הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 03 ביולי 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 03 ביולי 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל היא דמוקרטיה, הדמוקרטיה האמיתית היחידה במזרח התיכון, וככזו יש לה קשרים מיוחדים עם העולם הדמוקרטי. בסוף השבוע פגשתי רבים ממנהיגי הדמוקרטיות של אירופה, של האיחוד האירופי, בכנס מאוד מרגש בו נפרדנו מידיד ישראל, קנצלר הלמוט קוהל. היחס לישראל היה חם מאוד, ידידותי מאוד וגם כלל בתוכו דברים שהם חשובים לביטחוננו ולכלכלתנו.

מעבר לכך, אנחנו חוגגים היום את יום חגה של הדמוקרטיה החזקה בעולם, ידידתנו הגדולה, ארצות הברית, שהברית איתה הולכת ומתחזקת. אני בטוח שאראה רבים מכם בחגיגות ה-4 ביולי היום בבית השגריר בהרצליה.

מחר יגיע לישראל נרנדרה מודי, ידידי, ראש ממשלת הודו, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. זהו ביקור היסטורי וראשון של ראש ממשלה של הודו בישראל אחרי 70 שנה, וזה ביטוי לכך שהיחסים בינינו לבין הודו הולכים ומתהדקים בשנים האחרונות. זה פרי מדיניות יזומה שלי ושלו. שוחחנו על כך לפני כמה שנים במפגשנו הראשון באו"ם בניו יורק ואחר כך בדאבוס, ואנחנו משתפים כמובן את כל חלקי הממשלה והממשלות שלנו והעם שלנו, העמים שלנו, במאמץ הזה לטוות ידידות איתנה בינינו.

הביקור הזה יעמיק את שיתוף הפעולה במגוון רחב של תחומים: ביטחון, חקלאות, מים, אנרגיה, בעצם כמעט בכל תחום שישראל עוסקת בו. אני אלווה את ראש הממשלה באירועים רבים במהלך ביקורו, כפי שראוי לכבד את מנהיג הדמוקרטיה הגדולה בעולם."

ב. הממשלה דנה בעניין קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 766 מיום 6 באוקטובר 2013 שעניינה "הקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם" ובהמשך להצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא שפרסם משרד האוצר לתוכנית למתן פתרון לטווח הארוך בנושא אספקה שוטפת של אמוניה לצרכי תעשיית הדשנים ולצרכי משק אחרים ולאחר בחינת ההיתכנות של כל אחת מההצעות, ובהתחשב בהצעת חברת חיפה כימיקלים בע"מ (להלן- החברה) לקדם פתרון לאספקת אמוניה לטווח הקצר באמצעות אוניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת קיימת למפעלים ללא שימוש במיכל הקיים, ובהתחשב בהצעות לקדם פתרון לאספקת אמוניה לטווח הארוך, באמצעות הקמת מפעל במישור רותם והקמת מקשר ימי מול חופי חיפה והכל בכפוף לכל דין, ובמטרה להביא לאספקה שוטפת של אמוניה:

א. הקמת המפעל במישור רותם

לשם סיוע ליזם לקדם את התוכנית להקמת מפעל תעשייתי הכולל ייצור אמוניה במישור רותם:

1. לרשום את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה כי דן ונתן את המלצתו בבקשה למתן המלצה לרשות מקרקעי ישראל להענקת פטור מעסקה במקרקעין בהתאם לסמכותו לפי תקנה 25 (5)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים) לחברת קויס טכנולוגיות בע"מ.

2. באם יהיה צורך בהגשת תוכנית מפורטת נוספת על זו המקודמת בוועדה המחוזית דרום, להנחות את רשות מקרקעי ישראל לבחון ולתת המלצתה להתקשרות למתן הסכם הרשאה לתכנון בפטור ממכרז, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לפי כל דין לרבות תקנות חובת המכרזים וזאת בתוך 30 יום לאחר קבלת המלצת משרד הכלכלה והתעשייה כאמור בסעיף 1.

3. להנחות את יו"ר הוועדה המחוזית דרום לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית לגבי התוכנית בהקדם האפשרי, בכפוף לכל דין.

4. בהמשך, ככל שתאושר התוכנית על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, להנחות את רשות מקרקעי ישראל לבחון ולתת המלצתה להתקשרות בהסכם פיתוח בפטור ממכרז בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לפי כל דין, בכפוף לתקנות חובת המכרזים ובכפוף לעמידה באבני דרך להקמת המפעל וזאת בתוך 60 יום ממועד אישור התוכנית.

5. להטיל על מפקד פיקוד העורף, במסגרת סמכותו, לקבוע דרישות לאמצעים שיינקטו על ידי המפעל התעשייתי הכולל ייצור אמוניה, הנדרשות לשם מניעת סכנה לחיי אדם, לבריאותו או לרכוש בעת מצב מיוחד בעורף בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, ומתן אישור או התייחסות נוספת תוך 14 יום מהגשת התוכנית המפורטת לוועדה המחוזית דרום כאמור בס"ק 3.

6. לרשום את הודעת חברת קויס טכנולוגיות בע"מ לפיה אבני הדרך העיקריות להקמת המפעל על ידה הן כדלהלן:

(א) הגשת תוכנית מפורטת עד 9 חודשים ממתן המלצת משרד הכלכלה והתעשייה כאמור בסעיף 1 לעיל. התחייבות זו תחול ככל שתידרש תוכנית מפורטת נוספת על זו המקודמת בוועדה המחוזית דרום.
(ב) הגשת בקשה להיתר בנייה עד שנה מקבלת ההמלצה או 3 חודשים לאחר אישור התוכנית המפורטת, המאוחר מבין שניהם.
(ג) התחלת הבנייה תוך 18 חודשים ממתן ההמלצה או תוך 9 חודשים לאחר אישור התוכנית המפורטת, המאוחר מבין שניהם.
(ד) סיום הקמת המפעל ותחילת הפעלתו בתוך 36 חודשים ממתן ההמלצה או 27 חודשים מאישור התוכנית המפורטת, המאוחר מבין שניהם.

7. לרשום את הודעת חברת קויס טכנולוגיות בע"מ לפיה, ככל שתהיה דרישה להגדיל את התפוקה המתוכננת של ייצור האמוניה במפעל מעבר לתפוקה המתוכננת בעת הזו (העומדת על 70 אלף טון לשנה), היא תגדיל את תפוקת ייצור האמוניה במתקן בהתאם וזאת בכפוף לקבלת התחייבויות רכישה והעמדת ערבויות מתאימות מצד הלקוחות/מבקשים.
אין בהודעת החברה כדי להטיל על הממשלה מחויבות כלשהי בכל הנוגע להתקשרות כאמור.

ב. החלטה זו תבוא במקום האמור בהחלטת הממשלה מס’ 766 מיום 6 באוקטובר 2013.

ג. הקמת מקשר ימי מול חופי חיפה

לשם קידום תוכנית להקמת מקשר ימי מול חופי חיפה לצורך עגינת אוניית אמוניה (להלן – המקשר הימי):

1. להסמיך את חברת חיפה כימיקלים בע"מ לפי סעיף 76ב(ג) לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), להכין תוכנית לתשתית לאומית ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות.

2. להנחות את יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות לקדם את התוכנית שתוגש בהתאם לסעיף ג(1) לעיל, כך שהחלטה באשר להעברת התוכנית להערות ולהשגות תתקבל בתוך 12 חודשים ממועד אישור החלטה זו.

3. לתוכנית יוכן ויוגש תסקיר השפעה על הסביבה לפי סעיף 76ג(4) לחוק התכנון והבנייה. כמו כן, לאור מורכבות הפרויקט והעיסוק בחומרים מסוכנים יערוך היועץ הסביבתי של הות"ל היוועצות עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לתסקיר ההשפעה על הסביבה וכן תיערך עם המשרד היוועצות לגבי היבטי הרישוי שבהקמת המקשר הימי והפעלתו בדגש על חומרים מסוכנים והיבטי הגנת הסביבה הימית. בנוסף, התוכנית תחייב בחינה של היבטי התעבורה הימית והשמירה על בטיחות השיט והסביבה הימית הכרוכים בהקמת המקשר הימי ופעילותו.

4. להנחות את יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות, לעשות את כל הפעולות הנדרשות כך שלאחר שתוגש התוכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, תתקבל החלטה לגבי התוכנית האמורה בהקדם האפשרי.

5. לרשום את הודעת השר להגנת הסביבה כי אבני הדרך העיקריות להקמת המקשר הימי יוטמעו בתנאי היתר הרעלים ככל שיינתן לחברת חיפה כימיקלים בע"מ, בין היתר, לצורך יישום חלופת האונייה הקטנה וההזרמה הישירה, או בכל חלופה אחרת לטווח קצר שתאושר בהתאם לסעיף ד(2), כמפורט להלן –
א. הגשת תוכנית לבדיקה תכנונית מוקדמת לוות"ל – 8 חודשים ממועד קבלת החלטה זו.
ב. הגשת בקשה להיתר בנייה – 5 חודשים מיום אישור התוכנית בממשלה.
ג. הפעלה של המקשר הימי – עד 19 חודשים מיום קבלת היתר הבנייה.
ד. הפסקת שימוש באוניות קטנות – חודש מיום הפעלת המקשר.
ה. במידה ולא תהיה עמידה באחת מאבני הדרך או שהתוכנית המפורטת לא תאושר, יבוטל היתר הרעלים בתוך 6 חודשים ממועד אי העמידה לאותה אבן דרך או אי אישור התוכנית לפי העניין, וזאת בכפוף לשימוע.

6. להטיל על מפקד פיקוד העורף לקבוע, במסגרת סמכותו, דרישות לאמצעים שיינקטו עבור המקשר הימי, הנדרשים לשם מניעת סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש בעת מצב מיוחד בעורף בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, ומתן אישור או התייחסות נוספת תוך 14 יום מהגשת התוכנית המפורטת לוות"ל כאמור בס"ק 1.

7. לרשום את הודעת החברה , אם החברה לא תמלא אחר התחייבותה ולא תקים את המקשר הימי וזאת מטעמים הקשורים בה ובה בלבד, החברה תרכוש את האמוניה הנדרשת לפעילותה מהמפעל המתוכנן להיבנות במישור רותם, בתנאים שייקבעו בין הצדדים במשא ומתן. אין בהודעת החברה כדי להטיל על הממשלה מחויבות כלשהי בכל הנוגע להתקשרות כאמור.

ד. ייבוא אמוניה בטווח הקצר

1. לרשום את הודעת חברת חיפה כימיקלים בע"מ כי עד להפעלת המקשר הימי בהתאם לאבני הדרך שנקבעו להקמתו ובכפוף לאישורו על ידי הגורמים המוסמכים, בכוונתה לפעול לייבא אמוניה לכל צרכי המשק באמצעות אוניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת קיימת למפעלים ללא שימוש במיכל הקיים, או בכל דרך אחרת שיאשר המשרד להגנת הסביבה בהיתר הרעלים של החברה, והכל בכפוף לתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים האמונים על הפעילות השוטפת של רציף הכימיקלים על-מנת שלא לפגוע באספקת חומרים חיוניים אחרים, בכפוף לכל דין ולקבלת האישורים הנדרשים ובכפוף להחלטות שיפוטיות.
2. ככל שלא תתקדם חלופת האניות הקטנות בהזרמה ישירה בזמן סביר, תבחן חלופה אחרת לייבוא אמוניה, ככל שתוצע על ידי גורמי המשק הנוגעים לעניין או שתוצע בדרך אחרת וככל שתימצא קבילה על ידי המשרד להגנת הסביבה והגורמים הממשלתיים הרלוונטיים האחרים, לרבות גופים ביטחוניים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים האמונים על הפעילות השוטפת של רציף הכימיקלים על-מנת שלא לפגוע באספקת חומרים חיוניים אחרים, ובכפוף לכל דין.
3. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות ממשלתית לאישור מתווה זה או אחר לאספקת אמוניה בטווח הקצר ומובהר כי כל החלופות נדרשות עוד בחינה בהיבטי הסיכונים השונים שהן מעלות על ידי הגורמים המוסמכים בטרם מתן אישור סופי.

ה. הקמת ועדת היגוי

1. להקים ועדת היגוי למעקב אחרי ביצוע החלטה זו בכל הנוגע לקידום הפתרון לטווח ארוך בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שעם חבריה יימנו: מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, הממונה על התקציבים, מנהל רשות מקרקעי ישראל, הממונה על ההגבלים העסקיים וראש מנהל התכנון, או מי מטעמם. כמו כן, בעת דיון בנושאים בעלי היבט ביטחוני, יזומנו הגורמים הרלוונטיים, ובינם המטה לביטחון לאומי ופיקוד העורף.
2. ועדת ההיגוי תהיה רשאית להאריך כל אחד מהמועדים הקבועים בהחלטה זו.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

תגובות אחרונות