הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 17 ביולי 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 17 ביולי 2016

א. דברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה:

"ישראל וטורקיה הסכימו לאחרונה על תהליך התפייסות ביניהן. אנחנו מניחים שתהליך זה יימשך ללא קשר לאירועים הדרמטיים בטורקיה בסוף השבוע. אנחנו גם חווינו בימים האחרונים את הפיגוע המזעזע בניס, והוא מחדד שוב את הצורך בגישה אחידה ותקיפה אל מול הטרור הרצחני שפוגע בעולם כולו.

בשם הממשלה והעם בישראל אני שלחתי תנחומים וגם איחולי החלמה לפצועים דרך נשיא צרפת, פרנסואה הולנד. גם הרשות הפלסטינית שלחה גינויים, תנחומים, אבל בהבדל אחד – כאן, לא רק שהם אינם מגנים דריסות טרור, הם מעודדים אותן. הם מאדירים את הרוצחים הדורסים, הם מממנים אותם ואת בני משפחותיהם במקרה שהדורסים מתים. טרור הוא טרור, בין אם הוא בצרפת או בישראל, וצריך גישה אחידה של גינוי ומלחמה בטרור הזה – כאן ובכל מקום אחר.

הממשלה תדון היום בטיוטת חוק לתקציב דו-שנתי. החוק הזה יחזק את היציבות הכלכלית וישפר את תפקוד משרדי הממשלה. הם יוכלו גם לקבל אופק תכנוני ואופק לפעולה במשך שנתיים רצופות. יציבות כלכלית, שליטה בהוצאות, הפחתת מסים, רפורמות לתחרות – אלה הדברים ששר האוצר ואני עובדים עליהם יחד עם שרי הממשלה, לטובת כלכלת ישראל ולטובת אזרחי ישראל."

ב. הממשלה דנה היום בעניין יישום הסכמים קואליציוניים, והחליטה כדלקמן:

1. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 871 מיום 22.12.2015, שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים, כך שהסכום בסעיף 3 לנספח א’ להחלטת הממשלה מס’ 674 מיום 8.11.2015, שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים (להלן – החלטה 674), עבור תוספת שעות לימוד במוסד שאינו רשמי ובמוסדות הפטור, יעמוד על 80 מיליון ש"ח בשנת 2016, במקום על 63 מיליון ש"ח.
2. לתקן את החלטה 674 כך שיתווסף סעיף 63 לנספח א’ להחלטה 674, שעניינו תקצוב עבור תגבור לימודי יהדות, אשר הסכום בו לשנת 2016 יעמוד על 33 מיליון ש"ח עבור שנת הלימודים התשע"ז. כמו כן, להנחות את שר החינוך לתקן את אופן הקצאת התקציב לתגבור לימודי יהדות כך שאופן הקצאת התקציב יהיה זהה לאופן הקצאת התקציב שהיה נהוג בשנת הלימודים התשע"ג.

ג. הממשלה דנה בטיוטות החוק הבאות:

1. טיוטת חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016.
2. טיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016.
הממשלה החליטה כדלקמן:
א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה) ואת טיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017
ו-2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה), התשע"ו-2016.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחן של הצעות החוק שיוגשו לכנסת.

ג. בהתאם לסעיפים 81(ג) ו- 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעות החוק.

להלן רקע כללי לטיוטות החוק:

הצעה מבקשת להביא לאישור הכנסת את טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה) (להלן – חוק היסוד) הקובעת, בהוראת שעה, כי תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 יהיה תקציב דו שנתי שיכלול את הוצאות הממשלה לכל אחת מהשנים האמורות זאת בדומה להוראות השעה שנקבעו לעניין תקציב דו-שנתי בשנים 2009 עד 2016, במסגרת הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2016 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה), התשס"ט-2009 (להלן – חוק היסוד לשנים 2009 עד 2016).

לצד חוק היסוד, מוצע לקבוע בטיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה), התשע"ו-2016 (להלן – חוק ההתאמות לשנים 2017 ו-2018), הסדרים משלימים ומפורטים לחוק היסוד המוצע לגבי אופן הניהול בפועל של התקציב הדו-שנתי ובכלל זה התאמות פרטניות של הוראות בחוקים שונים המתייחסות לחוק תקציב שנתי רגיל, למצב של חוק תקציב דו-שנתי בדומה להוראות הקבועות בפרק כ"ח לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.

עוד כוללות הצעות החוק האמורות הוראות ליישום מנגנון שבמסגרתו יתבצע עדכון תחזיות בסמוך לתחילת שנת 2018, ומנגנון התאמות למקרה שבו, בעקבות עדכון תחזית ההכנסות, נוצר פער מהגירעון הצפוי לאותה שנה או מתקרת ההוצאות שאושרה לאותה שנה. לפי המנגנון המוצע יבוצעו צעדי התכנסות עוד בטרם תחל שנת התקציב השנייה (2018), אם יתברר כי נוצרו פערים בין תחזית גירעון מעודכנת לשנת 2018 לתחזית הגירעון שעמדה בבסיס גיבוש התקציב הדו-שנתי או בין תחזית ההוצאה לתקרת ההוצאה שאושרה לשנת 2018. כך תימנע התבדרות פיסקאלית כפי שהתרחשה בתקציב לשנים 2011 ו-2012, ותקטן הסבירות כי בתקציב לשנת 2019 יידרשו צעדי התאמה משמעותיים, מעבר לצעדי ההתאמה הנדרשים והידועים כיום, וזאת בדומה לצעדי ההתאמה המשמעותיים שננקטו בשנות התקציב 2013 ו- 2014.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה)(תיקון מס’ 1), התשע"ו-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת החוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון מס’ 1), התשע"ו-2016, המצורפת בזאת.

2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק ולהגישה מיד לכנסת.

3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014 (ס"ח התשע"ה, עמ’ 84) (להלן – תיקון מס’ 5) קבע מספר תיקונים עקיפים בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן – חוק עובדים זרים). בין השאר, נקבעו בתיקון האמור, הוראות בחוק עובדים זרים בעניין חובת מעסיקו של עובד זר שהוא מסתנן, להפקיד מידי חודש סכומים לקרן או לחשבון בנק שיפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, סכום השווה ל-36% משכרו של המסתנן (להלן: הפיקדון) והוראות בדבר אופן מסירת הסכומים שהופרשו כאמור, על פירותיהם ולאחר ניכויים מותרים, לידי המסתנן בעת יציאתו מישראל.

החוק המוצע בא לקבוע מספר הבהרות ותיקונים בהוראות שנוספו בתיקון מס’ 5, בעיקר בעניין אופן המיסוי של הפיקדון למסתננים, העברת כספי פיקדון של מסתנן זכאי שנפטר, וכן לעניין תחילת הסעיפים שנוספו בתיקון מס’ 5.

בנוסף, מוצע לתקן את חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, על מנת להבהיר כי סמכות הרישוי והפיקוח לגבי קבלני כוח אדם למסתננים לפי אותו חוק, הוא בידי שר הכלכלה והתעשייה. כן מוצע להשוות את סמכות שר הפנים להארכת היתר מיוחד לקבלן כוח אדם לסמכותו של שר הכלכלה והתעשייה לגבי הארכת רישיון, ולהבהיר כי קבלת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם ללא רישיון או היתר, מהווה עבירה פלילית.

בנוסף לאמור, החוק המוצע בא לתקן את סעיף 9 לתיקון מספר 5 בעניין מועד תחילת חובת ההפרשה לפיקדון למסתננים. בהתאם לסעיף 9(א) לתיקון מספר 5, תחילתו של סעיף 4 לתיקון בעניין הפרשות לפיקדון עבור מסתננים, תהא "ב-1 לחודש שלאחר תום שישה חודשים מהמועד שבו הוקמה קרן או קיים חשבון בנק כאמור בסעיף 1יא(ב) או (ב1) לחוק עובדים זרים ושעליו הודיע שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, בצו, בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה." סעיף 9(ב) לתיקון הסמיך את שר האוצר, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בצו, לדחות את מועד התחילה של סעיף 4 לתיקון מספר 5, וקבע כי לאחר מתן צו כאמור, תחילתו של סעיף 4 תהא ב-1 לחודש שלאחר תום שישה החודשים ממועד פרסום צו.

בפועל, לאור מורכבותם, הליכי המכרז לבחירת בנק לניהול הפיקדון ארכו מעבר למצופה, כך שרק ביום 30.12.2015 נבחר הבנק הזוכה. בנוסף, טרם הוצא צו של שר האוצר כאמור בסעיף 9 לתיקון מספר 5. מאחר שבפועל חלפו שישה חודשים ממועד בחירת הבנק הזוכה במכרז, ומאחר והבנק ביצע הכנות משמעותיות לתחילת הפעלת הסדר הפיקדון למסתננים כבר בחודש יולי 2016, קיימת דחיפות לתיקון החוק על מנת לקבוע כי מועד תחילת חובת תשלום פיקדון למסתננים יהא ב-1 לחודש לאחר 30 יום ממועד פרסום התיקון לחוק, תוך ביטול תקופת ההמתנה של שישה חודשים מיום פרסום צו שר האוצר על קיום חשבון הבנק, שנקבעה בתיקון מספר 5.

ה. שר הפנים ומר אמנון בן עמי, מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, סקרו בפני הממשלה את נושא הטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית לישראל.

בסקירה נמסרו נתונים מספריים על כלל היקפי ההסתננות לישראל בעשור האחרון, נתונים מספריים של התפלגות המסתננים על פי ארצות המוצא ונתונים על מספרי המסתננים שעזבו מרצון את ישראל.

בסקירה הוצגו גם האמצעים שננקטו כדי לבלום את תופעת ההסתננות כמו הקמת הגדר בגבול עם מצרים, תיקוני חקיקה שונים והקמת מרכזים לשהיית המסתננים. בהקשר זה נמסרו נתונים מספריים לגבי השוהים במרכז השהייה ב"חולות" (כ-3000) ובמתקני המשמורת "סהרונים" ו"גבעון" (כ-500).

כן נמסרו נתונים על כלל השוהים שלא כחוק בישראל (כ-147,000) עמם נמנים תיירים שאשרת שהייתם פגה, מסתננים ועובדים זרים שאשרת עבודתם פגה אף היא.

המצגת שהוצגה בפני הממשלה מצורפת באתר רוה"מ..

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-P

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-W

תגובות אחרונות