הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 באוגוסט 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 6 באוגוסט 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"מחר אארח את נשיא טוגו שמגיע לישראל. אני אשוחח איתו, בין השאר, על ועידת אפריקה-ישראל שטוגו אמורה לארח בעוד כחודשיים. זה יהיה הביקור השלישי שלי באפריקה במשך קצת למעלה משנה – תחילה במזרח אפריקה, אחר כך במערב אפריקה ועכשיו ועידה כלכלית-טכנולוגית של מדינות אפריקה במטרה ברורה: להחזיר את ישראל לאפריקה בגדול. זה לא עובר בלי מאמצי נגד. על נשיא טוגו מופעלים לחצים שונים כדי לבטל את הוועידה והלחצים הללו הם העדות הטובה ביותר להצלחת המדיניות שלנו, לחדירה של ישראל לאפריקה.

בשבוע שעבר הודיעה לנו קייפ ורדה שהיא לא תצביע יותר נגדנו במוסדות האו"ם, זה דבר חשוב, וזו עדות להצלחה, וכמובן שאני אדון עם נשיא טוגו על דרכים להעמיק ולהרחיב את החדירה הזאת של ישראל לאפריקה.

היום אנחנו גם נכנס ועדה בראשותי לדון בשאלת "נתיב האבות". אנחנו מטפלים בזה ברציפות ומנסים למצוא פתרון, פתרון אנושי ופתרון הגיוני, לבעיה אנושית. אני מקווה שאנחנו נצליח להתקדם בנתיב הזה.

הממשלה תאשר היום את מדיניות ה"הזדהות הבטוחה". הכוונה לתת שירות טוב יותר לאזרח דרך הטלפון, דרך הטלפון הסלולרי, דרך המחשב בידיעה שמדובר באותו אזרח ולא במישהו אחר. כלומר, יש צורך לתת שירות טוב, נגיש, מהיר לאזרח ולהגן עליו מפני גניבת זהותו, דבר שהופך להיות מאוד נפוץ במדינות העולם. אמצעי ההזדהות המרכזיים הם תעודת זהות חכמה ואמצעים ביומטריים וטכנולוגיים אחרים. האזרח הוא הלקוח, האזרח צריך להיות בטוח. אנחנו נקדם היום תכנית לאפשר באמת התפתחות גם בנגישות וגם בבטיחות של האזרח למוסדות השונים."

ב. השר להגנת הסביבה מסר עדכון קצר לגבי הטיפול בסוגיית מיכל האמוניה.

השר זאב אלקין הציג את ההיבט המשפטי הקשור לנושא וכן את הצעדים האמורים להינקט בהקשר לפתרונות לטווח הקצר.

ג. שר הכלכלה והתעשייה וראש המועצה הלאומית לכלכלה מסרו עדכון קצר לגבי המשבר בחברת טבע והמשמעויות הנגזרות ממנו לגבי המשק הישראלי.

ד. הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט- 1959, לאשר את מינויה של נטלי (נטע) בריסקין-פלג לתפקיד ראשת לשכת הקשר "נתיב" במשרד ראש הממשלה, לתקופה של ארבע שנים, עם אפשרות להארכה לתקופה של עד ארבע שנים נוספות.

ה. הממשלה דנה בנושא אישור המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 4510 מיום 1.4.2012 בדבר תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על היישומים הביומטריים (להלן: "החלטה 4510″), מס’ 1046 מיום 15.12.2013 בדבר המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן: "החלטה 1046″), מס’ 2097 מיום 10.10.2014 בדבר הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן: "החלטה 2097″), מס’ 151 מיום 28.6.2015 בדבר קידום הסוגיה האסטרטגית "ישראל דיגיטלית" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה (להלן: "החלטה 151″), מס’ 2287 מיום 13.1.2017 בדבר העברת יחידת הממונה על היישומים ביומטריים למטה הסייבר הלאומי במערך הסייבר הלאומי (להלן: "החלטה 2287″) ומס’ 2733 מיום 11.6.2017 בדבר אישור התכנית הדיגיטלית הלאומית וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית":

1. לאשר את עיקרי המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה (להלן: "המדיניות הלאומית") כמפורט בנספח א’ להחלטה ולפעול ליישומם כמפורט להלן:

א. להטיל על ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים (כמשמעותו בסעיף 2 להחלטה זו, להלן: "ראש היחידה"), בתיאום עם הצוות הבינמשרדי להזדהות בטוחה שהוקם לפי סעיף 21 להחלטה 2097 (להלן: "הצוות הבינמשרדי") ובהתאם לתיקון בסעיף 2(ב)(2) בהחלטה זו, לפרסם "קווים מנחים" מכוח המדיניות הלאומית ולעדכנם ככל שיידרש.

ב. להטיל על ראש היחידה, לגבש בתוך 12 חודשים, תכנית עבודה ליישום המדיניות (להלן: "התכנית"), בדגש על הזדהות בטלפונים ניידים, בתיאום עם הצוות הבינמשרדי ולהגישה לאישור ראש מערך הסייבר הלאומי (להלן: "ראש המערך").

ג. התכנית תסדיר, בין היתר, את הנושאים הבאים: מימוש אמצעי ההזדהות באמצעותם יזדהו תושבי המדינה, הנחיה ובקרה של הגורמים המבצעים את סיווג השירותים בהתאם למדיניות הלאומית, מתן מענה לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות, עקרונות הפרטיות, מכלול ההיבטים המשפטיים לרבות היבטי אחריות של בעלי תפקידים, גיבוש תפישה בנוגע לשילוב מערכות קיימות להזדהות, הגדרת ההסדרה הנדרשת, משמעויות משאביות והסברה לציבור. התכנית תעמיד את האזרח במרכז, תביא לשיפור השירות לציבור בכלל ולתושבי יישובי הפריפריה בפרט.

ד. גיבוש רכיבי התכנית העוסקים בהזדהות בטוחה בשירותי הממשלה ייעשה בתיאום עם רשות התקשוב הממשלתי.

ה. גיבוש רכיבי התכנית העוסקים בנושאי ביומטריה ייעשה בהיוועצות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים כפי שייקבעו ע"י שר הפנים.

ו. הרשות הלאומית להגנת הסייבר תנחה את ראש היחידה בכל הקשור להיבטי הגנת סייבר בפעילותו, ובכלל זה, בקביעת הקווים המנחים, פרסומם וגיבוש תכנית עבודה כוללת ליישום המדיניות כאמור בסעיפים 1 (א)-(ב).

ז. ראש היחידה, בתיאום עם הצוות הבינמשרדי, יפעל לשילוב המגזר הפרטי בתכנית באופן שיביא את התועלות המרביות לתושבים ולמשק בכלל.

ח. להטיל על מנכ"לי משרדי הממשלה לדווח לראש היחידה על אופן ביצוע הזיהוי בפרויקטים ממשלתיים כדי לוודא תאימותם למדיניות הלאומית, בכפוף לדין.

ט. גיבוש ההיבטים המשפטיים של התכנית על ידי הצוות הבינמשרדי כאמור בסעיף 1(ג) לעיל ייעשה בליווי הצוות להתאמת התשתית החקיקתית לעידן הדיגיטלי, המובל על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים), אשר הוקם בהתאם לסעיף 4(ד) להחלטה 1046.

י. להטיל על ראש היחידה לבחון את הצורך בתיקוני חקיקה בתחום ההזדהות הבטוחה עם יתר הגורמים המשפטיים הרלוונטיים, ולהמליץ לפני ראש המערך על תיקוני חקיקה, ככל שהדבר יידרש. אם וככל שתגובשנה המלצות כאמור, הן תועברנה לשרי הממשלה הרלוונטיים ותיקוני החקיקה יקודמו בהתאם לתקנון לעבודת הממשלה.

2. לקבוע את שם יחידת הממונה על היישומים הביומטריים שבמטה הסייבר הלאומי כ"היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים" (להלן: "היחידה"), ובהתאם לבצע את התיקונים הבאים בהחלטות הממשלה כמפורט להלן:

א. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 4510 באופן הבא:

1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "הממונה" יבוא: "ראש היחידה" – ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים אשר משמש גם כממונה על היישומים הביומטריים שמונה לפי סעיף 30 לחוק".

2) בכל מקום בהחלטה, במקום: "הממונה" יבוא: "ראש היחידה".

ב. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2097 באופן הבא:

1) כך שבכל מקום שבו מצוין "הממונה על היישומים הביומטריים" יבוא במקום: "ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים".

2) לתקן את סעיף 21 להחלטה 2097 כך שאחרי "ראש מטה הסייבר הלאומי" יבוא: "ראש מטה תיאום למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, רח"ט סיגינט במשטרת ישראל."

ג. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2287 באופן הבא:

1) לתקן את הרישה להחלטה, כך שבמקום ההגדרה: "הממונה" יבוא: "ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים" או "ראש היחידה".

2) בכל מקום שבו מצוין: "יחידת הממונה" יבוא: "היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים".

3) בכל מקום שאינו נכנס בגדרי פסקה 2 לעיל, במקום: "הממונה" יבוא: "ראש היחידה".

ד. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 151 באופן הבא:

1) בכל מקום שבו מצוין "הממונה על היישומים הביומטריים" יבוא במקום: "ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים".

3. הממונה על היישומים הביומטריים שמונה לפי סעיף 30 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 ישמש גם כראש היחידה להזדהות ויישומים ביומטריים כהגדרתו בסעיף 2 להחלטה זו.

4. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של הממונה על היישומים הביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009.

5. ביחס לפרויקט התיעוד הלאומי החכם חל חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009 והתקנות מכוחו של החוק. אין בהחלטה זו כדי לשנות מההסדרים הקבועים בחקיקה או לפגוע בסמכויותיו של שר הפנים בהתאם לחקיקה האמורה.

נספח א’ – עיקרי המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה

עקרונות המדיניות:

1.1 שימושיות ופשטות: תהליכי ההזדהות לצורך קבלת שירותים, יהיו פשוטים, קלים ונוחים לתפעול ככל שניתן, מתוך ראיית התושב (הלקוח) במרכז, ומתוך הבנה שפשטות הפתרונות תורמת לישימותם.

1.2 הגנת סייבר ובכלל זה אבטחת המידע: תשתית ההזדהות תהיה מאובטחת ועדכנית באופן התואם את הסיכונים.

1.3 הגנת הפרטיות: תשתית ההזדהות תתוכנן ותיבנה מראש כך שתגן על פרטיות התושבים. בפרט, לא ייצבר מידע עודף בתהליכי ההזדהות, באופן שעלול לפגוע בפרטיות התושבים.

1.4 תאימות טכנולוגית ומערכות פתוחות: אמצעי ההזדהות והתשתיות שיוקמו והשימוש בהם, יהיו תואמים לתקנים בינלאומיים, וייצרו מערכות פתוחות ותואמות ביניהן (inter-operable), בכדי להבטיח את רציפות השירות ושימור יכולת למימוש מודולרי.

1.5 שימוש באמצעי הזדהות: אמצעי ההזדהות הבסיסי המונפק לתושבי ישראל על ידי המדינה, הוא תעודת הזהות החכמה, שמהווה מרכיב מרכזי במדיניות. בנוסף, ימומשו אמצעי הזדהות במכשירים ניידים, כנגזרת מתעודת הזהות החכמה, בכפוף לעקרונות המדיניות בכלל, ועקרון השימוש והפשטות בפרט. כמו כן, יינתנו פתרונות נוספים שיאפשרו מתן שירותים בצורה יעילה ובטוחה.

1.6 סיווג השירותים: הבנייה אחידה של תחום ההזדהות הבטוחה, מחייבת את סיווג השירותים לרמות הבטחת האימות המתאימות להם. האחריות לסיווג שירות, הינה של בעל השירות. במידה ורמת הבטחת האימות אשר נקבעה על ידי מנכ"ל בעל השירות אינה תואמת את "הקווים המנחים" שהוגדרו במדיניות, עליו לציין את הסיבות להחלטתו.
1.7 שקיפות: לתושב יהיה מידע באשר לאופי ולהיקף הנתונים הנשמרים אודותיו, והשימושים שייעשו בהם, בכפוף לכל דין.

1.8 היעדר קישור ל"מאגר הביומטרי": יובהר, כי במסגרת מימוש המדיניות הלאומית לא יבוצע קישור למאגר הביומטרי המנוהל על ידי משרד הפנים, ולא ייעשה בו שימוש – כפי שמחויב על פי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. מאידך, תעודת הזהות החכמה תהווה מרכיב במימוש המדיניות, כאמור בסעיף 1.5 לעיל.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

Funzing-Fl

תגובות אחרונות