הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 בפברואר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 בפברואר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

" הממשלה תדון היום בהגדלת המענק לתמרוץ עבודה, מה שנקרא פעם "מס הכנסה שלילי". הכוונה היא להגדיל את מספר המשתתפים במעגל העבודה. ההצעה שתובא על ידי שר האוצר תגדיל את היקף ההכנסה שמקנה זכות לעובד לקבל את המענק הזה, עובד שהוא הורה יחיד, ברוב המקרים הן אימהות חד-הוריות. אנחנו נקל גם על עצמאים לקבל את המענק, נאריך את פרק הזמן להגשת תביעות ונקדים את מועדי התשלום.

המטרה היא להגדיל את מספר האנשים הנכנסים למעגל העבודה, משום שבניגוד למה שנאמר פעם אחר פעם, אחר פעם – ככל שמספר המשתתפים בעבודה גדל, כך היכולת שלהם לצאת ממעגל העוני גדל. גם אם היכולת הזאת איננה מושלמת, היא אכן קשורה בטבורה בכניסתם למעגל המפרנסים.

בשבוע שעבר התנהל ויכוח סביב דבריו של הרמטכ"ל, זה היה ויכוח סרק. הרמטכ"ל אמר את המובן מאליו, וממילא צה"ל וכוחות הביטחון נוהגים כך. כל הדברים שנאמרו אחר כך נבעו או מחוסר הבנה או מרצון לניגוח פוליטי. אלה גם אלה – פסולים. צריך לשים את העניין הזה בצד ולעבור הלאה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בישיבה הזאת.

הממשלה תשמע היום סקירה ביטחונית מהרמטכ"ל על המצב באזור. האתגרים והאיומים הולכים וגדלים, ואנחנו נערכים בהתאם. מדיניות הממשלה היא לפעול בתקיפות גם בהגנה וגם בהתקפה. גם בהגנה על הגבולות, גם בפעולה בתוך הגבולות וגם בפעולה מעבר לגבולות.

זאת הסיבה שיחסית למדינות אחרות באזור, מצבה של מדינת ישראל איתן, ונדאג שהוא ימשיך להיות כך."

ב. הממשלה דנה בעניין טיוטת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס’), התשע"ו – 2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)(תיקון מס’ ), התשע"ו-2016.

2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

4. בהתאם לסעיף 88 בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

תכליתה של ההצעה היא להיטיב עם מקבלי המענק (מס הכנסה שלילי) ולהקל עליהם בכמה דרכים. ההצעה באה להיטיב את מצבן של אוכלוסיות נזקקות הזכאיות למענק. כך לדוגמא, מוצע לקבוע כי עובד שנקבע לו שכר מינימום מותאם (מופחת), הזכאי למענק, יוכל לקבל את המענק באותו טווח הכנסות המזכה עובדים אחרים במענק (סעיף 6 להצעה). זאת בעוד שהיום עובד כאמור זכאי למענק בשל הכנסה המגיעה לכל היותר עד גובה מכפלת סכום ההכנסה המרבי המקנה זכאות למענק ביחס שבין שכר המינימום המותאם לו לבין שכר המינימום במשק. כמו כן, מוצע לקבוע שעובד כאמור יוכל לקבל את המענק אף אם לא עומד בדרישת החוק לפיה יינתן המענק רק למי שיש לו ילדים או שהוא מבוגר מגיל 55.

כמו כן, מוצע להגדיל את טווח ההכנסה המקנה זכאות למענק במקרה של עובד שהוא הורה במשפחה חד-הורית (להלן – הורה יחיד), שכן לאוכלוסייה זו מאפיינים ייחודיים בהקשר של שוק העבודה והיא מתמודדת עם קשיים כלכליים מיוחדים.

עוד מוצע להשוות את ההוראות לעניין תשלום המענק החלות על עצמאים להוראות כאמור החלות על שכירים. כמו כן, מוצע לבטל את הדרישה הקיימת היום בחוק לגבי עצמאים, שלפיה הגשה מקוונת של הדוח השנתי (לפי פקודת מס הכנסה) היא תנאי לקבלת המענק. הגשת הדוח תיעשה, על פי המוצע, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה החלות לעניין העצמאי.

מוצע גם להאריך את פרק הזמן להגשת תביעה למענק לפי החוק ולהקדים את מועדי התשלום, וכן לקבוע הוראות שימנעו את עיקול כספי המענק, לפרק זמן מסוים, בהתאם לתנאים המפורטים בהצעה. וכן, מוצע להוסיף תגמולי מילואים להכנסות שניתן לקבל בעדן את המענק.

לבסוף, מוצע לתקן את שם החוק כך שהמונח "מס הכנסה שלילי" יוחלף במונח "מענק עבודה". בכך ניתן דגש לחשיבותו של החוק ביצירת תמריץ ותגמול על עבודה.

ג. הממשלה שמעה היום סקירה ביטחונית מפי הרמטכ"ל.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.33 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות