הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 06 במרץ 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 06 במרץ 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בישראל יש עודף רגולציה, עודף בירוקרטיה ועודף משפטיזציה – השילוב של שלושת הדברים הללו גורם לישראל להיות פחות ופחות תחרותית ופחות אטרקטיבית לעסקים, זה אומר שהמחירים של המוצרים ושל השירותים גבוהים יותר, האזרח משלם יותר והעסקים עושים כאן את עסקיהם פחות.

לכן, יעד מרכזי של הממשלה הוא להפחית את הנטל של הרגולציה העודפת במדינת ישראל. אנחנו מתחילים את הדיון הזה היום בממשלה, ומחר זה יעבור לדיון בוועדת שרים מיוחדת. הרפורמה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לעשות בממשלה היא להפחית את הנטל הרגולטורי על עשיית עסקים בישראל וגם על ניהול הממשלה בישראל.

השבוע יגיע לארץ לביקור ידידנו, סגן נשיא ארה"ב ג’ו ביידן, הביקור הזה מבטא את היחסים האיתנים בין ישראל לבעלת בריתנו, ארה"ב. יש מי שכבר חזה את קריסת היחסים הללו, ולא כך הוא, היחסים הם איתנים בכל המישורים וגם מול האתגרים שאנחנו עומדים במשותף מולם באזורנו. על כך כמובן אני אדון עם סגן הנשיא בביקורו.

אני חייב לומר שבמקביל ליחסים עם ארה"ב, אנחנו בונים יחסים אחרים נוספים כמובן עם מדינות רבות בעולם. בכל שבוע יש כאן נשיא, שר, ראש ממשלה, שר חוץ או שרים אחרים ממדינות אסיה, אפריקה, אירופה, אמריקה הלטינית ומהעולם כולו. הדבר הזה מבטא כמובן את הנכסיות של ישראל היום במאבק גם נגד האסלאם הקיצוני וגם לתפוס את הזדמנויות העתיד, בייחוד בטכנולוגיה.

מחר יבקר כאן נשיא רומניה, והביקורים הללו יימשכו גם בביקורים שלי במקומות אחרים, במיוחד לתוך יבשת אפריקה בחודש יולי הקרוב."

***

ב. הממשלה ציינה היום בישיבתה את יום האישה הבינלאומי (חל ביום 8.3.2016) ושמעה סקירה מפי השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל.

במסגרת הסקירה התייחסה השרה לשוויון חברתי, בין השאר, לנושאים ולסוגיות הבאות:

- פערי השכר הכולל בין נשים לגברים
- פערים בשכר הנחשב לצורך פנסיה
- הטמעת תקציב מגדרי במסגרת תקציב המדינה
- הצורך בהקצאת משאבים נוספים כדי להגיע לשוויון בין נשים לבין גברים
- פעולות להכרה בעבודה מן הבית כדי לצמצם פערי שכר

כן הוצגו הנושאים הבאים:

- היעדר תקציב הולם לענפי ספורט נשיים
- האחוז הגבוה של נשים המשתמשות בתחבורה הציבורית, וכן האחוז הגבוה של נשים הזכאיות לסיוע בשכר דירה המצביע על מצבן הכלכלי של הנשים
- נמסרו נתונים על מספר הנשים בתפקידים בכירים – במערכת המשפט, בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, בהשכלה הגבוהה, בייצוג בכנסת ובממשלה וברשויות המקומיות
כן הוצגו נתונים על פערי שכר בין נשים יהודיות לבין נשים ערביות, והוצג היעד להגדיל את שיעור הנשים הערביות המשתתפות במעגל התעסוקה.

***

ג. הממשלה דנה בעניין טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס’__), התשע"ו – 2016, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס’___), התשע"ו- (להלן – הצעת החוק) 2016.
ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
ג. בהתאם להוראות סעיף 40א(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לאשר את הצעת שר האוצר לפיה –

1. הפעולה המאזנת הנדרשת בשל הפחתת הכנסות הכרוכה באישור הצעת החוק תהיה חלק מהגדלת ההכנסות הכרוכה בהצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון)(תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (בסעיף זה – הצעת חוק להעמקת גביית המסים), שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה או פעולה מאזנת אחרת.
2. תמיכת הממשלה בהצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית תהיה בכפוף לאישור הצעת החוק להעמקת גביית המסים בקריאה שנייה ושלישית או פעולה מאזנת אחרת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס’ 3), התשס"ח-2008 אשר תיקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), בוטלה קופת הגמל לתגמולים בה ניתן היה לחסוך ולמשוך כספים בסכום חד-פעמי. תיקון זה הביא להפחתה ניכרת בשיעור ההפקדות לקופות גמל לא משלמות לקצבה, אשר החליפו את קופות הגמל לתגמולים, וצמצם את חלופות החיסכון של הציבור, אך מאידך קידם את מדיניות הממשלה בדבר עידוד חיסכון למטרות קצבה.

במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, ועידוד הציבור למשיכת כספים שייצברו בו כקצבה בתקופת הפרישה, מוצע לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא "קופת גמל להשקעה". קופת גמל כאמור תאפשר לחסוך סכומים שחוסך יכול למשוך אותם בסכום הוני, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בהתאם לסעיף 43 לחוק קופות גמל על חברה מנהלת שהפרה את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013, שהותקנו מכוח סעיף 16(ד)(6) לחוק קופות גמל. בנוסף, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בהתאם לסעיף 43 לחוק קופות גמל על חברה מנהלת שהפרה תקנות שיקבע השר לפי סעיף 21 לחוק קופות גמל לעניין חלוקה וניהול חשבון קופת גמל למרכיבים.

עוד מוצע לבצע תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, על מנת להתאים להגדרות "קופת גמל להשקעה" ולהגדרות נוספות בחוק קופות גמל. כמו כן, מוצע לקבוע כי כספים אשר מופקדים בקופת גמל להשקעה יהיו פטורים ממס רווחי הון אם אותם כספים נמשכו כקצבה וכן מוצע לקבוע כי הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס. כמו כן מוצע לבצע תיקון עקיף לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד- 2014, ולכלול את קופת הגמל להשקעה בתוך קופות הגמל המנויות בהגדרה "חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים".

נוכח האמור לעיל, וכדי שניתן יהיה להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת בלא להמתין את השבועיים הקבועים בתקנון לעבודת הממשלה, כך שניתן יהיה לקדם את הליך החקיקה ולסיימו, ככל שניתן, עוד במסגרת המושב הנוכחי של הכנסת, מוצע להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק לדון בהצעת החוק על דעת הממשלה.

***

ד. שרת המשפטים, איילת שקד, עדכנה את הממשלה על הצטרפות ישראל כמשקיפה בארגון Financial Action Task Forceׁ שעוסק בשיתוף פעולה בין מדינות למאבק בהלבנת הון.

***

ה. המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, מר אלי גרונר, הציג בפני הממשלה את תחומי הטיפול הנעשים בתחום הפחתת הרגולציה שהם:

- הפחתת הנטל הרגולטורי הקיים
- הערכת השפעות הרגולציה החדשה
- הגברת התחרות והסרת חסמי ייבוא
- יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים

מנכ"ל משרד ראש הממשלה הוסיף והבהיר כי ועדת השרים לענייני רגולציה, בראשותו של ראש הממשלה, תתכנס באופן תדיר לדיון בכל משרד ממשלתי לבחינת הפעולות שנעשו להפחתת הנטל הרגולטורי בכל משרד ומשרד.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

Funzing-W

תגובות אחרונות