הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 26 בנובמבר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 26 בנובמבר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אני מצטער על החלטתו של השר יעקב ליצמן לפרוש מן הממשלה. הוא שר בריאות מצוין, ועשה רבות למען בריאות אזרחי ישראל.

הממשלה הלאומית בראשות "הליכוד" היא הממשלה הטובה ביותר למדינת ישראל. אני חושב שכל חברי הקואליציה מעוניינים בהמשך קיומה. אני לא חושב, אני יודע. השבת חשובה לנו, וגם הצרכים של כלל אזרחי ישראל, בתוכם כמובן הצורך של תחבורה בטוחה ורצופה. אני מאמין שאנחנו נמצא פתרון מושכל, אנחנו עובדים על זה, הוא בהישג יד ואנחנו נפעל כדי שנוכל יחד להמשיך לשרת את אזרחי ישראל.

בשם כל אזרחי ישראל אנחנו שולחים תנחומים לממשלת מצרים, לאזרחי מצרים, על הרצח ההמוני הנפשע של אזרחים בזמן תפילה. הטרור של האסלאם הקיצוני אינו מבחין בין דתות, בין אנשים, בין עמים, ואני חושב שהדבר המתבקש הוא שכל מדינות העולם יתאחדו להילחם בו בכל מקום, לרבות בסיני.

בעוד יומיים בכ"ט בנובמבר, נציין 70 שנה להחלטת האו"ם על הכרה במדינה יהודית בארץ ישראל. אנחנו מקצים היום 30 מיליון ₪ לשימור ושחזור בית העצמאות בתל אביב. זה אותו מקום שבו ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, הכריז על מדינת ישראל, עוד בטרם היה ראש ממשלה. בנוסף, אנחנו נקים במקום מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ ישראל, ובו תוצג לציבור מגילת העצמאות המקורית.

זה חלק מתוכנית המורשת שלנו, שאנחנו משקיעים בה משאבים רבים – גם כסף, גם מחשבה ותשומת לב, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר העתיד שלנו קשור לעבר שלנו. עמים שלמים נמחקים, תרבויות נעלמות מעל פני האדמה, משום ש"בצונאמי הגלובלי" זהויות נעלמות מעל פני האדמה. לכן חשוב לנו לחבר את עם ישראל ואת הדורות הבאים גם למורשת העתיקה שלנו וגם למורשת החדשה שלנו, והמאמץ של אתרי מורשת הוא אחד מהצירים המרכזיים של המאמץ הזה.

אני נשאלתי לאחרונה, דווקא בשידור של תוכנית של "קול ישראל", לקראת כ"ט בנובמבר: מה אתה רואה למאה השנים הבאות כצרכים? אם אינני טועה, אני זוכר פחות או יותר את רוח השאלה. ואמרתי שהצורך הראשון שלנו במאה השנים הבאות הוא לזכור את 4,000 השנים הקודמות. זה הדבר הראשון שיבטיח את עתידו של העם היהודי בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

עכשיו תרשו לי להתייחס לדבר נוסף – בשבוע שעבר ראיתי ציוץ בטוויטר של מו"ל "הארץ", עמוס שוקן. הוא התייחס למדיניות הממשלה להוצאת מסתננים בלתי חוקיים ממדינת ישראל, והכותרת שעמוס שוקן בחר לתת לציוץ הזה, זה: "רוצחים בחליפות". "רוצחים בחליפות", כך הוא כינה את ראש ממשלת ישראל, אותי, וכמה וכמה מן השרים שיושבים סביב השולחן הזה. ואני מנסה לדעת מה הייתה התגובה לו הייתה אמירה כזאת אל מול איש ציבור מהמחנה האחר. אתם יכולים לדמיין לבד.

במקרה הזה לא הייתה שום תגובה. לא היו דרישות לחקירות, לא היו דרישות לגינויים, לא פנו לאישי ציבור, לא היו כתבות, לא היו שידורים מיוחדים – שום דבר. כך גם עם דברים נוראיים כמו הצגת חברי כנסת כקופים – שום תגובה. אז לכל המטיפים לנו: חגיגת הצביעות שלכם, המוסר הכפול שלכם מתגלה, פשוט זועק לשמיים. לכן אני אומר לכל המטיפים: אל תטיפו לנו."

השר זאב אלקין אמר:

"בהחלט אין דבר יותר סמלי מזה, משבוע של 70 שנה להחלטה של כ"ט בנובמבר, לעשות צדק היסטורי עם המקום הזה. הולך לקום שם מוזיאון לתפארת, עם המגילה המקורית בתוך המוזיאון עצמו. למעשה כך יקרה שהבית ההיסטורי הזה, שהוא במקור הבית של דיזנגוף, אם אתה זוכר, אדוני ראש הממשלה, שנבחר להכרזת העצמאות, כי זה נחשב הבית שעמיד בפני הפצצה שתבוא רגע אחרי זה…

דווקא במדינת ישראל של היום, יהפוך למקום לשם הציבור הישראלי וגם כל מי שמבקר במדינת ישראל, יוכל לבוא ולחוש את האווירה הזאת של הכרזת המדינה. תוך שנים ספורות כל אחד פה יוכל לבקר במוזיאון ולראות את הפנינה המוזיאונית הזאת."

ב. הממשלה דנה בעניין שיקום, שחזור ושימור בית העצמאות, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לחוק בית העצמאות, התשס"ט-2009, שמטרתו לשחזר ולשמר את הבניין שבו הוכרזה עצמאות ישראל ביום ה’ באייר התש"ח (להלן – חוק בית העצמאות ובית העצמאות בהתאמה), ולהקים בו למען הציבור מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ ישראל ולנושאים נוספים, כפי שנקבעו בחוק. בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 35 מיום 26.04.2009, בדבר שימור, שיקום ושחזור בית העצמאות בעיר תל אביב-יפו, בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 735 מיום 11.9.2013 שעניינה מתן היתר לקבלת תרומה על סך 10 מיליון דולר לשם שחזור ושימור בית העצמאות, בהמשך להחלטת ועדת ההיגוי של תוכנית מורשת מיום 6.8.2017 שעניינה אישור מיזם המורשת בבית העצמאות ולקראת ציון שבעים שנה להצבעת האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית, שיחול ביום כ"ט בנובמבר 2017:

1. להנחות את משרד ירושלים ומורשת להמשיך לפעול לשימור ולשחזור בית העצמאות, ולהקים בו מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ ישראל, בהתאם לקבוע בחוק בית העצמאות.

2. להנחות את גנז המדינה להעביר לתצוגה בבית העצמאות את מגילת העצמאות המקורית תוך הבטחת שמירתה, ביטחונה ותנאים להחזקתה. לכשיוקם משכן קבע לארכיון המדינה, ההחלטה לגבי מיקום הקבע של מגילת העצמאות המקורית תובא לממשלה מחדש.

3. להקצות לצורך יישום החלטה זו סכום של 29.5 מלש"ח, שיאוגם במשרד ירושלים ומורשת, (הטבלה באתר רוה"מ).

4. תקציב משרד החינוך המפורט בטבלה דלעיל יוקצה לטובת בניית מערך התוכן החינוכי והקמת התצוגות בבית העצמאות.

ג. הממשלה דנה בעניין תוכנית לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל, והחליטה כדלקמן:

בהמשך למדיניות הממשלה בדבר חיזוקה הכלכלי של הפריפריה וגיוון מקורות ההכנסה של המשק הישראלי, ובהמשך למדיניות משרד התיירות לקידום התיירות הנכנסת כמנוע צמיחה כלכלי למשק הישראלי ולאור הצמיחה בתיירות הנכנסת והפוטנציאל הכלכלי של התיירות למדינת ישראל:

א. להטיל על משרד התיירות להקים צוות בין-משרדי (להלן – הצוות), למתן תוכנית אסטרטגית לפיתוח שביל תיירותי החוצה את ישראל לאורכה ולרוחבה.
הרכב הצוות יהיה כדלקמן:
1. המנהל הכללי של משרד התיירות – יושב ראש הצוות
2. המנהל הכללי של משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל או נציגו – חבר
3. המנהל הכללי של קרן קיימת לישראל או נציגו – חבר
4. המנהל הכללי של רשות הטבע והגנים או נציגו – חבר
5. נציג משרד האוצר – חבר
ב. המלצות הצוות יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:
1. המלצה על מתווה שביל תיירותי לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, ובכלל זה חיבור לשביל ישראל לאופניים.
2. תכנון סימון השביל ובכלל זה שילוט והכוונה, הכולל בין היתר מידע תיירותי מקצועי.
3. תכנון התאמת תשתיות תומכות – חיבור לתשתיות חשמל ומים, תחבורה וכיו"ב.
4. תכנון מתחמי לינה לאורך המסלול.
5. תכנון היבטי שיווק השביל, ובכלל זה הבאת סוכנים ייעודים לצורך מיתוג ושיווק השביל, קידום אתר מידע מרכזי, תשלומים מקוונים, אישורים ותעודות וכיו"ב.
ג. הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה בתוך 120 יום.
ד. לצורך יישום החלטה זו יקצה משרד התיירות עד 10 מלש"ח מתקציבו.

ד. הממשלה דנה בעניין תיקון צו העונשין העוסק בנושאים הקשורים לקו הצינור אילת אשקלון, והחליטה כדלקמן:

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 113(ד) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן- החוק) -
1. להאריך את תוקף צו העונשין (הכרזה על ענין סודי) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 (להלן – צו העונשין) עד ליום 31.12.2022.
2. לקבוע שכל ידיעה הנוגעת לחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ (להלן – גורם מפעיל ראשון) לרבות עסקאותיה בתחום הנפט ושוויה, מוכרזת עניין סודי לעניין החוק.
3. על אף האמור בסעיף 2 -
א. ידיעה כאמור בסעיף 2 שפרסומה הותר על ידי שר האוצר או מי מטעמו, לא תהיה עניין סודי.
ב. מידע העוסק באופן בלבדי באחד מאלה לא יהיה עניין סודי:

(1) איכות הסביבה, למעט מידע הנוגע לכמויות חומרים שאינם חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה, ולמעט מידע הנוגע לעסקאות של הגורם המפעיל הראשון. לעניין זה, "איכות הסביבה" – כהגדרתה בצו העונשין ובלבד שבכל מקום בהגדרה בו נזכרת קצא"א יראו את האמור כאילו הוא מתייחס גם לגורם המפעיל הראשון.

(2) אמצעי בטיחות למעט מידע הנוגע לכמויות חומרים שאינם חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה, ולמעט מידע הנוגע לעסקאות של הגורם המפעיל הראשון.

(3) בעלי המניות של הגורם המפעיל הראשון

(4) אופן ניהולו של הגורם המפעיל הראשון

(5) תכנון ובנייה

(6) רישוי עסקים

(7) פגיעה בשמורת טבע, בגנים לאומיים, באתרים לאומיים ובערכי טבע מוגנים; לעניין זה, "פגיעה" – כמשמעה בסעיף 30(ד), 33(ה) או 37 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, לפי העניין.

4. להטיל על שר האוצר לפנות לוועדת חוץ ובטחון של הכנסת לצורך קבלת אישורה לתיקון צו העונשין.

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון מס’ 2), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת-חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (תיקון מס’ 2), התשע"ח-2017.

2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו – 2006 (להלן – החוק) נחקק בעקבות החלטת הממשלה מיום י’ בתמוז התשס"ה (17 ביולי 2005) מספר 3917 בדבר תכנית לאומית רב-שנתית לבטיחות בדרכים. החוק נחקק לתקופה של שש שנים וכלל אפשרות להאריכו בחמש שנים נוספות, ובצו מיום 5.5.2013 (ק"ת התשע"ג, עמ’ 1128), הוארך תוקפו עד ליום י"ג טבת תשע"ח (31 דצמבר 2017). החוק בנוסחו כיום אינו מאפשר להאריכו לתקופות נוספות.

בימים אלו שוקד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לגיבוש בדרכים (להלן – הרשות), על גיבוש מתווה לעתידה של הרשות באופן שיאפשר לה לפעול בצורה המיטבית להשגת היעד של שיפור הבטיחות בדרכים והפחתת תאונות הדרכים. על מנת לאפשר להשלים את התהליך, מבלי להשמיט את העוגן המשפטי להמשך פעילות הרשות, קיים צורך להאריך את תוקף החוק במתכונתו הנוכחית לפרק זמן קצר נוסף.

כיוון שתוקף החוק פוקע ביום 31.12.2017, מתבקשת הממשלה להסמיך את וועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את הנוסח הסופי של טיוטת החוק על דעת הממשלה, המציעה להאריך את תוקף החוק עד ליום 30.6.2018, כל זאת על מנת לאפשר המשך קיומו של עוגן חוקי לפעילות של הרשות עד לגיבוש המתווה לפעולתה העתידית ולעיגונו בחקיקה.

ו. הממשלה דנה בטיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס’ 5 והוראת שעה), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס’ 5 והוראת שעה), התשע"ח-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

להלן רקע כללי לטיוטת החוק:

בהמשך להוראת השעה שנוספה לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור בתיקון מס’ 5 משנת 2016, מוצע לתקן חוק זה ולהאריך את הוראת השעה בשלוש שנים נוספות, במטרה להעמיד לרשות המשטרה מכלול של סמכויות המיועדות לתת מענה למלחמה בארגוני הטרור, תוך מתן סמכות לשוטרים לחפש על גופו של אדם במקום המוכרז כמועד לפעילות חבלנית עוינת, כך שתתאפשר עריכת חיפוש אף אם לא התעורר חשד מוקדם לגבי אותו אדם בנוגע לנשיאת נשק או שימוש בו. הארכת הוראת השעה תאפשר למשטרה להתמודד עם המצב הביטחוני המורכב במדינת ישראל, ותעניק לשוטרים מגוון כלים אותם יוכלו להפעיל בהתאם למצב בשטח.

מוצע להביא לאישור הממשלה את טיוטת החוק האמורה, המתקנת את חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס’ 5 והוראת שעה), התשע"ו-2016, והמציעה להאריך את הוראת השעה הצמודה לתיקון מס’ 5 לחוק בשלוש שנים נוספות, על מנת שמשטרת ישראל תוכל להמשיך ולבחון את התועלת הכרוכה בשימוש בכלי זה.

המועד האחרון להערות הציבור לאחר הפצת התזכיר הינו ביום 23.11.2017. ככל שיתקבלו הערות שיחייבו שינוי בנוסח המוצע, המשרד לביטחון הפנים ישלח עדכון בהתאם.

ז. הממשלה דנה בעניין הקמת יישוב חדש "שבי דרום" עבור מפוני גוש קטיף, והחליטה כדלקמן:

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס’ 991(נתק/6) מיום 14.1.2016, ובהמשך להמלצת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מישיבתה ביום 7.3.2017, להקים יישוב חדש עבור מפוני קהילת כפר דרום: "שבי דרום" (בסמיכות לניר עקיבא בתחום מועצה אזורית מרחבים).

2. היישוב "שבי דרום" לא ייחשב יישוב חדש, לצורכי החלטות ממשלה המגדירות יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית.

ח. הממשלה שמעה היום סקירה מפי שר הבינוי והשיכון בנושא הדיור הציבורי בישראל.

כ-36% ממשקי הבית השוכרים דירות נתמכים בסיוע של משרד הבינוי והשיכון, כאשר 66 אלף מקבלי דיור ציבורי וכ-165 אלף מקבלי סיוע בשכר דירה. בשנתיים האחרונות אכלסה הממשלה 612 דירות ריקות של הדיור הציבורי, רכשה כ-1,262 דירות למלאי ושיפצה 23,324 דירות.

בשנים 2019-2018 תמשיך הממשלה לפעול להגדלת מלאי הדיור הציבורי בישראל.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-F

Funzing-F1

תגובות אחרונות