הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 בינואר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 29 בינואר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני מבקש לקבל בברכה את חברינו, איוב קרא ואלי כהן, שמצטרפים כשרים לממשלה. אני בטוח שאתם תפעלו יחד עם שאר שרי הממשלה לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. אני שמח לראותכם כאן.
מחר אנחנו נביא לכנסת את מה שקרוי "חוק ההסדרה". החוק נועד להסדיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון אחת ולתמיד, ולמנוע את הניסיונות החוזרים ונשנים לפגוע בהתיישבות.

בימים אלה אנחנו מציינים 25 שנים לכינון היחסים עם סין ועם הודו. הממשלה תשמע היום סקירה בנושא קידום היחסים הללו, ואכן הם מתקדמים בצורה יוצאת מן הכלל. יש פריחה בלתי רגילה ביחסים עם שתי המעצמות הגדולות הללו, שאגב – איך אומרת האמרה? ביחד עם ישראל, האוכלוסייה שלהם מגיעה לכשליש מאוכלוסיית העולם. אבל היחסים הם באמת בסימן עלייה דרמטית – משלחות סחר, היקף הסחר, יחסי הגומלין בהרבה מאוד תחומים, גם בתחום הביטחון, גם בתחום התיירות, בתחום הטכנולוגיה. יש כאן פשוט פריצת דרך אדירה, ואני חושב שהעובדה שלישראל יש מערכת יחסים כל כך איתנה וחזקה עם שתיים מהמעצמות הגדולות בעולם, היא עדות למעמדה של ישראל בין האומות, מעמד שהולך ומתחזק בגלל היכולת הטכנולוגית שלנו, היכולת הצבאית והמודיעינית שלנו.

כמובן אני רוצה לציין שוב, שברית היסוד שלנו היא עם ארצות הברית. אין תחליף לברית הזאת, היחסים שלנו הם הדוקים ומתהדקים.

בהזדמנות הזאת אני רוצה להבהיר בצורה חד משמעית שעמדתנו הייתה מאז ומעולם, וגם עכשיו ובכל רגע, ששגרירות ארצות הברית צריכה להיות כאן בירושלים. ירושלים היא בירת ישראל, וראוי שלא רק השגרירות האמריקנית תהיה כאן, אלא שכל השגרירויות תעבורנה לכאן, ואני מאמין שבמהלך הזמן רובן אכן תגענה הנה לירושלים.

אנחנו נשנה קצת את סדר היום של ישיבת הממשלה בגלל מחלתו של הרב שטיינמן. אני רוצה לאחל לו החלמה מהירה, אני מקווה, שלמה. הוא איש חשוב מאוד לא רק בעולם החרדי אלא בעם ישראל, ואני מצטרף לציבור הרחב שמתפלל לשלומו ומייחל לבריאותו. "

***

ב. הממשלה דנה בנושא התמודדות עם תופעת הפוליגמיה.

בחודש יוני ראש הממשלה מינה את שרת המשפטים לרכז עבודת מטה ממשלתית לגיבוש מענה ממשלתי מקיף לתופעת הפוליגמיה.

ראש הממשלה בירך על ההחלטה וציין כי ההחלטה היא צעד נוסף בקידום הנושא ולהבאת חוק וסדר.

ראש הממשלה אמר: "אנו אוכפים את הבנייה הבלתי חוקית ועכשיו גם נאכוף את הנושא הזה".

ג. הממשלה החליטה כדלקמן:

נוכח הצורך בהתמודדות מקיפה עם תופעת הפוליגמיה, ששורשיה עמוקים ונטועים במסורת רבת שנים ולאור השלכותיה הקשות על בני המשפחה הפוליגמית, ובראש ובראשונה על הנשים והילדים, ועל החברה בכללותה, ובניסיון ממשלתי ראשון להתמודדות כלל ממשלתית עם התופעה האמורה:

1. להקים ועדת שרים לעניין התמודדות עם תופעת הפוליגמיה (להלן – ועדת השרים) שזה הרכבה:
שרת המשפטים (יו"ר)
שר החינוך
שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
שר הפנים
שר הבריאות
שר החקלאות ופיתוח הכפר
השר לביטחון הפנים

סמכויות הוועדה:

א. לאשר את תוכנית הפעולה שיגבש הצוות הבינמשרדי שיוקם, כאמור בסעיף 7 להחלטה, (להלן- הצוות הבינמשרדי).
ב. לעקוב ולפקח אחר יישום תוכנית הפעולה שיגבש הצוות הבינמשרדי.

2. להטיל על שר החינוך לגבש בתוך ארבעה חודשים מתווה שיעסוק בפיתוח חומרי למידה או תוכנית התערבות להתמודדות עם הנושא ולהציגו לפני הצוות הבינמשרדי, לרבות אומדן תקציבי.

3. להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להציג לפני הצוות הבינמשרדי בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת החלטה זו, תכנית פעולה לקידום השתלבות בתעסוקה לנשים בדואיות תושבות ישראל, בצירוף אומדן תקציבי.

4. להטיל על שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לבחון בתוך ארבעה חודשים את הצורך בעריכת תיקון לסעיף 17 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980, שיסמיך את המוסד לביטוח לאומי לבצע קיזוז מינהלי, במקום הגשת תביעה כנדרש היום, של סכום מזונות, אשר ייקבע בחוק, מגמלאותיו של אדם שחייב על פי דין או הסכם לשלם את מזונותיו של אדם אחר, והמוסד שילם גמלה לאותו אחר או עבורו.

5. להטיל על שר הבריאות להכין בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת החלטה זו תכנית פעולה למתן מענה בריאותי לנשים וילדים החיים במשפחות פוליגמיות, שתתמקד, בין היתר, בהעלאת הדימוי העצמי, רכישת דרכי התמודדות עם המבנה המשפחתי הפוליגמי וטיפול בבעיות בריאות הקשורות למבנה המשפחה הפוליגמי, ויציג אותה לפני הצוות הבינמשרדי, בצירוף אומדן תקציבי.

6. להטיל על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת החלטה זו בדיקת היתכנות ותוכנית מחקר סטטיסטי שמטרתו לשקף את המצב העובדתי באשר להיקף תופעת הפוליגמיה, ותגיש אותן לצוות הבינמשרדי, בצירוף אומדן התקציב והתקנים הנדרשים לביצועו של המחקר.

7. להקים צוות משותף למשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות הרלוונטיות והחברה האזרחית לשם בחינה משותפת של דרכי התמודדות נוספים עם השלכותיה השליליות של תופעת הפוליגמיה בראשו תעמוד מנכ"לית משרד המשפטים – יושבת ראש ובו יהיו חברים כדלהלן: מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"לית משרד החינוך, מנכ"לית משרד הפנים, מנהל רשות האוכלוסין וההגירה, מנכ"לית המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, המפקח הכללי של משטרת ישראל, מנכ"ל משרד האוצר, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, מנהל המוסד לביטוח לאומי, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (ו/או נציג בכיר מהרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב), מנהל בתי הדין השרעיים, או נציגים בכירים מטעמם של אלה (בדרג סמנכ"ל או דרגה מקבילה אחרת), נציג משרד ראש הממשלה, נציג נציבות שירות המדינה, נציג אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל וכן נציג בכיר של היועץ המשפטי לממשלה. כן יכהנו בצוות איש דת מוסלמי, נציג רשות מקומית, איש חינוך נציג האקדמיה העוסק בחקר הפוליגמיה ונציג/ים של ארגון אזרחי שעיסוקו בסוגיה. בהתאם לצורך ולנושא, יוזמנו לישיבות הצוות נציגי ממשלה נוספים.

8. הצוות הבינמשרדי יבחן הכנת תוכנית פעולה להתמודדות עם השלכותיה השליליות של תופעת הפוליגמיה ובכלל זה: העלאת המודעות בקרב הציבור וגורמים נוספים לקיומה של תופעת הפוליגמיה, האיסור עליה והנזקים שהיא גורמת, איגום מקורות מידע ודיווחים מהגורמים הרלוונטיים אודות התופעה, מישורי מזונות ילדים, רווחה וגמלאות הביטוח הלאומי, הקצאת המגרשים במסגרת הסדרת ההתיישבות הבדואית, עבודה בשירות המדינה ובגופים ממשלתיים אחרים, הבריאות, החינוך הפורמלי והלא פורמלי, המניעה, החקיקה, הכשרת כוח האדם המתאים לטיפול בנושא במשרדים ובגופים הרלוונטיים בדגש על כוח אדם שיהווה מתאם תרבותי בלשכות הנותנות שירותים לאוכלוסיית היעד כגון: ביטוח לאומי, רווחה ובריאות.

9. תכנית הפעולה שיגבש הצוות הבינמשרדי תובא לבחינת ועדת השרים בתוך שישה חודשים מיום קבלת החלטה זו, בצירוף לוח זמנים והצעת מסגרת תקציבית לביצועה והכל בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב) ולמסגרות המאושרות.

תקצוב של כספים בשנים 2019 ו-2020, אם יידרש לשם יישום החלטה זו, יהיה בכפוף לנקיטת פעולה מאזנת כהגדרתה בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב.

10. יובהר כי אין בהחלטה זו או בהחלטות הצוות הבינמשרדי כדי לגרוע מהסמכויות המסורות לכל שר או גוף על פי כל דין והחלטות ממשלה.

***

ג. הממשלה דנה בנושא העברת סמכות על פי סעיף 258 לפקודת העיריות, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 866 מיום 20.12.2015 (להלן – החלטה 866), לפיה הועברה משר הפנים לממשלה הסמכות על פי סעיף 258 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – הפקודה) בכל הקשור להצעת חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות)(תיקון מס’ 2), התשע"ד-2014, העוסק בפתיחתן וסגירתן של חנויות בשבת ובמועדי ישראל, ובהמשך להחלטת הממשלה מס’ 2265 מיום 08.01.2017:

1. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להשיב לשר הפנים את הסמכות על פי סעיף 258 לפקודה, בכל הקשור להצעת חוק עזר לתל אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות)(תיקון מס’ 2), התשע"ד-2014. יובהר כי שר הפנים לא יהיה כבול בהפעלת סמכותו להחלטות הממשלה הקודמות שהתקבלו על ידי הממשלה בעניין חוק העזר האמור.

2. החלטה זו תובא לאישור הכנסת, כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

***

ד. הממשלה ציינה היום מלאת 25 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין סין ובין מדינת ישראל לבין הודו.

מר מרק סופר, סמנכ"ל אסיה במשרד החוץ ומר חגי שגריר, רח"ט אסיה והפאסיפיק במשרד החוץ, סקרו לפני הממשלה את התפתחות היחסים בין ישראל לבין שתי המעצמות האסיאתיות.
הדוברים ציינו, בין השאר, את העמקת היחסים בין ישראל לבין סין והודו בתחומי הכלכלה, הביטחון, החקלאות והידע.

בסקירה הוצגו גם הדגשים לעתיד וביניהם הרחבת הקשרים הכלכליים וההשקעות ההדדיות וכן הגברת שיתוף הפעולה בתחומי האנרגיה, הגנת הסביבה, המים, הציוד הרפואי, הסייבר והקשרים האקדמיים.

שר התיירות הוסיף כי בתחום התיירות והתעופה חלה התרחבות במספר התיירים בעיקר מסין וכי נפתח קו תעופה סדיר של חברה סינית בנוסף לקו שאל-על מפעילה בין ישראל לבין סין, אולם יש לרכז מאמץ בקידום התיירות וקשרי התעופה עם הודו במגמה להרחיבם דוגמת הקשרים עם סין.

ראש הממשלה סיכם ואמר כי עד לפני 25 שנים קיימנו קשרים כלכליים עם מעצמה אחת – ארה"ב ועם מדינות אירופה ואולם עם כינון היחסים בין ישראל לסין ולהודו פרצנו למרחב של מזרח אסיה, מרחב שטמון בו פוטנציאל עצום. שתי המעצמות האסיאתיות וכן מדינות נוספות במזרח אסיה מעוניינות בהידוק הקשרים עמנו וזאת משום היתרון הטכנולוגי שיש למדינת ישראל. מצב זה, אמר ראש הממשלה, מחייב את ישראל להתייצב בחזית הטכנולוגיה ולהמשיך להוביל בתחומי הידע כי שם טמונה עוצמתנו.

ראש הממשלה נתניהו הודה לאנשי משרד החוץ על העבודה הרבה שהם עושים לחיזוק היחסים בין המדינות וציין כי עבודתם חשובה מאוד.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F1

תגובות אחרונות