הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18 בדצמבר 2016

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18 בדצמבר 2016

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בחודשים האחרונים, במיוחד בשבועות האחרונים, בימים האחרונים ואתמול עד לפנות בוקר, עשינו מאמצים גדולים מאוד כדי להביא לפיתרון מוסכם בעמונה. אנחנו קיימנו עשרות דיונים, הבאנו הרבה מאוד הצעות, חלקן הייתי אומר מחוץ לקופסה, הצעות מאוד יצירתיות. אנחנו עשינו את זה מתוך רצון טוב ומתוך אהבת ההתיישבות. אהבת ההתיישבות, ממש כך. לא הייתה ממשלה שדאגה יותר להתיישבות בארץ ישראל ואין ממשלה שדואגת יותר. אנחנו עושים כל מאמץ אפשרי. אני חושב שראשי היישוב עמונה, שהיו איתי ועם השר בנט אתמול עד לפנות בוקר במשרדי, יכולים להעיד על עובדה פשוטה: אנחנו עשינו את המקסימום. עכשיו אני יכול רק לקוות שתושבי עמונה, שדנים ביניהם עכשיו בהצעת המתווה, יקבלו אותו וזאת תהיה ההחלטה הנכונה להם, להתיישבות, לעם ישראל כולו ולמדינת ישראל.

אני מבקש גם לציין שחזרתי בשבוע שעבר מביקור בשתי מדינות מוסלמיות. עכשיו, אני מספר את זה מתוך ידיעה שמה שאני אגיד פה לא ישודר, כשם שהביקור ההיסטורי הזה בקושי הוזכר על ידי התקשורת שלנו, אבל זה ביקור היסטורי לכל דבר, לכל דבר. שתי מדינות מוסלמיות, חשובות, שמעריצות את מדינת ישראל, אין מילה אחרת, שרוצות בהידוק הקשרים אתנו. מדינה אחת אזרבייג’ן, שאנחנו מייבאים כמעט את מחצית הנפט שלנו מהם, שאנחנו רוצים לבדוק את האפשרות להתחבר לצינור הגז שלהם שמספק גז לכל אירופה, שיש לנו קשרים ענפים איתם, ביטחוניים ואחרים, קיבלה אותנו בצורה יוצאת מן הכלל. זה ביקור שני של ראש ממשלה – הראשון היה שלי לפני 19 שנים וזו הפעם השנייה – והביקור הראשון של ראש ממשלה ישראלי בקזחסטן, מדינה ענקית במרכז אסיה, שיש לה קשרים ענפים עם רוסיה, עם סין, גם עם איראן, והיא רוצה לפתוח את השווקים שלה להשקעות ישראליות, ולמאמץ גדול מאוד של ישראל בתחום החקלאות, בתחום הטכנולוגיה והתעשייה וכמובן גם בתחום הביטחון. אלה פריצות דרך.

יש חשיבות נוספת: אלה מדינות אסלאמיות שהן מטפחות דו-קיום בין בני הדתות השונות, ובראש ובראשונה בין מוסלמים לבין יהודים, והן מאמצות לחיקן את ישראל. יש לזה חשיבות גדולה מאוד אל מול מה שמתרחש, בכיוון הפוך לגמרי, באזורנו, בחלקים אחרים של העולם. לכן, יש חשיבות גדולה מאוד לביקור הזה, גם לישראל וגם בכלל. מתוך ידיעה ברורה שהדברים הללו לא ייאמרו, לא ימוחזרו בתקשורת, אני אומר אותם כאן, רק כדי לבחון את אמיתות דבריי."

ב. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את אריאל משעל לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

ג. הממשלה דנה בעניין הגדלת היקפי התעסוקה של עובדים פלסטיניים בישראל מאזור יהודה ושומרון, ייעול אופן הקצאת היתרי עבודה והבטחת תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים, והחליטה כדלקמן:

לצורך שיפור מתכונת הקצאת העובדים הפלסטיניים מאזור יהודה ושומרון המועסקים בישראל כדין, ובמטרה לשמור על תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים בענפי הבנייה, התעשייה והחקלאות, לאמץ את העקרונות המקצועיים שעלו בצוות הבין-משרדי לשינוי שיטת ההקצאה של היתרים להעסקת עובדים פלסטיניים בישראל בענף הבנייה, שהוקם מכוח החלטת הממשלה מס’ 317 מיום 30 ביולי 2015, שעניינה סיוע ממוקד להגדלת היקף הבנייה למגורים (להלן – הצעת הצוות הבין-משרדי), ולבצע את הצעדים הבאים:

הגדלת מכסת עובדים פלסטיניים

1 . לקבוע כי בשנת 2017 יוגדלו מכסות העובדים הפלסטיניים המרביות בסך שלא יעלה על 22,000 עובדים נוספים, וזאת בהתאם לפירוט שלהלן:

א. הארכת תוקפו של סעיף 1 להחלטת הממשלה מס’ 1236 מיום 8 במרץ 2016 וסעיף 2 להחלטת הממשלה מס’ 1660 מיום 14 ביולי 2016 שעניינן חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי באמצעות תעסוקת עובדים פלסטיניים בישראל, כך שגם בשנת 2017 יוקצו 7,000 עובדים לענף הבנייה למגורים.

ב. בשנת 2017 תגדל מכסת העובדים הפלסטיניים בסך של עד 6,000 עובדים נוספים לענף הבנייה למגורים, עד 2,200 עובדים פלסטיניים לענף התעשייה והשירותים, שבו המכסה עומדת כיום על סך של 2,250 עובדים, וזאת בכפוף לקביעת נהלים כמפורט בסעיף 4 להלן, ועד 1,250 עובדים קבועים בענף החקלאות ו-1,250 עובדים עונתיים בענף החקלאות, כך שסך מכסת העובדים העונתיים לאחר תוספת זו תעמוד על 11,550.

ג. בכפוף לניצול המכסות בענפי הבנייה והחקלאות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וככל שהגידול במספר משרות השכיר של עובדים ישראליים במגזר העסקי, על בסיס נתוני התעסוקה של שני הרבעונים הראשונים של שנת 2017, לא יהיו נמוכים מהגידול הממוצע בשנים 2016-2014 (שעומד על כ-57.6 אלף עובדים), תגדל מכסת העובדים בסך של 3,300 עובדים בענף הבנייה למגורים, ו-1,000 עובדים בענף החקלאות, מתוכם 250 עובדים עונתיים ו-750 עובדים קבועים. המכסה לענף התעשייה והשירותים האמורה בסעיף קטן (ב) שלא נוצלה ביום פרסום נתוני התעסוקה, תוקצה בהתאם לאמור לעיל. עם פרסום נתוני התעסוקה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר יודיע על כך למנהל רשות האוכלוסין וההגירה.

2 . החל מיום 1 ביולי 2017, ההיתרים האמורים בסעיף 1 בענף הבנייה למגורים יוקצו בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 3.

שיפור רגולציה ושינוי שיטת הקצאת העובדים בענף הבנייה וענף התעשייה

3 . לאמץ את הצעת הצוות הבין-משרדי לגבי ענף הבנייה, שעיקרה כדלקמן:

א. להורות למנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם נציגי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (להלן – מתפ"ש), המינהל האזרחי, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד המשפטים ומשרד האוצר, לוודא בתוך 140 יום הקמתו של מערך בחינה, מיון, הדרכה והשמה לעובדים פלסטיניים שיהיו מעוניינים לעבוד כדין בישראל בענף הבנייה, תוך שמירה על רמה מקצועית של העובדים בדומה למנגנון מיון עובדים זרים בענף הבנייה במדינות המוצא בשינויים המחויבים. עובדים שכבר הועסקו בענף הבנייה בישראל תקופה שלא תפחת מחודש במהלך השנתיים האחרונות ותיקבע על ידי הגורמים האמורים, לא יצטרכו לעבור בחינות וייחשבו כמי שעברו את המיון.

ב. מתפ"ש, בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון, ינהל מאגר לרישום המועמדים שעברו בהצלחה את המיון ויעדכן את אגף מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה בפרטי מועמדים אלה.

ג. מועמדים הרשומים במאגר ייכנסו לישראל על בסיס מכסה פנויה לפי סדר כניסתם למאגר ובהתאם לקריטריונים מקצועיים וביטחוניים שייקבעו בהסכמה בין המשרדים, מכוח אישור עבודה שיקבלו. הקצאת אישורי הלינה ייקבעו על ידי מתפ"ש.

ד. לקבוע כי איוש והשמה של כל מכסה פנויה של עובדים פלסטיניים החל מיום 1 ביולי 2017, תבוצע באמצעות מערך המיון האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג).

ה. עובדים פלסטיניים שיקבלו אישור עבודה, יוכלו לעבוד אצל כל קבלן ישראלי רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, שהוא בעל היתר להעסקת עובדים פלסטיניים בענף הבנייה למגורים (להלן – קבלן רשום). העובדים יוכלו לעבור בהתאם לרצונם בין קבלנים רשומים, ובלבד שהעסקתם תהיה בענף הבנייה למגורים והקבלן הרשום יחויב להעסיקם למשך תקופה של חודש לפחות בהיקף של משרה מלאה לפחות.

ו. לצורך מציאת מקום עבודה בישראל, עובד פלסטיני בעל היתר חיפוש עבודה יוכל להיכנס לישראל למשך 7 ימים אחת לשלושה חודשים וזאת מבלי שהוא מועסק על ידי קבלן רשום.

ז. אישור העבודה של עובד שבמשך 60 יום לא הוסדרה העסקתו כדין על ידי קבלן רשום, יבוטל.

ח. לקבוע כי לא תשונה הקצאת ההיתרים שניתנה לקבלנים הרשומים בענף הבנייה בעבר שלא מכוח החלטה זו ואולם החל מיום 1 ביולי 2017 עובדים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לעבור למנגנון ההקצאה החדש כאמור בסעיפים קטנים (ג) עד (ז). כמו כן, יוכל כל קבלן רשום להעסיק עובדים נוספים שיקבלו אישור עבודה כאמור בסעיפים שלעיל.

ט. במטרה להגביר את האכיפה והבקרה על יישום הוראות אלו, להורות לשר הפנים לבחון את האפשרות להקנות לרשות האוכלוסין וההגירה סמכויות מנהליות וכלי אכיפה נוספים, ובכלל זה: לבחון את האפשרות להקמת מנגנון משפטי להטלת עיצום כספי, במקביל להליך הפלילי, ולעגן סמכויות אלו בחוק.

4 . רשות האוכלוסין וההגירה, בתיאום עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מתפ"ש, משרד המשפטים ומשרד האוצר, תקבע בנהלים את האופן שבו עובדים פלסטיניים בענף התעשייה והשירותים יוכלו לעבור בהתאם לרצונם בין מעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים פלסטיניים בענף התעשייה והשירותים וזאת עד ליום 31 למאי 2017. אם לאחר המועד האמור לא ייקבעו נהלים, יוקצו עובדים לפי מנגנון ההקצאה שייקבע לטובת הקצאת עובדים לתעשייה באזור התעשייה עטרות.

הבטחת תנאי העסקה ותשלום שכר

5 . להורות לצוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד האוצר או נציג מטעמו ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים, אגף החשב הכללי במשרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הבינוי והשיכון, רשות האוכלוסין וההגירה, בנק ישראל ומתפ"ש לבחון בתוך 90 יום הסדרה של תשלומי השכר והזכויות הסוציאליות של העובדים הפלסטיניים, לרבות הטלת חובה על המעסיקים להעביר את שכר הנטו של העובדים הפלסטיניים באופן מקוון לאגף מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה או בהתאם להנחיותיו, לצורך העברתו באופן סדיר לחשבונות הבנק של העובדים הפלסטיניים באמצעות מנגנון שייקבע על ידי הצוות, תוך הבטחת תנאי השכר והזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים והקמת מערך חשבות חיצוני לפיקוח ובקרה על הפעילות הפיננסית של אגף מדורי התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.

הבהרה

6 . יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים פלסטיניים מהווים נושא הנתון לשינויים והמושפע מאירועים ושיקולים שונים, לרבות אירועים ביטחוניים, המדיניות בישראל בכל הקשור לשוק העבודה בישראל או להמשך העבודה כאמור, וכן הצורך בקביעת קריטריונים, ביצוע בדיקות נדרשות ומילוי נהלי הרשויות וחוקי המדינה בקשר להסדרת מתן ההיתרים ומימושם, ואין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים פלסטיניים וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים פלסטיניים משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייה, כניסה לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים פלסטיניים בתקופה או בתקופות מסוימות, וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים פלסטיניים משום הבטחת המדינה לגבי שהייתם או כניסתם לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים פלסטיניים בתקופה או בתקופות מסוימות.

ד. הממשלה דנה היום בעניין טיוטת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

הצעת חוק זו מטרתה לערוך את התיקונים הנדרשים בהסדרים שנקבעו בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 (להלן–החוק), לצורך החלתו על כלל תושבי המדינה, כהסדר של קבע. תיקונים אלה מוצעים לאור ממצאי תקופת המבחן שנקבעה בחוק והמסקנות שעלו בעקבותיה, בין השאר, מדיווחי הרשויות השונות, וכן לאור המלצת הוועדה המייעצת שמונתה למשך תקופת המבחן.

יצוין כי במהלך תקופת המבחן, למעלה מ- 1,000,000 מתושבי מדינת ישראל, אשר מהווים למעלה מ- 30% ממבקשי התיעוד בתקופת המבחן, קיבלו, לפי בחירתם, תיעוד ביומטרי לאומי.

משהושלם תהליך הבחינה הנדרשת בכל הנוגע לשאלת נחיצות המאגר והיקף המידע שיישמר בו, שוכנע שר הפנים כי קיים צורך בקיומו של מאגר ביומטרי וכי הדבר יגשים את המטרה שלשמה נחקק החוק והוקם המאגר, קרי, מניעת התחזות וגניבת זהות והבטחת המהימנות הנדרשת לתיעוד החכם. כן שוכנע השר כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם הגנה על פרטיות התושבים, אבטחת המידע במאגר ביומטרי ומניעת ניצולו לרעה, וכן כי התקיימו כל הדרישות לפי חוק זה.

במסגרת התיקונים, מוצע כי המאגר הביומטרי יכלול כחובה, תמונות תווי פנים של תושבים, ולקבוע, כהסדר משלים ונדרש שיחול כהוראת שעה למשך חמש שנים, הוראות לעניין הכללת תמונות טביעות אצבע של תושבים שהסכימו לכך בכתב, במאגר. זאת חלף ההסדר הקבוע היום בחוק (וכאמור טרם הוחל על כלל התושבים) שלפיו נקבע כחובה, על העברה של ת גם טביעות האצבע וגם תמונות הפנים מועברות למאגר ונשמרות בו. במקביל, מוצע להסדיר את הטיפול והשימוש במידע הביומטרי המועבר למאגר לצורך השוואה לנתונים הכלולים במאגר.

כן מוצע לקבוע הוראות ולבצע התאמות הנדרשות כדי להבטיח את מנגנוני הפיקוח והבקרה שיספקו את המהימנות הנדרשת לתיעוד החכם ולמנוע התחזות וגניבת זהות של תושבי המדינה.
ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’…)(פטור ממס לרשות מקומית על הכנסה מדיבידנד או מריבית והפרשי הצמדה מאת תאגיד מים וביוב), התשע"ז-2016, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מספר חק/1631 מיום 4.12.2016.
2. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
3. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בחוק לתיקון לפקודת מס הכנסה (מס’ 196), התשע"ג-2012 (ס"ח התשע"ג, עמ’ 34) תוקנה פקודת מס הכנסה ונקבע בסעיף 9(2)(א1) שבה, כהוראת שעה, כי רשות מקומית שמחזיקה באמצעי שליטה בתאגיד מים וביוב תהיה פטורה ממס על הכנסה מדיבידנד המשתלם לה על ידי אותו תאגיד בשנים 2011 עד 2015, וכן תהיה פטורה ממס בשל הכנסה מריבית שנצברה באותה תקופה על הלוואות בעלים שנתנה הרשות המקומית לאותו תאגיד.

במקביל, תוקן בתיקון עקיף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 ונקבע בסעיף 13א שבו, כהוראת שעה, כי בשנים 2011 עד 2015 הכנסה של תאגיד מים וביוב שרשות מקומית מחזיקה בכל אמצעי השליטה בו, תהיה פטורה ממס חברות.

תיקונים אלה נעשו בשל חשיבות קיומם של תאגידי מים וביוב כגופים נפרדים מהרשויות המקומיות, שמטרתם להבטיח רמת שירות נאותה בתחום שירותי המים והביוב, על ידי ניהול עסקי מקצועי ויעיל של מערכת המים והביוב ברשות המקומית, וכדי לעודד הקמת תאגידי מים וביוב על ידי רשויות מקומיות שטרם הקימו תאגידים כאמור.

בשל מורכבות ההקמה של תאגידי המים והביוב, עד היום טרם הושלם תהליך ההתאגדות, וישנן רשויות מקומיות אשר טרם הספיקו להקים תאגידים כאמור. כמו כן, התאגידים אשר הוקמו מצויים עדיין בשלבי ביסוס, ועל כן יש הצדקה להמשיך לעודד את פעילותם.

ו. הממשלה דנה בשמירה על מסגרות פיסקאליות לשנים 2018-2017 ויישום הסכמים קואליציוניים, והחליטה כדלקמן:

לצורך עמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב- 1992 ולנוכח ההוצאות לשנים 2018-2017 שנוספו לאחר אישור הצעת חוק התקציב לשנים 2017 ו-2018 בממשלה שעיקרן: הרחבת הסיכומים הקואליציוניים, תיקוני חקיקה שנוספו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2017- 2018,מענק השתלבות חזרה לעבודה לנשים יולדות, מיגון הניוד ביו"ש, תעסוקת עובדים פלסטינאים בישראל, דחיית תחילת יום שידורי תאגיד השידור הישראלי והמשך פעילות רשות השידור עד ליום 30 באפריל 2017 והקמת מבני מגורים חלופיים לתושבי עמונה ועופרה:

1. לבצע שינויים בסדרי העדיפויות בתקציב המדינה ולהפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2017 בשיעור של 1.3%, כמפורט בטבלה שלהלן (נספח א’). בהתאם לכך, להפחית את בסיס ההרשאה להתחייב של משרדי הממשלה לכל הפחות בשיעור האמור.

2. ההפחתה האמורה בסעיף 1 תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך תחול גם על תקציבים שהוקצו ליישום החלטות כאמור.

3. על אף האמור בסעיפים (1) ו- (2), לא יבוצעו הפחתות בתקנות שעניינן ביצוע חקיקה שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, בתקנות שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה (לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים, ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק) ובתקנות אשר ההפחתה מהם תוביל לחריגה תקציבית באותה תקנה.

4. מכלל התקנות שנותרו, מהן ניתן לבצע הפחתה כאמור, תבוצע הפחתה בשיעור זהה מכל אחת מהתקנות כך שסך ההפחתה תגיע לסכום הכולל של ההפחתה כפי שנקבעה ביחס לכל משרד כמפורט בטבלה (להלן – סכום הפחתה משרדי).

5. על אף האמור בסעיף (4), רשאים משרד ממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר להסכים ביניהם על שיעור הפחתה שונה לכל תקנה ותקנה אשר בתחום סמכותו של אותו משרד, ובלבד שהסך הכולל של סכום הפחתה משרדי לא ישתנה.

6. להטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר להורות למוסד לביטוח לאומי, מתוקף סמכותם לפי סעיף 24(א) בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), להפחית, החל משנת 2017, סך של 72 מיליון ש"ח מבסיס התקציב המינהלי של המוסד לביטוח לאומי.

7. להטיל על שר האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת ולמבקר המדינה בבקשה לפעול לצמצום הוצאות פעילותם בבסיס התקציב של שנת הכספים 2017, וזאת בהתייחס לשיעור ההפחתה האמור בסעיף 1, ולהפחית את תקציב הכנסת ותקציב משרד מבקר המדינה בשנות הכספים 2017 – 2018 בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידם כאמור.

8. לתקן את החלטת ממשלה מס’ 1874 מיום 11 באוגוסט 2016 ולהנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, להעביר לתקציב שנת 2017 93% מסך העודפים המחויבים אשר ייווצרו בשנת 2016, ולהעביר לתקציב שנת 2018 93% מסך העודפים המחויבים אשר ייווצרו בשנת 2017.

9. בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 1908 מיום 11 באוגוסט 2016, שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים (להלן – החלטה מס’ 1908), לאשר את התאמת תקציב הממשלה לשנים 2018-2017, לפי חלוקה כמפורט להלן בנספח ב’ להחלטה זו ולשני אלה:

א. הביצוע מהתקציב יעשה בהתאם לנהלים וההנחיות המקובלות ובכפוף לכל דין.

ב. תקציב שנמצא כי הוא מממן פעילות או סוגי פעילות הממומנים כבר על ידי אותו המשרד או משרד אחר, יצורף לתכנית התקציבית הקיימת באותו עניין לשם ביצוע באותו אופן, וזאת למניעת כפל מקורות מימון;

10. הסכום הכולל המפורט בנספח ב’ כולל תוספת על מסגרת התקציב ליישום הסכמים קואליציוניים כאמור בסעיף 9, כך שהתקציב לתמיכת המדינה במוסדות תורניים במסגרת תקציב משרד החינוך, יעמוד על סכום של 1,171.5 מיליוני ש"ח בשנים 2017 ו-2018.

11. התקציבים המפורטים בנספח ב’ יתוקצבו ברזרבה ייעודית בכל אחד מהסעיפים אליהם הם מיועדים למעט במקרים שבהם התקבלה חוות דעת משפטית לפיה ניתן להעביר את התקציבים לתכניות הייעודית. העברת התקציבים מתכניות הרזרבה הייעודית לתכניות הייעודית של אותם תקציבים במהלך השנה, תותנה בבדיקה מקצועית של המשרד ובחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי טרם העברת הבקשה לוועדת הכספים של הכנסת.

12. הממשלה מסמיכה את שר האוצר לבצע התאמות בהחלטה זו, ככל שיעלו שינויים בסדרי העדיפות עד לאישורו המלא של חוק התקציב לשנים 2017 – 2018 בכנסת.

13. לקבוע כי במהלך חודש יוני 2017 תקיים הממשלה דיון בדבר האפשרות להגדיל את הוצאות המשרדים בסכום כולל של עד 400 מיליון ₪ בהינתן גידול בהכנסות המדינה ובשים לב לעמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק.

נספח א’ + נספח ב’ לסעיף ז’ , נספח א’ – סכומי ההפחתה הנדרשים , נספח ב’ – חלוקה לתחומים – כולם באתר רוה"מ.

*בתי הספר של החופש הגדול בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים יפעלו באותן שכבות גיל כפי שיקבע לגבי בתי הספר בחינוך הרשמי ויתוקצבו בהתאם.
ז. הממשלה דנה בעניין הקמת אתר זמני לתושבי עמונה ותשעת המבנים בעופרה ובסיוע לתושבים והחליטה כדלקמן:

בעקבות פסקי הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בבג"ץ 9949/08 בעניין עמונה ובבג"ץ 5023/08 בעניין תשעת המבנים בישוב עופרה (להלן – פסקי הדין), לאור הנסיבות המיוחדות של העניין, ובמטרה לתת מענה לצרכיהם של התושבים:

1. על מנת לאפשר את העמדתם של מקומות מגורים זמניים במהירות האפשרית לשימושם של תושבים שהתגוררו דרך קבע בעמונה ובמבנים נשוא פסק הדין בעופרה, להקים אתר מגורים זמני בתחומי היישוב עופרה (להלן – האתר הזמני), וזאת באופן שיאפשר לאכלס את האתר בהקדם האפשרי. לשם כך:

א. להטיל על מוסדות התכנון המוסמכים להשלים את ההליכים התכנוניים הנדרשים לשם הקמת האתר הזמני בהקדם האפשרי ובכפוף לכל דין.

ב. בכפוף לאמור בסעיף קטן (א):

(1) משרד האוצר יעביר למשרד הפנים עד ליום 31.12.16 סך של עד 9 מלש"ח אשר יועברו באופן מיידי למועצה האזורית מטה בנימין (להלן – המועצה האזורית) לצורך סיוע למועצה האזורית עבור הקמת תשתיות, שצ"פים ומבני ציבור זמניים באתר הזמני.

(2) להטיל על משרד הביטחון להציב מבנים יבילים באתר הזמני, וזאת בהקדם האפשרי, מיד לאחר הקמת התשתיות על ידי המועצה האזורית. לאחר הצבתם יעברו היבילים לבעלותה של המועצה האזורית אשר תהיה אחראית להכשיר אותם לשימוש ולתחזק אותם באופן שוטף. השימוש במבנים יוסדר בחוזה שבמסגרתו ייגבה על ידי המועצה האזורית שכר דירה במחיר שוק. יובהר כי המדינה לא תישא באחריות ולא תחוייב בעלויות נוספות בכל הנוגע לשימוש באתר הזמני.

(3) ככל שיוחלט על הקמת אתר מגורים בנכסים נטושים כפי שאושרו לכך על ידי היועץ המשפטי לממשלה, המשאבים והתקציבים הנדרשים לשם כך יסוכמו בין משרד הביטחון למשרד האוצר ובמקרה של מחלוקת יכריע ראש הממשלה.

2. למועצה האזורית יועברו תקציבים נוספים בשנת 2017 כדלהלן:

א. משרד הביטחון יקצה סך של עד 3.5 מלש"ח שיועברו בשנת 2016 בכפוף לכל דין כסיוע מיוחד למועצה האזורית לטובת שכירת חדרי אירוח למשפחות המפונות לתקופה של עד חודש וחצי (להלן – תקופת הביניים), שכירת מבני ציבור ומבנים אחרים שישמשו בתקופת הביניים כאמור עבור מוסדות החינוך המפונים מעמונה, ותקצוב פעילות קהילתית.

ב. משרד האוצר יעביר למשרד הפנים סך של 40 מלש"ח, אשר יועברו למועצה האזורית באופן מיידי עם קבלת התקציב לצורך מתן סיוע חד פעמי וסופי כדלקמן:

1. לתושבים שהתגוררו בעמונה דרך קבע עד ליום 25.12.14, וזאת, בשים לב לנסיבות המיוחדות הנוגעות לעניין ועל מנת לסייע לתושבים בהתארגנות, התבססות ושיקום חייהם.

2. לתושבים שהתגוררו במבנים נשוא פסק הדין בעופרה עד ליום 8.2.2015, וזאת, בשים לב לנסיבות המיוחדות הנוגעות לעניין ועל מנת לסייע לתושבים בהתארגנות, התבססות ושיקום חייהם, וכן עבור האגודה השיתופית עופרה שהיא בעלת המבנים, בגין השקעותיה במבנים שיפונו.
הכללים, התבחינים ולוחות הזמנים על פיהם יינתן הסיוע במסגרת התקציב האמור יגובשו בתוך 45 יום על ידי משרד ראש הממשלה בהתייעצות עם המועצה, ובתיאום עם משרדי המשפטים והאוצר. במסגרת הכללים ייקבע, בין היתר, כי ביצוע תשלומי הסיוע והפיצוי לתושבים ולאגודה השיתופית עופרה בהתאם לסעיף זה, מותנה בחתימת התושבים והאגודה השיתופית עופרה, בתוך 90 יום מהקצאת הכספים למועצה ולפני קבלת התשלום, על כתב ויתור כפי שתונחה המועצה, שלפיו הם מוותרים על כל תביעה, דרישה וטענה כנגד המדינה ומי מטעמה בקשר עם השקעותיהם ונכסיהם בעמונה או בעפרה לפי העניין עד לפינוי או בקשר להחלטה על פינויים.
העקרונות הקבועים בסעיף זה ישמשו גם את במקרה של מימוש בפסק הדין בעניין שכונת "נתיב האבות".

ג. משרד האוצר יעביר למשרד הפנים סך של 15 מלש"ח, אשר יועברו למועצה האזורית באופן מיידי עם קבלת התקציב לצורך סיוע למועצה במימון ההוצאות המיוחדות לצורך יישום החלטה זו , לרבות לטובת הקמה ושיפוץ של מבני ציבור שיידרשו כתוצאה מקליטת תושבים ביישובים לנוכח הפינוי.

ד. משרד הביטחון (ביחס לאמור בסעיף א’), ומשרד האוצר (ביחס לאמור בסעיפים ב-ג) יקצו את התקציבים האמורים באופן שיאפשר את מימוש ההחלטה בהקדם האפשרי. מימוש התקציבים יהיה על פי ביצוע בפועל למטרות המנויות בהחלטה זו לעיל, ועל פי דוחות מפורטים שיוגשו על ידי המועצה.

3. להטיל על משרד הביטחון לפעול לטובת שינוע המבנים היבילים והציוד מהאתר המפונה ואחסנתו בשטח שיתואם עם המועצה האזורית.

4. להנחות את משרד הפנים לבחון, לאור הנסיבות המיוחדות ודחיפות העניין ועפ"י הכללים והדינים החלים על כך ובכפוף להוראות כל דין, בקשות פרטניות למתן אישור למועצה האזורית להתקשר בפטור ממכרז עם קבלנים, ספקים ונותני שירותים לצורך שכירת חדרי אירוח ומבני ציבור וביצוע הפעילות הקהילתית והפעילות לילדים בתקופת הביניים ולצורך הקמת האתר הזמני כאמור בסעיף‎1(ב)(1) לעיל.

5. בכפוף לאישורה של תכנית 205/3/1 על ידי מוסדות התכנון המוסמכים בהתאם להוראות כל דין, לבצע את עבודות הפיתוח וההכשרה הנדרשות ולהכשיר להקמת שכונת מגורים בשבות רחל מזרח שביישוב שילה. לשם כך יקצה משרד האוצר תקציב בסך 55 מלש"ח, שיועבר למשרד הממשלתי שייקבע ליישום סעיף זה, בתיאום בין משרדי האוצר, הבינוי והשיכון והחקלאות ופיתוח הכפר. כן יקצה משרד האוצר סך של 5 מלש"ח למשרד השיכון לצורך הקמת מבני ציבור אשר יוקמו באמצעות המועצה.

6. להנחות את כלל הגורמים הנוגעים בדבר לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך יישום תכוף ומיידי של החלטה זו, בכפוף להוראות כל דין.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

Funzing-I

תגובות אחרונות