הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 3 באפריל 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 3 באפריל 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני קיבלתי לפני שעה קלה את הדו"ח השנתי של נגידת בנק ישראל – המשק נמצא בתעסוקה מלאה. האבטלה, כפי שהם מכנים אותה, נמצאת בשפל היסטורי, אלה חדשות טובות. כתוצאה מכך, השכר הריאלי עלה באופן ניכר והוא עולה גם בסקטורים שונים. לפני ימים אחדים השכר של שוטרי השטח, השוטרים, הסיירים, החוקרים, עלה בין 30% ל-50% בשכר הבסיס. אבל השכר עלה לכלל אזרחי ישראל וזה חשוב.

אנחנו גם רואים ירידה מתונה באי-השוויון. יש לנו עוד עבודה גדולה לעשות כאן, אבל אלה בסך הכל חדשות טובות. המפתח לעתיד תלוי בצמיחה. צריך להבין שכל מה שאנחנו רוצים להשיג מבחינת תקציבים, מבחינת שירותים ומבחינת השיפור של התשתיות – כל הדברים שחשובים לאזרח, מחייבים צמיחה.

בשבוע שעבר עשינו דבר גדול מאוד לצמיחה, התחלנו בשיחות הסכם סחר חוץ עם סין, זה יעד רב שנים של מדינת ישראל, הוא טומן בחובו פוטנציאל גידול גדול מאוד בייצוא. במקביל אנחנו מדברים עם יפן על הסכם של מדינת סחר מועדפת למדינת ישראל.

אני והממשלה כולה פועלים לפתוח את השווקים של אסיה בפני כלכלת ישראל, זה שינוי משמעותי ואפילו הייתי מגדיר אותו, היסטורי.

צמיחה זה על ידי פתיחת שווקי הייצוא, אבל זה גם על ידי הוצאת הגז מהמים. זה דבר שייתן לנו צמיחה רבת שנים וזה דבר שיביא מיליארדים רבים לכלכלת ישראל ולרווחת אזרחי ישראל. אנחנו לא מוותרים בעניין.

אחת הסיבות שכלכלת ישראל לא ממצה את הפוטנציאל שלה, זה כי יש בה עודף תקינה, עודף בירוקרטיה ועודף רגולציה, שבסוף העודף הזה מגלגל את עצמו לצרכן, למחירים גבוהים יותר של שירותים, ובזה כמובן אנחנו מטפלים היום.

היום אנחנו נקבל שורה של החלטות שמפשטות מאוד את התקינה במדינת ישראל וגם מאפשרות לממשלה הנבחרת למשול. אנחנו נבחרנו כדי להביא תוצאות לאזרח, אנחנו זקוקים לכלים המיטביים לעשות זאת.

בסוף אנחנו נבחנים על תוצאות, לא על בירוקרטיה."

ב. הממשלה החליטה לאשר את המינויים בשירות החוץ כמפורט להלן:

- דוד גוברין – שגריר ישראל למצרים (קהיר).
- גיא פלדמן – שגריר ישראל לניגריה (אבוג’ה).
- בעז רודקין – שגריר לא תושב לבוסניה ולהרצגובינה.

ג. הממשלה דנה בעניין ייעול הרגולציה בדבר אכרזת תקנים רשמיים, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2218 מיום 22.10.2014 בעניין הפחתת הנטל הרגולטורי ובהמשך להחלטת הממשלה 2318 מיום 11.12.2014 בעניין הגברת התחרות לייעול תהליכי האסדרה בתחום הייבוא ובשל הצורך ליצור ודאות ברורה להליך אכרזות תקנים רשמיים לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – חוק התקנים) באופן שיאפשר גם שיח עקבי עם משרדי הממשלה ורשויות בעלי סמכות לעניין מהותו של מצרך או תהליך ייצורו, שמבקשים לעגנו בתקן הרשמי –
(1) להטיל על שר הכלכלה והתעשייה להפיץ תזכיר לתיקון סעיף 8 לחוק התקנים, ולקבוע בו -
(א) לשם עדכונו של תקן ישראלי רשמי (שינויו, תיקונו או החלפתו) שמתבסס על תקינה בינלאומית או על הוראות הנוהגות במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים – לגבי מצרך מסוים מן הסוג שמהותו או תהליך ייצורו, מסורים בחוק לסמכותה של רשות מסוימת, לא תידרש הסכמת שר הממונה על ביצוע אותו חוק (להלן – השר שהתקן בתחום סמכותו), אלא די בהיוועצות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן – הממונה) עם מנכ"ל המשרד או מנכ"ל הרשות המוסמכת, לפי העניין.
(ב) עודכן תקן בנסיבות האמורות בסעיף קטן(א) ובניגוד לדעתו של המנכ"ל האמור, יהיה רשאי השר שהתקן בתחום סמכותו לנקוט באחד משני אלה: א) לבטל את רשמיות התקן. בקביעת ביטול הרשמיות של התקן הרשמי תידחה תחילתו של העדכון של התקן הרשמי לתקופה שתקבע שתאפשר להחליף את התקן הרשמי בנורמה אחרת של המשרד הרלוונטי; ב) להעביר את המחלוקת להכרעת הממשלה. היה והתקן הרשמי בתחום סמכות של מספר שרים ואין ביניהם הסכמה על ביטול הרשמיות, תכריע בכך הממשלה, לבקשת כל אחד מן השרים המוסמכים כאמור. למען הסר ספק, כל עוד אין הכרעה במחלוקת בין השרים כאמור, לא יחול שינוי במצב הקיים.
(2) בכל מקום בו נדרשת, לפי חוק התקנים הסכמת שר לגבי תקן שבתחום סמכותו או שנדרשת היוועצות עם שר אחר או עם משרד אחר לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה – בקשר עם הכרזה, תיקון, החלפה, שינוי או ביטולו של תקן רשמי -
(א) להטיל על כל שר או רשות מוסמכת שבתחום אחריותם גורמים מקצועיים בתחום
התקן (להלן – שר מוסמך) כלהלן:
(1) להנחות את מנכ"ל משרדם או הרשות המוסמכת, לפי העניין, להשיב לפניות הממונה שהופנתה אליו לצורך היוועצות מקצועית שהיא רלוונטית להכרזתו, תיקונו, החלפתו, שינויו או ביטולו של התקן הרשמי כאמור, תוך 90 ימים מן היום שפניית הממונה נמסרה אליו עם העתק לשר המוסמך.
(2) שר מוסמך יוכל להאריך את תקופת מתן תשובתו המקצועית של המנכ"ל כאמור בסעיף קטן (א) ב-90 ימים נוספים, אם ראה כי הנושא מחייב בירור מקצועי נוסף והודעה על כך נמסרה בכתב לממונה על התקינה.
(ב) להטיל על שר הכלכלה והתעשייה לדווח לממשלה על פניות של הממונה על התקינה
למנכ"ל של משרד או של רשות שאליו פנה לפי סעיף קטן(א) ושלא נתן לו המנכ"ל
מענה בתוך 90 הימים מיום פנייתו.

(ג) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של שר ולא יראו באי עמידה בלוח הזמנים הנקובים בסעיף זה כהסכמה או מיצוי היוועצות.

ד. הממשלה החלה היום בדיון בעניין הגברת יכולת יישום מדיניות הממשלה באמצעות שינויים בהסדרי ניהול המשאב האנושי בשירות המדינה, ודחתה את המשך הדיון לישיבתה הבאה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

rightama

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות