הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיוחדת שהתקיימה לרגל יום ירושלים באתר עין לבן בירושלים מיום 2 ביוני 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיוחדת שהתקיימה לרגל יום ירושלים באתר עין לבן בירושלים מיום 2 ביוני 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה, אריה זהר, בתום ישיבת הממשלה מיוחדת שהתקיימה לרגל יום ירושלים באתר עין לבן בירושלים, מיום 2 ביוני 2016.

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני מקדם בברכה את השרים החדשים, השר אביגדור ליברמן, השרה סופה לנדבר, והשר הירושלמי שלנו, צחי הנגבי – ברוכים תהיו כולכם!

אנחנו מתכנסים היום לישיבה ממשלתית חגיגית לרגל יום ירושלים. אנחנו באנו לכאן, לנביעה. זה נוהל מוכר לרבים מכם שבניווטים היינו צריכים למצוא את המעיין – הולכים לנקודת הנביעה, וכנראה שזה נוהל שקשה להיפטר ממנו, כי זה בדיוק מה שעשינו. אנחנו באים כאן לירושלים, הנביעה, זה מקור הנביעה של עמנו, של מורשתנו, מקום המים החיים שמקיים אותנו לאורך אלפי השנים.

אנחנו מפתחים את ירושלים, בונים אותה. היום אנחנו בעצם מקדמים תוספת לתוכנית היובל בסך 850 מיליון שקל, זה כמעט מיליארד שקל שאנחנו משקיעים בפיתוחה של ירושלים, בטכנולוגיה, בחברות. ירושלים משנה את פניה. יש כאן התפתחות טכנולוגית מעניינת. מציון תצא תורה – והיא יוצאת מישיבות; מציון תצא תוכנה – והיא יוצאת מהחברות החדשות שאנחנו מטפחים אותן.

אנחנו משקיעים הרבה מאוד תשתיות של תיירות, תשתיות של פרויקטים שונים, פארקים. ירושלים היא באמת עיר חמד. קיבלתי בברכה את התוכנית לפיתוח ערים, אמרו הראשונה של ירושלים מזמן הבריטים, קודם כל תיקון: תוכנית הפיתוח של ירושלים הראשונה הייתה של דוד המלך, ואחריו שלמה המלך, אבל זאת בזמן החדש.

ירושלים גנים סביב לה, והנה אנחנו באחד הגנים המופלאים האלה, יש רבים אחרים. והתוכנית הזו פועלת בכל התחומים הללו, גם לפיתוח ירושלים כעיר אקדמית, להגדיל את מספר הסטודנטים בה – עושר אנושי, עושר לאומי, עושר בינלאומי שמצעיד את העיר קדימה.

אני גאה על כך שאנחנו התחלנו בזה בממשלות קודמות, יש רציפות, אני יודע שהשרים כולם נרתמים לזה בנפש חפצה. אני רוצה להודות לכם, אני רוצה לברך אותך, אדוני ראש העיר, על ההובלה החשובה, הנמרצת והדינמית שלך לפתח את ירושלים שלנו, עיר האבות, הנביעה שלנו שזורמת קדימה בממד הזמן.

תודה רבה לך, חג שמח ירושלים!"

השר זאב אלקין, שר ירושלים ומורשת התייחס בדבריו להיקפה המרשים של התכנית שהממשלה עומדת לאשר, תכנית בהיקף של כ-850 מיליון ₪. השר אלקין הודה לראש הממשלה, לראש עיריית ירושלים, לשר האוצר וליתר חברי הממשלה שסייעו בגיבושה של התכנית.

ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, תיאר בקצרה את המגמות החיוביות בהתפתחותה של ירושלים בשנים האחרונות בתחומי התחבורה, החינוך, התעסוקה, התרבות והכלכלה.

ראש העיר הוסיף כי ירושלים עמדה בשנה האחרונה במבחן ההתמודדות עם גל הפיגועים אך תושביה גילו חוסן ויכולת עמידה שאפשרו לחיים להתנהל כסדרם.
ראש העירייה התייחס גם לצורך להמריץ את משרדי הממשלה לעבור לירושלים והודה לראש הממשלה ולחברי הממשלה על תמיכתם בפיתוחה ובשגשוגה של ירושלים.

ב. הממשלה דנה בעניין תכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 8 מיום 19.5.2015 שעניינה גיבוש תוכנית חומש לפיתוח כלכלי של ירושלים; מס’ 3696 מיום 6.6.2005 (להלן – תכנית הצמיחה) ומס’ 3238 מיום 29.5.2011 (להלן – תכנית מרום), שעניינן חיזוק ופיתוח כלכלי של העיר ירושלים ובהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ולמדיניות הממשלה לחיזוק ירושלים בירת ישראל ופיתוחה הכלכלי, ובנוסף למגוון התוכניות והתקציבים, שמפעילה הממשלה בירושלים, רואה הממשלה לנכון לקדם את פיתוח העיר ירושלים בתחומים אשר לה יתרון יחסי בהם, על מנת לייצר תנופה כלכלית וכן חוסן כלכלי לעיר ירושלים:

1. לאשר תכנית חומש נוספת, משלימה ל"תכנית מרום" שהתקבלה בהחלטה 3238 הנזכרת לעיל (להלן – "תוכנית היובל" או התוכנית), שתבוצע בין השנים 2016-2021, ותפעיל מנועי צמיחה לחיזוק כלכלת הבירה ירושלים, בארבעת תחומי הפעילות שלהלן (להלן – תחומי הפעילות). תקציב התכנית יעמוד על סך כולל של 850 מלש"ח, בהתאם לאמור בסעיף 2 להלן.

א. תיירות –
1. חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כבירת תיירות בינלאומית בהיקף תקציבי של 137 מלש"ח. במסגרת זו יופעלו, בין השאר, התוכניות הבאות: תכניות להגברת שיווקה של ירושלים; תכניות למיתוג ירושלים כבירת תיירות ביעדים נבחרים בעולם; תכניות למשיכת כנסים בינלאומיים לעיר ירושלים; תכניות לפיתוח תשתיות תיירות ומוצרי עוגן תיירותיים בבירה, והכל בדגש על משיכת תיירות בינלאומית נכנסת לעיר.

תכניות להגברת שיווקה של העיר ירושלים, כאמור, יגובשו על ידי צוות שיורכב ממנכ"ל משרד ירושלים ומורשת, ממנכ"ל משרד התיירות וממנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים. החלטות הצוות יתקבלו פה אחד.

2. בכפוף לנהלי עיריית ירושלים, ולכל דין, העירייה תעמיד סכום של 10 מלש"ח בכל שנה משנות התכנית לטובת קידום תחום התיירות בירושלים, לרבות תקציב התפעול.

ב. תעשייה מתקדמת–
חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים בתחומי התעשייה המתקדמת: יזמויות טכנולוגית מתקדמות, חברות עתירות ידע, קולנוע, טלויזיה ואנימציה בהיקף של 160 מלש"ח. במסגרת זו יופעלו תכניות, בין השאר, בתחומים הבאים: קידום שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים בין התעשייה לאקדמיה; הגדלת מספר חברות הטכנולוגיה הפועלות בעיר; עידוד יזמות טכנולוגית בירושלים, בדגש על שיתופי פעולה בינלאומיים, פיתוח תעשיית הקולנוע, הטלויזיה והאנימציה בירושלים.

ג. אקדמיה והשכלה–
חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה מובילה בהיקף כולל של 75 מלש"ח. במסגרת זו יופעלו תכניות במטרה להגדיל את מספר הסטודנטים והבוגרים האקדמאים בעיר, בין השאר, על ידי פיתוח תכניות ייחודיות לצורך: חיזוק ושיפור תשתיות במוסדות הקיימים, עידוד הגדלה וגיוון של תחומי הלימוד הנלמדים בירושלים, וכן שיתופי פעולה של מוסדות קיימים.

מובהר כי התוכניות להגדלת מספר הסטודנטים יופעלו על דעת ובתיאום מראש עם מל"ג/ות"ת, בכל הנוגע לתחומי סמכותן, וכי אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות המל"ג/ות"ת או לחייבן באופן כלשהו.

ד. איכות החיים בירושלים–
1. שיפור איכות החיים במרחב הציבורי בירושלים בהיקף של 163 מלש"ח.
2. במסגרת זו יופעלו תוכניות, בין השאר, בתחומים הבאים: השקעה בפיתוח פארקים, פיתוח מסלולי אופניים ופיתוח פרויקטי תשתית נוספים.

ה. תכנית היובל תבוצע בהתאם לאמור בהחלטה זו ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ותקנותיו.

ו. התכנית תבוצע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים, כאמור בס"ק ה’ לעיל.

2. תקציב התכנית
א. תקציב התכנית יעמוד על סך של 850 מלש"ח בין השנים 2021-2016, כמפורט להלן:
1. התקציב בסך 625 מלש"ח יוקצה בהרשאה להתחייב בפריסה על פני שנות התכנית בהתאם לפירוט הבא: 150 מלש"ח בשנת 2016, 100 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2020-2017 ו- 75 מלש"ח בשנת 2021. 535 מלש"ח ישמשו עבור מימון תחומי הפעילות המפורטים לעיל. סך של 90 מלש"ח נוספים יוקצו, כמצוין בהחלטת ממשלה מס’ 788 מיום 29 בנובמבר 2015 שעניינה הרחבת תוכנית מרום לפיתוחה הכלכלי של ירושלים (להלן – החלטה 788).
להלן פריסת תקציב לתכנית בהרשאה להתחייב: (הטבלה באתר רוה"מ).

2. בשנים 2019-2016 ביצוע המזומנים עבור כלל תכניות הצמיחה של ירושלים (לרבות החלטה זו, תכנית מרום ותכנית הצמיחה), למעט הסכומים הנובעים מהחלטה 788, לא יעלה על המקורות התקציביים הקיימים בסעיף התקציבי של משרד ראש הממשלה (סעיף 04) עבור תכניות הצמיחה לירושלים; יתרת הכספים תמומש בשנים 2021-2020.

3. יתרת התקציב בסך 225 מלש"ח תוקצה, בהרשאה להתחייב, באופן שיקבע בין משרד האוצר למשרד ירושלים ומורשת. הקצאה תקציבית זו מותנית בביצוע במזומן של כלל התקציב, המתואר בסעיף 2 לעיל – בגובה של 625 מלש"ח, עד לסוף שנת 2021 ותיעשה בשים לב לעמידה ביעדי התוכנית, כפי שיוגדרו על ידי ועדת ההיגוי כאמור בסעיף 3(ב) להלן וייבחנו בהתאם לסעיף 4 בהחלטה זו.

ב. התקציב המפורט בסעיפים 1 ו-2 להחלטה זו מהווה מסגרת של תקציב התכנית.

ג. להלן פירוט התקציב לתכנית: (הטבלה באתר רוה"מ).

3. ניהול התכנית

א. תוקם ועדת היגוי לתכנית בראשות מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, מנכ"ל עיריית ירושלים ומנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, או נציג מטעמם (לעיל ולהלן – ועדת ההיגוי).

ב. ועדת ההיגוי תגבש מתווה תקציבי לתוכנית היובל. המתווה התקציבי יכלול ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות, בין היתר, יעדים, אבני דרך (תתי תחומים) ותקציב בחלוקה לפי שנים. המתווה יגובש, בין היתר, בהתחשב בסיכום העמידה ביעדי תוכנית מרום, בהתאם לסעיף 10 בהחלטת הממשלה מספר 3238. המתווה שיגובש על ידי ועדת ההיגוי יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

ג. ועדת ההיגוי רשאית:
1. לאשר הרחבת התוכנית, לרבות קביעת פרויקטים חדשים, ייעודם, תכניהם, וכו’, כאמור בסעיף 3(ד) להלן.
2. במסגרת ביצוע התכנית כאמור בסעיפים 1(ה) ו – 1(ו) לעיל, לבצע הסטות, מטעמים שיירשמו, בין תחומי הפעילות של תוכנית היובל.
והכל בכפוף למסגרת התקציבית הרב שנתית ובהתחשב בעמידה בתכנית וביעדים, שהוצבו לה.

יובהר כי הסטות תקציב בין תחומי הפעילות של התכנית, כאמור, תקצוב ואישור הפרויקטים החדשים, ייעודם, תכניהם, וכו’, וכן פריסה תזרימית רב שנתית – מותנים באישור משרד ירושלים ומורשת ואגף תקציבים במשרד האוצר.
יובהר כי הסטה של תקציב בין אבני דרך במסגרת כל תחום פעילות, תהיה בסמכות המשרד לירושלים ומורשת ואגף תקציבים במשרד האוצר, ותובא לידיעת ועדת ההיגוי.

ד. ככל שיגיעו, במהלך שנות התכנית, תוספות תקציביות ממשרדי ממשלה מעבר למסגרת התקציבית של התכנית, כפי שפורטה לעיל, וככל שתוספות אלו לא יעלו על 10 מלש"ח בשנה אחת, ועדת ההיגוי תהיה רשאית לאשר את הרחבת התוכנית באמצעותן, ותקבע הוראות לעניין הפרויקטים החדשים, ייעודיהם, תכניהם וכיו"ב, זאת, ללא הכרח באישור הממשלה להגדלת המסגרת התקציבית, והפרויקטים האמורים.

ה. בכפוף לסמכויותיה לפי ס"ק ג’ לעיל ובכפוף לחוק התקציב, ועדת ההיגוי תאשר את המסגרת התקציבית הרב שנתית, ואת התקציב השנתי של תכנית היובל ברמת תחומי פעילות.

ו. מודלים כלכליים ואחרים להפעלת תוכנית היובל והפרויקטים שייכללו בה, ובכלל זה פרויקטים הצפויים להשיא רווחים, יובאו לאישור ועדת ההיגוי.

ז. ועדת ההיגוי רשאית להתנות ביצועם של פרויקטים במסגרת תכנית היובל, במימון הולם (מאצ’ינג) מצד עיריית ירושלים. כמו כן, הוועדה רשאית להתנות אישור פרויקטים הדורשים תחזוקה עתידית שוטפת בקבלת התחייבות מעיריית ירושלים למימון וביצוע התחזוקה, וזאת כתנאי לאישורם.

ח. ועדת ההיגוי רשאית להתנות את ביצועם של פרויקטים המיועדים לקדם פעילויות תרבות ופנאי, שעליהם הוחלט במסגרת התוכנית, בקבלת התחייבותה של עיריית ירושלים שלא לפעול לשינוי ייעוד המבנים והשטחים נשוא הפרוייקטים האמורים למשך תקופה מינימלית שתקבע ועדת ההיגוי.

ט. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מרכיבי התכנית הכוללים הטבות לגורמים חוץ ממשלתיים, ובכלל זה ליחידים, לחברות או למוסדות ציבור יינתנו על פי קריטריונים ענייניים, סבירים, שיוויוניים ופומביים, שייקבעו לכל הטבה כאמור, באישור ועדת ההיגוי והלשכה המשפטית של משרד ירושלים ומורשת. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהאישורים הנדרשים מכח סמכויות חשב המשרד לפי כל דין.

י. יובהר, כי החלטה זו מוסיפה על כל הקצאה, זכות, זכאות, מענק, תמיכה, מלגה או תיקצוב מכח הפעילות השוטפת ו/או פרויקטים ותוכניות של משרדי הממשלה, לרבות משרד הכלכלה והתעשיה ומשרד התיירות המגיעים לירושלים או בירושלים. כמו כן, אין בהחלטה זו כדי לפגוע בתחומי האחריות, הסמכויות ובתקציבי משרדי הכלכלה והתעשיה והתיירות.

יא. יובהר כי, פעולות מכח תוכנית היובל הנוגעות לתחומי סמכותם של משרד הכלכלה והתעשייה והרשות לחדשנות יבוצעו בתיאום מראש עם המשרד או הרשות האמורים בסעיף זה; כמו כן אין באמור בהחלטה זו כדי לפגוע בסמכות מסמכויות המשרד או הרשות האמורים בסעיף זה או לגרוע מהן; בנוסף, אין באמור בהחלטה זו כדי לייצר כפילות ביחס לפעולות המבוצעות על ידי משרד הכלכלה והתעשייה והרשות לחדשנות או הנמצאות בתחום סמכותם או לחייבם באופן כלשהו.

יב. הרשות לפיתוח ירושלים תדווח לוועדת ההיגוי באופן שוטף על התקדמות ביצוע התוכנית.

יג. משרד ירושלים ומורשת יציג לממשלה את התקדמות התכנית, אחת לשנה, בישיבת הממשלה לציון יום ירושלים. בכלל זה יוצגו נתוני התקציב הרב שנתי, השנתי ונתוני ביצוע ביחס ליעדים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי כאמור.

4. מחקר והערכה
א. משרד ירושלים ומורשת, בתיאום עם עיריית ירושלים,יבצע מחקר הערכה ומדידה ליישום התכנית באופן שוטף. לשם יישום סעיף זה, רשאי המשרד להתקשר עם יועצים חיצוניים בתחומי הפעילות של התכנית, במסגרת התקציב המיועד להחלטה זו.
ב. סיכום עמידה ביעדי התכנית יוצג לוועדת ההיגוי אחת לשנה, וכן על פי דרישה.
ג. הממשלה דנה בעניין קרית ספורט לאומית בירושלים, והחליטה כדלקמן:
בהתאם לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע, כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים, ובכדי לחזק את מעמדה הבינלאומי של הבירה:

במסגרת הפעילות לציון שנת היובל לאיחוד הבירה, להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד התרבות והספורט, ובהשתתפות נציגי משרד ירושלים ומורשת, אגף התקציבים באוצר, הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים ואיגוד הכדורסל והתאחדות הכדורגל, אשר יבחן את הצרכים של אצטדיון טדי והיכל הפיס ארנה, בראי התקנים הבינלאומיים לאצטדיונים ולאולמות בערי העולם, בכדי להכשירם כאצטדיון לאומי נוסף וכהיכל לאומי נוסף בעתיד הקרוב. הצוות יציג מסקנותיו בתוך 3 חודשים מיום קבלת החלטה זו, ובכלל זה יציג את המשמעויות של הקביעות כאמור לשרת התרבות והספורט ולשר ירושלים ומורשת.
ד. הממשלה דנה בענייו הקצאת קרקע להקמת מוסד להכשרת הנהגה לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע, כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים, במסגרת הפעולות לחיזוק ולשיפור מעמדה של ירושלים כמוקד חינוכי, תרבותי וכלכלי בארץ ובעולם, ונוכח החשיבות שרואה הממשלה בקידום החינוך היהודי והציוני בישראל ובתפוצות:

1. לרשום את הודעת רשות מקרקעי ישראל (להלן – הרשות), כי בכוונתה לבחון הקצאת קרקע, לרבות הרשאה לתכנון הקרקע לבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית (ע"ר) (להלן – המכון), בהיקף של כ- 8 דונם הידועים כחלק מחלקה 7 בגוש 30182 וחלק מחלקה 10 בגוש 31283, לטובת הקמת מבנה לבית ספר למנהיגות, אשר יקדם את החינוך היהודי והציוני בישראל ובתפוצות.

2. ככל שיוחלט על ידי הגורמים המוסמכים על הקצאת הקרקע כנזכר לעיל, יחולו הכללים הבאים:
א. תנאי להקצאת הקרקע הינו אישור תכנית המשנה את יעוד הקרקע ליעוד למבנים ומוסדות ציבור, שתקודם בתיאום עם הרשות.
ב. בגין תוספת זכויות ו/או שימושים סחירים הנלווים למטרה העיקרית יחויב המכון בתשלום דמי חכירה מהוונים מלאים לרשות בשיעור אשר יהא נהוג בהתאם לשימוש ו/או הייעוד בקרקע ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המועצה) ונהלי הרשות.
ג. המכון יתחייב במסגרת התנאים המיוחדים שבחוזה החכירה להשיב את הקרקע לרשות אם יפסיקו המקרקעין לשמש למטרות המנויות לעיל מכל סיבה שהיא.
הקצאת הקרקע, ככל שיוחלט עליה כאמור לעיל, תבוצע בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ותקנותיו, נהלי הרשות והחלטות המועצה.

ה. הממשלה דנה בהקצאת קרקע בירושלים למשרתים בכוחות הביטחון, והחליטה כדלקמן:
בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע, כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים, בהמשך להחלטת ממשלה מספר 4655 מיום 20.5.2012:
להנחות את רשות מקרקעי ישראל (להלן – הרשות), לבחון אפשרות להקצות קרקע בפטור ממכרז בעיר ירושלים במהלך השנים 2018-2017, למשרתי כוחות הביטחון (צבא, משטרה ושב"ס), בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 וזאת באזורים או בשכונות בירושלים בעלות מאפיינים מיוחדים, המצדיקים את ההקצאה בפטור כאמור, על פי שיקול הדעת של הרשות.

ככל שבסיום הליך הבחינה יחליטו הגורמים המוסמכים על הקצאת קרקע כאמור, ייקבע מועד לחתימה על הסכם פיתוח לא יאוחר משנה ממועד אישור העסקה.
הרשות תפרסם באתר האינטרנט שלה כל החלטה על הענקת פטור ממכרז, שתתקבל מכוח החלטת ממשלה זו.

ו. הממשלה דנה בעניין שיפור השירותים בתחום הבריאות, הרווחה, החינוך ותרבות הפנאי בירושלים, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 4 בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע, כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים ובמטרה לחזק ולשפר את רמת השירותים בתחומי הבריאות, הרווחה, החינוך, ותרבות הפנאי בבירה:

1. להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לדיון במועצה הצעת החלטה להקצאת זכויות לעיריית ירושלים לגבי נכסים לצורך השימושים ובהתאם לתנאים המפורטים להלן :

א. הרשאה לשימוש בנכס בדמי שימוש סמליים לתקופה בת 5 שנים במרכז העיר, באזור רחוב הלני המלכה למטרת מעונות יום, שירותי טיפת חלב, גיל רך ובית מחסה לדרי רחוב.
ב. הקצאת נכס בשטח "גן הוורדים", לשימוש כמבנה מרכזי שישרת את צרכי הגן, לרבות פיתוח הגן, מרכז מבקרים הדרכה ופנאי וכו’, בכפוף לקידום תוכנית מתאימה בידי העיריה ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות. החזקה בנכס תועבר לעיריית ירושלים לאחר העברת עובדי משרד הכלכלה לבניין ג’נרי 2 ובכפוף להסכמת הדיור הממשלתי ומשרד הכלכלה.
ג. זכויות החכירה בנכס במרכז העיר באזור רחוב בני ברית, לשימוש כבית ספר בדמי חכירה סמליים.
2. להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לפני המועצה הצעת החלטה להקצות לבית חולים אלי"ן – מרכז לשיקום ילדים ונוער (ע"ר) (להלן – העמותה), חטיבת קרקע בדמי חכירה סמליים לצורך הרחבת בית החולים הקיים.
3. על הקצאת הנכסים הנזכרים לעיל יחולו הכללים הבאים:
א. מקום שבו ייעוד הקרקע איננו ליעוד לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 או מקום שבו נדרשת תכנית לשם הסדרת השימוש המבוקש, תקדם העירייה (בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל) ותביא לאישורה של תכנית מתאימה וזאת כתנאי להחכרת הנכס. בנכסים המבונים בהם יאושר היתר לשימוש חורג ע"י הוועדות המוסמכות תתאפשר הרשאת שימוש בהתאם להיתר.

ב. בגין תוספת זכויות ו/או שימושים סחירים תחויב העיריה/העמותה לפי העניין בתשלום דמי חכירה מהוונים מלאים לרשות מקרקעי ישראל בשיעור אשר יהא בהתאם לשימוש ו/או הייעוד בקרקע ובהתאם לנהלי הרשות.
ג. העירייה או העמותה, לפי העניין, תתחייב במסגרת התנאים המיוחדים שבחוזה החכירה להשיב את הקרקע לרשות מקרקעי ישראל אם יפסיקו המקרקעין לשמש למטרות המנויות לעיל מכל סיבה שהיא.
4. החלטה זו תבוצע בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 ותקנותיו, החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רשות מקרקעי ישראל, נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים וכן כל הוראה או נוהל החלים על העירייה לפי העניין.
ז. הממשלה שמעה דיווח מפיו של השר זאב אלקין, שר ירושלים ומורשת, על יישום החלטות קודמות של הממשלה שעסקו בקידום ובפיתוח של ירושלים ועל העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים.
ח. הממשלה דנה בהנצחת מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, והחליטה כדלקמן:
לקראת שנת החמישים לשחרור ירושלים ואיחודה, במטרה להנחיל את ערכי מורשת מלחמת ששת הימים, שבמהלכה שוחררה ואוחדה הבירה:
א. להנחות את שר ירושלים ומורשת ואת שר הביטחון, בתיאום עם שר האוצר, לבחון דרכים להנצחת מורשת מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים ואיחודה בגבעת התחמושת.
ב. לצורך יישום האמור בסעיף א’ שלעיל, ייבחנו, בין היתר, החלופות הבאות: הקמת תאגיד ייעודי על פי חוק או הכרה באתר גבעת התחמושת כמוזיאון של משרד הביטחון.
ג. השרים יציגו את מסקנותיהם לממשלה בתוך 90 יום.
ט. הממשלה דנה בקביעת ממלא מקום של השר להגנת הסביבה, והחליטה כדלקמן:
בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק יסוד: הממשלה, לקבוע כי השר משה כחלון ימלא את תפקיד השר להגנת הסביבה, נוסף על תפקידו כשר האוצר, וזאת במקום ראש הממשלה שמילא את תפקיד השר להגנת הסביבה מאז שהשר אבי גבאי חדל לכהן בתפקיד השר להגנת הסביבה ביום 31.5.2016.
בהתאם לסעיף 9(א)(7) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, הודעה על החלטה זו תימסר לכנסת.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-P

תגובות אחרונות