הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 7 בפברואר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 7 בפברואר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו מציינים שנה להליכתו של חברנו אורי אורבך ז"ל. אורי היה שר נפלא בממשלה שפעל להביא את תרבות ישראל ומורשת ישראל לכל אזרחי ישראל. הוא יזם תכניות חדשניות כדי לטפל באזרחים בוגרים, וגילה גישה שמצד אחד לאומית וגאה ומצד שני פתוחה לכל חלקי החברה הישראלית.

אני יכול לומר שכל פעם שהוא היה מדבר בישיבה, הוא היה עושה את זה תמיד בסוף הדיונים. כולם הקשיבו משום שתמיד היה בו שילוב של שנינות, תבונה ואהבת ישראל. אנחנו כולנו כואבים את לכתו וגם שולחים תנחומים מתמשכים למשפחתו. אהבנו אותו מאוד.

אנחנו מצויים במאבק קשה בין מי שמבקשים כמונו, דו קיום ושלום לבין אלה שרוצים מלחמה ודם. בסוף השבוע נשרף בית כנסת על שם שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו בידי המחבלים. אנחנו נעשה הכל כדי למצוא אותם ולמצות איתם את הדין, אבל אני מצפה מכל אלה, בארץ ובעולם שמגנים, בצדק, כל חילול של מסגד או כתובת על מסגדים, כמו גם שריפה במסגדים – אני מצפה מהם שיצאו באותה זעקה ובאותו גינוי על המעשה הנפשע הזה.

המעשה השני שראינו בימים האחרונים, זה הליכתם של שלושה חברי כנסת מסיעת בל"ד לנחם משפחות של מרצחים, אנשים שרצחו אזרחים ישראלים. אני מאמין שרבים מאזרחי ישראל אינם חשים שחברי הכנסת הללו מייצגים אותם. אנחנו עושים מאמצים גדולים ומשקיעים השקעה גדולה כדי לשלב את האזרחים הערבים, בחברה הישראלית והם עושים את ההיפך הגמור, הם בונים חומות של שנאה.

אני מנסה לדמיין מה היה קורה בפרלמנט הבריטי או בקונגרס האמריקני אם חברי פרלמנט או חברי קונגרס היו הולכים ועומדים דום לזכר מרצחים שרצחו אזרחים בריטים או אזרחים אמריקנים. אני חושב שהייתה קמה צעקה גדולה מאוד ובצדק.

שוחחתי עם היועץ המשפטי לממשלה וביקשתי ממנו לבחון נקיטת צעדים משפטיים נגד חברי הכנסת הללו. כמו כן, אבקש לבחון שינויי חקיקה חדשים שיאפשרו לנו לגרום לכך שמי שפועל בכיוון זה, לא יכהן בכנסת ישראל. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב כאמירה לאיזה סוג חברה אנחנו רוצים. במקביל, אני אגיש היום ביחד עם יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, קובלנה לוועדת האתיקה של הכנסת, ואני מצפה מכל חברי האופוזיציה שיזדעקו גם הם בצדק, מעניין זה, לתמוך בהצעות השונות שאנחנו נביא.

הממשלה תצביע היום על הצעה של השר לביטחון הפנים על החמרה וענישה למי שמעסיק או מלין שוהים בלתי חוקיים. צריך להבין שחלק ניכר מפעולות הטרור שאנחנו חווים בתוך שטחה של מדינת ישראל, נעשה על ידי שוהים בלתי חוקיים.

לכן, אנחנו חייבים לגרום לכך שמי שמעסיק אותם, מי שמשכן אותם ומי שמסיע אותם, יישא בתוצאות. זה עוד צעד, וצעד חשוב נגד תופעת השהייה הבלתי חוקית. בהמשך אנחנו ננקוט גם בצעדים נוספים."

ב. הממשלה החליטה על-פי סעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 וסעיף 41(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 למנות, לפי הצעת שר הכלכלה והתעשייה, את מיכל הלפרין לממונה על ההגבלים העסקיים.

תוקף המינוי החל מיום 1.3.2016 למשך שש שנים.

ג. הממשלה דנה בעניין סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 3151(חכ/117) מיום 14.4.2011, מס’ 487 מיום 3.7.2013 ומס’ 1699 מיום 10.6.2014 בנושא סבסוד פיתוח אזורי תעשייה באזורי פיתוח:

1. על מנת להמשיך לעודד שיווקן של קרקעות לתעשייה באזורי התעשייה הבאים: אזורי תעשייה אשר בהם משרד הכלכלה והתעשייה הוא הגורם המפתח וגובה הוצאות פיתוח, המצויים באזורים הקבועים לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ואזורי התעשייה בהם משרד הכלכלה והתעשייה פועל כגורם ממליץ ומסייע למינהל האזרחי בתחומים אלו באיו"ש (כל אזורי התעשייה הללו יקראו להלן – אזורי התעשייה), לאפשר המשך סבסוד הוצאות פיתוח כמפורט בסעיף 2 להלן. היקף הסבסוד לא יחרוג מהתקציב שאושר לשנת התקציב.

2. לשם ביצוע החלטה זו בשנים 2016 ו-2017, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה יבחן אם להעניק סבסוד של הוצאות פיתוח בכל או במי מאזורי התעשייה, ואת שיעורי הסבסוד של הוצאות הפיתוח באזור התעשייה הרלוונטי. שיעורי הסבסוד כאמור ייקבעו בהתאם לקריטריונים מקצועיים שיגובשו על ידי מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ביחד עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

3. החלטה זו מחליפה את החלטת הממשלה מס’ 1699 מיום 10.6.2014 והיא בנוסף לכל החלטות הממשלה הייעודיות בנושא סבסוד הוצאות פיתוח באזורי תעשייה ותקצובם, וההחלטות בנושא שיעורי הסבסוד כדלהלן: החלטת הממשלה מס’ 546 מיום 14.7.2013 והחלטת הממשלה מס’ 2017 מיום 21.9.2014.

ד. הממשלה דנה בעניין קציבת כהונתו של החשב הכללי במשרד האוצר והחליטה כדלקמן:

1. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2257 מיום 20.11.2014 ולקבוע כי בעת מינוי החשב הכללי, תקופת כהונתו תיקבע כך שאם מועד תום 5 שנות הכהונה חל לאחר יום אחד באפריל של שנת התקציב, תקופת הכהונה תסתיים ביום 31 בינואר של השנה שלאחר שנת התקציב.

2. לקבוע כי החלטה זו תחול גם על החשבת הכללית המכהנת ולבקשת שר האוצר, לקבוע כי תקופת כהונתה תסתיים ביום 31 בינואר 2017.

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק הכניסה לישראל (תיקון – החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ו-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הכניסה לישראל (תיקון-החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ו -2016.
2. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

על רקע ההחמרה במצב הביטחוני בעת האחרונה, הכוללת אירועי הפרות סדר, השלכת מטעני חבלה, דקירות ופיגועים כנגד אזרחי ישראל באמצעות סכינים וכלי נשק אחרים, ובשל מעורבותם של שוהים בלתי חוקיים בפעילות טרור כנגד אזרחי ישראל, מוצע לתקן את חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (להלן – החוק) כדי להתמודד עם התופעה של כניסת שוהים בלתי חוקיים למדינת ישראל.

טיוטת החוק האמורה מתקנת את חוק סמכויות הכניסה לישראל (תיקון- החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים), התשע"ו-2016, ומציעה כי תוחמר הענישה של מעסיקים ומלינים הפועלים באופן שיטתי ועקבי בדומה להחמרה שנעשתה בחוק שהיה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 13), התשע"ה-2010 כלפי מסיעים של שוהים בלתי חוקיים. כן מוצע להאריך את הוראת השעה בעניין הטיפול במסיעים המסייעים לתושבים זרים, בשנתיים נוספות. דבר אשר יסייע להתמודד עם תופעה של כניסת שוהים בלתי חוקיים לישראל.

ו. מר יעקב נגל, ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, הציג היום בפני הממשלה הערכת מצב לאומי לשנת 2016.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

Funzing-F

תגובות אחרונות