הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18 ביוני 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 18 ביוני 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בשם הממשלה והעם אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב לבני משפחתה של לוחמת מג"ב, הדס מלכא ז"ל. יגונם – יגוננו, צערם הוא צער העם כולו. הדס הייתה צעירה מלאת חיים והיא הייתה חדורה בתחושת שליחות של הגנה על מדינת ישראל. מפקדיה ופקודיה אהבו אותה וסמכו עליה. כמו חברתה ליחידה, הדר כהן ז"ל, היא נפלה על משמרתה במאבק נחוש נגד מחבלים צמאי דם. הדס והדר, הנאהבות והנעימות בחייהן, במותן לא נפרדו. הן תישארנה קשורות לנצח בגבורתן ובהקרבתן למען העם והמדינה.

כוחות הביטחון פועלים מיום שישי במרחב הכפר ממנו יצאו המחבלים, והם נערכים להרוס את בתיהם. ביטלנו את ביקורי הפלסטינים בישראל שאישרנו לרגל חג הרמדאן, והנחיתי את המשטרה לעבות את סידורי הביטחון והסינון ברחבת הכניסה לשער שכם.

במקום לגנות את הפיגוע, פרסם ארגון הפת"ח, שבראשו עומד אבו מאזן, הודעה בה הוא מגנה את לוחמי מג"ב שהרגו את המחבלים, והוא משבח את המרצחים כגיבורים. כנראה שאין גבול לשקר ולעזות המצח. הרשות הפלסטינית כמובן מסרבת לגנות את הרצח, ואותה רשות תשלם עכשיו פיצויים וכספים למשפחות של הרוצחים.

אני קורא למדינות העולם לגנות את הרצח ואת משבחיו, ולדרוש לאלתר את הפסקת התשלומים של הרשות הפלסטינית למשפחות מחבלים – דבר שרק מעודד את הטרור."

ב. ראש הממשלה הביע צער, בשמו ובשם חברי הממשלה על מותו של הלמוט קוהל, לשעבר קנצלר גרמניה בין השנים 1998-1982 שהלך לעולמו ביום שישי 16.6.2017.

ראש הממשלה ציין כי הקנצלר קוהל היה ידיד אמת של ישראל ובתקופת כהונתו זכתה ישראל לתמיכה רחבה של ממשלת גרמניה.

ג. ראש הממשלה דיווח על המפגש הבין- ממשלתי שהתקיים ביום 14.6.2017 ביוון בין נציגי ממשלת ישראל לבין נציגי ממשלות יוון וקפריסין.

ראש הממשלה ציין כי המפגש היה מועיל ביותר בקידום אינטרסים משותפים לשלוש המדינות ברמה האסטרטגית. במפגש קודמו נושאים כלכליים ונושאים בתחומי הטכנולוגיה.

השר יובל שטייניץ, שר האנרגיה, ציין את חשיבות הידוק היחסים בין שלוש המדינות. השר שטייניץ אמר כי נושא האנרגיה (הגז) עמד בראש סדר היום בדיונים ובמרכזם עניין התכנית להנחת צינור הגז שאמור לספק גז למדינות האיחוד האירופי. השר שטייניץ הבהיר כי הפרויקט אמור להיות ממומן על ידי האיחוד האירופי.

השר אופיר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה, דיווח על הביקור של המשלחת הישראלית בבית הכנסת בסלוניקי שם התקבלו חברי הממשלה בהתלהבות ובחום. כן דיווח השר אקוניס על חתימת מזכר הבנות לקידום נושאים בתחום המדע והטכנולוגיה.

השר אקוניס דיווח גם על התכנית להקים בסלוניקי אשר 97% מתושביה היהודיים נספו בשואה, מוזיאון לתולדות יהדות יוון אשר ימומן על ידי ממשלת גרמניה.

השר אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, דיווח על הסכמים שנחתמו בין הצדדים בנושאי כוח אדם טכנולוגי בדגש על חדשנות. השר כהן התייחס לשיעורי האבטלה הגבוהים ביוון (כ-24% מכוח העבודה) ואמר כי עלינו ללמוד מכך שיש להשקיע בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות כדי להאיץ את הצמיחה.

לבסוף דיווח ראש הממשלה על קיומו של תרגיל אווירי שהתקיים לאחרונה בקפריסין. וכן על שיתוף פעולה בתחום של כיבוי שריפות באמצעות מטוסים.

ד. הממשלה החליטה, לפי סעיף 124יט(א) לחוק המים, התשי"ט-1959 ועל פי הצעת שר האנרגיה, למנות את גיורא שחם ת.ז. 050757681 למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב.

תוקף המינוי הוא לחמש שנים, החל מיום כ"ה בסיון תשע"ז (19 ביוני 2017).

ה. הממשלה דנה בנושא תכנית לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה באזור מפרץ חיפה ותיקון החלטת ממשלה, והחליטה כדלקמן:
בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 529 מיום 06.09.2015 בנושא "תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה" (להלן – החלטה מס’ 529) ולצורך צמצום זיהום האוויר התחבורתי באזור מפרץ חיפה:

1. לעניין החלטה זו, אזור מפרץ חיפה הוא שטח הרשויות המקומיות החברות באיגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), לפי צו איגוד ערים (אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה), התשל"ט–1978 (להלן – איגוד ערים מפרץ חיפה), ורשויות מקומיות שהצטרפותן לאיגוד אושרה על-ידי מועצת הרשות המקומית ועל-ידי מועצת איגוד הערים עד ליום 15.05.2017.

2. הממשלה רושמת לפניה את מסמך ההבנות מיום 14.06.2017 בין מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ"ל איגוד ערים מפרץ חיפה בנושא "אזור אוויר נקי באזור מפרץ חיפה", המצורף כנספח להחלטה זו (להלן – מסמך ההבנות). יובהר כי יישום סעיף 7(יד) למסמך ההבנות יובא לבחינת משרד המשפטים, בשים לב לחלופות אחרות ולמסגרת הנורמטיבית הראויה.

3. להטיל על המשרד להגנת הסביבה –
א. לתת סיוע כספי לעיריית חיפה בסך של 10 מיליון ש"ח בשנת 2017 עבור הקמת אזור מוגבל תנועה לרכבי דיזל מזהמים בחיפה, כאמור בסעיף 8(א) להחלטה מס’ 529, בכפוף לתנאים שיקבע המשרד להגנת הסביבה.
ב. לתת סיוע כספי לאיגוד ערים מפרץ חיפה –
(1) בסך של 1 מיליון ש"ח בשנת 2017 וסך של 10 מיליון ש"ח בשנת 2018 עבור תכנון וביצוע של הרחבת אזור מוגבל התנועה האמור בסעיף קטן (א), לשטחן של רשויות מקומיות נוספות שאינן חיפה, באזור מפרץ חיפה, שיבוצע בהתאם למסמך ההבנות ובכפוף לתנאים שיקבע המשרד להגנת הסביבה.
(2) בסך של 3 מיליון ש"ח נוספים, בשנים 2017 ו- 2018, עבור הרחבת פרויקט שיתוף רכב חשמלי ברשויות מקומיות נוספות באיגוד הערים, לפי העקרונות והתנאים שנקבעו בקול קורא מס’ 6633 שפרסם המשרד להגנת הסביבה ביום 29 ביוני 2016. המשרד להגנת הסביבה יהיה רשאי להשתמש ביתרת תקציב לפי סעיף זה שלא תחויב עד ליום 31.3.2018 להרחבת פרויקט החלוץ האמור בסעיף 3(ג) שלהלן במהלך שנת 2018.
ג. להרחיב את פרויקט החלוץ לעידוד התקנת מסנני חלקיקים בכלי רכב מונעי דיזל האמור בסעיף 8(ב) בהחלטה מס’ 529, באזור מפרץ חיפה, בסכום של 3 מיליון ש"ח בשנים 2017 ו-2018, תוך מתן עדיפות להתקנת מסננים ברכבים המשמשים לתחבורה ציבורית.
ד. להרחיב את פרויקט החלוץ להפחתת פליטות ממשאיות איסוף אשפה המונעות בגז טבעי, כאמור בסעיף 8(ג) להחלטה מס’ 529, בדרך של פרסום קול קורא, בסכום כולל של עד 3 מיליון ש"ח בשנת 2017, שיפרסם המשרד בנושא זה עבור סיוע לרשויות מקומיות באזור מפרץ חיפה, למעט העיר חיפה, לצורך הצטיידות ברכבי איסוף אשפה המונעים בגז טבעי, בתנאים ולפי אמות מידה שיקבע המשרד. המשרד להגנת הסביבה יהיה רשאי להשתמש ביתרת תקציב לפי סעיף 3(ג) שלא תחויב עד ליום 31.12.2017 להרחבת פרויקט החלוץ האמור בסעיף זה במהלך שנת 2018.

4. לתקן את החלטה מס’ 529, כך שבמקום האמור בסעיף 15(ב)(2), יבוא:
"אחת לחצי שנה קלנדרית, דוח על יישום התכנית המתאר את ההתקדמות בביצועה ואת הצעדים שננקטו באותה השנה ליישומה, במשך חמש השנים הקרובות."

5. לצורך יישום החלטה זו –
א. יקצה משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה תקציב תוספתי בסך של 5 מיליון ש"ח בשנת 2017 ובסך של 5 מיליון ₪ בשנת 2018.
ב. המשרד להגנת הסביבה יקצה ממקורותיו תקציב בסך של 7 מיליון ש"ח בשנת 2017 ובסך של 13 מיליון ₪ בשנת 2018.

ו. הממשלה שמעה דיווח מפי השר להגנת הסביבה ומנכ"ל משרדו בנושא יישום החלטת הממשלה מס. 529 מיום 6.2.2015, שעניינה תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה. הדיווח שהונח על שולחן הממשלה – מצורף בזה.

ז. הממשלה דנה בנושא עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול בארועי חומרים מסכונים במדינת ישראל, והחליטה כדלקמן:
1. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 5217 מיום 08.11.2012, לאשר את עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול באירועי חומרים מסוכנים, המצורפת להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, ואשר תיקרא "תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת – הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל" שהוכנה על ידי הוועדה הבין-משרדית שמונתה בהתאם להחלטת הממשלה הנ"ל (להלן – תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת).
2. הרשות הארצית לכבאות והצלה תרכז את ההערות והלקחים שיתקבלו מיישום תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת ותעדכן אותה בהתאם מעת לעת ולפי הצורך. העדכונים ייעשו בתיאום עם נציגי צה"ל (פיקוד העורף), מגן דוד אדום, משטרת ישראל, קמ"ג ומשרדי הממשלה הבאים: ראש הממשלה, האנרגיה, הבריאות, התחבורה והבטיחות בדרכים, הכלכלה והתעשייה , הגנת הסביבה, האוצר, הפנים והמשרד לשירותי דת.
3. עדכון תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת יובא לאישור השר לביטחון הפנים.

ח. הממשלה דנה בטיוטת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון), התשע"ז–2017.
2. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק בקריאה ראשונה.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

החוק נועד בעיקרו לסייע בצמצום תופעה קיימת של רכיבה אסורה על גבי מדרכות, באופן הפוגע בהולכי הרגל במרחב העירוני.

בתיקון זה מבוקש להימנע, ככל הניתן, משימוש בהגדרות הדווקניות שנקבעו בתקנות התעבורה לגבי "אופניים עם מנוע עזר" ולגבי "גלגינוע", במסגרתן נקבעו סייגים טכניים כגון משקל מרבי, מהירות מרבית וחובת עמידה בתקן, וזאת בכדי למנוע פתח להעלאת טענות אפשריות בדבר אי קיומה של סמכות לפקחים לבצע אכיפה כנגד הרוכבים באופניים חשמליים או בקורקינטים חשמליים, שאינם עומדים בסייגים אלו, באופן שיהיה בו כדי לפגוע במימוש התכלית המרכזית של החוק – צמצום הסיכון לפגיעה בהולכי הרגל במדרכות במרחב העירוני.

יצוין בהקשר זה כי ביחס לאופניים חשמליים, נמנעה התוספת השנייה בחוק, באופן מכוון, מלעשות שימוש בהגדרת "אופניים עם מנוע עזר" שבתקנות התעבורה, וזאת בדיוק מהסיבות המנויות לעיל. תחת זאת, הן מוגדרים שם באופן רחב כ"אופניים שבהם מותקן מנוע המסיע אותם או המסייע בכך".

יחד עם זאת, הוברר כי אין בכך די, ויש צורך בתיקון נוסף של החוק בכדי לנתק את הזיקה בין פטור מחובת רישוי ורישום וההגדרות הדווקניות שנקבעו לשם כך – ביחס לגלגינוע ואופניים עם מנוע עזר, ובין סוגי הרכב, שלגביהם יהיו פקחים מוסמכים לפעול בהתאם לסמכויותיהם שבחוק זה.

ט. הממשלה דנה בנושא תקציב פרויקט SHARE (סקר בריאות, הזדקנות והפרישה באירופה) לשנים 2019-2017, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 5146 מיום 14.10.2012 (להלן – החלטה 5146) במסגרתה, בין היתר, אושרה פתיחת הליך הצטרפות מדינת ישראל לארגון SHARE-ERICהמבצע את סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה (להלן – הפרויקט):
1. לאשר את מימון ביצוע הפרויקט בישראל בשנים 2017 – 2019 על ידי הגופים הבאים בסכומים כלהלן כפי שיסוכם בינם לבין המשרד לשוויון חברתי: הטבלאות באתר רוה"מ.

2. ועדת ההיגוי שהוקמה לפי סעיף ג’ להחלטה 5146 תהיה מוסמכת לאשר הסטות ושינויים נדרשים בתוך מסגרת התקציב בכפוף לאישור המשרד לשוויון חברתי וכל אחד מהמשרדים לגביו מבוצעים הסטה או שינוי כאמור.

3. כלל המקורות התקציביים להפעלת הפרויקט בשנים 2017 – 2018 יהיו מתוך התקציבים המאושרים לשנים אלו. בגין שנת 2019 לא יידרשו תוספות תקציביות, תקצוב של כספים לשנה זו כפוף לאמור בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985. בהתאם לכך, המקורות התקציביים לשנת 2019: המשרד לשוויון חברתי – תקנה 04570117; משרד הבריאות – תקנה 24071034; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – תקנה 23012009; משרד המדע והטכנולוגיה – מתוך תקציבי ההרשאה; ות"ת – מתוך המסגרת הרב שנתית; המוסד לביטוח לאומי – מקרן המחקרים בתקציב התפעולי.

י. הממשלה דנה בטיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס), התשע"ז-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס’), התשע"ז-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

מוצע לקבוע כי הצעת מכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או סוג אחר שיקבע שר האוצר, תהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, וזאת נוכח המאפיינים העברייניים שעשויים להתלוות לתעשייה זו.

יא. הממשלה דנה בנושא הפחתת יוקר המחיה והגברת התחרות ביבוא מוצרים באמצעות יבוא אישי, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 1564 מיום 24 באפריל 2014 ומס’ 2318 מיום 11 בדצמבר 2014, שאימצו את המלצות הוועדה להסרת חסמים והגברת התחרות ביבוא (להלן – הוועדה להסרת חסמים):

1. להקים ועדת היגוי (להלן – הוועדה), שתמליץ על הסרת חסמים ליבוא אישי, וזאת במטרה להפחית את יוקר המחיה דרך יבוא אישי במוצרי צריכה, שהרכבה יכלול את כל אלה:
א. הממונה על התקציבים במשרד האוצר או סגן הממונה על התקציבים שהוא ימנה שיעמוד בראש הוועדה (להלן – יו"ר הוועדה).
ב. מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה (מ"מ יו"ר הוועדה) או נציג שימנה מנכ"ל המשרד.
ג. נציג מנהל רשות המיסים ונציג מינהל המכס.
ד. הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה.
ה. נציג הממונה על ההגבלים העסקיים.
ו. נציג נוסף שימנה הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
ז. נציג משרד התקשורת שימנה מנכ"ל המשרד.
ח. נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שתמנה מנכ"לית המשרד.
ט. נציג משרד הבריאות שימנה מנכ"ל המשרד.
י. נציג משרד האנרגיה שימנה מנכ"ל המשרד.
יא. נציג משרד ראש הממשלה שימנה מנכ"ל המשרד.
2. בדיוני הוועדה ישתתפו נציגים ממשרד המשפטים, נציג הלשכה המשפטית של משרד הכלכלה והתעשייה ונציג הלשכה המשפטית במשרד האוצר בהתאם לנושאים שיועלו ובכלל זאת נציגי משרד הביטחון בנושאים רלוונטיים של משרד התקשורת.
יו"ר הוועדה יהיה רשאי לזמן נציגים נוספים לדיוני הוועדה.
3. הוועדה תהיה רשאית להקים צוותי משנה לנושאים מסוימים בהשתתפות נציגי הממשלה הרלוונטיים.
4. הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה ונציג מטעם הממונה על התקציבים ירכזו את עבודת הוועדה.
5. הוועדה תבחן את הליכי היבוא האישי והחסמים הקיימים בתחום היבוא האישי, בהשוואה לנהוג במשטרי חוקיות יבוא אישי בכלכלות מפותחות בעולם. הוועדה תעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים:
א. הגדרת קריטריון ברור, בכמות או בכסף, בנוגע לפרטי מכס או מוצרים הרלוונטיים המקנים פטור מקבלת היתרים או רישיונות מרשויות מוסמכות מקום שבו הדבר נחוץ לקידום היבוא האישי והכל בשים לב לשמירת האינטרסים של הציבור בישראל ובכלל כך יוקר המחיה, הבטחת רמה נאותה של שירותים למשק, שלום הציבור, בריאותו, ביטחונו ובטיחותו.
ב. ייעול הרגולציה והבירוקרטיה והסרת חסמים רלוונטיים לצורך אסדרת מסלול העברת הטובין המיובאים ביבוא אישי, בין אם דרך האוויר או הים. בדגש על הסרת חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים ביבוא אישי של מוצרי צריכה, כגון: תמרוקים, תוספי תזונה, מוצרי תעבורה, מוצרי אלקטרוניקה וציוד אלחוטי, מוצרים לבעלי חיים ועוד.
ג. בחינת חסמים לרכישה על ידי צרכנים ישראליים באתרי מכירות בחו"ל ועידוד יוזמות חדשות במגזר הפרטי במטרה להגביר את נגישות המוצרים בחו"ל לצרכנים בארץ.
ד. המשך יישום המלצות הוועדה להסדרת חסמים להגברת נגישות המידע אודות ההליך הכרוך ביבוא אישי של טובין, תוך התייחסות לכל הדרישות של הרשויות המוסמכות והמכס.
6. חברי הוועדה ימונו בתוך שבוע מיום קבלת החלטה זו, והיא תגיש את המלצותיה לשר האוצר ולשר הכלכלה והתעשייה (להלן – השרים) עד ליום 15 בספטמבר 2017. המלצות ביניים בתחום מוצרי התעבורה ומוצרים נוספים, ככל שיהיו, יוצגו לשרים בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

rightama

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F1

תגובות אחרונות