הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 במרץ 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 20 במרץ 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אבקש לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים בתורכיה, ולאחל החלמה לפצועים.

מטוס חיל האוויר ובו משלחת צה"ל יצא הבוקר לאיסטנבול כדי להשיב ארצה את הפצועים ואת ארונות הנרצחים.

אבקש לשבח את אנשי משרד החוץ על עבודתם המסורה והמקצועית, הן באיסטנבול והן בירושלים. הטרור זורע מוות והרס ברחבי העולם. ישראל עומדת בחזית המאבק נגד הטרור העולמי, המאבק הזה הוא קודם כל צבאי, אבל לא פחות מכך הוא מוסרי. נקודת המפתח למאבק המוסרי בטרור הוא להבהיר שלטרור, לרצח חפים מפשע אין שום הצדקה בשום מקום, לא באיסטנבול, לא בחוף השנהב וגם לא בירושלים. מי שלא מגנה טרור, תומך בטרור. מי שמוביל את המאבק הצבאי בטרור, הם צה"ל וכוחות הביטחון.

הניסיון להכפיש את חיילי צה"ל הוא פסול בפני עצמו, אבל הניסיון לאסוף עליהם חומר מודיעיני הוא בלתי נסבל, והוא מטופל על ידי הגורמים האמורים על כך.

הממשלה תאשר היום רפורמה שתעניק תמריצים לאימהות חד-הוריות לצאת לעבודה, להגדיל את היקפי המשרה ולקבל שכר גבוה יותר. הממשלה מחויבת לצמצום פערים, זהו אחד הצעדים החשובים לעשות כך.

אני מברך את השר חיים כץ, שר הרווחה, על המהלך החברתי החשוב הזה, הגיע זמנו."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה על-פי סעיף 3(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, למנות את נדב ארגמן לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

תוקף המינוי החל מיום 8.5.2016.
תקופת כהונתו של ראש השירות תהיה חמש שנים.
הממשלה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להאריך את כהונתו של ראש השירות לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.

ג. הממשלה דנה בטיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(תיקון מס.), התשע"ו-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס’___), התשע"ו- (להלן – הצעת החוק) 2016.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

ביום 23 בפברואר נחתם "הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה" שבו נקבע, בין היתר, כי החל מיום 1 בינואר 2017 יהיה שיעור התשלומים למרכיב תשלומי המעביד אחיד לכל המוצרים הפנסיוניים ויעמוד ככלל על שיעור של 6.5%.
לאור ההסכם מוצע לקבוע כי אם נקבעה בדין או בהסכם התניה שלפיה שיעור ההפקדה למרכיב תשלומי המעסיק בקופת ביטוח ובקופת גמל לחיסכון עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד שכולל את תשלום המעסיק לביטוח מועדף, בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד לפחות שלא יעלה על שיעור של 2.5% משכרו של העובד, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם למרכיב תשלומי המעסיק לסוג אחר של קופת גמל עומד על שיעור נמוך יותר, לא יראו בהוראות הדין או ההסכם כאמור כהתניה של מעסיק לגבי שיעור ההפקדה בעד עובד, בהפקדה לסוג מסוים של קופות והעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה למרכיב תשלומי המעסיק שלא יפחת מהקבוע בתוספת השלישית (6.25% החל מיום 1 ביולי 2016 ו-6.5% החל מיום 1 בינואר 2017). לעניין זה מוצע לקבוע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השלישית.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק הבטחת הכנסה (תכנית ניסיונית – תיקון שיעור הניכוי למשפחות שבראשן הורה עצמאי) (תיקון מס’), התשע"ו-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תכנית נסיוניות – תיקון שיעור הניכוי למשפחות שבראשן הורה עצמאי)(תיקון מס’…), התשע"ו – 2016.
2. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
4. בהתאם לסעיף 88 בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

במטרה לעודד עבודה בשכר גבוה יותר ויציאה לעבודה בקרב משפחות שבראשן הורה עצמאי, מוצע לתקן את הוראות החוק לעניין משפחות שבראשן הורה עצמאי, כך שביחס להכנסה מעבודה שגובהה הוא עד 3000 ₪ לחודש, שיעור הניכוי יהיה 27%. ביחס להכנסה העולה על הסכום האמור שיעור הניכוי יישאר בשיעורו על פי הנוסח הקיים (60%, וזאת עד לאיפוס הגמלה).
על מנת להביא למיצוי זכויות משפחות שבראשן הורה עצמאי, ושיפור השירות מוצע כי ייקבע במסגרת התוכניות הניסיוניות אי זכאות למענק עבודה לעניין הורה עצמאי הזכאי לגמלה באותה תקופה. מטרת התיקון המוצע הוא שיפור השירות למשפחות שבראשן הורה עצמאי באמצעות מעבר לקבלת שירות ותשלום מול גורם ממשלתי אחד, באופן שמשפחה תקבל את כל התמיכות במקום אחד, וללא כפל תשלומים שיביא להגדלת שיעור מימוש ההטבה, ולהקטנת הבירוקרטיה ותהליכי מימוש הזכויות.
לפיכך מוצע לתקן את החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה וצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח – 2007, כך שתתאפשר העברת מידע בין הגופים לצורך פישוט ושיפור השירות כאמור.

ה. הממשלה דנה בעניין גיבוש תכנית פעולה לאומית בנושא בריאות וסביבה, והחליטה כדלקמן:

לשם שיפור איכות החיים של תושבי מדינת ישראל והדורות הבאים, ולשם שמירה על בריאותם, וכן מתוך תפיסה כי לשמירה על איכות הסביבה קשר הדוק למצב הבריאות של כלל אוכלוסיית ישראל, ובמיוחד אוכלוסיות בסיכון בריאותי כמו – ילדים, נשים בהיריון, קשישים וחולים כרוניים -

1. להטיל על מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות (להלן – המנכ"לים) לגבש תכנית לאומית להסרה או לצמצום של מפגעים ותנאים סביבתיים אשר מזיקים או עלולים להזיק לבריאות האדם;
2. התכנית הלאומית תכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:
א. סקירת מפגעים ותנאים סביבתיים בישראל הגורמים או עלולים לגרום לנזקים בריאותיים.
ב. סקירת הנזקים הבריאותיים הקיימים או עלולים להתקיים בישראל אשר מקורם במפגעים או בתנאים סביבתיים.
ג. סקירת האמצעים הזמינים בארץ ובעולם למזעור נזקים בריאותיים הנובעים מחשיפה למפגעים או תנאים סביבתיים.
ד. קביעת המלצות לדרכי פעולה, לרבות: מיפוי פערי ידע, הגדרת המחקר הנחוץ, הקמת מסדי נתונים, יצירת סדרי עדיפויות לטיפול במפגעים, קביעת פעולות שיש לנקוט בהן לשם צמצום הפגיעה בבריאות כתוצאה מחשיפה למפגעים, הגדרת לוחות זמנים ואבני הדרך ליישום התוכנית וכן הגדרת התקציבים הנדרשים ליישום התוכנית.
בגיבוש ההמלצות יובאו בחשבון ההשלכות הכלכליות והתפקודיות שעשויות להיות להמלצות על המשק.
3. לשם הכנת התכנית הלאומית יוקם צוות עבודה בין-משרדי. בראש צוות העבודה יעמדו שני יו"ר שותפים, אשר ימונו על ידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ"ל משרד הבריאות, בנוסף יורכב הצוות מנציגים מבין עובדי המשרדים הבאים: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ונציג משרד ראש הממשלה.
4. במסגרת תהליך הכנת התכנית הלאומית על ידי צוות העבודה, תערך היוועצות עם משרדי הממשלה הנוגעים לעניין, לפי הצורך, וכן עם משרדי הממשלה אשר הנושאים הנדונים על ידי צוות העבודה הבין-משרדי מצויים בתחומי אחריותם. בנוסף, תערך היוועצות, ככל הנדרש ולפי הצורך עם מומחים בתחום בריאות וסביבה וגורמי מקצוע מובילים בנושאים אלה.
בנוסף תיערך היוועצות, ככל הנדרש, ולפי הצורך עם מומחים בתחומים שונים הרלוונטיים לעבודת הצוות, לרבות בתחום בריאות וסביבה ועם גורמי מקצוע מובילים בתחומים אלה.
5. המנכ"לים יגישו את התכנית הלאומית לאישור השר להגנת הסביבה ושר הבריאות (להלן – השרים) תוך שנה וחצי מיום קבלת החלטה זו.
6. השרים יגישו את התכנית הלאומית לאישור הממשלה תוך שלושה חודשים מהמועד בו קיבלו את התכנית האמורה מאת מנכ"לי משרדיהם.

ו. שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, אופיר אקוניס, סקר בפני הממשלה את פעילות משרדו לשנת 2016. בסקירתו התייחס השר אופיר אקוניס, בין השאר, לנושאים הבאים:

- חזון המשרד ומטרותיו
- פעילויות בקרב בני נוער
- קידום המחקר והפיתוח (מו"פ) בפריפריה
- צמצום הפער הדיגיטלי
- קידום המו"פ במוסדות להשכלה גבוהה
- קידום הסכמים בינלאומיים

כן סקר השר את פעילות סוכנות החלל הישראלית והציג מגוון של פעילויות מרכזיות המתוכננות לשנת 2016 ובהן –

- השקת "סל מדע"
- הרחבת האוריינות הדיגיטלית
- סיוע לתלמידים ולסטודנטים
- השלמת בניית הלוויין "ונוס" לקראת שיגורו בשנת 2017
- הרחבת שיתוף הפעולה עם מדינות אחרות

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

תגובות אחרונות