הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 9 באוקטובר 2016

הודעת ממלא מקום מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 9 באוקטובר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"לפני דקות אחדות חווינו בירושלים פיגוע ירי של מחבל רכוב. הוא פגע בכמה אנשים. אנחנו עדיין מבררים את הפרטים והכוחות פועלים בשטח. ראשית, אני מבקש לשלוח איחולי החלמה לפצועים, וגם לומר, כפי שזה נראה מהדו"חות שאנחנו מקבלים, שהייתה כאן פעולה מהירה מאוד, נחושה מאוד, של שוטרי משטרת ישראל שדלקו אחר המחבל וחיסלו אותו. כמובן שנעדכן ככל שנקבל פרטים נוספים.

אני מבקש גם לעדכן את חברי הממשלה, שבכוונתי להביא לכך שהקריה למחקר גרעיני בדימונה תיקרא על שמו של שמעון פרס ז"ל. שמעון פרס פעל רבות להקמת המפעל החשוב הזה, מפעל חשוב לביטחון ישראל לדורות, ואני חושב שזה ראוי ונכון לקרוא את הקריה על שמו.

אני מאחל לכל אזרחי ישראל, גמר חתימה טובה וצום קל וגם לעם ישראל באשר הוא."

ב. הממשלה דנה היום בעניין אצילת סמכויותיה בתחום ההתיישבות וכן בהסדרת מערכת היחסים בינה לבין החטיבה להתיישבות, והחליטה כדלקמן:

לשם סיוע ביישום מדיניות הממשלה בעניין קידום ההתיישבות הכפרית – חקלאית וקהילתית – לאור מאפייני הפעילות בתחום זה, המצריכים טיפול פרטני, תוך ראייה כוללת והיכרות מעמיקה עם היישובים הכפריים על ידי גוף שטח מומחה, בשים לב לייחודה של החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית (להלן: החטיבה) כאחת מזרועות הביצוע של הממשלה, העוסקת בתכלול ובביצוע פעולות נדרשות בתחום ההתיישבות הכפרית ולאור נחיצותה ליישום מדיניות הממשלה בתחום זה, ובהסכמת שר הביטחון, שר הבינוי והשיכון, השר לפיתוח הנגב והגליל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושר התיירות :

1. לאצול מסמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות ובתחומים נוספים שיפורטו בסעיף 2 להלן לשר החקלאות ופיתוח הכפר אשר יאצילן להסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה, בכפוף להסדרת מערכת היחסים שבין הממשלה לבין החטיבה באופן שיאפשר פיקוח אפקטיבי של הממשלה על החטיבה, ואת המשך פעולתה כגוף מומחה המייעץ ומסייע לממשלה בתחום ההתיישבות ומבצע פעולות בתחום זה לטובת הממשלה. כל זאת לאור חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תשי"ג-1952, כדלקמן:
הסדר רב-שנתי

2. הסכם מסגרת – להטיל על מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: משרד החקלאות), בהסכמת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, לגבש עד ליום 15.12.16 הסכם מסגרת רב-שנתי, לתקופה של 5 שנים, עם אפשרות להאריכו בשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת, להתקשרות עם ההסתדרות הציונית העולמית (להלן: ההסתדרות הציונית), לשם הסדרת מתן שירותים וביצוע משימות על-ידי החטיבה, כפי שאלו יעוגנו בהסכמים מפורטים, כמפורט בסעיף 7 להחלטה זו, בתחומים הבאים (להלן: תחומי פעילותה של החטיבה):

- קידום תכנון פרוגרמתי ותכנון סטטוטורי לצורך הקמת יישובים כפריים חדשים;
- ביצוע פעולות להקמת יישובים חדשים במגזר הכפרי, בהתאם להחלטות הממשלה: פריצת דרכים, הנחה וביצוע של תשתיות על ושל תשתיות ראשיות, הקמת מחנה זמני לקבוצות התיישבות;
- ביצוע פעולות תכנון ופיתוח ושיקום תשתיות בהתיישבות הכפרית: פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים, פריצת דרכים, סלילת כבישים ומדרכות, הנחת קווי תאורה;
- הקמה, שיפוץ, הרחבה ופיתוח מבני ציבור בהתיישבות הכפרית: השלמת בינוי ושיפוץ גני ילדים, מעונות וכל מבנה קהילתי או מבנה היוצר עוגן קהילתי לקליטת מתיישבים חדשים ליישוב או לאזור;
- פיתוח מקורות תעסוקה בתחומי חקלאות, תיירות כפרית, יזמות עסקית – כלכלית ופיתוח מנועי צמיחה בהתיישבות הכפרית;
- הקמה ותחזוקה של תשתיות והקמת אתרי מגורים זמניים במסגרת פעילות לקליטת עולים חדשים;
- ניהול מבנים יבילים ומבני קבע למטרות קליטת מתיישבים חדשים, קהילה וחברה, בהתיישבות הכפרית;
- חיזוק ושיקום יישובים כפריים חלשים בהיבטים חברתיים או כלכליים: פרסום ומיתוג היישוב או האזור, קיום אירועים לעידוד קליטת מתיישבים חדשים והפעלת מערכי מתנדבים ורכזי קליטת מתיישבים חדשים ברשויות המקומיות;
- פעולות לעידוד צמיחה דמוגרפית בהתיישבות הכפרית: ליווי קהילתי וחברתי של היישובים;
- ביצוע פעולות כמוסד מיישב לפי חוק המועמדים להתיישבות חקלאית, תשי"ג-1953;
- המשך ניהול המקרקעין ביישובים הישראלים שבמגזר הכפרי ביהודה ושומרון, עד השלמת הבחינה כאמור בסעיף 24 להלן.

3.
א. יובהר, כי אין בהגדרת תחומי פעילותה של החטיבה כדי לגרוע מאחריותו ומסמכותו של משרד ממשלתי ייעודי לביצוע משימות בתחומים הנמצאים באחריותו.

ב. יובהר עוד כי מתן שירותים וביצוע משימות על-ידי החטיבה ייעשה בהתאם לכל דין.

ג. בנוסף יובהר כי ביצוע פעולות במקרקעין על ידי החטיבה מכוח הסמכויות המפורטות לעיל, לא תכלולנה פעולות המבוצעות על ידי המדינה או הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון כבעלי הקרקע או כמנהלי הקרקע עבור בעליה. ביצוע עבודות תכנון ופיתוח במקרקעי ישראל כפופות למתן הרשאה לתכנון ופיתוח על ידי רמ"י בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ותקנות חובת המכרזים. ביצוע עבודות תכנון ופיתוח בשטחי יהודה ושומרון כפופות למתן הרשאה לתכנון ופיתוח מהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון, על פי העקרונות שבסעיף 14.
4. ככל שתתקבלנה החלטות ממשלה פרטניות, אשר יטילו על החטיבה ביצוע משימות נוספות, יחולו עליהן העקרונות הקבועים בהחלטה זו, ועל ההתקשרויות שייערכו ליישומן, יחולו הוראות הסכם המסגרת.

5. תקורה לרבות הוצאות שכר ונלוות (להלן: התקורה)– לטובת שמירת זמינותה של החטיבה לרשות הממשלה וקיום רצף בפעילותה, כמו גם שימור ההון האנושי הקיים, יבטיח הסכם המסגרת את מסגרת התקציב למימון הוצאות שכר עובדי החטיבה ונלוות לו, והוצאות מנהל (לרבות הוצאות שכר דירה, הוצאות משפטיות, הוצאות גבייה, הוצאות לניהול נכסים ומקרקעין, הוצאות לביקורת חשבונאות ומאזן וכו’), בהיקף של עד 36 מלש"ח לשנה, ובתנאי שסכומים אלו הוצאו בפועל. סכום זה ייבחן אחת לחמש שנים על ידי משרד החקלאות, והסכם המסגרת יתוקן בהתאם, במידת הצורך.

6. התקורה תשולם כתמורה, בין היתר, כנגד ביצוע הפעולות הבאות:

- מיפוי צרכים, ייעוץ וביצוע תכנית העבודה השנתית כאמור בסעיף 7;
- ליווי קהילתי-חברתי של היישובים בזמינות גבוהה;
- סיוע לממשלה בעיתות חירום ומבצעים מיוחדים, יכולת ביצוע פעולות קבלניות בהתראה קצרה לפרק זמן מוגדר;
- ביצוע התקשרויות וניהול תשלומים שעליהם התחייבה החטיבה כלפי צדדים שלישיים, וטרם הגיע מועד ביצועם או תשלומם ולשם ביצוע תוכנית העבודה השנתית;
- פעולות קבועות המבוצעות באופן שוטף כגון: ביצוע פעולות כמוסד מיישב, ניהול נכסים, גביית חובות וכן ניהול ושימור ידע בקשר לפעולות אלה בסטנדרטים המקובלים;
- ניהול מקרקעין ביהודה ושומרון, עד השלמת הבחינה האמורה בסעיף 24;
- ביצוע החלטות ממשלה פרטניות שיטילו משימות על החטיבה מעת לעת;
- קיום מנגנוני פיקוח ובקרה.

לצורך כך יקצה משרד האוצר 36 מלש"ח לבסיס תקציב משרד החקלאות בכל שנות ההסכם. תקציב זה יהיה בתקנה נפרדת בתוך תכנית פיתוח הכפר.
לא ישולמו לחטיבה תקורות נוספות מעבר לסכום זה, אף אם תוטלנה עליה משימות נוספות בהחלטות ממשלה עתידיות או שלא מכוח החלטות ממשלה, זולת אם נמצא צורך בכך כתוצאה מבחינת הסכם המסגרת, ככל שיוחלט להאריכו לאחר חמש שנים, כאמור בסעיף 5 לעיל.

7. התקשרויות שנתיות – בהמשך להסכם המסגרת ומכוחו, יתקשר משרד החקלאות מדי שנה במהלך תקופת הסכם המסגרת, בהתקשרות שנתית עם ההסתדרות הציונית לטובת יישום תכנית העבודה השנתית, שתקבע על-ידי משרד החקלאות באופן הבא:

א. קביעת המדיניות: שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע את יעדי תכנית העבודה השנתית ומטרותיה באופן מפורט לצורך יישום החלטה זו לאותה שנה, וכן מקום בו הדבר דרוש יעדים ומטרות רב שנתיים, ואת סדרי העדיפויות להשגתם, בכפוף למדיניות הממשלה. יעדי תכנית העבודה השנתית ומטרותיה בתחומי התכנון, הפיתוח והקמת יישובים חדשים ינוסחו וייקבעו במסמך המדיניות, לאחר דיון משותף עם שר הבינוי והשיכון ובהסכמתו. מסמך המדיניות לפי סעיף זה יפורסם לידיעת הציבור באתר האינטרנט של משרד החקלאות ובאתר האינטרנט של החטיבה להתיישבות;

ב. גיבוש תכנית עבודה שנתית ואישורה:

(1) לאור היעדים והמטרות שייקבעו כאמור לעיל, יורה מנכ"ל החטיבה לעובדי החטיבה לבצע, מדי שנה, מיפוי צרכים ואיסוף מידע בקרב ההתיישבות הכפרית, ולגבש טיוטת תכנית עבודה שנתית מפורטת בהתאם להנחיות ודגשים שהוגדרו במסמך המדיניות. טיוטת התכנית תכלול פירוט של כלל המשימות שיבוצעו לשם השגת היעדים והמטרות במסמך המדיניות; פירוט של הוצאות התקורה לביצוען; לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע; היקף כוח האדם; התקציב הנדרש; מדדי ביצוע וחסמים צפויים; והיא תוגש לשר על ידי יו"ר החטיבה.

(2) טיוטת תכנית העבודה השנתית תיבחן על ידי צוות מקצועי במשרד החקלאות אשר בו יהיו חברים, בין היתר, הגורם האחראי על פעילות החטיבה במשרד החקלאות האמור בסעיף 12 להחלטה זו (להלן: הגורם המקצועי המשרדי) ושני סמנכ"לים מהמשרד. במסגרת זו הצוות ייוועץ עם נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ושר הביטחון בנוגע להיבטים בתכנית העבודה הקשורים לסמכויותיהם המנויות בסעיף 2 לעיל, ויתאם עימם לרבות באשר למניעת הפעלת סמכות מקבילה של משרד ממשלתי אחר, על ידי החטיבה וכן לשם מניעת כפל תיקצוב.

(3) עובדי החטיבה יעדכנו את תכנית העבודה השנתית בהתאם להנחיות הצוות המקצועי. לאחר מכן תועבר טיוטת תכנית העבודה לפרסום להערות הציבור, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ובאתר האינטרנט של החטיבה להתיישבות.

(4) לאחר פרסומה של תכנית העבודה השנתית להערות הציבור ובחינת ההערות על ידי הצוות המקצועי, תועבר התכנית לאישור השר או לאישורו בשינויים.

(5) פרקי הזמן לפרסום התכנית, לקבלת הערות הציבור ולאישור תכנית העבודה השנתית ייקבעו בהסכם המסגרת.

(6) תמיכות ומענקים שאילו היו משולמים על ידי המדינה היה חל עליהן סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985, לא יוקצו על ידי החטיבה ולא ייכללו בתכנית העבודה השנתית.

(7) שינוי תכנית העבודה לאחר אישורה, טעון אישור השר, לאחר קבלת המלצת הצוות המקצועי בנוגע לשינוי המתבקש.

ג. ביצוע תכנית העבודה השנתית:

(1) מנכ"ל החטיבה יגבש את הנהלים הנדרשים לשם ביצוע תכנית העבודה השנתית, ויגישם לאישורו של צוות מטעם משרד החקלאות שיכלול את נציג הגורם המקצועי במשרד, נציג היועצת המשפטית למשרד ונציג חשבת המשרד. הצוות יהיה רשאי לאשר את הנהלים או לאשרם בשינויים. לאחר אישורם, יפורסמו הנהלים באתר האינטרנט של משרד החקלאות ובאתר האינטרנט של החטיבה להתיישבות. פעילות החטיבה לביצוע תכנית העבודה השנתית תיעשה בהתאם לנהלים האמורים.

(2) לאחר אישור נהלי העבודה כאמור בס"ק (1), יפעל מנכ"ל החטיבה לביצוע המשימות בתכנית העבודה באמצעות:

(א) ועדות תמיכה של החטיבה שהרכבן – מנכ"ל החטיבה, או מי מטעמו, שיהיה יו"ר הוועדה, הגורם המקצועי המשרדי או נציגו, נציג נוסף עובד החטיבה, חשבת המשרד או נציגה, מקרב עובדי משרד האוצר, והיועצת המשפטית למשרד או נציגה, מקרב עובדי משרד החקלאות. מנכ"ל החטיבה ימנה את חברי ועדות התמיכה.
(ב) ועדת מכרזים של החטיבה שהרכבה – מנכ"ל החטיבה, או מי מטעמו, שיהיה יו"ר הוועדה, הגורם המקצועי המשרדי או נציגו, נציג נוסף עובד החטיבה, חשבת המשרד או נציגה, מקרב עובדי משרד האוצר, והיועצת המשפטית למשרד או נציגה, מקרב עובדי משרד החקלאות. מנכ"ל החטיבה ימנה את חברי ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בעניין זה בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.
(ג) מובהר בזאת, למען הסר ספק כי אין במינוי מנכ"ל החטיבה כאמור של נציג היועצת המשפטית למשרד ונציג חשבת המשרד לוועדות התמיכה והמכרזים, כדי לגרוע מעצמאות שיקול הדעת של נציגים אלו, אשר כפופים ליועצת המשפטית למשרד, ליועץ המשפטי לממשלה, לחשבת המשרד ולחשבת הכללית, לפי העניין.

(3) בשאלה משפטית המתעוררת בוועדות, תכריע דעתו של היועץ המשפטי החבר בוועדה מהוועדות האמורות.

(4) בכל הנוגע להקצאה ותשלום כספים, יפעלו הוועדות על פי הוראות תקנון כספים ומשק (תכ"מ) שמפרסם החשב הכללי, בשינויים המחויבים. במקרה של ספק באשר ליישומן של הוראות אלה בפעולתה של ועדה מהוועדות האמורות, תכריע דעת חשבת המשרד או נציגה.

(5) החטיבה תעמיד לטובת הוועדות האמורות עובד שירכז את פעילותן.

8. הסכמים פרטניים – כלל משרדי הממשלה יהיו רשאים להתקשר עם ההסתדרות הציונית בהסכמים פרטניים על בסיס הסכם המסגרת ומכוחו, לצורך ייעוץ וביצוע פעולות על-ידי החטיבה בתחומי פעילותה, וזאת בתנאים הבאים:

א. התקבלה החלטת ממשלה המאשרת התקשרות זו מראש;
ב. הגורם האמור בסעיף 12 בדק ומצא שאין בהתקשרות כדי לפגוע בהתחייבויות ההסתדרות הציונית והחטיבה בהתאם להסכם המסגרת, להתקשרויות השנתיות מכוחו ולתכנית העבודה השנתית;
ג. בהיוועצות עם שר החקלאות, לאחר שקיבל את המלצת הצוות המקצועי;
ד. במסגרת הסכמים אלה לא תשולם להסתדרות הציונית או לחטיבה תקורה נוספת;
ה. המשרד הממשלתי שביצע את ההתקשרות יבצע פיקוח ובקרה על מילוי תפקידי החטיבה ומשימותיה לפי ההסכם הפרטני, בהתאם לעקרונות הקבועים בהחלטה זו, תוך העברת עדכון בעניין למשרד החקלאות;
ו. התנאים המנויים בס"ק א – ג לסעיף זה לא יחולו בהתקיימותן במצטבר של הנסיבות הבאות:

(1) ההתקשרות של המשרד עם החטיבה היא גדורה, קונקרטית ואגב פרויקט פרטני; היא לא כוללת העברה לחטיבה של סמכויות הכרוכות בקביעת מדיניות, הפעלת שיקול דעת ויצירת סדרי עדיפויות (חלוקת תמיכות ומשאבים לגורמים שלישיים) , אלא משימות ביצועיות בלבד;

(2) היקפן הכולל של התקשרויות משרדי הממשלה בשנה נתונה לפי סעיף זה אינו עולה על עשרה אחוזים (10%) מהיקף ההתקשרות השנתית לצורך ביצוע תכנית העבודה השנתית לאותה שנה.

9. תקציב לתחום פיתוח ההתיישבות במשרד החקלאות – מעבר לאמור בסעיף 5, ובנוסף על התקציב שהוקצה בהחלטת הממשלה מס’ 674 מיום 08.11.2015 לפיתוח ההתיישבות הכפרית בשנת 2016, יקצה משרד האוצר לצורך מימוש החלטה זו לתקציב משרד החקלאות סכום שיסוכם בין המשרדים, לשם פיתוח תחום ההתיישבות במשרד החקלאות. הסכומים שיסוכמו כאמור יהיו בתקציב משרד החקלאות, בתקנת הכנסה והוצאה נפרדת לטובת יישום החלטה זו. ניתן יהיה להמיר סכום זה או חלקו, בתיאום עם אגף התקציבים, לתקציב בהרשאה להתחייב. לא תהיינה תוספות לתקציב זה, אלא בהסכמים פרטניים לפי סעיף 8, או בהחלטות ממשלה פרטניות כאמור בסעיף 4.
סדרי התקשרות, פיקוח, בקרה ופעילות על-פי עקרונות של מינהל תקין.

10. בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 15 מיום 19.05.2015 בעניין החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החקלאות הוא המשרד האחראי על תכלול העבודה מול החטיבה. בהתאם, בכל עניין הכרוך ביישומה של החלטת ממשלה זו, תפעל החטיבה על-פי הנחיות הגורם המקצועי האמון על ההתקשרות עם החטיבה ועל הפיקוח עליה, במשרד החקלאות.

11. הגורם המקצועי האמון על ההתקשרות עם החטיבה ופיקוח על פעילותה תהיה יחידה ייעודית במשרד החקלאות אשר תהיה אחראית לתכלול תכנית העבודה המפורטת, ניהול ההתקשרויות עם החטיבה וביצוע בקרה ופיקוח על פעילות החטיבה, כמפורט בסעיף 16 להחלטה זו. לצורך כך, יוקצו למשרד החקלאות 4 תקני כוח אדם ייעודיים ונוספים לתחום זה, מהם אחד יוקצה ללשכה המשפטית.

12. המבנה הארגוני של היחידה האמורה, רמות המשרה ותיאורי התפקיד ייקבעו בתיאום עם נציבות שירות המדינה עד ליום 15.12.16. עד לבניית היחידה הייעודית, הגורם המקצועי האחראי על פעילות החטיבה מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח הכפר במשרד החקלאות.

13. ניהול ההתקשרויות, החוזים והעודפים המחויבים יבוצע על-ידי חשבת המשרד. לצורך כך, בנוסף על תקני כוח האדם המצוינים לעיל בסעיף 11, יוקצו לחשבות משרד החקלאות 2 תקני כוח אדם ייעודיים, לצורך הטיפול והבקרה על תחום זה במשרד החקלאות.

14. תקצובם של כלל תקני הבקרה והפיקוח (היחידה המקצועית, חשבות, יועץ משפטי) יהא תנאי לחתימה על הסכם המסגרת. התקשרויות בין הממשלה לבין ההסתדרות הציונית, לטובת הפעילויות כאמור לעיל בהחלטה זו, יבוצעו בהתאם לדיני המכרזים, תוך שקילת האפשרות להתקשר עם החטיבה בהתאם לתקנת הפטור 3(19) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובכפוף לכל דין.

15. 1% מתוך כל סכום שיוקצה לחטיבה, בין מכוח הסכם המסגרת, בין מכוח התקשרויות שנתיות ובין מכוח הסכמים פרטניים (כאמור בסעיפים 2, 4, 7 ו-8 דלעיל) ישמש את המשרדים לבקרה חשבונאית ותקציבית על פעילות החטיבה. כמו כן, עד 2.5% נוספים מכל סכום כאמור שיוקצה לפרויקטים הנדסיים, ישמש את המשרדים לבקרה הנדסית.

16. בהסכם המסגרת ייקבעו באופן מפורט דרכי הפיקוח והבקרה על פעולות החטיבה לשם מימוש הסמכויות שהואצלו לה, ההסדרים הכלליים שיחולו על כל השירותים שתזמין הממשלה מן החטיבה ובכלל זה ייקבעו בו ההוראות הבאות:

א. פירוט של סדרי התשלום לצדדים שלישיים עבור ביצוע תוכנית העבודה, העברת תשלומים לחטיבה אחת לחודש, כתשלום בסילוקין במערכת מרכב"ה, כנגד הצגת דיווח חודשי מפורט בחתימת מנכ"ל החטיבה לחשבת המשרד או נציגה. הדיווח יכלול את ביצוע התשלומים בגין החודש הקודם, ייערך בהתאם להוראות חשבת המשרד או נציגה, ויועבר לאישורם עד היום ה- 20 לכל חודש קלנדרי, עבור החודש שלפניו;

ב. פירוט של סדרי התשלום. כתנאי לקבלת תשלום בגין שכר עובדי החטיבה, מנכ"ל החטיבה או נציגו יעבירו למשרד דיווח חודשי מפורט בדבר תשלום השכר, חתום על ידי מורשי החתימה של ההסתדרות הציונית. הדיווח בגין השכר והנלוות יהיה מפורט ברמת העובד;

ג. תשלומים מהחטיבה לצדדים שלישיים עבור ביצוע תוכנית העבודה והתקורה יבוצעו באמצעות מערכת מרכב"ה, על ידי עובדי חשבות החטיבה, אשר יפעלו בהתאם להוראות חשבת המשרד או נציגה;

ד. מנכ"ל החטיבה יורה לעובדי החשבות בחטיבה לקיים את הוראות חשבת המשרד או נציגה ולספק להם, לצורך ביצוע תפקידיהם לפי החלטה זו, את שירותי המשרד, המזכירות והמנהלה במשרדי החטיבה;

ה. ההסתדרות הציונית תתחייב להימנע מכל שינוי במצבת כוח האדם ביחידות החשבות של החטיבה, אלא באישור מראש ובכתב של חשבת המשרד, ובכפוף לאישור ועדת המכרזים של המשרד לשינוי בתנאי הסכם המסגרת;

ו. מנכ"ל החטיבה וההסתדרות הציונית יישאו באחריות כוללת מלאה ובלעדית לביצוע התחייבויותיהם לפי הסכם המסגרת, ההתקשרויות השנתיות וההסכמים הפרטניים לפי סעיפים 2, 7 ו-9, לרבות לעניין קיומם של אמצעי בטיחות על פי כל דין;

ז. מנכ"ל החטיבה יפעל, במסגרת התקשרויות החטיבה עם קבלני הביצוע מטעמה, לקיומם של ביטוחים מתאימים כנגד כל הסיכונים, לטובתה של ההסתדרות הציונית ולטובת המדינה;

ח. הוראות בעניין מנגנוני דיווח, פיקוח ובקרה מפורטים, ובכלל זה הוראה לפיה מנכ"ל החטיבה, וכל עובד מעובדיה, באמצעות מנכ"ל החטיבה, ימסרו על פי דרישת הגורם המקצועי האחראי על החטיבה במשרד החקלאות לפי סעיפים 11 ו-12 להחלטה זו, דוחות שנתיים ותקופתיים בנושאים שייקבעו בדרישה, וכל נתון שהועבר אליהם בקשר לתחומי פעילותה של החטיבה, ובכלל זה דוחות בעניין הליכים משפטיים המתנהלים נגד החטיבה בקשר לביצוע תפקיד מתפקידיה;

ט. מנכ"ל החטיבה וכל עובד מעובדיה ימסרו כל מידע שיידרש על ידי משרד החקלאות או גורם מטעמו וכן על ידי כל רשות מוסמכת. על המידע להיות מלא ומדויק, בין שהדבר יידרש במסגרת הליך ביקורת, הליך בדיקה או בירור;

י. עובדי החטיבה יפעלו בכל נושא המחייב התקשרות עם צדדים נוספים, לרבות מומחים, יועצים, ספקים וקבלנים, לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות מכוחו. בכל מקרה של ספק באשר ליישומה של הוראה זו תכריע דעתה של היועצת המשפטית למשרד או נציגה;

יא. עובדי החטיבה יפעלו על-פי הוראות תקנון כספים ומשק שמפרסם החשב הכללי, בשינויים המחויבים. בכל מקרה של ספק באשר ליישומה של הוראה זו תכריע דעתה של חשבת המשרד או נציגה;

יב. מנכ"ל החטיבה ועובדיה יקיימו את הוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 כדין. בכל מקרה של ספק באשר ליישומה של הוראה זו תכריע דעתה של היועצת המשפטית למשרד או נציגה;

יג. מנכ"ל החטיבה ועובדיה מחוייבים לבצע פעולות לפי החלטת ממשלה זו, בהתאמה לעקרונות של מנהל תקין, והוראות שעניינן מניעת ניגוד עניינים, שקיפות ושמירה על טוהר המידות ובכלל זה –

(1) קבלתו של אדם לעבודה בחטיבה והעסקתו בה תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והייצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, על פי נהלים שתקבע החטיבה לעניין זה ולפי כל דין;

(2) לא יתקבל אדם לעבודה בחטיבה ולא יתחיל בעבודתו אם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כעובד החטיבה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו;

(3) עובד החטיבה יתחייב למלא את תפקידיו בהתאם להחלטה זו בתום לב, בהגינות, בשוויון, בלא משוא פנים ובלא הפליה;

(4) עובד החטיבה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כעובד החטיבה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו;

(5) נודע לעובד החטיבה כי עניין המצוי בטיפולו עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ד), יודיע על כך ליועצת המשפטית למשרד ולמנכ"ל החטיבה, ימסור להם את המידע הנוגע לעניין ולא יטפל בנושא האמור.

(6) הוראות לעניין החלת עקרונות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969 על עובדי החטיבה –
(א) עובד החטיבה יתחייב שאם יטפל, אגב תפקידו בחטיבה, בענין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג לאחר פרישתו מהחטיבה את האדם באותו עניין כלפי החטיבה או כלפי משרד החקלאות, וזאת כל עוד לא עברה שנה אחת מיום פרישתו.
(ב) עובד שפרש מהחטיבה לא ייצג אדם לפני עובד בחטיבה שהיה כפוף לו ערב פרישתו, ולא יבקש ממנו להעניק זכות לו עצמו ולצורך עסקו, כשההענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו עובד, וזאת כל עוד לא עברה שנה אחת מיום בו פסקו יחסי הכפיפות. סעיף זה יחול על עובד החטיבה שהתקיימו בו התנאים הקבועים בתקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), תשל"ו – 1975, בהתאמות הנדרשות, שייקבעו בהסדר על ידי ההסתדרות הציונית, באישור היועצת המשפטית למשרד החקלאות.
(ג) עובד החטיבה יתחייב כי במהלך שנה מיום פרישתו מהחטיבה לא יקבל זכות – לרבות עבודה כשכיר, או שלא כשכיר, או בדרך של התקשרות אחרת – מגורם שהוא היה מוסמך לקבל החלטה בעניינו במסגרת עבודתו בחטיבה, להמליץ על קבלת החלטה כאמור או שהיה ממונה על עובד אחר בחטיבה המוסמך כאמור, וזאת אלא אם התקבל לכך היתר מהיועצת המשפטית של המשרד.
(ד) הוראות פסקה (ג) יחולו על עובדים חדשים שייקלטו לעבודה בחטיבה החל מיום החלטה זו, ועל יתר העובדים – החל משנתיים מיום החלטה זו. לגבי עובדים קיימים בחטיבה שמועד פרישתם יחול במהלך תקופה של שנתיים מיום החלטה זו, תקבע ההסתדרות הציונית, באישור היועצת המשפטית למשרד החקלאות, הסדרים שעניינם החלת צינון פנימי למשך תקופה שלא תעלה על שנה, טרם פרישתם, בהתאם לעקרונות שבהנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין "גיבוש עמדת המדינה לגבי תקופת הצינון הראויה לפורשים משירות הציבור".

(7) לעניין סעיף 16-
"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;
"עניין אישי" של עובד החטיבה – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בהם, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;
"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"קרוב", של עובד החטיבה – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחנו.

(8) ביחס לעובדי החטיבה, עבירה משמעתית לפי נספח מספר 7 לחוקת העבודה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית, תכלול גם פעולה תוך הפרה של הוראות החלטה זו, הסכם המסגרת, ההתקשרויות השנתיות או ההסכמים הפרטניים (לפי סעיפים 2, 7 ו-9 להחלטה זו) או של הוראה מההוראות המפורטות בנספח א’ להחלטה שלהלן.

(9) בכל מקרה של ספק באשר ליישומה של הוראה זו תכריע דעתה של היועצת המשפטית למשרד או נציגה.

יד. התחייבות מנכ"ל החטיבה לפעול לבירור תלונות נגד עובדי החטיבה ולקידום דיון בבית הדין המשמעתי של עובדי ההסתדרות הציונית העולמית בעבירות משמעת של עובדי החטיבה הנובעות מהפרה של הוראה מהוראות החלטה זו, הסכם המסגרת, ההתקשרויות השנתיות או ההסכמים הפרטניים (לפי סעיפים 2, 7 ו-9 להחלטה זו) או מההוראות המפורטות בנספח א’ שלהלן, תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה. כמו כן, התחייבות מנכ"ל החטיבה למסור דיווחים לגורם המקצועי האחראי על החטיבה במשרד החקלאות לפי סעיפים 11 ו-12 להחלטה זו או ליועצת המשפטית של המשרד או נציגה, על תוצאות בירור התלונות, הדיונים בתלונות והסנקציות שהוטלו על עובד החטיבה שנמצא אשם בעבירה משמעתית;

טו. התחייבויות ההסתדרות הציונית לקביעת מנגנוני ניהול, בקרה וביקורת פנים בחטיבה, על פי עקרונות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992, ובאישור הגורמים המקצועיים במשרד;

טז. בעלות המדינה בנכסים שנרכשו על-ידי החטיבה מכספי המדינה, לרבות הפירות מנכסים אלה. 50% מתשלום שכר הדירה ומהתשלום שיתקבל כתוצאה ממכר דירות אלו שתגבה החטיבה בגין השימוש בנכסים אלה, ישמשו לצורך החזקה שוטפת של מבני מגורים וציבור המנוהלים על ידי יחידת האכלוס של החטיבה (ולמטרה זו בלבד). מובהר בזאת למען הסר ספק, כי יתרת סכומים שתיוותר, בסוף שנת כספים לאחר השימוש כאמור לצורך ההחזקה השוטפת של המבנים, תועבר להכנסות המדינה.

יז. שמירת זכותה של הממשלה לבטל את ההסכם או לצמצמו תוך מתן הודעה מוקדמת, בהינתן הפרה יסודית של ההסכם או שינוי מהותי בנסיבות.

17. במקרה של הפרה משמעותית של החטיבה או של עובד מעובדיה את הוראות החלטה זו או הוראות הסכם המסגרת או הוראותיו של הסכם פרטני לפי החלטה זו, תהיה המדינה, רשאית לשנות, לצמצם או לבטל את תכנית העבודה כולה או חלקים ממנה, באותה שנה או בשנה שלאחריה, הכל לפי העניין, לאחר שנתנה למנכ"ל החטיבה ולהסתדרות הציונית הזדמנות להשמיע טענות, בטרם קבלת ההחלטה. המדינה לא תפעיל סמכויותיה לפי הוראה זו אלא בהמלצת הגורם המקצועי ובאישור היועצת המשפטית למשרד ומנכ"ל המשרד.

18. התקשרויות של ההסתדרות הציונית לאספקת שירותים על ידי החטיבה לגורמים שמחוץ לממשלה, טעונות אישור הממשלה.

19. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מתוקפן של החלטות ממשלה קודמות שהטילו משימות על החטיבה, אשר טרם בוצעו או טרם בוצעו במלואן.

נושאים נוספים

20. יועץ משפטי מטעם משרד החקלאות הכפוף ליועצת המשפטית למשרד יהיה מופקד על ההיבטים המשפטיים הנובעים ממימוש החלטת ממשלה זו וממימוש סמכויות שלטוניות על ידי החטיבה. יובהר, כי יתר השירותים המשפטיים השוטפים ימשיכו להינתן על ידי החטיבה.

21. תחום פעולתה הגיאוגרפי של החטיבה לעניין החלטה זו הוא תחום ההתיישבות הכפרית – חקלאית – קהילתית. תחום זה כולל את כלל היישובים הכפריים בהתאם להגדרת יישוב כפרי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכן יישובים המצויים בתחום סמכות מועצות אזוריות. מתן עדיפות לאזורים או יישובים מסוימים בפעילות החטיבה, מותנית בקבלת החלטת ממשלה בהתאם לקבוע בפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), תשס"ט-2009, שעניינו אזורי עדיפות לאומית.

22. החטיבה לא תקצה תמיכות ומענקים שאילו היו משולמים על ידי המדינה היה חל עליהן סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985.

23. מובהר בזאת כי חוק מבקר המדינה, תשי"ח – 1958 חל על פעילות החטיבה להתיישבות.

24. הממשלה רושמת לפניה את הודעת ראש הממשלה לפיה מונתה על ידו ועדה שתגבש המלצות לממשלה בנושא ניהול אדמות המדינה במגזר הכפרי ביהודה ושומרון, בשים לב למכלול ההיבטים הנוגעים לעניין המשתרעים מעבר לנושא הסדרת היחסים בין הממשלה לבין החטיבה להתיישבות בו עוסקת ההחלטה.

25.
א. עובדי החטיבה יוסיפו לגבות את חובות העבר, בגין הלוואת שניתנו באמצעותה (להלן: חובות עבר), למתיישבים ולאגודות, מתקציב המדינה. הכספים שייגבו יועברו למשרד החקלאות. החטיבה תציג, בתכנית העבודה השנתית את תחזית הגבייה השנתית. מובהר בזאת, למען הסר ספק כי במסגרת פעילות החטיבה לפי ההחלטה, לא תיכלל עוד פעילות למתן הלוואות חדשות למתיישבים ולאגודות.
ב. לצורך העמקת הגבייה ואכיפתה, תעביר החטיבה למנהל הגבייה הממשלתי ברשות האכיפה והגבייה את המשך הטיפול בחובות העבר שלא נגבו. מינהל הגבייה הממשלתי יפעל לאכיפת גביית חובות העבר לרבות הגשת תביעות לבית המשפט השלום ולביצוע הליכי גבייה בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 .

ביטול ותיקון החלטות ממשלה קודמות

26. החלטה זו באה במקום החלטת הממשלה מס’ 2069 מיום 22.07.2007, החלטת הממשלה מס’ 601 מיום 19.07.2009 והחלטת הממשלה מס’ 3336 מיום 19.06.2011.

27. לצורך יישום החלטה זו, לתקן את סעיף 18 בהחלטת הממשלה מס’ 2017 מיום 21.09.2014 ואת סעיפים 1(ג)(2) ו- 2(ב) להחלטת הממשלה מס’ 1170 מיום 12.01.2014, כך שבמקום המילים: "למשרד ראש הממשלה" יירשם בסעיפים אלו: "למשרד החקלאות ופיתוח הכפר".

נספח א

הוראות בעניין מנהל תקין ושמירה על טוהר המידות
1. הוראות לפי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 ;
2. הוראות לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;
3. חוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958.
4. הוראות לפי חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;
5. הוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977;
6. הוראות לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;
7. הוראות לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998;
8. הוראות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998;
9. הוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992;
10. הוראות תקנון כספים ומשק שמפרסם החשב הכללי, בשינויים המחויבים.

ג. פרופ’ דניאל פפרמן, הסטטיסטיקן הלאומי, הציג בפני הממשלה את "ישראל במספרים" לשנת 2016. בסקירתו הציג פרופ’ פפרמן נתונים מספריים והשוואתיים, בין השאר, בנושאים כגון: אוכלוסיית ישראל ערב ראש השנה תשע"ז, מצב התעסוקה, תחושת הביטחון האישי, נפגעים בתאונות דרכים, מעורבות אזרחית בממשל, תוצאות סקר מיומנויות של האוכלוסייה הבוגרת, נתונים מספריים הקשורים לשוק הבנייה והדירות, נתונים כלכליים הקשורים לתוצר, לייבוא, לייצוא ולהשקעות, נתונים לגבי מספר התלמידים והסטודנטים, תוחלת החיים, יחס האוכלוסייה לתפקודי הממשלה ונתונים על שביעות הרצון הכללית של האוכלוסייה ממצבה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-P

תגובות אחרונות