הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 במאי 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 21 במאי 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ורעייתו מלניה יגיעו מחר לביקור היסטורי במדינת ישראל. ביחד איתם יגיעו בכירים בממשל ובבית הלבן. זהו מסעו הראשון של הנשיא טראמפ אל מחוץ לגבולות ארצות הברית ולכבוד הוא לנו שהוא בחר להגיע בו לירושלים, בירת ישראל, וכמובן למדינת ישראל.

אני אדון עם הנשיא טראמפ בדרכים לחזק עוד יותר את הברית הראשונית והאיתנה עם ארצות הברית. אנחנו נחזק את הקשרים הביטחוניים, והם הולכים ומתחזקים מדי יום, ונדון גם בדרכים לקדם את השלום.

אדוני הנשיא, אזרחי ישראל מחכים לך בזרועות פתוחות.

Mr. President, we look forward to your visit.
The citizens of Israel will receive you with open arms.

אני מבקש גם להעיר הערה לגבי אירועים שהתרחשו בסוף השבוע – שוב הייתה התקפה, במקרה הזה על ראש אכ"א, על ידי פלג קיצוני שלא מייצג את הציבור החרדי, אבל אני רואה בחומרה רבה את ההתקפות הללו. מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל הם הגורם היחיד שמבדיל בין גורל עמנו בעבר לבין העתיד המובטח שלנו היום, וצה"ל מגן על כל אזרחי ישראל, לרבות הפלג הקטן והקיצוני הזה שכופר במדינת ישראל ובצבאה ושאינו מייצג את הציבור החרדי. אני מצפה מכל מנהיגי הציבור להוקיע את הדברים הללו ואת ההסתה הזאת. "

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ולהחלטת הממשלה מס’ 2543 מיום 29 בספטמבר 2002, לאשר את מינויה של עמית מררי לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי) במשרד המשפטים.
תוקף המינוי הוא לשש שנים, החל מיום 1.6.2017.

ג. הממשלה החליטה, בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 4062 מיום 7.9.2008 ומס’ 4470 מיום 8.2.2009, לאשר את הארכת כהונתו של יגאל מאור בתפקיד מנהל רשות הספנות והנמלים והממונה על הנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתקופה קצובה נוספת, עד ליום 30.8.2021.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

עניינה של הצעת המחליטים היא בהסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017, אשר תונח על שולחן הכנסת. כמו כן, מוצע להחליט לבקש מוועדת הכנסת, לפעול בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, ולהקדים את הדיון בהצעת החוק.

טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשע"ז-2017 (להלן – התקנות), מבקשת להאריך בחמש שנים נוספות, את תקופת תוקפן של התקנות, שתוקפן יפוג, אלמלא כן, ביום 30 ביוני, 2017, וזאת עד ליום 30 ביוני 2022. התקנות מסדירות את יחסי הגומלין המשפטיים בין ישראל לבין אזורי יהודה ושומרון, לרבות הסדרים בדבר העזרה המשפטית בין ישראל לרשות הפלסטינית.

ההסדרים הכלולים בתקנות נוגעים בעיקרם לסמכויות שיפוט של בתי משפט בישראל כלפי ישראלים שעברו עבירות באזור או בשטחי הרשות הפלסטינית, לסמכויות הרשויות בישראל לבצע בישראל עונשים ומעצרים שהוטלו על ידי השלטונות הצבאיים באזור, וכן לאפשרות לבצע באזור צווים ועונשים שהוטלו בישראל על תושב האזור. כמו כן, התקנות מחילות באופן פרסונלי חוקים ישראליים שונים על הישראלים המתגוררים באזור והן מסדירות את מכלול מתן העזרה המשפטית בין ישראל לבין הגורמים המוסמכים ברשות הפלסטינית.

קיום התקנות חיוני להמשך היחסים המשפטיים שבין ישראל לבין האזור והרשות הפלסטינית, ולפיכך מוצע להאריך את תוקפן בחמש שנים נוספות, עד יום א’ בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022).
ה. הממשלה דנה בעדכונים בנוסחה לחלוקת מענקי האיזון לרשויות המקומיות, והחליטה כדלקמן:

בתיקון להחלטת הממשלה מס’ 139 מיום 25.3.2003 ולהחלטת הממשלה מס’ 3378 מיום 26.06.2011, לאמץ את המלצות שלב א’ של הצוות המקצועי, שהוקם על ידי שר הפנים בנוגע לביצוע עדכונים בנוסחה לחלוקת מענקי האיזון לרשויות המקומיות ("נוסחת גדיש"). המלצות הצוות המקצועי מצורפות כנספח להחלטה זו.

התיקונים המוצעים הינם לעניין אופן קביעת נוסחת מענק האיזון בלבד ואין בהם בכדי ליצור התחייבות תקציבית בפועל לתשלום מלוא מענק האיזון לרשויות המקומיות.

למען הסר ספק, גובה המענק כפוף למסגרת התקציבית הקבועה בחוק התקציב השנתי.

ו. הממשלה דנה בנושא סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים, והחליטה כדלקמן:

1. להנחות את משרד החינוך להרחיב את התכנית לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים (בהחלטה זו – התכנית) בחודשים ספטמבר 2017 עד דצמבר 2017 לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בהתאם לקביעות משרד החינוך בהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר.
2. במסגרת הדיון בממשלה בהקצאת תקציב ההתאמות לשנת הכספים 2018 בהתאם לסעיף 3(ג) לחוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות)(הוראת שעה), התשע"ו-2016, ככל שיוקצה, כולו או חלקו בהתאם להוראות החוק האמור, תדון הממשלה בהקצאת חלק מהתקציב האמור למימון הארכת התכנית לכל משך שנת הלימודים התשע"ח.
3. שיעור השתתפות המדינה עבור מסגרות אחר-הצהריים בבתי הספר בתכנית שיפעיל משרד החינוך, יהיה בהתאם לסכום שייקבע על ידי משרד החינוך ומשרד האוצר, כשהוא מוכפל בשיעור השתתפות המדינה בתקצוב מוסדות אלו כיום.
4. מרכיבי התכנית יגובשו ויפוקחו על ידי משרד החינוך, ובכלל זה: רמת השירות, המענה החינוכי והסטנדרטים הפדגוגים.
5. להטיל על המנהל הכללי של משרד החינוך להקים ועדה בראשותו ובהשתתפות נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ונציג משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
(להלן – משרד העבודה), אשר תבחן את ההתאמות הנדרשות בין התכנית לבין התכנית הקיימת במשרד העבודה וכן מניעת כפל תמיכה בשתי התכניות האמורות, והכל בכפוף לגובה התקציב המרבי כאמור בסעיף 6 להחלטה זו.
6. לתקצב את האמור בהחלטה זו בסך של 300 מיליון ש"ח.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 5.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-W

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות