הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 בנובמבר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 12 בנובמבר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"בימים אלה יש עדיין מי שמשתעשע בלנסות התקפות מחודשות על ישראל. היד שלנו תהיה קשה מאוד עם כל מי שינסה לתקוף אותנו או יתקוף אותנו, מכל גזרה שהיא, ואני מתכוון לכל גורם – פלגים, סוררים, ארגונים, כל אחד. בכל מקרה, אנחנו רואים את החמאס אחראי לכל התקפה שיוצאת מרצועת עזה נגדנו, או שמאורגנת מרצועת עזה נגדנו.

אנחנו נביא היום לממשלה שורה של מינויים חשובים, בראשם המינוי של מאיר בן שבת ליועץ לביטחון לאומי. מאיר היה ממלא המקום של היועץ בשלושת החודשים האחרונים, ואני החלטתי למנות אותו מינוי של קבע. אני חושב שאין ראוי ממנו לתפקיד הזה. אני בטוח שחבריי לממשלה ולקבינט הספיקו להתרשם גם הם מהתכונות שהוא מביא איתו לתפקיד הזה – חריפות שכלו, הניסיון העשיר שלו, הבהירות שבה הוא מציג את הדברים, הוא לא מעגל, הוא לא מטייח, הוא אומר דעתו בצורה הכי ברורה, דוגרי, ואני חושב שתהיה כאן הזדמנות למאיר, שתרם הרבה מאוד לביטחון ישראל, לתרום תרומה משמעותית נוספת לביטחון הלאומי שלנו. מראש אני אומר ברכות, כי אני בטוח שהמינוי הזה, כמו גם מינויים אחרים, יתקבלו פה אחד.

אנחנו מביאים היום לממשלה הרחבה של תוכנית מענק חימום לאזרחים הוותיקים. הכוונה היא שרבע מיליון אזרחים ותיקים שמקבלים הבטחת הכנסה יקבלו את המענק הזה, ולא רק מי שמתגורר באזורים קרים. משרד הרווחה מקצה לשם כך סכום של 109 מיליון ₪.

אני רציתי להגיד שזו יוזמה מבורכת של השר חיים כץ, בהבנה ובהסכמה של שר האוצר, וגם שלי, ואני בטוח שהממשלה תכף תברך על זה ותעביר את זה. "

השר חיים כץ אמר:

"שמענו את הפתיח של ראש הממשלה שאמר שאנחנו צריכים לדאוג לביטחון של התושבים בעקבות המיקום שלנו והסביבה העוינת סביבנו. יחד עם זה, הממשלה לא מפסיקה לטפח את אזרחיה, והפעם אנחנו נוגעים באזרחים הוותיקים, בכל בית אב של אזרח ותיק שמקבל הבטחת הכנסה. בעבר היו 46,854 שקיבלו מענק חימום בעלות של 26 מיליון ₪. השנה, לאחר שיח דברים עם שר האוצר, בסיכום עם שר האוצר, אנחנו נעלה בחקיקה, קבוע, שכל אזרח ותיק שמקבל הבטחת הכנסה, יקבל מענק חימום בחוק, כי גם אזרח ותיק שגר בתל אביב, שלא נחשבת עיר קרה, והטמפרטורה יורדת ל-4 מעלות – קר לו, ואנחנו בשלב נוסף של טיפול חברתי באוכלוסיות המוחלשות של מדינת ישראל. הייתה שיחה עם ראש הממשלה, הוא נתן את ברכתו, ושר האוצר נתן את ברכתו.

אני מודה לכם שנתתם לי את הזכות לחוקק ולעזור לאוכלוסיות המוחלשות, במקרה הזה לאזרחים הוותיקים שמקבלים הבטחת הכנסה."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008, לאשר את מינויו של מאיר בן שבת לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי.

ג. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התש"יט–1959, למנות את אהוד אדירי לתפקיד המנהל הכללי של משרד האנרגיה, במקומו של שאול מרידור, אשר סיים את תפקידו ביום 1 בנובמבר 2017.

ד. הממשלה החליטה, לאשר, לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את מינויו של שאול מרידור על-ידי שר האוצר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר למשך ארבע שנים.

ה. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, לאשר את מינויו של יונתן בר סימן טוב לממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים.
המינוי הוא לתקופה של ארבע שנים, וניתן יהיה להאריכו עד 4 שנים נוספות.

ו. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויו של בועז סטמבלר כמנהל לשכת הפרסום הממשלתית, לתקופה של ארבע שנים שניתן להאריכה בארבע שנים נוספות.

תוקף המינוי החל מיום 31.12.2017.

ז. הממשלה החליטה לאשר את מינויו של שמואל רבל לתפקיד שגריר ישראל לניקוסיה.

ח. הממשלה דנה באישור גיוס וקבלת תרומות לאירועים במסגרת קמפיין "שנת היובלות" בנציגויות ישראל בחו"ל, והחליטה כדלקמן:
בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959, להתיר לנציגויות ישראל בחו"ל, באמצעות שליחיה הרשמיים של המדינה בחו"ל, לגייס ולקבל תרומות לצורך עריכת אירועים כחלק מפעילות ‘שנת היובלות" בסכום כולל של עד 20 מיליון ₪, בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה זו. ההיתר על פי החלטה זו ניתן החל ממועד קבלת ההחלטה ועד לה’ באייר התשע"ט, 10.5.2019, יום העצמאות ה- 71 למדינת ישראל.

לשם אישור גיוס וקבלת התרומות יקים משרד החוץ ועדה משרדית לעניין גיוס וקבלת תרומות לאירועי ‘שנת היובלות" בחו"ל. בחינת התרומות תיעשה בהתאם לנוהל, אשר מסדיר את הליך האישור, את העקרונות והשיקולים בבחינת התרומות ואת המגבלות על גיוס וקבלת תרומות, והכול בשים לב לעקרונות בדבר מינהל תקין, שמירה על טוהר המידות, אמון הציבור בשירות הציבורי והיעדר ניגוד עניינים.

עיקרי הנוהל הינם כדלקמן:

א. יאושרו גיוס וקבלת תרומות מגורמים בעלי זיקה לישראל בלבד.

ב. כל תרומה תיבחן באופן פרטני על-ידי הוועדה המשרדית, אשר בין שיקוליה בבחינת הבקשה יהיו זהות התורם ויחסי הגומלין שלו עם הנציגות ועם משרד החוץ, מטרות התרומה, שיעורה או שוויה, תיאורה, שיקולים תקציביים, עקרונות של טוהר מידות והיעדר ניגוד עניינים ואפשרות לפגיעה בתדמית המדינה או המשרד עקב קבלת התרומה.

ג. תרומה מגורם יחיד לא תעלה על 25% מסך האירוע.

ד. תרומה מגורם יחיד לא תעלה על 50,000 ₪.

ה. הסך הכולל של התרומות שיתקבלו על-ידי כלל הנציגויות לא יעלה על 20 מיליון ₪.

ו. דבר התרומה, לאחר אישורה, יפורסם על-ידי המשרד.

ז. לא תינתן לתורם כל תמורה בעבור התרומה.

ככל שיידרשו בעתיד שינויים או עדכונים של הנוהל, משרד החוץ יוכל לבצעם, ובלבד שלא תהיה בהם סטייה מהותית מעקרונותיו, ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו.

החלטה זו תפורסם ברשומות.

ט. הממשלה דנה בהקמת בית ספר בינלאומי למקצועות התיירות בירושלים, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל הקובע כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות מדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים ובהמשך להחלטות הממשלה מספר 3696 מיום 6.6.2005, שעניינה תוכנית הצמיחה לפיתוח ירושלים; מספר 3238 מיום 29.5.2011, שעניינה תכנית מרום לפיתוח ירושלים ומספר 1483 מיום 2.6.2016, שעניינה תוכנית היובל לפיתוח ירושלים (להלן – החלטת הממשלה בעניין תוכנית היובל או תוכנית היובל בהתאמה), בכדי לחזק את מעמדה של ירושלים כעיר תיירות בינלאומית ובכדי לענות על הצורך ההולך וגובר בכוח אדם מקצועי ומיומן במקצועות התיירות:

א. להטיל על משרד ירושלים ומורשת בתיאום עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להמשיך לפעול להקמת בית ספר בינלאומי להכשרה מקצועית במקצועות ההארחה, הקולינריה והמלונאות בירושלים במסגרת יישום תכנית היובל (להלן – המיזם).

ב. ההכשרה המקצועית שתילמד בבית הספר תהא בהתאם להנחיות הפדגוגיות והמקצועיות של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובפיקוחו.

ג. לצורך מימון הקמת בית הספר וביצוע קורסי הכשרה מקצועית יעביר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לתקנה התקציבית של תוכנית היובל במשרד ירושלים ומורשת סך של 15 מלש"ח, בהרשאה להתחייב (מתוך סכום זה עד 5 מלש"ח יוקצו להשתתפות בעלות הקמת בית הספר והיתרה תוקצה להזמנת קורסי הכשרה מקצועית). משרד ירושלים ומורשת יקצה 15 מלש"ח גם כן למיזם מתקציב תוכנית היובל. בהתאם לאמור תקציב תוכנית היובל יעמוד על סכום כולל של 865 מלש"ח.

ד. ביצוע המיזם ומימוש התקציב, לרבות בחירת בית הספר הבינלאומי שיעניק הכרה לבית הספר, ייעשו במסגרת תוכנית היובל, בכפוף לדיני המכרזים ובהתאם לכל דין.
יוקם צוות מנהל למיזם אשר חבריו הם מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת ומנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים או מי מטעמם.

לדיוני הצוות יוזמנו שלושה משקיפים: ממשרד האוצר, משרד התיירות ועיריית ירושלים. בכל הנוגע למיזם, יחליף הצוות המנהל את ועדת ההיגוי שהוקמה במסגרת תוכנית היובל. הצוות המנהל יהא אחראי, בין היתר, על ביצוע המיזם ויישום התקציב. החלטות הצוות יתקבלו פה אחד. תוכניות העבודה לביצוע המיזם שיאושרו על ידי הצוות המנהל יובאו לידיעת ועדת ההיגוי של תוכנית היובל.

י. הממשלה דנה בתוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה – תוכנית "יחד" – תיקון החלטת ממשלה, והחליטה כדלקמן:

א. לתקן את סעיף (ז) להחלטת הממשלה מספר 2093 מיום 27.11.2016 שעניינה תוכנית סיוע לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם בקהילה – תכנית "יחד" כך שהתקציב המרבי לטובת תוכנית יחד יעמוד על 91 מיליון ₪ במקום 200 מיליון ₪.

ב. לאשר העברה של 109 מיליון ₪ מבסיס תוכנית "יחד", לצורך מימון חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – החוק) לעניין מענק חימום לאזרחים ותיקים, אשר יינתן לכלל האזרחים הוותיקים, בהתאם להוראות החוק (סעיף 14ב) ולא רק לאלו המתגוררים באזור קר.

יא. הממשלה ציינה היום את יום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים. ממלא מקום מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים סקר לפני הממשלה באמצעות מצגת והציג נתונים מספריים בנושאים הבאים:

- היקף ההרוגים בתאונות דרכים בעשור האחרון.
- נתונים סטטיסטיים של תמותה מתאונות דרכים על כל מאה אלף תושבים במדינות
ה- OECD.
- השוואה בינלאומית לתמותה מתאונות דרכים למילארד ק"מ נסיעה.
- נתונים על הרוגים בשנת 2017 לפי משתמש הדרך שנפגע.
כן נסקרו פעולות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להפחתת מספר הנפגעים בתחומים הבאים:

- השקעות בפרויקטים בטיחות בתחום העירוני.
- שדרוג כבישים חוצים ביישובי מיעוטים.
- שדרוג כבישים חד-מסלוליים עתירי תאונות דרכים.
- מתן תמרוצים לשיפור בטיחות הרכב.
- הגברת הפיקוח והאכיפה על מוסכים ומכוני רישוי.
יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גיורא רום, הציג את הגורמים העיקריים להתרחשות תאונות דרכים והצביע על הדרכים הניתנות לצמצום היקפי תאונות הדרכים.

יב. הממשלה שמעה סקירה מפי מנכ"ל משרד הביטחון ומסגן הרמטכ"ל על מימוש התוכניות להעברת מחנות צה"ל לנגב.
במסגרת הסקירה הוצג פרויקט קריית ההדרכה (עיר הבהדי"ם) והפרויקטים המתוכננים להעברת קריית המודיעין וקריית התקשוב הטכנולוגית לנגב.
בתום הסקירה הוחלט לקיים דיון נוסף בנושא בממשלה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F1

תגובות אחרונות