הודעת סגן מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 במאי 2016

הודעת סגן מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 במאי 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני פגשתי הבוקר את שר החוץ של צרפת. אמרתי לו שההחלטה השערורייתית שהתקבלה באונסק"ו בתמיכת צרפת, שלא מכירה בקשר בן אלפי השנים בין העם היהודי להר הבית, היא מטילה צל על הוגנות כל הפורום שצרפת מנסה לכנס. הוא אמר לי שההחלטה הזאת נבעה מאי הבנה ושהוא ידאג אישית שהיא לא תישנה. אני אמרתי לו שהדרך היחידה לקדם שלום אמת בינינו לבין הפלסטינים זה באמצעות משא ומתן ישיר בינינו לבינם, ללא תנאים מוקדמים.

הניסיון ההיסטורי שלנו הראה שרק כך השגנו את השלום עם מצרים, רק כך השגנו את השלום עם ירדן, וכל ניסיון אחר רק מרחיק את השלום ונותן לפלסטינים פתח מילוט להימנע מלהתעמת עם שורש הסכסוך, שזה אי הכרה במדינת ישראל. הם פשוט נמנעים מלנהל איתנו משא ומתן כחלק מרצונם להימנע מפיתרון שורש הסכסוך, שהוא הכרה במדינת הלאום של העם היהודי, היא מדינת ישראל.

בסוף השבוע התכנסה באיראן תחרות מיוחדת של קריקטורות להכחשת השואה. אנחנו מעלים את זה כאן משום שצריך להבין מהי הבעיה שלנו עם איראן. זה לא רק המדיניות החתרנית שלה והתוקפנית שלה באזור, זה הערכים שעליהם היא מבוססת. היא מכחישה את השואה, היא מגחכת את השואה והיא גם מכינה שואה נוספת. אני חושב שכל מדינות העולם חייבות להתייצב ולגנות את זה בפה מלא, כך אמרתי אמש לשר החוץ קרי בשיחת טלפון שניהלתי איתו."

ב. הממשלה החליטה לתקן את החלטת הממשלה מס’ 4470 מיום 8.2.2009, כך שתקופת הכהונה של מנהל מינהל השלטון המקומי תוארך ותעמוד על חמש שנים.

ג. הממשלה דנה בשינוי הגדרת הפריפריה החברתית לעניין תחומי פעילותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והחליטה כדלקמן:

1. לתקן את סעיף 2 להחלטת הממשלה מס’ 631 מיום 1.11.2015 שעניינה שינוי שם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל" (להלן – החלטת ממשלה מס’ 631), ולהגדיר את הפריפריה החברתית כדלהלן:

(א) רשויות מקומיות, שאינן בנגב ובגליל, המדורגות במדד החברתי כלכלי לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – הלמ"ס) באשכולות 4-1, כפי שהוא מעת לעת.

(ב) אזורים בתוך רשויות מקומיות, שאינן בנגב ובגליל, המדורגים במדד חברתי כלכלי של האזורים הסטטיסטיים לפי דירוג הלמ"ס באשכולות 8-1, כפי שהוא מעת לעת.

לעניין זה "נגב" ו"גליל" – כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991 ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, בהתאמה.

2. לתקן את סעיף 3 להחלטת ממשלה מס’ 631 ולהכריז על הפריפריה החברתית כהגדרתה לעיל כאזור בעל עדיפות לאומית לעניין החלטת ממשלה מס’ 631 כפי שתוקנה בהחלטה זו, לתקופה שעד 31.12.2017, זאת במגמה להשיג את היעדים המפורטים בסעיף 3 האמור.

3. לתקן את סעיף 4(2) להחלטת ממשלה מס’ 631, באופן שתחת המילים – "בתחום הדיור והפיתוח העירוני" יהיה כתוב – "בתחום הפיתוח העירוני".

4. פעולות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בירושלים יתואמו עם משרד ירושלים ומורשת.

5. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 70 מיום 16.6.2015, ולקבוע כי שר הכלכלה והתעשייה יהיה חבר בוועדת השרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

6. יובהר שאין שינוי בתקציב שהוקצה לפעילות המשרד בתקציב המדינה ובהחלטת ממשלה מס’ 631.

ד. ממשלה החליטה, במסגרת פעילותה לקידום ההתיישבות הכפרית וביסוסה, לצורך יישום מדיניות הממשלה לפיזור אוכלוסייה ולעידוד שיווקי הקרקע בהתיישבות הכפרית בכלל היישובים הכפריים, תוך התמקדות ביישובים המתאפיינים בהגירה שלילית או מתקשים לקלוט תושבים חדשים ומתן עדיפות ליישובים צמודי גדר או סמוכי גבול ובמטרה להביא להגדלת מספר התושבים בהתיישבות הכפרית בנגב ובגליל בעשור הקרוב (במסגרת הוראות תמ"א 35) כדלקמן:-

1. להטיל על משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף עם משרד האוצר, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד הפנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות מקרקעי ישראל, לפעול לקידום ולעידוד שיווקי קרקע מדינה בהתיישבות הכפרית, תוך מתן דגש על ביסוסם של היישובים הכפריים בנגב ובגליל, בשים לב להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין זה ומבלי להידרש להקצאות הקרקע. לצורך כך, ימנה שר הבינוי והשיכון ועדת היגוי אשר תבחן את ההיבטים הנוגעים לנושא ואת האמצעים הנדרשים לקידומו בהתאם למפורט להלן (להלן – ועדת ההיגוי).

2. חברי ועדת ההיגוי יהיו כמפורט להלן:
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון – יו"ר.
מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – יו"ר.
נציג שר הבינוי והשיכון מקרב עובדי המשרד.
נציג השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מקרב עובדי המשרד.
נציג שר האוצר מקרב עובדי המשרד.
נציג מינהל התכנון.
נציג שר הפנים מקרב עובדי המשרד.
נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר מקרב עובדי המשרד.
נציג רשות מקרקעי ישראל.
נציג רשם האגודות השיתופיות.
נציג משרד הכלכלה והתעשייה – משקיף
נציג המשרד להגנת הסביבה – משקיף
שני ראשי מועצות אזוריות בנגב – משקיפים.
שני ראשי מועצת אזוריות בגליל – משקיפים.
נציג מרכז המועצות האזוריות בישראל – משקיף.
נציגי המשרדים ימונו על ידי השרים הרלוונטיים. נציג מרכז המועצות האזוריות בישראל וכן ראשי המועצות האזוריות ימונו על ידי שר הפנים, לאחר התייעצות עם מרכז המועצות האזוריות בישראל.

3. ועדת ההיגוי תבחן את מגוון האמצעים להגדלת כלל היישובים הכפריים, אשר בתחומם מספר רב של יחידות דיור בתב"ע מאושרת, שניתן לשווקם ולעודד ביסוסם והרחבתם תוך פיזור האוכלוסייה, לרבות הנושאים המפורטים להלן:

א. בחינת האפשרות לעודד שיווק קרקע ביישובים כפריים בנגב ובגליל וזאת, בין היתר, באמצעות מתן סיוע להקמת מוסדות ציבור ו/או לטיפול בתשתיות ותיקות ביישוב, כנגד כל יחידת דיור ששווקה בתחומו.

ב. בחינת תכנית להקמת "בתי אגודה" ביישובים כפריים, לצורך חיזוק היישובים וביסוסם בדרך של קליטת משפחות צעירות להתיישבות קבע וקביעת קריטריונים ליישומה. התכנית תופעל על ידי משרד הבינוי והשיכון והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, כאשר בניית הבתים תהיה באחריות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והפיתוח והתשתיות יהיו באחריות משרד הבינוי והשיכון.

ג. בחינת תכנית לעידוד שיווק מגרשים ביישובים כפריים, וזאת בדרך של מתן קדמי מימון לטובת הסדרת עבודות הפיתוח התומכות במגרשים קודם שיווקם, וקביעת קריטריונים ליישומה.

4. המלצות ועדת ההיגוי יובאו לפני שר הבינוי והשיכון, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ומועצת מקרקעי ישראל בתוך 90 יום מיום תחילת עבודתה.

5. בהחלטה זו –
"נגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב-1991.
"גליל" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג-1993.

ה. הממשלה החליטה לתקן את החלטת הממשלה מס’ 43 מיום 31.5.2015 בעניין "ועדת שרים לרגולציה" כך שלסמכויות הוועדה יתווסף סעיף כדלקמן:

לקבל דיווחים באופן עתי אחר יישום החלטות הממשלה העוסקות ברגולציה, ובפרט אלה שעניינן הפחתת הנטל הרגולטורי, ולקבל החלטות בתחום הרגולציה. השרים שההחלטות הנדונות נוגעות למשרדם יוזמנו לישיבת הוועדה.

ו. הממשלה שמעה סקירה על מערך התקשוב הממשלתי מראש רשות התקשוב הממשלתי, מר יאיר פראנק. בסקירתו התייחס מר פראנק לפיתוח השירותים המקוונים הניתנים לאזרח ולהנגשת המידע הממשלתי אשר יאפשר לפתח טכנולוגיות לטובת הציבור, והכל במגמה לשנות את כללי המשחק, ולהעביר את המיקוד מהמשרד הממשלתי – לאזרח. ישראל נמצאת היום במקום ה-13 מתוך 193 מדינות על פי מדד האו"ם לשירותים מקוונים לציבור והמטרה היא להיכלל בין 10 המדינות המובילות בתחום.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F1

תגובות אחרונות