הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 08 במאי 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 08 במאי 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל תמשיך לפעול ככל שיידרש לגילוי ולסיכול איום המנהרות בדרום. אנחנו לא חוסכים משאבים ואמצעים כדי להעניק ביטחון לתושבי עוטף עזה. בשנתיים האחרונות התושבים הללו פורחים, עם עלייה ניכרת במספר התושבים ואנחנו פועלים להמשיך מגמה זאת. איננו מחפשים הסלמה, אבל לא נירתע לעשות את מה שדרוש כדי לשמור על הביטחון.

הממשלה תאשר היום הטבות לחיילי מילואים: הנחות בארנונה, הגדלת מלגת פר"ח, הארכת תקופת סיוע מהקרן לחיילים משוחררים ופטור מתשלום אגרות. העמדה שלנו היא שמי שנושאים בנטל הקשה – חיילי המילואים, על חשבון המשפחות או על חשבון מקום העבודה, ולכן מגיע להם יותר. אנחנו מחויבים לעשות למענם של אלה שתורמים יותר לביטחון, והקו הזה מנחה את הממשלה הזאת, וגם את קודמתה כבר כמה שנים.

אנחנו מציינים היום ומחר את יום הניצחון על הנאצים. אנחנו חייבים תודה לאלה שלחמו במפלצת הנאצית, וביניהם מאות אלפי יהודים ששרתו בצבאות בעלות הברית, חלקם נמצאים אתנו היום – הווטרנים ואחרים. אנחנו מצדיעים להם.

זאת ישיבת ממשלה שמתקיימת בין יום השואה לבין יום העצמאות. מדינת ישראל היא פלא היסטורי, כולנו מתגאים בהישגיה ומתגאים גם בצבא הגנה לישראל. הרבה דברים נאמרו בימים האחרונים על מדינת ישראל. אין מדינה שאין בה גילויים של חוסר סובלנות ואלימות, אבל הדמוקרטיה הישראלית היא איתנה, היא מוקיעה את הגילויים הללו והיא מטפלת בהם באמצעות החוק ובאמצעים אחרים.

ההשוואה שעלתה מדבריו של סגן הרמטכ"ל לתהליכים שאפיינו את גרמניה הנאצית לפני 60 שנה, היא מקוממת. הדברים מופרכים מיסודם, הם לא היו צריכים להיאמר בשום עת ובוודאי לא בעת שנאמרו. הם גורמים עוול לחברה בישראל, והם גורמים לזילות השואה.

סגן הרמטכ"ל הוא קצין רב זכויות, אבל דבריו בעניין זה היו שגויים לחלוטין ואינם מקובלים עליי."

ב. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 22(ב)(1) לחוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, על-פי הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, למנות את אסף אילת, ליושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ג. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את מר חגי צוריאל לתפקיד המנהל הכללי של משרד המודיעין.

ד. הממשלה דנה בעניין השתתפות מדינת ישראל בתערוכת "אקספו 2017″ באסטנה קזחסטן ומינוי נציב ישראל ל"אקספו 2017″, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר את השתתפות ישראל, במסגרת ביתן לאום, בתערוכת "אקספו 2017″ (EXPO) הבינלאומית בנושא ״Future Energy״, שתתקיים באסטנה, קזחסטן בשנת 2017 (להלן: "אקספו 2017″), למשך 92 ימים, בתאריכים 10 ביוני ועד 10 בספטמבר, 2017.

2. למנות ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד החוץ או מי מטעמו, ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה או מי מטעמו, מנכ"ל משרד האוצר או מי מטעמו, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה או מי מטעמו, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים או מי מטעמו ומנכ"ל משרד התיירות או מי מטעמו. החלטות הוועדה תהיינה בהסכמה. הוועדה תזמן גורמים נוספים ליטול חלק בעבודתה על-פי הצורך.

3. למנות מתאם מטעם משרד החוץ, לתפקיד נציב ישראל ל"אקספו 2017″ (Israel EXPO Commissioner), ולהסמיכו לייצג את מדינת ישראל מול רשויות ה"אקספו" ולעמוד בראש צוות הביצוע שירכז את פעילות ישראל לקראת תערוכת "אקספו 2017″ ובמהלכה.

4. להקצות תקציב בהיקף של עד 9,250,000 ש"ח (תשעה מיליון ומאתים חמישים אלף ש"ח) למימון השתתפות ישראל בתערוכת "אקספו 2017″ על-פי החלוקה הבאה:
משרד החוץ – 2,500,000 ש"ח
משרד האוצר – 2,000,000 ש"ח
משרד הכלכלה והתעשייה – 1,250,000 ש״ח
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – 1,250,000 ש״ח
משרד התיירות – 1,000,000 ש״ח
התכנית הלאומית לתחליפי דלקים – 1,250,000 ש"ח

5. תקציב השתתפות ישראל ב"אקספו 2017״ יאוגם בתקציב משרד החוץ, ייפרס ויוקצה במהלך שנות התקציב 2017-2016 לפי הטבלה שלהלן, על מנת שניתן יהיה להתחייב מראש על הקמת הביתן, תפעולו והפעילות הנלווית הנדרשת במהלך התערוכה.

6. את הבקשות התקציביות לצורך איגום התקציב במשרד החוץ, יעבירו משרדי הממשלה לאגף התקציבים בפנייה התקציבית הראשונה במהלך השנה בהתאם לפריסה המצוינת בטבלה שבאתר רוה"מ.

7. משרד החוץ יהיה אחראי על הובלת הפרויקט והתקציב ועל ניהולם, בהתאם להנחיות ולהחלטות ועדת ההיגוי.

8. בהתאם לסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, יובהר כי החלטה זו תמומן מתקציבי משרדי הממשלה המוזכרים בהחלטה זו ובהתאם לחלוקה ביניהם המפורטת בסעיפים 4 ו- 6 לעיל, ולא יידרשו בגינה תוספות תקציביות לשנת 2017.

ה. הממשלה דנה בעניין ציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין רוסיה – 2016, והחליטה כדלקמן:

על רקע חשיבותם האסטרטגית וההיסטורית של היחסים עם ממשלת רוסיה, לציין את שנת 2016 כשנת חצי היובל לכינונם של היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין רוסיה. במסגרת זאת:

1. לקיים במהלך שנת 2016 שורה של אירועים בשתי המדינות, לציון ייחודיותם ההיסטורית, חשיבותם ומרכזיותם של קשרים אלה עבור שתי המדינות ושני העמים.
2. ליזום פעילויות משותפות ישראליות-רוסיות לציון היובל ליחסים, ובכלל זה פעילות בתחומי ההסברה, המדע והטכנולוגיה, התרבות, התיירות והכלכלה, בדגש על עידוד הקשרים בין העמים (people to people).
3. להקצות בשנת 2016 תקציב של 3,800,000 ש"ח (שלושה מיליון שמונה מאות אלף ש"ח) למימון הפעילויות והאירועים על פי החלוקה הבאה:
- משרד החקלאות- 720,000 ₪
- משרד החוץ – 385,000 ₪
- משרד ראש הממשלה- 385,000 ₪
- משרד האוצר – 385,000 ₪
- משרד הכלכלה והתעשייה– 385,000 ₪
- "נתיב" (משרד ראש הממשלה)- 385,000 ₪
- משרד התיירות – 385,000 ₪
- משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל- 385,000 ₪
- המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה – 385,000 ₪
4. ההקצאה התקציבית הינה בהתאם לתכנית העבודה המופיעה בנספח המצ"ב, בהתאם להסכמת המשרדים השותפים, ובהתייעצות עם ראש הוועדה המעורבת. תתקיים פגישת עדכון עתית בין המנכ"לים או מי מטעמם.
5. ראש הממשלה ושר החוץ יהיה אחראי על הובלת הפרויקט והתקציב, על ביצועו וניהולו. התקציב יאוגם בתקציב במשרד החוץ. המשרדים יעבירו את חלקם לתקציב משרד החוץ בהעברה התקציבית הראשונה האפשרית בשנת 2016.

ו. הממשלה דנה בעניין הגדלת הגיוון בייצוג קהילות, עדות ומגוון האוכלוסייה הישראלית בפרסומים מטעם הממשלה, והחליטה כדלקמן:

על מנת לקדם ולעודד ייצוג לקהילות, לעדות ולמגוון האוכלוסייה הישראלית במסגרת הפרסומים מטעם משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים אחרים ומתוך כך לקדם את השתלבותם והטמעתם בחברה:

1. להנחות את כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך לבחון במסגרת הפרסומים השונים המבוצעים על ידם (טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט, דפוס וכיו"ב) מתן ייצוג חזותי הולם, בנסיבות העניין, לגוונים השונים בחברה הישראלית תוך שימוש בתמונות של אנשים מתוך כלל הקהילות, העדות והמגדרים בישראל.
2. להנחות את שרי הממשלה, לפנות לתאגידים ציבוריים שבאחריותם, ולהנחות את רשות החברות הממשלתיות לפנות לדירקטוריונים של תאגידים ממשלתיים, על מנת שיבחנו את אפשרות יישומה של ההחלטה בסעיף 1 בפרסומיהם.
בהחלטה זו:
"תאגידים ממשלתיים" – חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ותאגידים אחרים שחל עליהם חוק זה לפי הוראות סעיף 60.
"תאגידים ציבוריים" – תאגידים שהוקמו על פי חוק.
3. להנחות את שר הפנים לפנות לרשויות המקומיות על מנת שתבחנה את אפשרות יישומה
של ההחלטה בסעיף 1 גם בפרסומי גופים אלו.
4. להטיל על מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית ולשכת העיתונות הממשלתית, להקים מאגר תמונות עד ינואר 2017 כך שיכלול ייצוג חזותי המייצג את כלל האוכלוסייה הישראלית.
המאגר יתנהל כתכנית ניסיונית (פיילוט) במשך שנתיים עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות ותאגידים ממשלתיים בפרסומיהם לציבור. לאחר סיום שלב הפיילוט תבחן הרחבת אפשרות השימוש במאגר גם לשוק הפרטי.
5. לשכת הפרסום הממשלתית תבצע מעקב אחר היקף השימוש המבוצע במאגר החל בשנת 2017 ואילך ותגיש בסיום כל שנה דו"ח לממשלה על יישום החלטה זו.
6. לצורך יישום החלטה זו יקצו משרד ראש הממשלה והמשרד לשוויון חברתי מתקציבם 1 מיליון ₪ כל אחד בשנת 2016.

ז. שר הביטחון סקר בפני הממשלה את פעולותיה של ועדת השרים לעניין מערך המילואים וזאת בהתאם לסעיף 21(ג) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.
השר ציין את שיתוף הפעולה בין משרד הביטחון לבין משרדי הממשלה השונים בכל הקשור לחיזוק מערך המילואים ותגמול המשרתים במילואים.
שר הביטחון ציין כי במסגרת ועדת השרים אשר בראשה הוא עומד נמסר דיווח לוועדה על תהליכים מרכזיים שבוצעו במערך המילואים כמו הצגת מודל כשירות לשירות מילואים, חיזוק מערך תומכי הלחימה, העלאת רמת הכשירות ומיקוד באימונים.
השר אף ציין כי יש נכונות לשרת במילואים ואין ירידה במוטיבציה מצד חיילי המילואים. כן ציין השר כי נקבע לאחרונה גיל הפטור משירות מילואים והוא עומד על גיל 40. ואולם, רבים מאנשי המילואים הזכאים להפסקת שירותם מבקשים להמשיך ולהתנדב לשירות המילואים. השר מסר גם, כי מופעל מערך ממוחשב ובו הנתונים של אנשי המילואים הזכאים להטבות וכי מידע זה מועבר למשרדי הממשלה הרלוונטיים.

ח. הממשלה דנה בעניין הטבות לחיילי מילואים והקמת ועדת מנכ"לים לעניין האמור, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים), לאשר את החלטת ועדת השרים לעניין מערך המילואים מס’ מיל/1 מיום 8.2.2016 בנוסח שלהלן, לרבות תוספת סעיף 4 בהחלטה:
1. מתוך הוקרה לחיילי המילואים בצבא הגנה לישראל, המהווים קבוצה נבחרת של משרתים ושותפים לשמירה על ביטחון המדינה, לפעול ליישום החלטות קודמות של ועדת השרים לעניין מערך המילואים שטרם בוצעו ולהרחבת סל ההטבות לחיילי מילואים בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק שירות המילואים כמפורט להלן:

א. הגדלת מלגת הפר"ח לחיילי מילואים

בהמשך לאמור בהחלטת הממשלה מס’ 3272 מיום 5.6.2011 והחלטת הממשלה מס’ 1392 מיום 18.2.2010, לבקש את שר החינוך כי יפנה בבקשה לוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן – המל"ג) ולהנהלת פר"ח לקבוע, כי סטודנט המבצע פעילות חברתית במסגרת פר"ח, ששירת, לפי דיווח צה"ל, 10 ימי מילואים לפחות בשנה, שתחילתה ב-15 ביולי וסיומה ב-14 ביולי בשנה שאחריה, יהא זכאי למענק בגובה של 50% ממלגת הפר"ח.
ב. התאמות בלימודים לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים שגויסו לשירות מילואים לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק שירות המילואים

לבקש משר החינוך לפנות למל"ג לבחון את הצורך בהתאמות בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב-2012, כך שתינתן אבחנה לגבי סטודנטים המשרתים שירות מילואים שגויסו לפי צו מכוח סעיף 8 או סעיף 9 לחוק שירות המילואים, דהיינו, שירות מילואים בנסיבות חירום ושירות מילואים במצב מיוחד, בהתאמה.

ג. הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל

לבקש משר הפנים לתקן את תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 באופן המתיר לרשות מקומית להעניק לחייל מילואים פעיל הנחה מארנונה למגורים בשיעור שלא יעלה על 5% ובתנאים שיקבע.

ד. הארכת תקופת הסיוע מהקרן לקליטת החייל המשוחרר

להטיל על שר הביטחון לפעול לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 (להלן- החוק) ולהאריך את משך זכאותם של חיילי מילואים פעילים להטבות המוענקות לחיילים משוחררים מהקרן לסיוע נוסף ומהקרן לעידוד השכלה גבוהה בהתאם לחוק, עד עשר שנים מסיום השירות הסדיר או עד להפסקת היותו של החייל המשוחרר חייל מילואים פעיל, המוקדם מבין השניים.
ה. פטור מתשלום אגרות ותשלומים בתחום אחריות משרד המשפטים

להטיל על שרת המשפטים לבחון פטור מתשלום לחייל מילואים פעיל מאגרות ותשלומים בתחומים המפורטים להלן, בתנאים שתקבע ולתקן תקנות נדרשות בהתאם לכך:
פטור מתשלום אגרות הנוגעות לרישום משכנתא בגין דירה ראשונה לרבות אגרת בקשה, בתקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974;
פטור מתשלום אגרות לפי תקנות רואי החשבון, התשט"ז – 1955;
פטור מאגרות או תשלומים לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995;
פטור מאגרות או תשלומים לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972.

ו. הקמת ועדת מנכ"לים לטיפול בחיילי המילואים

1. להקים ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד הביטחון לעניין הטיפול בחיילי המילואים בשעת חירום.
2. הוועדה תורכב מהמנהלים הכלליים של כל משרדי הממשלה או נציגיהם הבכירים בדרגת סמנכ"ל או מנהל אגף בכיר.
3. מנכ"ל משרד הביטחון רשאי לזמן ישיבות בהשתתפות כלל המנכ"לים או חלקם, לפי העניין.
4. ועדת המנכ"לים תהיה גורם המטה של ועדת השרים לעניין מערך המילואים, תהיה אמונה על יישום החלטות ועדת השרים ותהיה הגורם המתאם מטעמה בין משרדי הממשלה, הגופים הממלכתיים האחרים וארגונים אזרחיים, לפי העניין.
5. ועדת המנכ"לים מוסמכת לעבוד גם במסגרת ועדות משנה או צוותים למשימות מיוחדות, כגון טיפול בבעיות המתעוררות עקב גיוס המוני וממושך לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק שירות המילואים.
6. ועדת המנכ"לים תוכל להסתייע בגורמים מקצועיים חיצוניים, בהתאם לצורך, בכפוף לאישור ועדת השרים לעניין מערך המילואים.
7. ועדת המנכ"לים תמסור לוועדת השרים, בישיבתה השנתית, דיווח על פעילותה.
2. משרדי הממשלה הנוגעים לדבר יציגו לוועדת השרים לעניין מערך המילואים בתוך 90 יום ממועד אישור החלטה זו, את אופן התקדמות ויישום החלטה זו.
3. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 4712 מיום 3.6.2012 בעניין שינוי הגדרת "חייל מילואים פעיל", להוסיף בסעיף 1 להחלטה מס’ 4712 אחרי סעיף קטן ה’, כדלקמן:
"
א. על אף האמור בסעיף 1(א) לעיל, אם לא חלפו שלוש שנים רצופות מתום השירות הסדיר או שירות הקבע של חייל, שנמנה עם מערך המילואים של צה"ל, אך הוא שירת במצטבר ממועד שחרורו ובמהלך התקופה של שנתיים רצופות שקדמו לשנה בה נבחנת הזכאות 14 ימי מילואים, יהיה זכאי להטבות כמפורט בסעיף 1(ב).
ב. על אף האמור בסעיף 1(ב) ו-(ג) לעיל, חייל מילואים שנקרא לשירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות המילואים ואשר עונה על הגדרת "חייל מילואים פעיל" בזכות ימי מילואים שביצע עד ליום העדכון כפי שנקבע על ידי שר הביטחון, ייחשב ל"חייל מילואים פעיל" ויהיה זכאי לקבלת הטבות מכוח מעמדו ככזה החל מיום העדכון במשך שלוש שנים ועד ל-1 במאי של השנה השלישית העוקבת.
ג. הגדרת "מפקד מילואים פעיל"- מי שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא וכן מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: שירת 20 ימים בשנה שקדמה לשנה שבה נבחנת הזכאות, או שעונה להגדרת "חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בס"ק (א) "מפקד מילואים פעיל" כאמור לעיל יהיה זכאי, נוסף על ההטבות להן זכאי "חייל מילואים פעיל", להטבות נוספות ל"מפקד מילואים פעיל", כפי שייקבעו מעת לעת בחקיקה ובהחלטות ממשלה.
4. בהתאם לסעיף 40א’ לחוק יסודות התקציב, יובהר כי החלטות אלו ימומנו מתקציבי משרדי הממשלה המוזכרים בהחלטה זו, לרבות ביצוע פעולות מאזנות לצורך מימון ההשפעה על צד ההכנסה, ולא יידרשו בגינן תוספות תקציביות לשנים 2019-2017."

נספח – רשימת אירועים מתוכננת במסגרת ההחלטה בעניין ציון 25 שנים ליחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין רוסיה – 2016

אירועי הפתיחה, 5-12 יוני 2016, מתחם המאנייז’ (MANEZH), מוסקבה.
• מיצג "דלת לישראל" (Open a Door to Israel) .
• מיצג חדשנות בחקלאות (מתוך expo מילאנו).
• דוכני תדמית של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, משרד התיירות, הסוכנות היהודית , נתיב וג׳וינט.
• אירועי תרבות מלווים; מופעי מוזיקה, תצוגת אופנה ישראלית, הקרנת סרטים ישראלים (קולנוע הקיים במתחם).
ביקור ראש הממשלה, 7 יוני 2016, מוסקבה.
ראש הממשלה יבקר במתחם המאנייז’ ויפקוד את תערוכת הדלתות והמיצגים השונים.

אירוע גאלה למוזמנים בתאטרון ה’בולשוי’ בהשתתפות ראש הממשלה, נתניהו ונשיא רוסיה, פוטין. בתוכנית, התזמורת הפילהרמונית הרוסית עם המנצח הישראלי, עומר וולבר וסולנים של האופרה הישראלית והבולשוי.

אירוע לקהילה היהודית בהשתתפות ראש הממשלה.
כנס מדעי בנושא 25 שנה לחידוש היחסים, ספטמבר 2016
הכנס בארגון המכון ליחסי חוץ של רוסיה, mgimo, יעסוק ב 4 תחומים; ההיסטוריה של היחסים, היחסים כיום העכשווי, יזמות וחדשנות והשפעה הדדית בתרבות.

אירועים נוספים ברבעון האחרון של 2016

• פסטיבל תאטרון ילדים, gavrosh. ישראל תשתתף כמדינת פוקוס. לפסטיבל יגיעו 7-8 תאטרוני ילדים מהארץ.
• פסטיבל הסרטים הישראלי.
• השתתפות תזמורת צה׳ל בפסטיבל התזמורות הצבאיות בכיכר האדומה במוסקבה (27.8-4.9).
• סימפוזיון מדעי בישראל לציון המחקרים במסגרת התכנית המשותפת ישראל-רוסיה (במסגרת התכנית המשותפת, מומנו וממומנים 67 מחקרים הנערכים בשיתוף פעולה של חוקרים מישראל ומרוסיה).
• אירוע ספורט ברמה של נבחרות לאומיות או קבוצות בכירות. (לדוג’ משחק ידידות בין נבחרות הכדורגל הלאומיות של שתי המדינות).
• השקת בול ליובל ה-25 ליחסי ישראל-רוסיה.
קיום אירוע מסחרי בפוקוס ישראלי, כגון יום ישראל-רוסיה. תבחן האופציה להשתמש בפלטפורמה קיימת של אירוע חדשנות מקומי, בו ישראל תקח חלק פעיל (מדינה אורחת)

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

הלנה אור - עיצוב גרפי

תגובות אחרונות