הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 02 באפריל 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 02 באפריל 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"יש לנו מחויבות מוחלטת לביטחון אזרחי ישראל. במסגרת המחויבות הזאת אנחנו פועלים בשיטתיות לחזק את יכולת התקיפה של מדינת ישראל נגד אויביה, ובאותה מידה אנחנו פועלים בשיטתיות לחזק את יכולת ההגנה שלנו מפני אויבינו.

היום, אחר הצהריים, נהפוך את מערכת ההגנה מפני טילים שנקראת "שרביט קסמים" למבצעית. זו בשורה חשובה. כל אזרחי ישראל חוו את ההישג החשוב של מערכות "כיפת ברזל" נגד טילים קצרי טווח במערכה האחרונה מול עזה. אנחנו גם כמובן פיתחנו את טיל ה"חץ" נגד טילים אסטרטגיים ארוכי טווח ואמצעים אחרים. "שרביט קסמים" היא מערכת שפועלת על טווח הביניים. יש לה חשיבות עצומה לביטחון ישראל, ואני רוצה לשבח את אנשי משרד הביטחון, צה"ל, המו"פ וכל הגורמים שפעלו כדי להביא למבצעיות של המערכת הזאת. אנחנו נותנים הגנה לעורף.

במקביל, אנחנו מנסים לפתור את המשבר סביב מכל האמוניה. מצד אחד, יש לנו מחויבות לביטחונם של תושבי הקריות, זה ברור כשמש, זה גם נושא שעלה והוא מנחה אותנו. במקביל, אנחנו עושים הכול כדי למנוע פיטוריהם של 1,500 עובדים ערב פסח, וגם פגיעה בתעשייה שעדיין לא התארגנה למימוש ההחלטה על סגירת המכל. אני מקווה שבימים הקרובים נבוא עם בשורה לציבור."

ב. הממשלה דנה היום בנושא סגירת מכל האמוניה בחיפה וזאת בהקשר לעתירה בסוגיה זו העומדת בפני בג"צ. השר להגנת הסביבה ושר הכלכלה והתעשייה הציגו עמדתם בנושא.

מר שי ניצן, פרקליט המדינה ומר ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הציגו את המצב המשפטי.

לאחר דיון בו השתתפו ראש הממשלה וחלק מן השרים סוכם להסמיך את השר להגנת הסביבה ביחד עם שר הכלכלה והתעשייה לגבש, על דעת הממשלה, את התשובה של המדינה לעתירה העומדת בפני בג"צ.

ג. שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, סקר היום את פעילות משרדו.

השר אופיר אקוניס הציג את הפרויקטים שמשרדו מוביל בתחום הנגשת המדע לציבור הרחב וכן את מהפיכת סל המדע שעיקרה מימון פרויקטים הקשורים במדע ב-307 יישובים.

השר הציג מגוון של הסכמים שנחתמו בין מדינת ישראל לבין מדינות שונות בעולם.

כן הבהיר השר אקוניס כי התערוכה שהוצגה בנתב"ג ובה תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו על העולם תוצג, על פי דרישה, במספר מדינות ברחבי העולם.

השר התייחס גם לקידום המו"פ בישראל שעניינו מימון 180 מחקרים, 204 מלגות לתארים מתקדמים ופעילות של 7 מרכזי מו"פ בפריפריה.

כן הוצגה בסקירה תכנית לשיגורם של שישה לוויינים לחלל במהלך שנת 2017 ו-2018.

ד. הממשלה דנה בעניין שינוי שם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, והחליטה כדלקמן:

1. לשנות את שם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. המשרד ייקרא: "משרד המדע והטכנולוגיה".
2. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1949, תפורסם הודעה ברשומות לפיה ישונה תוארו של "שר המדע, הטכנולוגיה והחלל" ל"שר המדע והטכנולוגיה".

ה. הממשלה דנה בעניין העברת האחריות להפעלת יכולות כיבוי אש מהאוויר ממשרד הביטחון למשרד לביטחון הפנים, והחליטה, בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2699 מיום 9.1.2011:

1. להעביר את האחריות להפעלת יכולות כיבוי אש מהאוויר ממשרד הביטחון למשרד לביטחון הפנים החל מיום 1.11.2016.
2. לקבוע כי טייסת הכיבוי תיקרא “טייסת אלעד” על שם אלעד ריבן ז״ל שנספה במהלך ניסיונות הכיבוי של השריפה בכרמל.
ראש הממשלה הנחה את המל"ל לבחון עם חיל האוויר את האפשרות לשימוש במסוקי החיל ובמטוסיו בכיבוי שריפות לרבות האפשרות לכבות שריפות מן האוויר בלילות.

ו. הממשלה דנה בעניין צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו, והחליטה כדלקמן:

בהמשך לעבודת מיפוי תקנות חובה שטרם הותקנו, שנעשתה בתיאום עם הכנסת ונערכה על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים, בשיתוף עם כלל משרדי הממשלה:

1. לפעול לצמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו, בכלל הדרכים האמורות בהחלטה זו, שנקבעו לאחר עבודת המיפוי והבחינה הפרטנית.
2. להטיל על שרי הממשלה או על הגורם בעל סמכות ההתקנה, להתקין את התקנות המנויות בנספח א’ להחלטה זו, בלוחות הזמנים שנקבעו בו. אם התקנות טעונות אישור ועדה מוועדות הכנסת, לוח הזמנים יתייחס למועד העברת התקנות לראשונה לאישור הוועדה המתאימה בכנסת. אם מצא השר, כי התקנות המנויות בנספח א’ להחלטה זו מגדילות את הנטל הרגולטורי אל מול תועלת ציבורית נמוכה, ישקול העברתן לנספח ב’ להחלטה זו ויפעל בהתאם לסעיף 3 להלן.
3. להטיל על שרי הממשלה לפעול באחת הדרכים המנויות בסעיף זה ביחס לתקנות המצויות באחריותם, המנויות בנספח ב’ להחלטה זו:
א. ליזום חקיקה לביטול סעיף ההסמכה להתקנת התקנות כאמור.
ב. ליזום חקיקה לשינוי סעיף ההסמכה, כך שתבוטל החובה להתקין תקנות והדבר יהיה נתון לשיקול דעת השר האחראי, להתקינן כאמור.
4. בכל מקרה שבו לא יופץ תזכיר חוק כאמור בסעיף 3 לעיל עד לתחילת שנת 2018, להטיל על שרי הממשלה הנוגעים בדבר להשלים עד חודש דצמבר 2018 את התקנתן של תקנות המנויות בנספח ב’ להחלטה זו; אם התקנות טעונות אישור ועדה מוועדות הכנסת, לוח הזמנים יתייחס למועד העברת התקנות לראשונה לאישור הוועדה המתאימה בכנסת.
5. טיוטות התקנות יועברו לממונה על חקיקת משנה במשרד המשפטים 90 ימים לפחות טרם פרסומן או העברתן לכנסת. משרד המשפטים יסייע ככל שניתן לשרי הממשלה להשלים את יישום החלטה זו בלוחות הזמנים הקבועים בהחלטה, על נספחיה.
6. אין בהוראות החלטה זו כדי לגרוע מסמכותם ואחריותם של שרי הממשלה להתקין תקנות כמתחייב על פי חוק.
7. החלטה זו תהא כפופה למנגנון מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה ודיווח על ביצוען, כמתחייב מתקנון עבודת הממשלה.
8. בעת קידומה של חקיקה עתידית הכוללת הוראות הסמכה לקביעת חקיקת משנה (להלן – סעיף הסמכה) לרבות בעת קביעת עמדת הממשלה ביחס לחקיקה פרטית, יפעלו משרדי הממשלה על פי העקרונות הבאים:
א. ככלל, סעיף ההסמכה יחוקק כסעיף הנתון לשיקול דעתו של השר האחראי, למעט במקרים שבהם יש צורך מובהק בהתקנת תקנות לצורך ביצוע החוק.
ב. השימוש בחובת הסכמה של שרים נוספים יוגבל למקום שהדבר נדרש מבחינה מהותית. אין לקבוע חובת תיאום תקנות מול שרים נוספים, בשל אי הבהירות של מונח זה. במקום חובות אלה יש לקבוע, במידת הצורך, חובת התייעצות.
ג. מבלי לגרוע מסעיף קטן ב’ לעיל ולאור קביעתם של הליכי היוועצות ושיתוף כדבר שבשגרה והשינוי בפרסום טיוטות התקנות כפי שנקבע בהחלטה זו, מוצע לצמצם התניית התקנת תקנות בקיום התייעצות במקום שהדבר אינו נדרש מבחינה מהותית. הקמת גופים מיוחדים לצורך התייעצות להתקנת התקנות אשר הליך מינוים מורכב, אינה רצויה, ויש להעדיף התייעצות עם גורמים קיימים.
ד. להימנע ככל שניתן מקביעה כי התקנת תקנות היא תנאי לכניסתו של חוק או חלקים ממנו לתוקף, למעט במקרים שבהם קיימת הצדקה מובהקת לכך. במקרים נדירים אלה יש לציין במפורש בתקנות שמועד תחילתן הוא גם מועד כניסת החוק לתוקף.
9. כדי להביא לשינוי באופן עבודת הממשלה בתחום חקיקת המשנה ובנוסף לאמור בסעיף 8 לעיל, ליישם את הצעדים הבאים:
א. ככלל, כל טיוטת תקנות תפורסם להערות הציבור בטרם התקנתה, בהתאם ללוחות הזמנים החלים על פרסום תזכירי חוק. חריגים לפרסום יהיו במקרים כדלקמן:
(1) כאשר ישנו צורך חיוני או דחיפות בפרסום מידי של התקנות.
(2) כאשר פרסום מקדים של התקנות עלול לפגוע בציבור.
(3) כאשר מדובר בתקנות שהשלכותיהן על הציבור מינימליות.
ב. תוקם תשתית שתאפשר למשרדי הממשלה ויחידות הסמך פרסום טיוטת תקנות באופן מרכזי באתר קשרי ממשל.
ג. ממועד קבלת החלטה זו ועד להפעלת התשתית כאמור בסעיף 9 (ב), יפרסם כל שר ומנהל יחידת סמך באתר המשרד או היחידה את טיוטת התקנות להערות הציבור.
10. במטרה למנוע בעתיד הצטברות חקיקת משנה שנקבעה חובה להתקינה, החל ממועד קבלת החלטה זו, אם הוטלה במסגרת חקיקה על שר מחברי הממשלה חובה לקבוע חקיקת משנה, יכלול המשרד חקיקה זו במסגרת תכנית העבודה.
נספח א’
התקנת תקנות חובה ומועדים אחרונים להתקנתן

נספח ב’
סעיפי הסמכה לביטול או הפיכה לרשות להתקין

ז. הממשלה דנה בעניין עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי, והחליטה כדלקמן:

חתימת חוזים עם לוויתן ותמר
1. לרשום כי המועד שבו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת הזכויות המועברות בכריש ותנין הוא יום 26.12.2016; לפיכך "מועד פתיחת האופציות" כהגדרתו בנספח א’ בהחלטת הממשלה מס’ 476 מיום 16.8.2015 הוא 25.12.2020.

הקצאת גז במשק בשעת חירום
2. להנחות את שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן – השר), לפעול בהתאם לסמכותו לפי סעיף 91(א) לחוק משק הגז הטבעי ולהכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי, לאחר שקיבל את אישור הממשלה בהתאם לסעיף במקרים הבאים -

א. כל עוד אספקת הגז הטבעי במשק מסתמכת על מאגר תמר כספק רציף יחיד המספק גז טבעי למערכת ההולכה הארצית – כאשר כמות האספקה המקסימלית שניתן לקבל בשעה מסוימת ממאגר תמר קטנה מ-75% מהכמות המקסימאלית שאמור מאגר תמר לספק.

ב. החל ממועד חיבור של לפחות שדה נוסף מלבד תמר למערכת ההולכה הארצית שלא דרך המערכת המשמשת את תמר – כאשר לא ניתן לספק למערכת ההולכה הארצית גז מאחד השדות (תמר וכל מאגר משמעותי שיתחבר אחריה ובכלל זה שדה כריש-תנין ושדה לוויתן) ובלבד שצפוי להתקיים ביום העסקים הבא לפחות אחד מאלה -
i. כמות האספקה המקסימלית שניתן לקבל עבור המשק בשעת השיא קטנה מ- 85% מהכמות שהמשק צורך בשגרה בשעת השיא.
ii. כמות האספקה המקסימלית שניתן לקבל בשעה מסוימת מאחד השדות קטנה מ-20% מהכמות המקסימאלית שאמור אותו שדה לספק.

ג. אין באמור כדי למנוע מהשר להפעיל את סמכותו לפי סעיף 91(א) לחוק משק הגז הטבעי להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ככל שיהיה צורך בכך במקרים אחרים.

3. הכריז השר על שעת חירום במשק הגז הטבעי לפי סעיף 91(א) לחוק משק הגז הטבעי, ימסור על כך מנהל רשות הגז הטבעי הודעה ליושב ראש ועדת המל"ח העליונה כהגדרתו בהחלטת הממשלה מס’ 1716 מיום 6.7.1986.

4. לאשר את תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017, המצ"ב, אשר יחולו כאשר תוכרז שעת חירום.

5. להטיל על השר להתקין תקנות לפי סעיף 68 לחוק משק הגז הטבעי בעניין החובה למסור דיווחים על הסכמים ובכלל זה על הסכמי גיבוי במשק הגז הטבעי מכל סוג, ככל שייעשו, למנהל רשות הגז הטבעי.

6. לרשום את הודעת רשות ההגבלים העסקיים כי ככל שיעשו הסכמי גיבוי כפי שמפורט בסעיף 4, הסכמים אלו יהיו כפופים לחוק ההגבלים העסקיים.

איסור על אפליה
7. לרשום את הודעת רשות ההגבלים העסקיים לפיה בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים חל איסור על השותפות בשדה תמר, ביחד ולחוד, להפלות לרעה צרכנים שניהלו או מנהלים משא ומתן עם שדה כריש-תנין או התקשרו עמו לעומת צרכנים שלא פעלו כאמור או שניהלו או מנהלים משא ומתן עם מאגר לוויתן או התקשרו עמו, וכן בכל הקשור להסכמי גיבוי מכל סוג במשק הגז הטבעי.

תכנון תחנות מבוססות גז טבעי ואנרגיה מתחדשת ליצירת מלאי תכניות למשק החשמל
8. בהתאם לסמכותה לפי סעיף 76ב(ג) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), קובעת הממשלה תנאים וקריטריונים להסמכה להכנת תכנית לתשתית לאומית לייצור חשמל ולהגשת התכנית לוועדה לתשתיות לאומיות (כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה), כאמור בהחלטה זו ונספחיה, אשר יוגשו למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן – המשרד) כמפורט להלן:

א. בקשה להסמכה למשרד האנרגיה תוגש לפי נספח 1.
ב. מבקש ההסמכה חתם על הטופס הרצ"ב לפיו הוא מצהיר ומתחייב, כי ההסמכה להכין ולהגיש תכנית לא מהווה התחייבות שלטונית עתידית כלשהי למתן רישיון, אישור או היתר לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996, והיא אינה מהווה התחייבות לאישור התכנית לפי חוק התכנון והבנייה כמפורט בנספח 2.
ג. התכנית היא לתחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי או לתחנת כוח לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת או תחנת כוח לייצור חשמל באגירה.
ד. לבקשת ההסמכה תצורף המלצת מינהל התכנון על היתכנות תכנונית כמפורט בנספח 3.
ה. לבקשת ההסמכה יצורף אישור רשות החשמל על קיומה של זיקה למקרקעין כמפורט בנספח 4. השר רשאי להחליט כי האישור יינתן בידי גוף אחר.

9. להטיל על השר לבדוק בקשות להסמכה, בהתאם לתנאים ולקריטריונים כמפורט בנספחי ההחלטה, ולהגיש הצעת החלטה לממשלה להסמכת הגוף המתאים להכנת תכנית והגשתה.

10. אישור בקשות להסמכה כאמור ייעשה עד לאישור תכניות בסך כולל של 25,000 מ"ו הנדרשים עד לשנת 2040 ובכללן 13,000 מ"ו ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות לרבות באגירה. תוספת זו הינה מעבר לתוכניות המאושרות כיום. המשרד רשאי לעדכן מעת לעת את ההספק והתמהיל בהתאם להתפתחות במשק ומדיניות השר לפי סעיף 57א לחוק משק החשמל.

11. אין באמור כדי לגרוע מחובת ההסמכה הפרטנית של כל גוף כאמור על ידי הממשלה.

12. להסמיך את הגופים המפורטים בנספח 5 להחלטה זו לפי סעיף 76ב(ג) לחוק התכנון והבנייה, להכין תכנית לתשתית לאומית ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות. גופים אלו הגישו בקשה להסמכה פרטנית עד ליום החלטת ממשלה זו, וכן הגישו מסמכים להוכחת זיקה למקרקעין לרשות החשמל עד יום זה, לאתרים לייצור חשמל קונבנציונאלי באמצעות גז טבעי במרכז ובצפון, או לצורך הרחבת תחנות כוח קיימות, ועברו את הבדיקות המפורטות בנספחים 1,2,4 (למעט סעיף ההיתכנות התכנונית בנספח 1). הסמכה זו מותנית בקבלת אישור רשות החשמל שקיימת זיקה לקרקע, זאת תוך 60 יום מיום החלטת הממשלה.

13. להעביר תקן כוח אדם אחד מהמשרד לוות"ל לצורך קידום תכנון סטטוטורי במשק האנרגיה.

החלטת הממשלה מס’ 442 מיום 23.6.2013
14. להנחות את הממונה על ענייני הנפט לבחון את אופן היישום של האמור בסעיף 1(ג) להחלטת הממשלה מס’ 442 מיום 23.6.2013 לצורך עידוד מאגרים קטנים ובינוניים.
השתתפות המדינה בבניית תשתיות הולכה וטיפול בגז
15. להנחות את השר לעשות את כל הפעולות הנדרשות, לרבות פנייה לקבלת הסכמת שר האוצר לצורך עדכון נספח א’ לרישיון ההולכה של חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ (להלן – נתג"ז) כך שתוכל להקים ולהפעיל מקטע של מערכת הולכה למאגרים קטנים (להלן – המקטע) כך שההקמה תתבצע, ככל שניתן, באמצעות בעל חזקה של מאגר קטן או בינוני הראשון באותו אזור (לעניין זה – בעל החזקה), אלא אם כן יחליט מנהל רשות הגז הטבעי, בהסכמה עם הממונה על הנפט והממונה על התקציבים, על דרך אחרת להקמת המקטע בשים לב ללוחות הזמנים להקמה בהתאם לתכנית הפיתוח שקבע הממונה על ענייני הנפט לבעל חזקה, להסכמות בין נתג"ז לבעל החזקה וליעילות הקמת המקטע ומאפייניו.

16. לאחר עדכון רישיון ההולכה על ידי השרים, ולאחר שהשתכנעו מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים והממונה על התקציבים כי יש בהקמת המקטע כדי לתרום לפיתוחם של מאגרים קטנים, וכן לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון נתג"ז על הקמת המקטע ככל שתתקבל, יועברו 100 מיליון ₪ מתקציב המדינה לנתג"ז כנגד הקצאת מניות למדינה בנתג"ז לצורך הקמת המקטע והכל בכפוף לכל דין ולאישורה של ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

17. הממשלה רושמת לפניה את הודעת מנהל רשות הגז הטבעי כי בכוונתו להביא למועצה לענייני משק הגז הטבעי החלטה בדבר מימון עלויות הקמת המקטע, כך שיתרת המימון מעבר ל-100 מיליון ₪ תשולם באמצעות תעריף ההולכה הארצי, לאחר שהשתכנעה המועצה כי עלויות אלו לא חורגות מהסביר.

18. הממשלה רושמת את הודעת השר כי ככל שיינתן לבעל חזקה, לרבות לבעל חזקה ראשון כאמור לעיל, רישיון הולכה לפי סעיף 10 לחוק משק הגז הטבעי לעניין זה, יחוייב בעל החזקה למתן אפשרות שימוש לצרכנים אחרים (TPA) במערכת ההולכה לחוף.

עידוד ביקושים מקומיים לגז טבעי ופיתוח תשתיות
19. להנחות את משרד האוצר ואת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקדם רכישת אוטובוסים או מיניבוסים מונעי גז טבעי דחוס או חשמל (להלן – אנרגיה חלופית) כך שבכלל המכרזים להפעלת חניוני הנתיב המהיר ייקבע תנאי שלפיו לפחות 90% מהאוטובוסים או המיניבוסים שאותם יפעיל הזוכה במכרז יהיו מונעי אנרגיה חלופית, אלא אם כן סברה ועדת המכרזים הבינמשרדית כי האמור יגרום לעיכוב או פגיעה משמעותיים ביישום הפרויקט – וזאת לאחר התייעצות עם מינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

20. לצורך יצירת בסיס ביקושים ראשוני לגז טבעי לתחבורה ולעידוד ציי רכב חלוצים המשתמשים בגז טבעי, להטיל על המשרד להגנת הסביבה לתמוך בציי תחבורה ברכש ובהפעלה של משאיות מונעות גז טבעי דחוס. לצורך כך, יקצה המשרד בשנת 2017 סך של 10 מלש"ח במזומן, מהמקורות הבאים: 1 מלש"ח מתקציב משרד האוצר, 2 מלש"ח מתקציב משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 3.5 מלש"ח מתקציב מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ו-3.5 מלש"ח מתקציב המשרד להגנת הסביבה.

להורות לחשב הכללי לבחון שילוב הנעות חלופיות בציי הרכב הנרכשים באמצעות מינהל הרכב הממשלתי ויתר משרדי הממשלה ויחידות הסמך. לשם כך, יוקם צוות בראשות החשב הכללי או סגנו, ובהשתתפות נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד להגנת הסביבה ומינהל הרכב. הצוות יגיש את מסקנותיו לשר האוצר לא יאוחר מיום 1.8.2017 כולל יעדים כמותיים שנתיים. מסקנות הצוות יועברו גם לרשות החברות הממשלתיות, אשר תציג אותן לחברות הממשלתיות רלוונטיות, לא יאוחר מתום שישה חודשים מהגשת מסקנות הצוות.
נספח 1 – בקשה לשר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים להסמכה לצורך קידום בוועדה לתשתיות לאומיות – תוכנית לייצור חשמל
שם התוכנית:
שם מגיש הבקשה להסמכה:
פרטי איש הקשר:
תאריך הגשת הבקשה:
מטרת הפרויקט
בסעיף זה יש לכתוב מהי התכנית המוצעת, הטכנולוגיה, ההספק והתשתיות הדרושות.
אזור הפרויקט: [תיאור גאוגרפי ופירוט מרחבי התכנון המחוזיים]
בסעיף זה יש לפרט את המחוזות והרשויות המקומיות בתחום התכנית.
תיאור הפרויקט
בסעיף זה יש לפרט על הפרויקט, הטכנולוגיה המוצעת, התשתיות הנלוות, מיקומו הגיאוגרפי, נחיצותו וכל מידע רלוונטי אחר.
נימוקים לקידום הפרויקט בות"ל
בסעיף זה יש לפרט את הנימוקים לצורך בקידום הפרויקט במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות ולא במסלולי תכנון אחרים.
השתלבות הפרויקט במשק החשמל
יש לפרט על השתלבות הפרויקט במשק החשמל, עמידתו במדיניות משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ומדיניות רשות החשמל, בהחלטות ממשלה רלוונטיות ויעדי הממשלה.
עמידה בעקרונות התכנון על פי החלטת הממשלה:
יש לפרט בדבר עמידת התכנית המוצעת בתנאים ובקריטריונים המפורטים בנספח להחלטת הממשלה:
היתכנות תכנונית:
יצורפו העתקי המסמכים הבאים:
א. פניה למינהל התכנון והחומר שהוגש;
ב. המלצת מנהל התכנון לעניין היתכנות תכנונית בהתאם למפורט בנספח 3;
זיקה לקרקע
יצורפו העתקי המסמכים הבאים:
א. הפניה לרשות החשמל והחומר שהוגש;
ב. התייחסות ואישור רשות החשמל
סוגיות ומידע רלוונטי נוסף שהיזם מעוניין לציין:
נספח 2 – התחייבות מאת מבקש הסמכה לפי סעיף 76ב(ג) לחוק התכנון והבניה,
אני הח"מ ______ ת.ז. ______, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
א. אני הוא המבקש בבקשה להסמכה.
ב. אני עושה תצהיר זה ומוסר את הפרטים והנתונים בטפסים בתמיכה לבקשה להסמכה.
ג. אני מצהיר כי התכנית היא לתחנת כוח לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, או תחנת כוח לייצור חשמל באגירה שאובה, או תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי.
ד. ידוע לי כי אין בהסמכה להכין ולהגיש תכנית לפי סעיף 76ב(ג) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן- הסעיף) ובקידום התכנית בוועדה לתשתיות לאומיות (כמשמעותה לפי חוק התכנון והבניה), התחייבות שלטונית כלשהי לקבלת רישיון, אישור, או היתר לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ואני מתחייב שלא אעלה טענות לעניין זה.
ה. ידוע לי כי ההסמכה לא גורעת משיקול הדעת של הגורמים המוסמכים לפי דין, היא אינה מהווה התחייבות לאישור התכנית ואני מתחייב שלא אעלה טענות לעניין זה.
ו. ידוע לי כי ההסמכה לפי הסעיף לא ניתנת להעברה.
ז. זה שמי, זוהי חתימתי, וכל הפרטים והמידע שמסרתי במסגרת הבקשה להסמכה, נכונים ומלאים.
ח. ידוע לי, כי עלי לדווח על כל שינוי בפרטים ובמידע שמסרתי במסגרת הבקשה.
ולראיה באתי על החתום
________________ _______________
תאריך חתימה
אישור עו"ד
אני הח"מ, עו"ד _____ רשיון מס’ ______ מאשר בזה כי בתאריך ______ הופיע בפני מר ______ נושא ת.ז. _________ המוכר לי אישית, ולאחר שזיהיתיו והבהרתי לו את משמעות הדברים חתם בפני על כתב ההתחייבות דלעיל.
כמו כן הריני מאשר כי החתום מטה מוסמך לפי מסמכי ההתאגדות של התאגיד לחייב מבקש ההסמכה בחתימתו.
________________ ________________
תאריך חתימה
* במקרה של יותר מאדם אחד יש לצרף תצהיר לכל אחד בנפרד
נספח 3 – התכנות תכנונית
עקרונות לבדיקת ההתכנות התכנונית:
1. מיקום תחנת כוח

המיקום המוצע לא יחול בשטחים הבאים:
• בתחום שטחי מגורים בנויים, קיימים ומתוכננים לפי תכניות מפורטות מאושרות.
• בתחום שטחים ביטחוניים ומגבלותיהם.
• בתחום הסביבה החופית, למעט בתחום המיועד בתכנית מפורטת החלה במקום לתעשייה או למתקנים הנדסיים.
• בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים או מאושרים בתכנית מפורטת.
• בתחום שטחים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה מאוד (רלוונטי לתחנות כוח קונבנציונליות).

2. עדיפות למיקום תחנת כוח (רלוונטי לתחנות כוח קונבנציונליות)
• עדיפות לצמידות דופן לאזורי תעשייה מרחביים ו/או אזורי תעשייה בעלי שימוש תעשייתי ויצרני או למתקנים הנדסיים (שאינם עומדים בפני עצמם כמתקן בודד בתוך השטח הפתוח, כדוגמת מאגרי מים).
• עדיפות למיקום במרכז ובצפון הארץ.
• עדיפות בתחום שאינו מוגדר כשטח בעל רגישות סביבתית ונופית גבוהה לפי תמ"א 35.

3. מסמכים נדרשים:
• מפה הכוללת סימונים של:
- השטח המיועד לתחנת הכוח על רקע תמ"אות, תמ"מ כוללת החלה במקום, תכניות מפורטות.
- תחנות כוח קיימות או מאושרות ברדיוס של 10 ק"מ.
- התוואים האפשריים של קווי הולכת החשמל ואופן החיבור לרשת החשמל.
- התוואים האפשריים לחיבור תחנת הכוח למערכת הגז הטבעי ולקווי הדלק (רלוונטי לתחנות כוח קונבנציונליות).
• החומר יועבר כקבצים ויכלול גם סימון של המיקום המיועד והתוואים לקווי התשתית כקובץ GIS.

4. בדיקת המסמכים:
מינהל התכנון יעביר התייחסותו למבקש בתוך 30 יום מקבלת המסמכים במלואם, כאמור בסעיף 3 לעיל.

נספח 4 – זיקה לקרקע
לצורך הוכחת זיקה לקרקע, יוגשו לרשות החשמל המסמכים הבאים:
- הסכם/ים עם המחזיק/ים במקרקעין עליהם מוצעת התוכנית, המפרטים נתוני גוש וחלקה מדויקים וכוללים הסכמי חכירה מרמ"י ו/או נסח טאבו במידה וקיימים. מסמכים אלו צריכים להיות תקפים לכל אורך הליכי התכנון.
- הסכם עקרוני בין המחזיק במקרקעין לבין המבקש הסמכה באשר להסכמת המחזיק במקרקעין להעמיד את הקרקע לרשות המבקש לאחר הסדרת הסכם בין המחזיק לרשות מקרקעי ישראל, ככל הנדרש.
- ככל שמדובר בחוזה משבצת/מתחדש, יש להביא אישור מרשות מקרקעי ישראל כי החוזה מתחדש או שבכוונתם לפעול לחידושו.
- ככל שמדובר בהסדר של המדינה על הקרקע, יש להביא פסק דין תומך. בירושה/אפוטרופוס יש להגיש מסמכים בהתאם לדין.
- את כל נתוני הגושים והחלקות הנוספים המצויים באותה בעלות כפי שהוצגה בבקשה זו, וממוקמים בשטח סמוך ורציף לאתר המוצע לתוכנית.
- תשריט עם פירוט גוש/חלקה ומיקום המתקן מאומת ע"י מודד מוסמך.
- כל מסמך נוסף שיש בו כדי לתמוך בהוכחת הזיקה לקרקע.
רשימה זו אינה רשימה ממצה והרשות רשאית לבקש כל מסמך נוסף, בהתאם לשיקול דעתה.

בדיקת המסמכים על ידי רשות החשמל או כל גורם אחר שהוטל עליו לעשות כן בידי שר האנרגיה תעשה תוך 60 יום מיום קבלת כל המסמכים.
נספח 5 – הסמכת גופים להכין תוכנית תשתית לאומית
בהמשך לסעיף 11 להחלטה המצ"ב להסמיך את הגופים הבאים לפי סעיף 76ב’(ג’) לחוק התכנון והבנייה, להכין תכנית לתשתית לאומית לפרויקט ליצור חשמל מגז טבעי ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות.
1. חברת אור אנרגיות כוח (דליה) בע"מ לתכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 1,450 מ"ו תוך התאמת ההספק המאושר לתנאי וגודל השטח והאזור ובלבד שיתוכנן באחד מהאתרים הבאים:
• תחנת כוח אור 3- קיבוץ גן שמואל
• תחנת כוח אור 4- קיבוץ גן שמואל
• תחנת כוח אור 5 מושב שדה יעקב
• תחנת כוח אור 6- מושב מולדת
• תחנת כוח אור 7- קיבוץ ניר דוד
• תחנת כוח אור 8- קיבוץ ניר דוד
2. חברת אור אנרגיות כוח (דליה) בע"מ להכין תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 850 מ"ו באתר: תחנת כוח דליה 2- צפית
3. חברת אדלטק אנרגיה ותשתיות בע"מ להכין תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בהיקף שלא יעלה על 1,260 מ"ו ובלבד שיתוכנן באחד מהאתרים הבאים:
• רמת צבי – "כוכב התבור"
• צור נתן – "צור אנרגיה"
• כפר חסידים- "ראש כרמל אנרגיה"
• יד חנה- "יד חנה אנרגיה"
4. חברת איי.סי. פאואר ישראל בע"מ להכין תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 800 מ"ו באתר: "או.פי.סי חדרה 2″
5. חברת איי.סי. פאואר ישראל בע"מ להכין תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 530 מ"ו באתר: "או.פי.סי. רותם 2″
6. חברת ריינדיר אנרגיה בע"מ להכין תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 1,300 מ"ו באתר: "מפגש השלום"
7. חברת דוראד אנרגיה בע"מ להכין תכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על 650 מ"ו באתר: "דוראד הרחבה"
הסמכה זו מותנית בקבלת אישורי קיום זיקה לקרקע על ידי רשות החשמל תוך 60 יום מיום החלטת הממשלה.
תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 91(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר , באישור הממשלה אני מתקין תקנות אלה:

פרק א’: פרשנות
הגדרות 1. בתקנות אלה –
"בעל רישיון הולכה" – מי שקיבל רישיון הולכה לפי סעיף 11א(א) לחוק;
"ביקוש לשעה" – סך כל ההזמנות לאספקת גז טבעי מספק הגז שבכשל שהזמינו צרכניו, לגבי שעה מסוימת;
"גז עודף ליום" – סך כל כמות הגז הטבעי שניתן לספק ביום משדה מסוים בניכוי ההזמנות שקיבלו ספק הגז ובעל רישיון ההולכה בעד אותו יום מכל צרכני אותו שדה ושאישרן בעל רישיון ההולכה (Proper Nomination), ובלבד שהכמות בכל הזמנה שאושרה לא תחרוג מהכמות שניתן להזמין לפי החוזה עם אותו צרכן שהיה בתוקף ערב ההכרזה;
"ההכרזה" – הכרזת השר לפי סעיף 91(א) לחוק על שעת חירום במשק הגז הטבעי;
"חזקה" – כהגדרתה בחוק הנפט , התשי"ב-1952 ;
"ספק גז טבעי" – מי שמספק גז טבעי משדה;
"ספק גז שבכשל" – ספק גז טבעי שבשל אי יכולתו לספק את כל הגז הטבעי או חלקו משדה מסוים, ניתנה ההכרזה ולעניין אותו שדה;
"צרכנים ביתיים" – צרכנים של ספק גז שבכשל שמתקיים בו האמור בפסקה (2) בהגדרת צרכני חלוקה והם צורכים גז טבעי לשימוש ביתי;

צרכני חלוקה" – צרכנים שהם אחד מאלה ובלבד שאינם צרכנים יצרני חשמל:
(1) בעל רישיון ספק גז טבעי דחוס לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט- 1989 ;
(2) מי שמקבל שירותי חלוקה של גז טבעי מבעל רישיון חלוקה;
"צרכני גז טבעי" – צרכני חלוקה, צרכנים יצרני חשמל או צרכנים שאינם יצרני חשמל;
"צרכנים יצרני חשמל" – צרכנים של ספק גז שבכשל שהם יצרני חשמל בגז טבעי בהספק העולה על 45 מגה ואט;
"צרכנים שאינם יצרני חשמל"- צרכנים של ספק גז שבכשל שאינם צרכנים יצרני חשמל ושאינם צרכני חלוקה;
"שדה" – שטח שניתנה לגביו חזקה לרבות שטח נוסף שלגביו ניתנה חזקה אחרת אם החזקות כאמור ניתנו לאותם גורמים ובשיעורים זהים ואם הגז המופק מהשטחים האמורים מוזרם דרך אותה מערכת הולכה המתחברת למערכת שמפעיל בעל רישיון ההולכה.
תוקף 2. תקנות אלה יהיו בתוקף שעה שקיימת הכרזה ובכפוף לתקנה 3.
תחולה 3. (א) האמור בפרקים ב’ וד’ יחול, אם ערב כניסתה של ההכרזה לתוקף, התקיימו אלה:
(1) 90% לפחות מאספקת הגז הטבעי למשק סופק משדה אחד בלבד שמערכת ההולכה שלו מתחברת למערכת ההולכה של בעל רישיון הולכה (להלן – שדה משמעותי);
(2) אין מערכת הולכה שמזרימה גז טבעי משדה אחר.
(ב) האמור בפרקים ג’ ו-ד’ יחול, אם ערב כניסתה של ההכרזה לתוקף, הגז הטבעי למשק הישראלי סופק משני שדות לפחות שמערכת ההולכה של כל אחד מהם מתחברת למערכת של בעל רישיון הולכה.

פרק ב’: הפעלת משק גז טבעי בשעת חירום אם קיים שדה משמעותי
הקצאת גז טבעי משדה משמעותי בשעת חירום
4. (א) אם בשעה כלשהי הביקוש לשעה עולה על הכמות המרבית שיכול ספק הגז שבכשל לספק מהשדה המשמעותי יקצו ספק הגז שבכשל ובעל רישיון ההולכה, לצרכני הגז הטבעי את כמות הגז הקיימת לאספקה מהשדה המשמעותי, כמפורט בתקנות משנה (ב) עד (ד).
(ב) ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה; הקצאה כאמור תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו צרכני החלוקה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד ההכרזה (להלן בתקנה זו – כמות משוריינת), כמפורט להלן ובלבד שצרכן שקיבל הקצאה לפי תקנת משנה זו לא יוכל למכור לאחר את הכמות שהוקצתה לו:

(1) כמות מרבית של 3,600 MMBTU לשעה ומטה – ההקצאה תהיה לפי ההזמנה שהזמין כל אחד מצרכני החלוקה;
(2) כמות מרבית של מעל 3,600 MMBTU לשעה – תוקצה כמות של 3,600 MMBTU לשעה באופן הבא -
(א) תחילה לצרכנים הביתיים; מנהל רשות הגז הטבעי רשאי לכלול צרכן חלוקה אחר במסגרת ההקצאה לפי פסקת משנה זו, ביחד עם הצרכנים הביתיים, ובלבד שהשתכנע כי חיוני שאותו צרכן יקבל את מלוא כמות הגז הטבעי הנדרשת לו;
(ב) יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה (א) כך שהכמות תחושב לכל צרכן חלוקה כאמור לפי הכפלת הכמות שהוא הזמין ביחס שבין סך כל הכמות הקיימת להקצאה לפי פסקת משנה זו לבין סך כל הכמות שהזמינו צרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה (א).
(ג) לאחר הקצאת הכמות המשוריינת, ספק הגז שבכשל ובעל רישיון ההולכה יקצו את כמות הגז הטבעי שנותרה לאספקה מהשדה המשמעותי, לצרכנים שאינם יצרני חשמל ולצרכנים יצרני חשמל באופן יחסי לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה שקדמה לשנה בה מבוצעת ההקצאה.
(ד) הכמות המיועדת להקצאה לצרכנים שאינם יצרני חשמל לפי תקנת משנה (ג) תהיה בהתאם ליחס שבין הקיבולת השעתית השמורה לכל אחד מהם לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה לבין כל הקיבולת השעתית השמורה לאותם צרכנים לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה.
מחויבות להציע למכירה גז טבעי נוזלי 5. (א) חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – חברת החשמל) מחויבת להציע למכירה, לצרכני החלוקה ולצרכנים שאינם יצרני חשמל, גז טבעי שמקורו בגז טבעי נוזלי (להלן – גט"ן) במחיר שרכשה את הגט"ן, בתוספת של עד 10%, בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) עד (ד). ובלבד שצרכן שרכש גט"ן לפי תקנה זו לא יוכל למכור לאחר את הכמות שרכש.
(ב) חברת החשמל לא תמכור לצרכנים כאמור בתקנת משנה (א) את כמות הגט"ן החזויה הנדרשת לייצור חשמל לתקופה הקרובה ובלבד שהכמות האמורה חושבה בהתאם למיצוי מרבי של יכולת ייצור חשמל באמצעות גז טבעי שאינו גט"ן או באמצעות תחנות ייצור חשמל פחמיות ואנרגיות מתחדשות.
בתקנת משנה זו, "התקופה הקרובה" – עשרה ימים החל ממועד ההכרזה או שלושה ימים החל ממועד ההכרזה אם סבר מנהל רשות הגז הטבעי לאחר שהתייעץ עם הממונה על ענייני הנפט כמשמעותו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, כי הצורך בשימוש בגט"ן בשעת החירום יהיה לשלושה ימים או פחות, והוא הודיע על כך לחברת חשמל.
(ג) חברת החשמל תדווח למנהל רשות הגז הטבעי על כמות הגט"ן הקיימת באותה עת והכמות שתוצע למכירה לפי תקנה זו; חברת החשמל תדווח את הדיווח הראשון לפי תקנת משנה זו מיד לאחר ההכרזה, והיא תמשיך לדווח באופן יומי בכל משך תקופת ההכרזה כך שיתאפשר לקונה להשתמש בגט"ן ביום העוקב ליום הדיווח.
(ד) לא הספיקה כמות הגז למכירה לפי תקנה זו לצרכני החלוקה ולצרכנים שאינם יצרני חשמל המעוניינים בכך, חברת החשמל תמכור את הכמות לצרכנים כאמור כך שהכמות תחושב לכל אחד מהצרכנים כאמור לפי הכפלת הכמות שהצרכן ביקש ביחס שבין סך כל הכמות הקיימת למכירה לצרכנים כאמור לבין סך כל הכמות שהם ביקשו.

פרק ג’: הפעלת משק גז טבעי בשעת חירום אם קיימים שני שדות לפחות
מחויבות להציע למכירה גז עודף 6. (א) כל אחד מספקי הגז הטבעי יהיה מחויב להציע למכירה את הגז העודף ליום שקיים אצלו (להלן – הספק המוכר) לספק הגז שבכשל.
(ב) מחיר הגז המוצע למכירה כאמור בתקנת משנה (א), יקבע בהסכמה בין ספק הגז המוכר לבין ספק הגז שבכשל; לא הגיעו להסכמה כאמור, מחיר הגז המוצע למכירה יהיה בהתאם לממוצע המחירים במשק.
לעניין זה, "ממוצע המחירים במשק" – סך כל ההכנסות ממכירות גז טבעי לצרכנים בישראל מכל השדות שהתקבלו ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה, חלקי הכמות המצטברת של גז טבעי ביחידות MMBTU שסופקה לצרכנים בישראל ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה כפי שמפורסם באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי מזמן לזמן.
הקצאת גז עודף בשעת חירום אם קיימים שני שדות לפחות
7. (א) אם בשעה כלשהי הביקוש לשעה עולה על הכמות המרבית שיכול ספק הגז שבכשל לספק מהשדה שבגללו ניתנה ההכרזה, יקצו ספק הגז שבכשל ובעל רישיון ההולכה את כמות הגז העודף שרכש ספק הגז שבכשל מספקי הגז האחרים לפי תקנה 6 לצרכני הגז הטבעי במשק הישראלי בלבד, ואם לא הספיקה כמות הגז העודף המיועדת להקצאה לכלל הצרכנים כאמור היא תוקצה כמפורט בתקנות משנה (ב) עד (ה).
(ב) ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה; הקצאה כאמור תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו צרכני החלוקה הצורכים גז מספק הגז שבכשל בשנים עשר החודשים שקדמו למועד ההכרזה ובלבד שצרכן שקיבל הקצאה לפי תקנת משנה זו לא יוכל למכור לאחר את הכמות שהוקצתה לו; (להלן בתקנה זו – כמות משוריינת), כמפורט להלן:
(1) כמות מרבית שאינה עולה על התוצאה המתקבלת מ-3,600 MMBTU לשעה פחות הכמות המסופקת לצרכני החלוקה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל – ההקצאה תהיה לפי ההזמנה שהזמין כל אחד מצרכני חלוקה;
(2) כמות מרבית שעולה על התוצאה המתקבלת מ-3,600 MMBTU לשעה פחות הכמות המסופקת לצרכני החלוקה על ידי ספקי הגז שאינם בכשל – תוקצה כמות של 3,600 MMBTU לשעה פחות הכמות שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל לצרכני החלוקה באופן הבא:
(א) תחילה לצרכנים הביתיים; מנהל רשות הגז הטבעי רשאי לכלול צרכן חלוקה אחר במסגרת ההקצאה לפי פסקת משנה זו, ביחד עם הצרכנים הביתיים, ובלבד שהשתכנע כי חיוני שאותו צרכן יקבל את מלוא כמות הגז הטבעי הנדרשת לו;
(ב) יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה (א) כך שהכמות תחושב לכל צרכן חלוקה כאמור לפי הכפלת הכמות שהוא הזמין ביחס שבין סך כל הכמות הקיימת להקצאה לפי פסקת משנה זו לבין סך כל הכמות שהזמינו צרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה (א).
(ג) לאחר הקצאת הכמות המשוריינת, ספק הגז שבכשל ובעל רישיון ההולכה יקצו את כמות הגז העודף ליום שנותרה לאספקה, לצרכנים שאינם יצרני חשמל ולצרכנים יצרני חשמל באופן יחסי לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה שקדמה לשנה בה מבוצעת ההקצאה.
(ד) אם בנוסף לכמות הגז העודף ליום שנותרה לאספקה, יכול ספק הגז שבכשל לספק גז טבעי מהשדה לצרכניו (להלן בתקנה זו – הכמות הנוספת) יקצו ספק הגז שבכשל ובעל רישיון ההולכה לצרכנים יצרני חשמל ולצרכנים שאינם יצרני חשמל את כמות הגז העודף ליום שנותרה לאספקה, באופן יחסי לפי ממוצע הצריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה שקדמה לשנה בה מבוצעת ההקצאה בניכוי הכמות הנוספת שהוקצתה לכל אחד מהסוגים;
(ה) הכמות המיועדת להקצאה לצרכנים שאינם יצרני חשמל לפי תקנת משנה (ג) או (ד) תהיה בהתאם ליחס שבין הקיבולת השעתית השמורה לכל אחד מהם לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה לבין כל הקיבולת השעתית השמורה לאותם צרכנים לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה בניכוי הכמות הנוספת, אם הוקצתה, לכל אחד מהצרכנים שאינם יצרני חשמל.

פרק ד’: הוראות כלליות
סמכות למצבים מיוחדים 8. א (א) על אף האמור בפרקים ב’ ו-ג’ ראה השר, לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ולעניין משק החשמל גם עם מנהל רשות החשמל, כי מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, רשאי הוא להורות על הקצאה שונה של כמויות הגז הטבעי לאספקה ועל הוראות שונות לעניין כמות הגט"ן למכירה ובלבד שהחריגה מההוראות לפי פרקים ב’ וג’ לא תעלה על הנדרש לצורך מתן מענה למצבים המפורטים בתנאים האמורים, ובלבד שהצרכנים הביתיים יקבלו את מלוא כמות הגז הנדרשת להם:
(1) המחסור בגז טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב באחד או יותר מאלה:
(א) בתפקוד הסדיר של המשק;
(ב) באספקה הסדירה של החשמל למשק הישראלי;
(2) לא ניתן להתגבר על הפגיעה כאמור בפסקה (1) באמצעות שימוש סביר בדלקים אחרים;
(3) אין בהוראות פרקים ב’ ו- ג’ כדי להביא לאספקת הצרכים החיוניים למשק.
(ב) ראה השר, לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ולעניין משק החשמל גם עם מנהל רשות החשמל כי מתקיימים כל התנאים שבתקנת משנה (א) רשאי הוא להורות גם על אופן השימוש במקורות גיבוי נוספים שיעמדו לרשות משק הגז הטבעי על אלה שבתקנת המשנה האמורה.
(ג) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ד) הוראת השר לפי תקנה זו תהיה לתקופה שלא תעלה על 5 ימים אולם רשאי השר להאריך את משך ההוראה או לתת הוראות אחרות לפי תקנה זו לתקופות נוספות של עד 5 ימים בכל פעם אם שוכנע כי ממשיכים להתקיים התנאים לפי תקנה זו;
(ד) החליט השר לפעול לפי תקנה זו יודיע על כך לממשלה בהקדם האפשרי; שוכנע השר כי הוא נדרש להמשיך לפעול לפי תקנה זו לתקופה העולה על 10 ימים, רשאי הוא, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה לעניין השיקולים הסביבתיים, להאריך את תקופת פעילותו מכוח תקנה זו ובלבד שקיבל את אישור הממשלה לכך.
שמירת תרופות וסעדים שלפי הסכם 9. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהתרופות והסעדים הקיימים למי שחתום בהסכם עם ספק הגז שבכשל ולפי ההסכם האמור.
שמירת סמכויות הנתונות למדינה 10 אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות למדינה, לפי החוק או לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952, ובכלל זה לפי הרישיונות או שטרי החזקות שניתנו מכוח אותם חוקים.
____התשע"ז ________________________________ (____2017) שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
(חמ __________)

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-Fl

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות