הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 19 בנובמבר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 19 בנובמבר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו מציינים היום 40 שנה לביקור ההיסטורי של נשיא מצרים אנואר סאדאת בירושלים ובישראל. הנשיא סאדאת עשה אז צעד מאוד אמיץ – הוא בא לכנסת ובא לישראל, התקבל בברכה על ידי העם כולו. מאז השלום עם מצרים החזיק מעמד, חרף עליות ומורדות, והיום מצרים וישראל, וגם מדינות אחרות, נמצאות בצד אחד של המתרס במאבק עיקש מול הטרור של האסלאם הקיצוני על פלגיו השונים, והדבר הזה תורם תרומה משמעותית לביטחון ישראל. אני מקווה שבהמשך הוא גם יתרום להרחבת מעגל השלום.

ביחס לתוכנית המדינית של הנשיא טראמפ, אנחנו שמענו הרבה ספקולציות בסוף השבוע. אני לא מתכוון להתייחס אליהן, אבל אני כן רוצה לומר שהיחס שלי לתוכנית הזאת ייקבע בהתאם לאינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל, ואלה הובהרו היטב לידידינו האמריקנים.

לגבי מסתננים – אנחנו הולכים לדון היום באחד מהאספקטים של הנושא הזה בישיבת הממשלה. המדיניות שלנו כלפי המסתננים היא תלת-שלבית: השלב הראשון היה בלימה: הקמנו גדר וחוקקנו חוקים שיחד בלמו כליל את שיטפון המסתננים ולמעשה היום מספר המסתננים עומד על אפס; השלב השני היה הוצאה – הוצאנו כ-20,000 מתוך המסתננים הקיימים ובאמצעים שונים; השלב השלישי עכשיו זה הוצאה מוגברת, וההוצאה הזאת מתבצעת תודות להסכם בין-לאומי שהשגתי, שמאפשר לנו להוציא מן המסתננים, מתוך ה-40,000 שנותרו, אנחנו יכולים להוציא אותם ללא הסכמתם.

זה דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר הזה מאפשר לנו בהמשך לייתר את מתקן "חולות" ולהפנות חלק מהמשאבים הגדולים שאנחנו מפנים לשם, לפקחים ולהוצאה מוגברת. לכן יש פה הצלחה, אבל המטרה שלנו היא להמשיך להוציא, ולהוציא אפילו יותר, באופן משמעותי יותר ממה שהוצאנו עד היום."

ב. הממשלה המשיכה את הדיון בנושא מעבר מחנות צה"ל דרומה ושמעה סקירות מגורמי מערכת הביטחון וצה"ל בנושא.

ג. הממשלה דנה באישור גיוס וקבלת תרומות לאירועים במסגרת קמפיין "שנת היובלות" בנציגויות ישראל בחו"ל, והחליטה כדלקמן:

לבטל את החלטה מס.3141 של הממשלה מיום 12.11.2017, ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן:

בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959, להתיר לנציגויות ישראל בחו"ל, באמצעות שליחיה הרשמיים של המדינה בחו"ל, לגייס ולקבל תרומות לצורך עריכת אירועים כחלק מפעילות ‘שנת היובלות’, בהתאם לתנאים המפורטים בהחלטה זו.

ההיתר על פי החלטה זו ניתן החל ממועד קבלת ההחלטה ועד ל-ה’ באייר תשע"ט, 10.5.2019, יום העצמאות ה- 71 למדינת ישראל.

לשם אישור גיוס וקבלת התרומות יקים משרד החוץ ועדות משרדיות, וזאת כמפורט בנוהל שגובש בנושא.

בחינת התרומות תיעשה בהתאם לנוהל, אשר מסדיר את הליך האישור, את העקרונות והשיקולים בבחינת התרומות ואת המגבלות על גיוס וקבלת תרומות, והכול בשים לב לעקרונות בדבר מינהל תקין, שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור בשירות הציבורי והיעדר ניגוד עניינים. החלטה זו תפורסם ברשומות.

עיקרי הנוהל הם כדלקמן:

א. יאושרו גיוס וקבלת תרומות מגורמים בעלי זיקה לישראל בלבד.

ב. כל תרומה תיבחן באופן פרטני על-ידי ועדה משרדית בראשות המשנה למנהל הכללי של משרד החוץ, אשר בין שיקוליה בבחינת הבקשה יהיו זהות התורם ויחסי הגומלין שלו עם הנציגות ועם משרד החוץ, מטרות התרומה, שיעורה או שוויה, תיאורה, שיקולים תקציביים, עקרונות של טוהר מידות והיעדר ניגוד עניינים, ואפשרות לפגיעה בתדמית המדינה או המשרד עקב קבלת התרומה.

ג. תרומה מגורם יחיד לא תעלה על 25% מסך האירוע.

ד. תרומה מגורם יחיד לא תעלה על 50,000 ₪.

ה. הסך הכולל של התרומות שיתקבלו על-ידי כלל הנציגויות לא יעלה על 20 מיליון ₪.

ו. דבר התרומה, לאחר אישורה, יפורסם על-ידי המשרד.

ז. לא תינתן לתורם כל תמורה בעבור התרומה.

ח. על אף האמור בסעיפים ד’ ו-ה’ לעיל, במקרים מיוחדים, תרומה מגורם יחיד העולה על סך של 50,000 ₪ תובא לאישור ועדת חריגים בראשות המנהל הכללי של משרד החוץ, וזאת לאחר התייעצות עם נציג היועץ המשפטי לממשלה. ועדת החריגים תהא אף מוסמכת לאשר חריגה מהסך הכולל של התרומות בגובה של 20 מיליון ₪ שיתקבלו על-ידי כלל הנציגויות.
ככל שיידרשו בעתיד שינויים או עדכונים של הנוהל, משרד החוץ יוכל לבצעם, ובלבד שלא תהיה בהם סטייה מהותית מעקרונותיו, ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – מענק חימום אחיד)(תיקון מס’…) התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה מספר חק/2639 מיום 12.11.2017
2. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
3. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בהתאם להוראות סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 זכאי מקבל הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה, למענק שנתי חד פעמי (להלן – "מענק חימום"), בשיעור של 6.4% מהסכום הבסיסי (ששיעורו נכון להיום עומד על סך של 533 ₪ ). תכליתו של המענק היא להקל בתשלומי החשמל בעונת החורף שבמהלכה יש צריכה מוגברת של חשמל.

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס’ 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס’ 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח–2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס’ 7 – הוראת שעה), התשע"ד–2014 (להלן – הוראת השעה) פורסם ברשומות ביום כ"ד באדר ב’ התשע"ד (26 במרס 2014.

הוראת השעה נחקקה בעקבות המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת המבנה הניהולי של ענף הכדורגל בישראל, בראשות פרופ’ רו"ח ירון זליכה (להלן- ועדת זליכה או הוועדה). הוועדה הוקמה במטרה לשפר את התנהלותם התקינה של גופי הספורט. ((הצ"ח ממשלה, 14.10.2013).

במסגרת המלצותיה, המליצה ועדת זליכה כי כספי תמיכת המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן – המועצה) יועברו ישירות לקבוצות, ולא דרך מרכזי הספורט או האיגודים וההתאחדויות, וכן המליצה לבטל את האפשרות להעביר את כספי הקבוצות דרך גופי צינור, אפשרות שהיתה קיימת עד אז בחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ח – 1967 (להלן – החוק או החוק להסדר הימורים בספורט). המלצות אלה אומצו בהוראת השעה.

ו. הממשלה בטיוטת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)(הוראת שעה), התשע"ח–2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

הואיל וההסדר הקיים בחוק הכניסה לישראל אינו נותן מענה מספק לתופעת ההסתננות ולצורך להתמודד איתה באמצעים אפקטיביים שיש בהם כדי להגשים את התכלית שאותה קבע בית המשפט כתכלית ראויה, ישנו צורך בהארכת תוקפן של הוראות השעה הקבועות בחוק למניעת הסתננות. עם זאת נראה כי נכון יהיה להאריך את תוקפו של פרק ד’ לחוק למניעת הסתננות העוסק במרכז השהייה חולות לתקופה של שלושה חודשים בלבד וזאת בשים לב לפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין עע"מ 8101/15 צגטנה ואח’ נ’ שר הפנים ואח’ אשר דן בדרישת היציאה של מסתננים למדינות שלישיות, אשר בעקבותיו פעלה המדינה לתיקון ההסכם אל מול המדינה השלישית באופן התואם את הערותיו של בית המשפט הנכבד.

לנוכח הכוונה להביא ליציאת מסתננים בהיקף נרחב למדינות שלישיות ניתן לשוב ולבחון את מידת הצורך בהמשך קיומו של מרכז השהייה חולות כאשר ניתן יהיה להביא ליציאתם של מסתננים גם ממרכזי הערים ישירות למדינה השלישית.

כמו כן מוצע להאריך את האיסור על הוצאת רכוש מסתנן למשך שנה בלבד על מנת לבחון את האפקטיביות של האיסור והשפעתו על התכליות העומדות בבסיסו.

בצד האמור, מוצע לתקן את החוק בשני עניינים עיקריים:

הראשון, תיקון סעיף 32כ(ד) אשר עניינו בהעברה למשמורת של מסתננים אשר הפרו מגבלות לעניין האזור הגאוגרפי, באופן שיאפשר אכיפה של מגבלות גאוגרפית גם ביחס למסתננים אשר לא הוצאה כנגדם הוראת שהייה שבוטלה או פקעה מאז. יצוין כי תיקון זה למעשה מתיישב עם תכליותיו של חוק זה וביניהן רצונו של המחוקק ליתן כלים אשר יאפשרו צעדים להוצאת המסתננים ממרכזי הערים.

השני, תיקון המונח מסתנן כך שהקנסות המנהליים וכן הענישה הפלילית הקבועים בחוק כלפי מעסיקיהם של המסתננים כהגדרתם בסעיף, תהא גם כלפי מעסיקי מסתננים אשר אוחזים ברישיון זמני לישיבת ביקור שניתן להם לפי סעיף 2(א) (5) לחוק הכניסה לישראל, ואשר עובדים בניגוד לתנאי הרישיון ולהגבלות הקבועות ברישיון שנופק להם. מוצע להאריך את תוקפה של הוראה זו כהוראת שעה למשך שלוש שנים נוספות, וזאת בדומה לאגד הוראות השעה הנוספות המעוגנות בחוק זה.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (4 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה


ידידים - סיוע בדרכים

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות