הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 בינואר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 15 בינואר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"הוועידה שמתכנסת היום בפריז היא ועידת סרק. היא תואמה בין הצרפתים והפלסטינים. מטרתה לנסות לכפות על ישראל תנאים שאינם מתיישבים עם הצרכים הלאומיים שלנו. היא כמובן גם מרחיקה את השלום, כי היא מקשיחה את העמדות הפלסטיניות והיא גם מרחיקה אותם ממשא ומתן ישיר ללא תנאים מוקדמים. אני חייב להגיד שהוועידה הזאת היא בין הפרפורים האחרונים של עולם האתמול. המחר ייראה אחרת והמחר קרוב מאוד.

הממשלה תשמע היום, הצעה של שר החקלאות לתכנית חומש לאוכלוסייה הבדואית בנגב. המטרה היא לעשות סדר בנגב וגם לשלב את האוכלוסייה הבדואית בכלכלה הישראלית: בחינוך, בתשתיות, בתעסוקה ובדברים רבים אחרים. אני מברך את שר החקלאות על היוזמה החשובה הזאת, יש בה הרבה תמריצים והרבה היגיון. אני מקווה שהיא גם תזכה לשיתוף פעולה מלא מכל תושבי הנגב.

בנוסף לכך, אנחנו מביאים היום לממשלה שתי הצעות, שתי החלטות שתחזקנה את החדשנות הטכנולוגית של ישראל: ההחלטה הראשונה מהווה תמריץ לענף ההיי-טק להגדיל את מספר המהנדסים והמדענים ולהגדיל משמעותית את מספר הבוגרים בחוגים הרלוונטיים באוניברסיטאות. אני מזכיר שהבעיה המרכזית שיש לנו בענף ההיי-טק היא לענות על הביקוש, ולצורך זה אנחנו צריכים כוח אדם ברמה הגבוהה ביותר, כוח אדם מיומן. ההחלטה השנייה תדון בתחבורה חכמה. אנחנו נסיר חסמים על התעשייה הזאת שמתפתחת במהירות עצומה, והיא תסייע ליישם תחבורה חכמה בכבישי הארץ."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, למנות את יובל רותם לתפקיד המנהל הכללי של משרד החוץ.

ג. הממשלה דנה בתכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיות ההיי טק, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1503 מיום 14.3.2010 בעניין "תכנית לאומית ‘להבאת מוחות’ לישראל", מספר 5080 מיום 26.8.2012 בעניין "הגדלת היצע כוח האדם המיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע", מספר 147 מיום 28.6.2015 בעניין "קידום הסוגיה האסטרטגית ‘טיפול ומיצוי ההון האנושי’ כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה", מספר 1759 מיום 31.7.16 בעניין "הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים בתחום היי-טק בישראל" ובהמשך לתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים התשע"ז-התשפ"ב ועל מנת לקדם מענה למחסור הקיים במשק הישראלי בכוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק בישראל, הן על ידי שיפור ההון האנושי הרלוונטי הקיים בישראל והן על ידי הבאת עובדים מיומנים מחו"ל:

1. להקים ועדת שרים (להלן – ועדת השרים) לעניין כוח אדם מיומן בתעשיית ההיי-טק שזה הרכבה:
ראש הממשלה (יו"ר)
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – מ"מ יו"ר ועדת השרים
שר האוצר
שר החינוך
שר הכלכלה והתעשייה
שר הביטחון
שרת העלייה והקליטה
שר הפנים
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
השרה לשוויון חברתי

סמכויות הוועדה:

1) לדון ולהחליט בסוגיות הקשורות להגדלת כוח האדם המיומן בתעשיית
ההיי-טק.
2) לקדם תכניות ממשלתיות להגדלת כוח האדם המיומן בתעשיית ההיי-טק, ולעקוב אחר יישומן תוך קבלת דיווחים עיתיים מכלל הגורמים העוסקים בנושא.
המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה תשמש גוף ההיגוי המקצועי של הוועדה, לרבות לעניין הכנת הנושאים לדיון ומעקב אחר ביצוע החלטותיה, בתאום עם מזכירות הממשלה.
2. להקים צוות מקצועי לנושא "כוח אדם לתעשיית ההיי-טק" בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה והממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ושחברים בו נציגים מן המשרדים ו/או הגופים המפורטים להלן: משרד האוצר, משרד החינוך, הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (להלן – ות"ת), נציג צה"ל, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העלייה והקליטה, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, מטה הסייבר הלאומי, רשות התקשוב הממשלתית והמשרד לשוויון חברתי.

א. תפקידי הצוות:

1) ליזום צעדי מדיניות במטרה להגדיל את כוח האדם המיומן בתעשיית ההיי-טק.
2) לקדם עבודת מטה ויישום של תכניות בין משרדיות להגדלת כוח האדם המיומן בתעשיית ההיי-טק.
3) לעקוב אחר קידום תכניות להגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק, בין היתר, על מנת לסייע בהכנת הדיווחים לוועדת השרים כמפורט בסעיף 1(א)(2) לעיל.
4) לבחון את אפקטיביות הצעדים להבאת עובדים מיומנים מחו"ל לתעשיית ההיי-טק הישראלית, המפורטים בסעיפים 8-7 להלן, וכן להמליץ במידת הצורך על תמריצים כלכליים ומנהליים נוספים.
ב. הצוות יתכנס מעת לעת ויקבל דיווחים מכלל הגורמים הרלוונטיים.
3. בהמשך לתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים התשע"ז-התשפ"ב:
א. לרשום את הודעת הות"ת כי תפעל להשגת יעד לאומי לגידול של 40% במספר הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, בדגש על האוניברסיטאות, במקצועות הרלוונטיים להיי-טק כפי שייקבעו על ידי ות"ת בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה.
ב. במסגרת האמור, לפנות לות"ת בבקשה לבחון את הצורך והאפשרויות:
(1) לפעול לעידוד יצירת מסלולים ייעודיים חדשים אשר ישלבו את תחומי התכנות והמחשבים עם לימודים מתחומים אחרים, וכן תכניות דו-חוגיות מובנות, המשלבות מדעי המחשב עם מקצועות נוספים.
(2) לפעול בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, לבחון את הצורך והאפשרות לעידוד המוסדות להשכלה גבוהה לפתח קורסים אקדמיים דיגיטליים אשר יוכרו על ידם במסגרת לימודים אקדמיים בתחומים המפורטים בסעיף א’ לעיל. כמו כן, רושמת הממשלה לפניה את הודעת ות"ת והמשרד לשוויון חברתי כי פרויקט זה יתוקצב ב-2 מיליון ₪ על ידי המשרד לשוויון חברתי ו-2 מיליון ₪ על ידי ות"ת.
(3) לפעול להגדלת מספר הסטודנטים והחוקרים הבינלאומיים (הזרים) באקדמיה הישראלית, בתחומים הרלוונטיים להייטק, כאמור.
4. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 3021 מיום 6.1.2005, לקבוע כי הממונה, כהגדרתו בסעיף1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, יהא רשאי להתיר לכל היותר ל-500 עובדים זרים על בסיס קדימות, לעבוד בחברת היי טק בישראל, שאושרה על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בהתאם לסעיף 8(א) להחלטה זו, במשך תקופה של עד שנה אחת מיום סיום התואר. זאת, ללא צורך בתשלום שכר בגובה פעמיים השכר הממוצע במשק ובתנאי שהוכיחו כי סיימו תואר אקדמי מלא במוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד מהתחומים הבאים: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים מערכות מידע, ומדעי המחשב (להלן – מקצועות ההיי-טק). לעניין זה, להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר הפנים ושר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לתקן את תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007, כך שכל הפטורים לפי תקנות אלו יחולו על מעסיק של עובד זר כאמור בסעיף זה.
5. מדיניות הממשלה היא לעודד הכשרות חוץ אקדמיות רלוונטיות לתעשיית ההיי-טק, אשר יקנו את המיומנויות והניסיון המעשי הנדרשים על מנת להשתלב בתפקידים עתירי ידע בתעשיית ההיי-טק בישראל. זאת, במטרה להגדיל את מספר הגורמים המציעים הכשרות איכותיות בתחום ולהגדיל משמעותית את מספר המוכשרים בהן. לפיכך, רושמת הממשלה לפניה את הודעת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כי בהתאם לחוק לעידוד מחקר פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984 (להלן "חוק החדשנות"), לסמכויותיה ולאמצעים העומדים לרשותה, היא תגבש תכנית לקידום המדיניות דלעיל באמצעות:

א. תכנית אשר תכלול:
1) תיאום ושיתוף פעולה עם התעשייה והאקדמיה.
2) תגמול הגופים המכשירים, המבוסס על תמרוץ ביצועים: השמה בפועל בחברות היי-טק וגובה שכר המושם.
ב. התכנית שתנוהל על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית תבוצע בתיאום עם הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ותתוקצב בסכום של 10 מיליון ₪ לכל אחת מן השנים 2017 ו-2018, מתוך תחום הפעולה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה.
6. להטיל על הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בתיאום עם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לפתח ולהוציא לפועל תכניות לשילוב אוכלוסיות בייצוג חסר בתעשיית ההיי-טק, בדגש על נשים, חרדים ואוכלוסיית המיעוטים, כהגדרתם ברישא להחלטת הממשלה מספר 922 מיום 30.12.2015. בפרט:

א. לגבש ולהפעיל החל משנת 2017 ולמשך שלוש שנים תכנית להגברת שילובן של נשים בתעשיית ההיי-טק, אשר תכלול, בין היתר, רכיבים של הכשרה לתכנות והשמה בחברות היי-טק. התכנית תתוקצב ממקורות הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
ב. לגבש ולהפעיל תכניות לשילוב אוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק, לרבות באמצעות:
1) תכנית לליווי, הכשרת סטודנטים ואקדמאים מאוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק והשמתם:
א) המשך הפעלת התכנית הקיימת בתחום זה והרחבת פעילותה בשנת 2017 בעוד 1.5 מלש"ח, כך שהיקף ההשקעה השנתי יעמוד על 4.83 מלש"ח ממקורות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
ב) הפעלת תכנית המשך בשנים 2020-2018: התכנית תתוקצב ממקורות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
2) לבחון פיתוחן של תכניות נוספות להגברת שילוב אוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההיי-טק, הכוללת רכיבים של הכוונה והכשרה לתחום.
ג. לגבש ולהפעיל במהלך שנת 2017 תכנית מותאמת לשילוב נשים וגברים מהמגזר החרדי בתעשיית ההיי-טק, לרבות בכלים הבאים:
1) עידוד לרכישת השכלה במקצועות הרלוונטיים לתעשיית ההייטק וסיוע בשילוב במשרות איכות בתעשייה. התכנית תיבנה תוך התייעצות עם הות"ת.
2) שילוב חרדים לא אקדמאים או בעלי השכלה אקדמית בתחומים שאינם רלוונטיים לענף זה בתעשיית ההיי-טק, באמצעות כלים כגון הכשרה מקצועית, מעטפת הכוונה, ליווי וכד’.
3) שיעור הגברים מבין המשתתפים בתכניות המתוארות בסעיפים ג(1) ו-ג(2) לעיל לא יפחת מ-50%.
4) הרחבת המקצועות הטכנולוגיים הנלמדים בסמינרים לנשים חרדיות וגיוונם, בתיאום עם משרד החינוך.
5) התכנית תתוקצב ממקורות הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
7. מדיניות הממשלה היא לקדם תכניות להבאת עובדים מיומנים מחו"ל, המתאימים לעבודה במשרות עתירות ידע בתעשיית ההיי-טק בישראל, בהתאם למחויבויות הבינלאומיות של ישראל. התכניות יתמקדו בעיקר בישראלים חוזרים ובזכאי שבות, אך יכללו גם צעדים שיקדמו, בהתאם לצורך, הבאת עובדים זרים מומחים, שיעבדו בחברות היי-טק על פי הנוהל שיגובש בהתאם לסעיף 8.א להלן וישתכרו לפחות פעמיים השכר הממוצע במשק (להלן – מומחה זר בהיי-טק), ולשם כך:
א. לבטל את "התכנית הלאומית להשבת אקדמאים" במתכונתה הנוכחית, שהופעלה בעקבות סעיפים 20-16 להחלטת הממשלה מספר 1503 מיום 14.3.2010, כאשר הטיפול בתחום היי-טק יועבר לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. תחת זאת, לרשום בפניה את הודעת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כי היא תגבש תכנית ייעודית אשר תפעל לקידום מדיניות הממשלה, בהתאם לסמכויותיה של הרשות לפי חוק החדשנות ולאמצעים העומדים לרשותה, בתיאום עם הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. התכנית תפעל באופן יזום אל מול קהל היעד, כפי שהוגדר ברישא לסעיף 7 לעיל, על מנת לשלבו בתעשיית ההיי-טק בישראל. זאת, בין היתר באמצעות ספקי משנה.

1) התכנית תגובש בתוך 90 יום מיום קבלת החלטה זו ועיקריה יאושרו על ידי הצוות המקצועי.

2) ככל שהתכנית תכלול שיווק אל קהל היעד, הדבר ייעשה תחילה אל קהל היעד במדינות אמריקה, אוסטרליה ומדינות נבחרות בצפון באירופה. המשך הפריסה הגיאוגרפית אל מדינות נוספות יעשה בתיאום מול משרד העלייה והקליטה.

3) התכנית תתוקצב בסכום של 7 מיליון ₪ בשנת 2017 ו-10 מיליון ₪ בשנת 2018 מתחום הפעולה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה.

ב. להנחות את ראש המועצה הלאומית לכלכלה לפעול לגיבוש תכנית להבאת צעירים זכאי שבות בעלי פוטנציאל להשתלבות ככוח אדם מיומן בתעשיית ההיי טק בישראל בהתאם למסגרת הבאה (להלן: תכניות במסלולי הייטק), ככל הניתן באמצעות התקשרות עם חברת "מסע", חברת הבת של הסוכנות היהודית:

1. תכניות במסלולי הייטק יידרשו אישור מקצועי מאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לצורך הכרה בהן כתוכניות במסלולי הייטק אשר תקבל החלטתה לפי קריטריונים שייקבעו על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה.

2. יתאפשר תשלום תגמול למארגני תכניות במסלולי הייטק, בגין השמה בפועל בשכר גבוה בחברות הייטק. גובה התגמול, ככל שיינתן, ייקבע על ידי המועצה הלאומית לכלכלה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ובמקרים שבהם התוכניות יופעלו על ידי חברת "מסע", גם על ידי ועדת ההיגוי של פרויקט "מסע". התגמול ימומן מתקציב משרד ראש הממשלה, ואולם ככל שיוותר תקציב כאמור בסעיף 7(א)(2) לעיל, ישולם התגמול מתקציב זה. הכל בכפוף לאמור בסעיף קטן 7(ג)(3), לרבות אישור ועדת ההיגוי של פרויקט מסע, בהתאם למדיניות ועדת ההיגוי בנושא התמריצים למארגנים בפרויקט מסע.

3. ככל שהתוכנית תופעל באמצעות פרויקט מסע, להקצות 10 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים 2017- 2018, מתוך תקציבי משרד ראש הממשלה לתגבור תקצוב התכניות בהתאם לכללים שייקבעו ולכללים בעניין תקצוב פרויקט מסע. במקרה זה, התשלום עבור כל משתתף בתכנית מסע במסלולי הייטק יהיה בגובה ההפרש בין מלגת "מסע" הבסיסית המאושרת במסגרת פרויקט "מסע" המשולמת בכל תכנית, לבין עלות מסלולי ההייטק לפי קריטריונים כפי שייקבעו כאמור בס"ק 7(ב)(1) ככל שהתוכניות יופעלו באמצעות חברת מסע, הן תהיינה טעונות אישור ועדת ההיגוי של הפרויקט וכן ידרשו הסכם ייעודי שייחתם עם חברת מסע לצורך זה שבו יקבעו כללי הפעלת התוכנית.

4. לאחר שלוש שנים מתחילת הפעלת תכניות במסלולי הייטק ייבחן המשך מסלול זה לתקופה נוספת ובאילו תנאים יימשך, הבחינה תיעשה לרבות בהיבטי הצלחת התכניות, צרכי המשק ומדיניות הפרויקט.

8. בהמשך לעבודת הצוות בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, לפעול לטיוב הליך כניסה לישראל של מומחים זרים בהיי-טק, כדלקמן:

א. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כי תפרסם, בהסכמת משרד הכלכלה והתעשייה, הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובהתייעצות עם רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל להכרה בחברות ישראליות כחברות היי-טק לעניין הבאת מומחה זר בהיי-טק.
ב. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כי בהתאם לסמכויות הרשות לפי חוק החדשנות ולאמצעים העומדים לרשותה היא תיצור יחד עם רשות האוכלוסין וההגירה, בסיוע רשות התקשוב הממשלתי, מנגנון דיגיטלי להעברת מידע רלוונטי לעניין הנוהל בסעיף קטן א’ לעיל אודות חברות היי-טק ישראליות, כך שפניות רשות האוכלוסין בנושא יקבלו מענה מיידי מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית באשר לחברות היי-טק מוכרות, ולכל היותר תוך שלושה שבועות, באשר לחברות שנדרשות לעבור בדיקה לצורך מתן הכרה בהן כחברות היי-טק.

ג. להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר הפנים ושר האוצר ובאישור ועדת הכספים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לתקן בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו את תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007, כך שמומחים זרים בהיי-טק ובני זוגם יתווספו לרשימת התפקידים המנויים בהגדרה של "עובד זר מומחה" הקבועה בתקנה 1 לתקנות אלו. בנוסף, תתוקן גם תקנה 4 לתקנות, כך שלא יחול על מעסיקיהם פטור מאגרה שנתית ביחס למומחים זרים בהיי-טק.

ד. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1759 מיום 31.7.2016 בעניין "הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים בתחום היי-טק בישראל", להטיל על שר הפנים בהיוועצות עם נציגי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, להתקין תקנות תוך 30 יום מפרסום נוהל להכרה בחברות ישראליות כחברות היי-טק לעניין הבאת מומחה זר בהיי-טק, כמפורט בס"ק 8(א) לעיל, המסדירות את תעסוקת בני זוג של מומחים זרים בהיי-טק וחוקרים באקדמיה.

ה. להטיל על שר הפנים להנחות את רשות האוכלוסין וההגירה לאשר בתוך 60 יום מקבלת החלטה זו בתיאום עם נציגי משרד החוץ, ככל שיידרש, נהלי עבודה, שיאפשרו מתן רישיון עבודה למומחים זרים בהיי-טק בנציגויות ישראליות בחו"ל ו/או במעבר הגבולות בנתב"ג. תוקף רישיון העבודה יהא עד שנה והוא יאפשר כניסות מרובות לישראל. ככל שיידרשו תיקוני חקיקה על מנת לאפשר מתן רישיון עבודה כאמור, להנחות את שר הפנים להתקין תקנות שיאפשרו מתן רישיון עבודה לעובדי היי טק בנציגות ישראלית במדינת האזרחות של העובד ו/או במעבר הגבולות בנתב"ג, לתקופה של עד שנה.

ו. להטיל על שר הבריאות ועל שר הפנים לתקן את ההסדרים הקיימים בעניין בדיקות רפואיות הנדרשות כיום ממומחים זרים בהיי-טק לצורך קבלת רישיון עבודה בישראל בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו.

ז. לתקן את סעיף 2(ט) להחלטת הממשלה מספר 3021 מיום 6.1.2005, כך שלאחר המילים "ובלבד שלא יהיו בתוקף אשרות לפי סעיף זה ליותר מ-300 עובדים בו זמנית", יבואו המילים: "למעט עובדים זרים בחברות היי-טק כהגדרתן בנוהל שייקבע לפי סעיף קטן 8(א) בהחלטה זו. עבור עובדים זרים אשר מגיעים לעבוד בישראל בחברות היי-טק כאמור, לתקופה הארוכה מ-45 ימים ועד ל-90 ימים במסלול מקוצר מטעם רשות האוכלוסין וההגירה, יצהיר המעסיק כי שכרם החודשי של העובדים אינו נמוך מפעמיים השכר הממוצע במשק".

ח. להטיל על שר הפנים בהסכמת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שר הכלכלה והתעשייה, שר האוצר ושר החוץ, לבחון את מגבלת 300 העובדים הקבועה בסעיף 2(ט) להחלטת הממשלה מס’ 3021 מיום 6.1.2005, ביחס לעובדים זרים שאינם עובדים זרים בחברות היי-טק כהגדרתן בנוהל שייקבע לפי סעיף קטן 8(א) בהחלטה זו.

ט. להטיל על רשות האוכלוסין וההגירה, בסיוע רשות התקשוב הממשלתי, ליצור בתוך 120 יום מקבלת החלטה זו מערכת מקוונת המאפשרת הגשת בקשות לרישיונות והיתרי עבודה ומעקב אחריהן .

י. להטיל על שר הפנים להנחות את רשות האוכלוסין וההגירה כדלקמן:
1) לפרסם בתוך 60 יום מקבלת החלטה זו נוהל ייעודי לעניין העסקת מומחה זר בהיי-טק בשפה העברית והאנגלית. הנוהל יפרט באופן ברור את התהליך, הטפסים והמסמכים הנדרשים מרגע הגשת הבקשה ועד כניסת מומחה זר
בהיי-טק לישראל, לרבות לוחות זמנים מחייבים לכל שלב.

2) לפרסם בתוך 90 יום מקבלת החלטה זו תמצית מנהלים של הנוהל בשפה העברית והאנגלית.

9. בהמשך לאמור בסעיף 2(א) להחלטת הממשלה מספר 3021 מיום 6.1.2005 כפי שתוקן בסעיף 3 להחלטת הממשלה מספר 4024 מיום 31.7.2005, ובהחלטת ממשלה מספר 1774 מיום 4.8.2016, לקבוע כי הוראות סעיף 2(א) בדבר סמכות הממונה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, להתיר העסקת חוקרים זרים במוסדות להשכלה גבוהה, יחולו גם על העסקתם של חוקרים המגיעים לעבוד בישראל במגזר הלא אקדמי. זאת, בתנאי שהגעתם היא כחלק מתכנית המסגרת של האיחוד האירופי, שאליה הצטרפה והתחייבה מדינת ישראל, מכוחה או במימונה, וכן שמשולם להם שכר לפי כללי התוכנית ונהליה, ובתנאי שהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית אישרה כי הגוף הישראלי המבקש את היתר ההעסקה מקבל מענק מכח ובמימון תכנית המסגרת כאמור לעיל. בחודש דצמבר 2020 יבחנו הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יחד עם נציגי משרדי האוצר ורשות האוכלוסין וההגירה, את השלכות התיקון, על בסיס מידע שתעביר הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לגבי היקף העובדים שנכנסו במסגרת זו, מקומות ההעסקה שלהם ושכרם באותה התקופה, ובהתבסס על מסקנות אלו רשאים המשרדים הרלוונטיים להביא לפני הממשלה הצעה לתקן או לבטל את ההחלטה הנוכחית.

10. משרד הכלכלה והתעשייה יקצה 1 מיליון ₪ נוספים מתקציבו לתכנית "הטובים לתעשייה" לטובת שילוב סטודנטים ממקצועות ההיי-טק בתעשייה.

11. בהמשך להמלצות דו"ח ועדת ההיגוי בעניין "הגדלת היצע כוח אדם מיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע", שפורסם באוגוסט 2014, להטיל על מנכ"ל משרד הביטחון בשיתוף עם אגף כוח אדם בצה"ל, מפא"ת, מטה סייבר בצה"ל, הקרן להכוונת חיילים משוחררים, נציגים מהמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, המועצה להשכלה גבוהה, הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ורשות התקשוב הממשלתית, לגבש תכנית למינוף השירות הצבאי בצה"ל לטובת הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק. התכנית תוצג לוועדת השרים תוך 6 חודשים מיום קבלת החלטה זו ותתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים:

א. הגדלת מספר המוכשרים בצה"ל בתחומי פיתוח תוכנה, עם דגש על הכשרות עילית.
ב. חשיפת חיילים לקראת סיום שירותם לאפשרויות המקצועיות העומדות לפניהם בתעשיית ההיי-טק.
ג. השלמת תכנים רלוונטיים לטובת קבלה ללימודים אקדמיים במקצועות הרלוונטיים להיי-טק.
ד. ניצול יעיל של מערך המיון, ההכשרה וההשמה של מערכת הביטחון גם לצרכים אזרחיים.
ה. בחינת אפשרויות של דחיית שירות צבאי לצורך השכלה אקדמית במקצועות
ההיי-טק.

12. להטיל על שר המדע, הטכנולוגיה והחלל:
א. לפרסם קולות קוראים למלגות בתחומים הבאים, אשר יתוקצבו ממקורות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל:

1) מלגות ע"ש יצחק שמיר למדענים חוזרים המשתלבים במחקר לפוסט דוקטורט בהיקף של 2.4 מיליון ₪ לשנים 2017 ו-2018.
2) מלגות "אקדמיה-מגזר עסקי" לקידום נשים לשנים 2017 ו-2018 שמטרתן הגדלת מספרן בתעשייה בהיקף תקציב של 1 מיליון ₪
3) מלגות לנשים הלומדות לתואר ראשון בתחום המחקר היישומי-הנדסי (מי"ה), בהיקף תקציב של 1.5 מיליון ₪ לשנים 2017 ו-2018.
4) מלגות ע"ש שולמית אלוני, לנשים במדעים מדויקים (מי"ה) לתואר שלישי ופוסט דוקטורט בהיקף תקציב של 2.5 מיליון ₪ לשנים 2017 ו-2018.
5) מלגות במדע יישומי והנדסי, כולל רובוטיקה (מי"ה) לתואר שלישי ופוסט דוקטורט בהיקף תקציב של 6 מיליון ₪ לשנים 2017 ו-2018.
ב. לקיים תכנית חשיפה למדע ולטכנולוגיה לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. התכנית תעודד לימוד ופעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. התכנית תכלול, בין היתר, לימודי הנדסה, מחשבים, רובוטיקה וסייבר. תכנית זו תהיה בהיקף של 1.5 מליון ₪ לשנים 2018-2017 ממקורות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

13. להטיל על שרת העלייה והקליטה לפתח ולהוציא לפועל תכניות מיוחדות להכשרה ולשילוב עולים ותושבים חוזרים בתעשיית ההיי-טק, אשר יגובשו ויופעלו על ידי משרד העלייה והקליטה ומתקציבו תוך עדכון הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לרבות:

א. קורסי הסבה, השלמה והתאמה לאקדמאים.
ב. להפעיל ישירות ובאמצעות ארגונים מעודדי עלייה תכנית עידוד עלייה מיוחדת המותאמת לצרכים של בעלי מקצועות רלוונטיים לתעשיית ההיי-טק.
ד. שר החקלאות ופיתוח הכפר ומנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הציגו היום לפני הממשלה את התכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021-2017.
הממשלה קיימה דיון בנושא ולאור הערות השרים הורה ראש הממשלה לשר החקלאות ופיתוח הכפר להגיש לממשלה, הצעה כוללת בה ישולבו מרכיבים המבטיחים את אכיפת התכנית המוצעת לרבות הפעולות שתינקטנה לשמירה על הקרקעות שיפונו.

המשך הדיון בנושא יתקיים באחת מישיבותיה הקרובות של הממשלה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

Funzing-I

תגובות אחרונות