

אבקש לבסוף לציין, ואני בטוח שזה בשם כל חברי הממשלה, את הערכתנו לעובדה שיונתן פולארד יצא מהכלא, אמנם לא לגמרי חופשי, אבל הוא לא בין כתלי הכלא. כמי שפעל רבות לשחרורו במשך שנים ארוכות מול נשיאי ארה"ב קלינטון ואובמה, אני מצר על כך שלא עלה בידינו להוציא אותו מוקדם יותר. כמעט עלה בידי פעם ואולי פעמיים, אבל אני שמח שהוא יצא לחופש היחסי.

אני בטוח שנראה אותו בהמשך גם בארץ. אני בטוח שאני מדבר בשם כל שרי הממשלה וכל אזרחי ישראל, שאנחנו מאחלים לו חיים של אושר, שלווה וחירות."

ב. הממשלה דנה בעניין העברת סמכויות שר הכלכלה לפי חוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ו- 1969, והחליטה כדלקמן: בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 32 מיום 26.5.2015:

1. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות הנתונות לשר הכלכלה עפ"י סעיפים 4, 6, 7, 7א, 10, 11א, 15, 15א, 16א ו- 17 לחוק בית הדין לעבודה ,
התשכ"ו- 1969 לשר דוד אזולאי.

החלטה זו תובא לאישור הכנסת כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

2. החלטה זו תעמוד בתוקף כל עוד ראש הממשלה ממלא את תפקיד שר הכלכלה כאמור בסעיף 24 לחוק יסוד: הממשלה.
ג. הממשלה החליטה למנות ועדת שרים למאבק באלימות שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:

הרכב ועדת השרים:
השר לביטחון הפנים – יו"ר
שר האוצר
השרה לשוויון חברתי
שר הבריאות
שר החינוך
שרת המשפטים
שר הפנים
שר הרווחה והשירותים החברתיים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שרת התרבות והספורט
השר לשירותי דת
מוזמן קבוע:
היועץ המשפטי לממשלה
סמכויות הוועדה:
הוועדה תגבש תכניות לאומיות למאבק בתופעת האלימות בחברה הישראלית, שהינה מורכבת, רב מימדית, מושפעת ממכלול רחב של גורמים ונוגעת לכל תחומי החיים של תושבי ישראל ולביטחונם האישי בפרט, וכן תעסוק בנושאים נוספים הקשורים לביטחון הפנים.
המשנה למנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים ימונה כאחראי לביצוע, תאום ומעקב אחר החלטות הוועדה.
ד. הממשלה דנה בעניין השבת זכויות ורכוש יהודי, והחליטה כדלקמן:
1. למנות ועדת מנכ"לים בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי שהרכבה וסמכויותיה כדלקמן:
הרכב ועדת המנכ"לים:
מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי – יו"ר
מנכ"ל משרד החוץ או נציגו
מנכ"לית משרד המשפטים או נציגה
מנכ"ל משרד האוצר או נציגו
מנכ"ל משרד התפוצות או נציגו
מנכ"ל משרד העלייה והקליטה או נציגו
מנכ"ל משרד התרבות והספורט או נציגו
מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו
מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים או נציגו
מנכ"ל המשרד לשירותי דת או נציגו
מוזמנים קבועים:
נציג המטה לביטחון לאומי
נציג הסוכנות היהודית
נציג "יד ושם"
ראש חטיבת תפוצות ודתות במשרד החוץ
ראש המועצה המייעצת להשבת זכויות ורכוש יהודי
תפקידי הוועדה:
- גיבוש מדיניות וקידום מגוון נושאים הקשורים בהשבת זכויות ורכוש יהודי מכל הסוגים (נדל"ן, נכסים פיננסיים, אמנות, יודאיקה, וכיוצא בזה) שנגזלו בתקופת השואה ולאחריה.
- גיבוש מדיניות וקידום מגוון נושאים הקשורים בזכויות וברכוש מכל הסוגים כאמור לעיל של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן.
- הוועדה תרכז את הטיפול בנושא למול גורמים בינלאומיים, לצורך תיאום והתווית מדיניות אחידה ומובנית להתנהלות התהליך בהתאם להחלטות הממשלה בנדון.
2. א. להעביר את התפקידים והסמכויות המסורים בידי ראש הממשלה על פי החלטת
הממשלה מס’ 791 מיום 12.10.2009 (להלן- החלטה 791) ביחס למועצה הלאומית המייעצת להשבת זכויות ורכוש יהודי, לרבות מינוי חבריה, לידי השרה לשוויון חברתי.

ב. בהתאם לקבוע בסעיף 2(א) לתקן את החלטה 791 הנ"ל באופן הבא:
בכל מקום בהחלטה שנאמר "ראש הממשלה" או "משרד ראש הממשלה" יבוא
במקומם "השרה לשוויון חברתי" או "המשרד לשוויון חברתי", בהתאמה, למעט
סעיף ג(2) שייוותר באותו נוסח ולמעט סעיף ג(3) שיבוטל.

ג. לתקן את החלטה 791 כך שבנוסף לשמונת נציגי הציבור הקבועים בסעיף ג(1) להחלטה 791 ימונו שני נציגי ציבור בעלי רקע בהכנת חוות דעת או אומדנים כלכליים, והרכב המועצה יכלול בסך הכל עשרה נציגי ציבור.

ה. הממשלה דנה בעניין הפעלת קרן הסיוע ללומדי תורה (קהל"ת) והגדלת התקציב של קרן הסיוע לסטודנטים, והחליטה כדלקמן:

א. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 396 מיום 5 באוגוסט 2015 שעניינה סיוע לאברכים, ובמטרה לתמוך בלומדי תורה נזקקים מתוך הכרה בתרומתו של עולם לימוד התורה לשימור העם היהודי, מקורותיו ההיסטוריים ועתידו הרוחני בארץ ובעולם, להטיל על משרד החינוך לנקוט בפעולות הבאות:

1. להפעיל במשרד החינוך קרן או מנגנון סיוע אחר ללומדי תורה נזקקים (להלן – "קהל"ת") אשר תורכב מנציג משרד החינוך (יו"ר) ונציג משרד האוצר (להלן – "ועדת ההיגוי"), ובהתייעצות עם נציג ועד הישיבות, אשר תוכל להעניק סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים, כהגדרתם להלן, בכפוף לעמידה בתנאי הסף אשר יפורטו בסעיף 2.

2. להלן תנאי הסף הנדרשים לצורך הגשת בקשה לקבלת סיוע מקהל"ת:
א. "לומד תורה" – אזרח ישראל, או תושב קבע הלומד בכולל יום שלם, או בשני חצאי יום בשני כוללים שונים ולא פחות מהיקף הלימודים המוגדר במבחן התמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות.

ב. בחזקתו של לומד התורה שלושה ילדים לפחות עד גיל 18.

ג. אין ללומד תורה, לבת זוגו או לילדיו, בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לקבלת סיוע כלכלי:

(1) דירה, למעט דירת מגורים;
(2) קרקע שערכה עולה על 36,000 ש"ח;
(3) עסק, לרבות שותפות בעסק או מניות בחברה;
(4) בעלות על רכב, למעט קטנוע עד 50 סמ"ק. לעניין סעיף זה, "בעלות על רכב", לרבות מי שנוהג ברכב מנהג בעלים אף אם אינו רשום כבעליו.

ד. לומד תורה ובת זוגו אינם עובדים או שהכנסתם המשותפת מעבודה היא מתחת ל-1,200 ש"ח בחודש. לעניין זה "הכנסה משותפת מעבודה": הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, אף אם לא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט תמיכה הניתנת לאברך מהכולל ולרבות-

(1) כל גמלה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי, למעט קצבת ילדים לפי סימן ב’ בפרק ד’ לחוק הביטוח לאומי ולמעט קצבה לילד נכה לפי פרק ט’ לחוק הביטוח לאומי;

(2) גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(3) מלגת לימוד או שכר המשתלמת לאברך בשל היותו חוקר במכון למחקר תורני.
3. לומד תורה אשר יעמוד בתנאי הסף לקבלת הסיוע הכלכלי ידורג בהתאם לקריטריונים נוספים שתקבע ועדת ההיגוי בתחילת כל שנה (אשר יתווספו לתנאי הסף המפורטים בסעיף א(2), עובר למועד הגשת הבקשות לקבלת הסיוע הכלכלי.

בעת קביעת הקריטריונים הנוספים תתחשב ועדת ההיגוי, בין היתר, במצבו הכלכלי-חברתי של לומד התורה. יודגש כי לצורך קבלת הסיוע לומד התורה יחויב לעמוד בקריטריונים שתקבע ועדת ההיגוי בתחילת כל שנה, וזאת לאורך כל תקופת קבלת הסיוע.

4. לקבוע כי גובה הסיוע ללומד תורה יעמוד לכל היותר על 1,040 ש"ח בחודש וזאת למשך תקופה שלא תעלה על 5 שנים.

5. לצורך מתן הסיוע הכלכלי במסגרת קהל"ת יוקצה למשרד החינוך סך של 100 מיליוני ש"ח החל מ-1 בינואר 2016.
ב. במקביל להפעלת קהל"ת לפי סעיף א(1) לעיל ולצורך העמקת הסיוע לסטודנטים נזקקים במוסדות להשכלה גבוהה, לפעול כלהלן:

1. לטובת קרן הסיוע לסטודנטים יוקצה תקציב תוספתי בסך של 41 מיליוני ש"ח לבסיס תקציב הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "ות"ת"), כך שבסיס התקציב שיעמוד לרשות ות"ת לטובת קרן הסיוע לסטודנטים, יעמוד בינואר 2016 על 121 מיליוני ₪.

2. הממשלה רושמת את החלטתה של ות"ת מיום 19.11.20015 כדלהלן:
"על בסיס תוספת התקציב בסך 41 מליון ₪ לשנה שמבקשת הממשלה להקצות לבסיס תקציב ות"ת לטובת קרן הסיוע לסטודנטים, מחליטה ות"ת להתאים את אמות המידה לזכאות בקרן הסיוע לסטודנטים כך שמספר הסטודנטים שיקבל את המענק ברמה הגבוהה ביותר (12,480 ₪ לשנה) יעלה ל-4,000 סטודנטים משנת הלימודים תשע"ו. ככל שישתנה בעתיד סכום התוספת שתבקש הממשלה להקצות לות"ת למטרה האמורה יותאם באופן יחסי מספר המענקים שיחולקו ברמה הגבוהה ביותר בקרן הסיוע."
3. ככל שיגדל תקציב קהל"ת, יקצה משרד האוצר לות"ת לטובת קרן הסיוע סכום הגבוה ב-21% מתוספת התקציב שהוקצתה לקהל"ת.
4. אם יחול שינוי בסכום הקצבה כאמור בסעיף א(4), הממשלה תפנה לות"ת בבקשה לשנות בהתאמה את סכום המענק ברמה הגבוהה ביותר, ואם השינוי כרוך בהגדלת מספר הזכאים, גם להגדיל בהתאמה את מספר הסטודנטים הזכאים למענק ברמה הגבוהה ביותר.
ג. שר החינוך יתקן את מבחני התמיכות של משרדו – "חינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעולות", כך שהיקף הלימודים הנדרש בכולל לא יעלה על סך של 40 שעות שבועיות.
ד. שר האוצר יגיש תזכיר חוק שיעגן סעיפי הסמכה לפעילות קהל"ת כאמור בסעיף א’, וכן יעגן בחוק סעיפים א(1) עד א(4) להחלטה זו בתוך שלושה חודשים. עד קביעתם כאמור בחוק תופעל החלטת הממשלה החל מתאריך 1 בינואר 2016.

פעולת קרן הסיוע לסטודנטים כאמור בסעיף ב’ מעוגנת כיום בסעיף 25ב’ לחוק המועצה להשכלה גבוהה, ומופעלת בהתאם להחלטות ות"ת בעניין. ככל שיידרשו באמור שינויים לאור החלטה זו, הדבר ייעשה על דעת מל"ג וות"ת ומבלי לפגוע בעצמאותן.

ו. הממשלה דנה בעניין בחינת הקמת יישובים חדשים בנגב, והחליטה כדלקמן:
1. במסגרת ציון יום השנה לפטירתו של דוד בן גוריון ראש ממשלת ישראל הראשון, לבחון הקמת 5 יישובים חדשים בנגב, כדלקמן:

1.1 יישוב קהילתי – כפרי חדש – "שלח", בסמוך לכביש 211, בין אשלים לפתחת ניצנה, באזור נ"צ 156807537346.

1.2 יישוב קהילתי – פרברי חדש – "נווה גוריון", בין רביבים לבין כפר רתמים, ובסמוך לביר הדאג’, באזור נ"צ 170789549517.

1.3 יישוב קהילתי – "דניאל", צמוד דופן לקריית החינוך האזורית ולכפר השיקומי "עלה נגב"- נחלת ערן, באזור נ"צ 159101580196. ישוב זה יקיים זיקה קהילתית ומקצועית למוסדות החינוך והשיקום הצמודים.

1.4 יישוב קהילתי בצמוד למרכז החינוך האזורי של המועצה האזורית מרחבים "אשל הנשיא" באזור נ"צ 171184581629.

1.5 יישוב קהילתי – פרברי חדש – "דיה", סמוך לכביש 80, מצפון מזרח לערערה באזור נ"צ 207944563538.

2. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ורשות מקרקעי ישראל ובתיאום עם משרדים נוספים הנדרשים, לבצע עבודת מטה מקצועית לצורך גיבוש החלטה בדבר הקמת הישובים המפורטים לעיל, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס’ 1.1800 מיום 6.12.04 בדבר קבלת החלטה בנושא הקמתם של יישובים חדשים.

3. להנחות את משרד האוצר, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, לבצע בדיקה כלכלית-תקציבית במסגרת עבודת המטה לקראת גיבוש החלטה בדבר הקמת הישובים החדשים.

4. להנחות את המועצה הארצית לתכנון ולבניה, לאחר שתובא לפניה עבודת המטה, לבחון את ההיבטים התכנוניים הנדרשים והיבטים נוספים הכרוכים בהם, לגבש המלצתה בנושא הקמת היישובים ולהגישה לממשלה, בתוך 3 חודשים מיום הבאת עבודת המטה בפניה. זאת, במסגרת תפקידה לייעץ לממשלה, על פי סעיף 2 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס’ 1.1800.

5. לתקן את החלטת הממשלה מספר 2025 מיום 23/9/2014 בדבר הקמת בית חולים שיקומי בכפר עלה נגב נחלת ערן, כך שבסוף סעיף 63 להחלטה האמורה ייקבע: "נוסף על הקצאת התקציב האמור לעיל, על מנת לאפשר תפקודו של בית החולים השיקומי בתחומי הכפר, לפעול להקמת 35 יחידות דיור למגורי סגל, צוות רפואי ומתנדבים לבית החולים השיקומי. לשם כך, להטיל על משרד הבינוי והשיכון לתקצב סך של 2.5 מיליון ₪ לשנה במשך 3 השנים 2018-2016, ובסה״כ 7.5 מיליון ₪, כהשתתפות בהקמת מגורי סגל, צוות רפואי ומתנדבים לבית החולים השיקומי. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות "עלה נגב" להשתתפות ביחס של 1:1 למימון הממשלתי."

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

תגובות אחרונות