הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 בנובמבר 2015

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 בנובמבר 2015

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו מציינים היום את כ"ט בנובמבר. היום לפני 68 שנים, בכ"ט בנובמבר, החליט האו"ם להכיר במדינה יהודית בארץ ישראל, החלטה שקדמה להקמתה של מדינת ישראל. למחרת, היישוב היהודי עמד תחת התקפות רצחניות גוברות וכמובן כמו אז, גם היום אנחנו ממשיכים להילחם בטרור. הטרור הזה מלווה אותנו קרוב ל-100 שנים ואנחנו ניצחנו אותו פעם אחר פעם וננצח אותו גם הפעם.

מה שמניע את הטרור הזה זו ההתנגדות לקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בגבולות כלשהם, ומה שמצטרף להתנגדות הזאת זה ממד של אסלאם קיצוני שמכה היום ברחבי העולם – בפריז, בלונדון, במדריד, במאלי. שם כמובן אין התנחלויות ואין שטחים, אלא יש כאן התנגדויות בסיסיות, גם שם, לעצם קיומן של הישויות הללו של חברות חופשיות, עצמאיות ודמוקרטיות.

אנחנו עומדים על זכותנו לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית. מדינה יהודית כמדינת הלאום של עמנו, מדינה דמוקרטית, מדינה שמכבדת את כל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.

אני שומע לאחרונה את הקולות שעולים מתוך הציבורים בארץ נגד ההחלטה שלנו להוציא את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית אל מחוץ לחוק. זה לא ישנה את ההחלטה שלנו במילימטר. אנחנו דבקים בהחלטה הזאת, כמו שאנחנו דבקים בהעברת חוק הלאום שיסדיר בצורה ברורה את היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת הלאום של העם היהודי. במסגרת זו, הדיונים שהבטחנו לקיים יתחילו השבוע בראשותו של יו"ר הקואליציה, חה"כ צחי הנגבי. אנחנו מתחילים לקדם את חקיקת חוק הלאום.

מחר אני יוצא להשתתף בוועידה הבין-לאומית בפריז. אני אפגש שם עם נשיא רוסיה, פוטין, נשיא צרפת, הולנד, מנהיגי יפן, קנדה, אוסטרליה, פולין וגם מנהיגים אחרים. בשבוע שעבר היה פה ראש ממשלת יוון והחלטנו על שורה של תחומים של שיתוף פעולה. זה יימשך גם במפגש שלי ושלו ושל נשיא קפריסין בקפריסין בחודש הבא. השבוע יגיע הנה סגן ראש ממשלת וייטנאם כדי לדבר על הרחבת שיתוף הפעולה בינינו. יש הרבה בעיות במישור הבין-לאומי. אחת הבעיות שלנו היא לו"ז, פשוט בעיה של לוח זמנים. מי שדיבר על קריסת יחסינו עם ארה"ב וקריסת יחסינו עם העולם בכלל והעולם הערבי בפרט – טעה.

אני רוצה לשבח את עבודת משרד החוץ ואת מנכ"ל משרד החוץ, דורי גולד, על פתיחת משרד באבו דאבי. הדבר הזה משקף את העובדה שישראל מוערכת בהרבה תחומים, לרבות בטכנולוגיה, אבל בתחומים רבים אחרים, גם במזרח התיכון וגם מחוצה לו."

***

ב. הממשלה דנה בעניין שינוי שם משרד הכלכלה למשרד הכלכלה והתעשייה, והחליטה כדלקמן:

לשנות את שם משרד הכלכלה כך שייקרא מעתה "משרד הכלכלה והתעשייה".

בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים) 1940, תפורסם הודעה ברשומות לפיה ישונה תוארו של "שר הכלכלה" ל"שר הכלכלה והתעשייה".

***
ג. הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס’ 3), התשע"ו-2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת-חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס’ 3), התשע"ו-2015.
2. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3.בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

מטרת החוק המוצע הינה להאריך את תוקפו של החוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן- החוק) לתקופה של שנתיים נוספות.

במסגרת החוק עוגנה סמכותה של רשות מקומית לפעול ולהסדיר בתחומה את השמירה, האבטחה והסדר הציבורי, בתנאים ובסייגים שקבעו שר הפנים והשר לביטחון פנים כאחד בהסכמת שר המשפטים. עוד נקבע כי בחוק עזר בעניין זה לא יוטלו אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה על הסכום שקבע שר הפנים (להלן- הסכום המרבי). חוק זה נקבע כהוראת שעה, שתוקפה עד ליום 31.12.11.

קביעת סמכות זו כחלק מסמכויותיה של רשות מקומית נועדה למען הסר ספק ובכדי ליתן גושפנקא חוקית להסדרי שמירה שונים הנעשים בידי רשויות מקומיות שונות ולאפשר לרשות מקומית לפעול בתחום השמירה, האבטחה והשמירה על הסדר הציבורי.

למותר לציין שסמכויות אלה אינן באות להחליף את סמכויות המשטרה, אלא להתקיים לצדן במסגרת הדין.

בתאריך 29.12.11 פורסם תיקון לחוק, לפיו הוארך תוקפה של הוראת השעה לרבות הוראת המעבר שנקבעה במסגרתה, עד ליום 31.12.13.
בתאריך 28.11.13 פורסם תיקון נוסף לחוק, במסגרתו הוארך תוקפה של הוראת השעה פעם נוספת עד ליום 31.12.15.

מאחר שסמכותה של רשות מקומית כאמור קבועה כיום כהוראת שעה שתוקפה עד ליום 31.12.15, יש צורך בתיקון החקיקה על מנת לאפשר לרשויות המקומיות להמשיך ולפעול בתחום השמירה והאבטחה והסדר הציבורי ולהסדירו גם לאחר מועד זה.

בהתאם לכך, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה בשנתיים נוספות וואת לאור הצרכים המצביעים על הצורך בהמשך מתן השירותים בתחום האמור על ידי הרשויות המקומיות. במהלך תקופה זו ניתן יהיה לשוב ולבחון את הנושא ואת מידת הצורך בקביעת סמכותה של רשות מקומית להסדיר עניני שמירה וסדר ציבורי, בטרם עיגונה כסמכות של קבע.

***

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה), התשע"ו-2015.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 111), התשע"ד-2014 נוסף סעיף 69א(ה) לפקודת התעבורה, ובו הוטלה חובה על רשות הרישוי לציין בטופס חידוש רישיון נהיגה את מספרן הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג. חוק זה נכנס לתוקף ביום 1.2.2015.

לאחר מספר חודשים של יישום מתברר כי החישוב שמבוצע איננו תואם את הנדרש וכי הנתון שנמסר אינו מספק מידע ברור ונהיר, אשר משקף בצורה פשוטה את מצב הנקודות העומדות לחובתו של הנהג.

על מנת למנוע את הטעיית הציבור, מוצע להקפיא זמנית את ביצועו של החוק עד להשלמת ההתאמות הנדרשות במערכות מיחשוב המידע, מתוך מטרה לספק מידע נגיש וברור לכל נהג, אשר ישרת נאמנה את מטרת החוק.

***

ה. הממשלה דנה בעניין הרחבת תוכנית מרום לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 3238 מיום 29.5.2011, שעניינה פיתוחה הכלכלי של ירושלים – תכנית מרום (להלן: החלטה 3238); בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל המנחה, כי הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על ידי הקצאת משאבים מיוחדים וכי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים; בהתאם למדיניות הממשלה לחיזוק ירושלים בירת ישראל ופיתוחה הכלכלי; בהמשך למגוון התוכניות שמפעילה הממשלה בירושלים ומתוך הכרה בחשיבות העסקים הקטנים והבינוניים בירושלים למרקם החיים ולפיתוחה הכלכלי של הבירה:

לבצע פעולות לטובת פיתוחה הכלכלי של הבירה ולהרחיב את תוכנית מרום שעליה הוחלט בהחלטה 3238. ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 1 (למעט ס"ק 1(א)(3) ו- 1(ד) להחלטה זו ייעשה בהתאם להוראות שנקבעו בהחלטה 3238, ובכפוף להוראות כל דין.

1. א. פיתוח המגזר העסקי בירושלים

1.להקצות תקציב בסך 70 מלש"ח לטובת פעילות פיתוח לחיזוק עסקים קטנים ובינוניים העסקים יהיו זכאים למענק בשל פעילות פיתוח שמטרתה הגדלת מכירות העסק, לרבות פעילות שהחלה מיום 01.01.2015 ואילך; בהתאם לתפקידי הרשות לפי סעיף 5 לחוק הרשות לפיתוח ירושלים. לשם יישום סעיף זה, יוקצה במהלך שנת 2016 תקציב של 70 מלש"ח, בהתאם לסעיף 1(ה).

2. להקצות בשנת 2015 תקציב בסך 5 מלש"ח בהתאם לסעיף 1(ה) להחלטה זו לטובת קרן הלוואות ייעודית לעסקים קטנים. בכלל זה יוקצה תקציב לטובת ליווי עסקי וגיבוש תכניות עסקיות עבור מבקשי ההלוואות.

3. קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה תסייע לעסקים קטנים ובינוניים בירושלים אשר ייטלו הלוואה מקרן זו באמצעות הגדלת אחוז ערבות המדינה ל – 85% מגובה ההלוואה להלוואות בהיקף כולל של עד 100 מלש"ח ובהתאם לכללי הקרן. משך הזמן להעמדת הערבות בשיעור מוגדל יסוכם בין משרד האוצר למשרד ירושלים ומורשת. לצורך כיסוי הגידול בסיכון הנובע מהגדלת הערבות, יוקצה תקציב בסך של 2 מלש"ח לקרן הערבויות בהתאם לסעיף 1(ה) להחלטה זו. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן-הסוכנות) והתעשייה תסבסד ייעוץ לצורך כתיבת התכנית העסקית הנדרשת במסגרת הגשת בקשה להלוואה מהקרן כאמור בסעיף זה.

4.כלל הפעולות שיבוצעו וההטבות שיינתנו מכח סעיפים 1(א)(1) – 1(א)(3) לעיל יבוצעו בהתייעצות עם מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. יובהר כי מכוח סעיפים אלו לא יבוצעו פעולות ולא יינתנו הטבות היוצרות כפילות עם פעולות ו/או הטבות המבוצעות ו/או ניתנות על ידי הסוכנות.

ב. עידוד תעשיית התיירות בירושלים

1. להקצות 5 מלש"ח לטובת שיווק תחום התיירות הנכנסת לירושלים במדינות יעד נבחרות, מתוכם 3 מלש"ח ממשרד האוצר שיוקצו בהתאם לאמור בסעיף 1(ה)
ו- 2 מלש"ח ממשרד התיירות.

2. להקצות 15 מלש"ח לטובת קידום תחום התרבות והתיירות ולטובת ביצוע פעולות שמטרתן משיכת תיירות נכנסת ותיירות פנים לירושלים, לרבות תיירות מאורגנת, כבר בשנת 2015 ובדגש על אירועי החנוכה, בהתאם לחלוקה שלהלן: 10 מלש"ח יוקצו על-ידי משרד האוצר בהתאם לאמור בסעיף 1(ה) ו-5 מלש"ח יוקצו על-ידי משרד ירושלים ומורשת בשנת 2015. במסגרת זו ייבחן גם תקצוב אירוע עוגן לתיירות נכנסת.

3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל בנוגע לביצוע הפעולות בהתאם להוראות שנקבעו בהחלטה 3238, לשם יישום סעיפים 1(ב)(1) – 1(ב)(2) שלעיל, יוקם צוות עבודה שיורכב מנציג משרד התיירות, נציג משרד ירושלים ומורשת ונציג אגף תקציבים במשרד האוצר ואשר יציג את מסקנותיו לפני ועדת ההיגוי שנקבעה בהחלטה 3238.

ג. פעולות נוספות במסגרת הרחבת תכנית מרום

1. להקצות סך של 4.160 מלש"ח לטובת ביצוע פעולות לחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים הזרים הלומדים בעיר. סכום זה יוקצה על ידי משרד התפוצות.

2. להקצות סך של 5 מלש"ח בשנת 2015 וסך של 1.9 מלש"ח לטובת עידוד תחום לימודים המשלב קולנוע, יהדות ומסורת בירושלים בשנת 2016. סכומים אלו יוקצו על ידי משרד ירושלים ומורשת.

3. בכל הנוגע להשכלה גבוהה ייושמו סעיפים ג(1) ו-(ג) בכפוף לתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה ועם הות"ת.

ד. פעולות משרדי הממשלה

1. להנחות את משרדי הממשלה, כי כנסים הנערכים ביוזמתם בשנת 2016 יתקיימו בירושלים, למעט במקרה שלא ניתן לעשות כן מטעמים מקצועיים או בשל התחייבויות קודמות. הנחיה זו לא תחול על קיום ימי עיון, השתלמויות וסיורים לימודיים לעובדים.

2. להנחות את שרי הממשלה לבחון – במסגרת בניית תכניות העבודה של המשרדים שהם מופקדים עליהם – כיצד ניתן לפעול, כל משרד בתחומו, לפיתוח הבירה.

ה. התקציב המוקצה על ידי משרד האוצר

יובהר, כי התקציב המוקצה על-ידי משרד האוצר לטובת יישום החלטה זו יהיה על חשבון המסגרת התקציבית שתאושר על-ידי שר האוצר לתכנית החומש לפיתוח ירושלים בהתאם להחלטת מממשלה מס’ 8 מיום 19.5.2015, שעניינה גיבוש תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2020-2016.

2. לרשום את הודעת רשות המסים על אודות הנחיות שניתנו בהקשר לחיזוק החוסן הכלכלי של העסקים הקטנים והבינוניים בירושלים לעניין תשלומי מסים, סילוק חובות ופריסתם.

***

ו. השרה גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, סקרה לפני הממשלה את נושא היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב ומאיראן וזאת לרגל ציון יום מיוחד לנושא זה שיחול ביום שני י"ח בכסלו התשע"ו, 30.11.2015.

במסגרת סקירתה מסרה השרה גמליאל נתונים על מספר היהודים שעזבו את ארצות מוצאם והבהירה כי כשני שליש מהם הגיעו למדינת ישראל והשתקעו בה.

השרה גמליאל הציגה גם את החלטות האו"ם בעניין פליטים והחלטות הכנסת באמצעות חקיקה לגבי השמירה על זכויות היהודים לפיצוי על רכושם.

כן ציינה השרה את הפעולות הנעשות בארץ ובעולם לציון מורשתם של היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן לרבות פעולות שצריך להמשיך ולנקוט בהן בעיקר במערכת החינוך ובאקדמיה.

בסיכום הדיון הנחה ראש הממשלה להרחיב את לימודי מורשת היהודים יוצאי ערב ואיראן במערכת החינוך וכן לשקול על פי הצעת השרה גמליאל קיומו של פרס שיינתן מטעמו של ראש הממשלה לחוקרים ובאקדמיה על מחקרים בתחום מורשת היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-I

תגובות אחרונות