הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 17 בדצמבר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 17 בדצמבר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"אנחנו נקבל השבוע בברכה ובחום רב את סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס שמגיע הנה. הוא ידיד גדול של ישראל, הוא ידיד גדול של ירושלים. אני רוצה להביע שוב הערכה מיוחדת לנחישות ולמנהיגות של הנשיא טראמפ והממשל שלו בהגנה על האמת של ישראל, בתקיפות שבה הם דוחים את הניסיונות להשתמש באו"ם כבמה נגד ישראל ובתמיכה הכללית. נקבל אותו כאן בברכה וגם בכנסת.

השבוע אני אפגש, יחד עם שר האוצר ושר הכלכלה, עם מנכ"ל "טבע". אני קיימתי איתו שיחה בשבוע שעבר ואמרתי לו שהיעד הראשון שלנו הוא קודם כל למזער את הפגיעה בעובדים. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא כמובן לעשות ככל שניתן למנוע סגירה של מפעל או מפעלים בירושלים. הדבר השלישי הוא להבטיח ש"טבע" תישאר במדינת ישראל. יש בה אלפי עובדים, היא קמה כחברה ישראלית ואנחנו רוצים שהיא תישאר חברה ישראלית. אנחנו נשתמש באמצעים השונים שעומדים לרשותנו כדי לנסות להשיג את היעדים הללו.

הדבר השלישי הוא בנוגע לסייבר – הממשלה היום הולכת לקבל החלטה מאוד משמעותית, לאחד, תחת המלצתי, שתי רשויות לרשות אחת מרכזית שתנהל את הגנת הסייבר. בקרוב אני אביא גם את המועמד שלי לעמוד בראש הרשות המאוחדת הזאת. אני קבעתי לפני כמה שנים חזון שישראל תהיה אחת מחמש מעצמות הסייבר בעולם, ואכן אנחנו עומדים ביעד הזה. מי שלא שביקר במטה הסייבר בבאר שבע, לא כל אזרח יכול לעשות זאת, אבל מי שמבקר שם מתרשם שאנחנו בין המובילים, אם לא המובילים בעולם, בהגנה על אזרחינו, על חשבונות הבנק שלנו, על מערכת החשמל שלנו וכל שאר תשתיות הקיום שלנו מול התקפות סייבר. אין זה אומר שאין התקפות סייבר – יש, כל הזמן, אבל ישראל מפתחת גישה, טכנולוגיה והתארגנות פורצת דרך בעולם כדי להגן מפני ההתקפות הללו. ההחלטה של היום תקדם אותנו בכיוון הזה."

ב. הממשלה דנה בנושא ייצוג הולם בשירות המדינה לבני האוכלוסייה החרדית ואצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (מינויים), והחליטה כדלקמן:

1. בהתאם לסעיף 15א(ב) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן: חוק המינויים) ולהמלצת נציב שירות המדינה, לפי סעיף 15א(ד) לחוק המינויים, לקבוע יעד לפיו אחוז הנקלטים לשירות המדינה מקרב בני האוכלוסייה החרדית לא יפחת מ- 7 אחוזים מקרב העובדים שייקלטו לשירות המדינה, וזאת במהלך 3 השנים הקרובות.
2. לצורך יישום יעד זה -
(א) לפי סעיף 33(א) לחוק יסוד: הממשלה, לאצול לראש הממשלה את סמכות הממשלה לפי סעיף 15א(ב)(2) לחוק המינויים לייעד משרות לבני האוכלוסייה החרדית.
(ב) לפי סעיף 33(ג) לחוק יסוד: הממשלה, להסמיך את ראש הממשלה לאצול סמכות זו לנציב שירות המדינה.
3. לצורך קידום ייצוג הולם בקרב האוכלוסיות המנויות בסעיף 15א(א) לחוק המינויים בהתאם ליעדים שנקבעו לגביהן –
(א) לפי סעיף 33(א) לחוק יסוד: הממשלה, לאצול לראש הממשלה את סמכויות הממשלה לפי סעיף 15א(ב)(3) לחוק המינויים.
(ב) לפי סעיף 33(ג) לחוק יסוד: הממשלה, להסמיך את ראש הממשלה לאצול סמכות זו לנציב שירות המדינה.

ג. הממשלה דנה בנושא אישור תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית ותיקון החלטת ממשלה, והחליטה כדלקמן:

א. לאשר תוכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית (להלן – התוכנית הלאומית), בהתאם להצעת שר האנרגיה, לאחר שהתייעץ עם השר להגנת הסביבה, לפי סעיף 2א לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן – 1989 (להלן – החוק). (פירוט התוכנית הלאומית מצויה בתיקי מזכירות הממשלה).

ב. על מנת להשיג את היעדים של התוכנית הלאומית -
1. להטיל על שר האוצר, בעקבות הגשת סיכום עבודת הצוות המייעץ לחשב הכללי, להשלים את הקמת המנגנון למתן ערבויות מדינה בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 1403 מיום 10.4.2016 (להלן – החלטת הממשלה 1403), שעניינה תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית", באופן שיביא להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה מרבית עד ליום 1.9.2018.
2. להטיל על שרי האנרגיה, האוצר, הגנת הסביבה והכלכלה והתעשייה להמשיך ולהפעיל תוכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה בתקציב של 300 מלש"ח, בהתאם להחלטת הממשלה 1403.
3. בהמשך לסעיף 3 בהחלטת הממשלה 1403 בעניין בחינה וקידום של מנגנונים כלכליים קבועים לעידוד הפחתת צריכת החשמל, להטיל על שר האנרגיה לבחון קידום מנגנונים כאמור. לצורך כך יפעל שר האנרגיה עד ליום 1.6.2018 להשלמת התייעצות עם רשות החשמל.
4. לתקן את סעיף 4 בהחלטת הממשלה 1403 ולקבוע כי בחינת מדיניות מיסוי למוצרים יעילים אנרגטית וחוסכי חשמל תושלם ותפורסם על ידי שר האוצר בהתייעצות עם שר האנרגיה עד ליום 30.6.2018.
5. להטיל על שר האנרגיה לבחון אפשרות לקבוע דירוג אנרגטי של בנייני מגורים ומשרדים חדשים עד ליום 01.01.2019 על בסיס תקן ישראלי 5282 בכפוף לבחינת עלות תועלת. תוצאות הבחינה יובאו לעיון כלל הגורמים הנוגעים בדבר, ובכלל זה שר האוצר.
6. להטיל על שר האנרגיה, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, להכין הצעה לתוכנית פעולה לקדום בנייה מאופסת אנרגיה עד ליום 31.12.2018. ההצעה תובא לעיון כלל הגורמים הנוגעים בדבר, ובכלל זה שר האוצר.
7. להטיל על שר האנרגיה לקדם העלאת מודעות צרכנים לחיסכון בצריכת החשמל ולשימוש בטכנולוגיות שונות לבקרה וניטור הצריכה.
8. להטיל על שר האנרגיה לעדכן את התקנות לפי חוק מקורות אנרגיה (לעניין – יעילות מינימלית למכשירי חשמל, חיוב סימון תוויות אנרגיה, יעילות מזגנים, תאורה חסכונית), בשים לב לדרישות בינלאומיות הנהוגות במדינות מפותחות בעלות שווקים משמעותיים, ושלא יהוו מחסומי סחר עם מדינות אלה, עד ליום 31.12.2018.
9. לרשום את הודעת שר האנרגיה על קביעת עקרונות מדיניות לקידום תחנות כוח לייצור חשמל באמצעות גז טבעי אשר מתחברות לרשת החלוקה.

ג. לשם עמידה ביעד של 17% התייעלות אנרגטית בשנת 2030 ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה שנה לפי תרחיש עסקים כרגיל בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 542 מיום 20.9.2015 והחלטת הממשלה 1403, להטיל על שר האנרגיה להגיש עד ליום 31.12.2019 לאישור הממשלה, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, עדכון לתוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית, אשר יכלול גם הצעה ליעד ביניים להתייעלות אנרגטית. התוכנית תכלול את המפורט להלן:

1. הצעדים הנוספים, ככל שנדרשים, לשם עמידה ביעד ההתייעלות האנרגטית לשנת 2030, לוחות זמנים ואופן יישומם.
2. כימות ההתייעלות האנרגטית הצפויה מהצעדים המפורטים אשר יושמו בתוכנית לצורך עמידה ביעד לשנת 2030.
3. המשאבים הנדרשים ליישום התכנית, לרבות התקציבים הנדרשים לעמידה ביעדים.
4. התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית המפורטת בהחלטת ממשלה זו תעודכן מזמן לזמן ולפחות אחת ל-5 שנים.
5. שר האנרגיה יציג לממשלה דיווח שנתי על התקדמות ביישום התוכנית.
6. להטיל על השר להגנת הסביבה לדווח לממשלה עד ל-31.12.2018 ובכל שנה על העמידה ביעדים, בהתאם לסעיף 17 להחלטת הממשלה 1403 באמצעות מערך המעקב והבקרה להפחתת פליטות גזי חממה (MRV) המוקם ע"י המשרד להגנת הסביבה, כמחויב לצורך מעקב אחר יישום היעדים הלאומיים מתוקף ההסכמים הבינלאומיים להפחתת גזי חממה.

ד. ככל שהממונה על התקציבים יסבור שאחד או יותר מפרטי התוכנית הלאומית או הצעדים המפורטים בסעיף ב’ לעיל מצריכים נקיטה בפעולה מאזנת כמשמעה בסעיף 40א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ביצועו של פרט או צעד כאמור יותנה בקבלת החלטת ממשלה על נקיטה בפעולה מאזנת, שבה יפורט תוכן הפעולה.

ד. הממשלה דנה בנושא איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי, והחליטה כדלקמן:

בהמשך להחלטות הממשלה מס’ 3611 מיום 7.8.11 שעניינה "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי" (להלן – החלטה 3611), מס’ 2443 מיום 15.2.15 שעניינה "קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בתחום הסייבר" (להלן – החלטה 2443), מס’ 2444 מיום 15.2.15 שעניינה "קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר" (להלן – החלטה 2444) (להלן – החלטות המערך), ולצורך המשך ריכוז המאמץ להגנת מרחב הסייבר האזרחי של ישראל במסגרת מערך מאוחד:

1. איחוד יחידות הסמך
א. לאחד את שתי יחידות הסמך המרכיבות את מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה – מטה הסייבר הלאומי, כהגדרתו בהחלטה 3611 (להלן – המטה) והרשות הלאומית להגנת הסייבר, כהגדרתה בהחלטה 2444 (להלן – הרשות), ליחידת סמך אחת במשרד ראש הממשלה, שתיקרא: "מערך הסייבר הלאומי" (להלן – המערך).
ב. ראש המערך יפעל בתיאום עם נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר להשלמת איחוד יחידות הסמך, ובכלל זה גיבוש מבנה ארגוני משולב, מבנה אגפים ותקני כוח אדם תוך טיוב מקורות שיתפנו כתוצאה מהמהלך וזאת עד ליום 1.7.2018.
ג. ראש המערך ונציב שירות המדינה ידווחו לראש הממשלה על התקדמות תהליך האיחוד עד ליום 31.3.2018.
ד. לא יאוחר מיום 1.7.2018 יפעל המערך כיחידת סמך אחת, וראש המערך יעדכן את ראש הממשלה על סיום תהליך האיחוד.

2. יעדים, תפקידים וסמכויות
א. יעדי המערך, תפקידיו וסמכויותיו יהיו אלה של המטה והרשות, הקבועים בחוק, בהחלטות המערך וכן בהחלטות הממשלה הנוגעות לנושא.
ב. להנחות את ראש המערך לשמר ולחזק את היכולת המבצעית במסגרת המערך המאוחד, ולהמשיך את תהליך ההקמה וההעצמה של יכולת זו, כפי שהחלה לקום ברשות, וזאת לצד המשך בניין הכח הטכנולוגי.

3. ראש המערך – מינויו ותנאי העסקתו
א. ראש המערך יהיה בעל מומחיות, רקע וניסיון בתחומים הנוגעים לענייני הסייבר של מדינת ישראל.
ב. ראש המערך יהיה כפוף ישירות לראש הממשלה.
ג. בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ובהמשך להצעת ועדת השירות בישיבתה מיום 5.12.2017, לפטור מחובת המכרז הפומבי את משרת ראש המערך, ולקבוע כי מינויו יהיה בידי ראש הממשלה, באישור הממשלה, לאחר קבלת חוות דעתה של ועדת המינויים בכל הנוגע לכישוריו של המועמד והתאמתו למשרה בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 345 מיום 14 בספטמבר 1999.
בהתאם לזאת, להוסיף את משרת ראש המערך לתוספת השנייה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ולגרוע מהתוספת האמורה את משרת ראש הרשות.
ד. ראש המערך ימונה לתקופה של שלוש שנים, אשר ניתן יהא להאריכה לתקופה של עד שלוש שנים נוספות.
ה. שכרו ותנאי שירותו של ראש המערך יהיו כשל מנכ"ל משרד ממשלתי.

4. הוראות מעבר
החל מיום 1.1.2018, ראש המערך יהיה אחראי למכלול פעילותן של יחידות המערך ויישא בתפקידים ובסמכויות של ראש המטה וראש הרשות, כפי שנקבעו בהחלטות המערך וכן בהחלטות המפורטות בנספח א’.
באשר לסמכויות שנקבעו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 ובתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017, ראש המערך ישמש כראש הרשות, וזאת כל עוד חקיקה זו בתוקף.
ה. שר הכלכלה והתעשייה סקר לפני הממשלה על פעולות משרדו בתחום קידום החדשנות, חיזוק התעשייה, הפחתת יוקר המחיה, קידום הסקטור העסקי וציין כי היעד הינו להביא לכך שמדינת ישראל תדורג בין 15 הכלכלות המפותחות ב- OECD.

השר הציג לממשלה נתונים על יחסי תוצר לנפש בישראל ביחס לממוצע במדינות ה-OECD וציין כי ישראל מדורגת במקום ה-21 ברמת התוצר לנפש.
בתחום החדשנות ציין השר כי ישראל הפכה למובילה עולמית וזכתה להכרה כמובילה בהוצאה על מחקר ופיתוח, בעידוד השקעות זרות במו"פ בישראל ובשיעור השקעות הון סיכון. ישראל מדורגת כיום במקום ה-16 במדד התחרותיות הגלובאלי.

השר הציג נתונים המראים כי בישראל פועלות כיום מעל 300 חברות רב לאומיות וסקר על השפעת ההייטק על המשק הישראלי.

עוד הציג נתונים על שיעורי מס החברות אל מול מדינות נבחרות ואת הצעדים שמשרדו נוקט להפחתת יוקר המחיה באמצעות האצת תהליכים להתאמת תקנים לתקינה הבינלאומית ולהסרת חסמי יבוא.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (1 הצבעות, ציון ממוצע: 4.00 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-F1

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

ידידים - סיוע בדרכים

ידידים - סיוע בדרכים

תגובות אחרונות