הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 28 בפברואר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 28 בפברואר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו מברכים על המאמצים להשגת הפסקת אש יציבה, ארוכת טווח וממשית בסוריה. כל דבר שיעצור את הקטל הנורא שם הוא חשוב, בראש ובראשונה מבחינה אנושית, אבל באותה עת חשוב שיהיה ברור: כל הסדר בסוריה חייב לכלול את הפסקת התוקפנות האיראנית כלפי ישראל משטח סוריה. לא נסכים לאספקת נשק מתקדם לחיזבאללה מסוריה ולבנון. לא נסכים ליצירת חזית טרור שנייה בגולן. אלה היו הקווים האדומים שהצבנו והם נשארו הקווים האדומים של מדינת ישראל."

ב. ספרי תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנת 2016 הונחו היום על שולחן הממשלה.

ראש הממשלה הבהיר כי כלכלת ישראל היא כלכלה איתנה וכי מדינת ישראל היא בין המדינות המובילות בתחום הידע והטכנולוגיה. לפיכך על ישראל להמשיך במגמה זו של פיתוח ידע וטכנולוגיה כדי להיכלל, תוך מספר שנים, בין עשר הכלכלות המובילות בעולם.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אלי גרונר, הוסיף כי בספרי העבודה שהונחו על שולחן הממשלה יש מספר רב יותר של מדדים, וכן מספר רב יותר של יעדים מאלו שהיו בתכניות העבודה של המשרדים בשנים עברו. מר גרונר הבהיר כי הוצבו למשרדים יעדים שאפתניים ביותר, אשר לא כולם יתממשו, אך מטרת הצבת יעדים כאלה הינה למצות ככל הניתן את יכולות המשרדים השונים.
ראש אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, מר אודי פראוור, מציין כי אחת המסקנות הבולטות מהכנת ספרי תכניות העבודה של המשרדים היא כי חל שיפור ניכר בתהליכי התכנון במשרדים.
ראש הממשלה מסכם ומבהיר כי המנוף המרכזי לשיפור בכלכלת ישראל הוא הפחתת יוקר המחיה וכי הממשלה קיבלה כבר החלטות בנושא זה והיא תמשיך במגמה זו אשר לה תרומה גם בהעלאת רמת החיים של אזרחי ישראל.

ניתן לצפות בספרי התכניות באתר האינטרנט: http://plans.gov.il/Pages/homepage.aspx.

ג. הממשלה דנה בעניין מינוי נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והחליטה כדלקמן:

1. מכח סמכות הממשלה, על פי סעיף 22(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ולאחר התייעצות עם שרת המשפטים ועם שר הרווחה והשירותים החברתיים, למנות את אברהם טורם לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

תוקף המינוי לשש שנים, החל מיום 1 באפריל 2016.

2. להאריך את כהונתו של אחיה קמארה בתפקיד נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים עד ליום 31 במרץ 2016.

ד. הממשלה דנה בעניין תיקוני חקיקה בתחום מכר דירות חדשות, והחליטה כדלקמן:

1. מתוך הכרה בצורך לבצע בחינה מחודשת של היבטים שונים בתחום מכר דירות חדשות, בדגש על הנושאים הצרכניים בתחום זה, להטיל על שר הבינוי והשיכון, בתיאום עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, לבחון ביצוע תיקונים בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן – חוק המכר (דירות)), בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (להלן – חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות)) ובחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969. כמו כן, להטיל על שר הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר הוגן, לבחון אפשרות לביצוע תיקונים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנותיו, בית היתר בהיבטים של הסדרי אכיפה והגברת חובות הגילוי והשקיפות לצרכן בעסקת מכר דירה חדשה. תיקוני חקיקה כאמור ייעשו בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה.

2. במסגרת בחינה זו ייבדקו, בין היתר, הנושאים הבאים:

א. עדכון מפרט חוק המכר (דירות).
ב. מניעת שינויים מהותיים בשטחים המשותפים.
ג. הרחבת חובת הגילוי של המוכר, לרבות הצגת נתונים שונים הידועים לו במועד המכירה בנוגע לממכר ולסביבתו.
ד. קביעת חובת גילוי ביחס לכלל התשלומים שיחולו על רוכש בעסקת רכישת דירה, וכן חובת גילוי של הפרטים המהותיים לעסקה במסמך קצר ונפרד.
ה. צמצום תקופת ההתקשרות עם חברת תחזוקה שבחר המוכר והגבלת העלאת התשלום לאורך התקופה.
ו. הסדרת מכירת דירה בשלבים תכנוניים שונים.
ז. הגבלת הקבלן בגביית תשלום בגין אי מימוש זכות בלעדיות לרכישת דירה.
ח. הסדרי אכיפה של הוראות חוק המכר (דירות).
ט. החלת הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות) על ליווי פיננסי הניתן על ידי מממנים נוספים, שאינם בגדר "תאגיד בנקאי" כהגדרתו בחוק האמור.
י. עדכון תקנות שהותקנו מכוח חוק המכר (דירות) וחוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות).

3. להטיל על שר הבינוי והשיכון ושר האוצר לתקן את חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות) על מנת להקטין את היקף הערבות הבנקאית הניתנת על פי החוק, כך שהחובה לתת ערבות בנקאית כאמור לא תחול ביחס למרכיב המע"מ במחיר הדירה, וזאת תוך קביעת מנגנון אשר יבטיח את מלוא הסכום ששילם רוכש דירה למוכר.

4. להטיל על שר הבינוי והשיכון ועל שר הכלכלה והתעשייה, כל אחד בתחומו, להפיץ, בתוך 30 יום, תזכיר חוק ותקנות בהם יכללו תיקוני החקיקה הנדרשים, בהתאם לבחינה הנזכרת לעיל.

ה. הממשלה שמעה היום סקירה על פעולות המשרד לביטחון הפנים, ועל פעולות, מגמות ותכניות הקשורות לעבודתה של משטרת ישראל.
השר לביטחון הפנים וכן המנהל הכללי של משרדו והמפקח הכללי של משטרת ישראל, הציגו לפני הממשלה, בין השאר, את הנושאים הבאים:
- התחומים עליהם אחראית משטרת ישראל בשגרה ובהתרחש מצבי חירום.
- נתונים על שיעורי התקיפות במהלך השנה החולפת ותחושת הביטחון של האזרחים ביחס לפרמטרים דומים במדינות ה-OECD.
- מבנה המשרד לביטחון הפנים ותקציבו.
- אתגרי המשרד והדגשים שהוצבו בפני המשטרה על ידי השר לביטחון הפנים.
- היקפי הכוח המשטרתי לרבות תקציב המשטרה.
- תמונת מצב הפשיעה המדווחת, לרבות ההתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי.
- פשיעת נוער.
- עבירות פשיעה במישור הסייבר.
- תנועה ותאונות דרכים, לרבות נוכחות המשטרה בכבישים.
- תגבור כוחות המשטרה בירושלים.
- מגמות וצפי לעתיד.

ראש הממשלה מסכם ואומר כי על המשרד לביטחון הפנים יחד עם משטרת ישראל להתרכז בטיפול בפשיעה במגזר הערבי ובפשיעה מהמגזר הערבי.

כן הוסיף ראש הממשלה כי ראוי שמשטרת ישראל תגביר את השימוש בטכנולוגיות חדישות ותעמיד בעדיפות גבוהה את הטיפול בביטחון ובאכיפת החוק בירושלים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

MyTama38

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות