הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 31 בדצמבר 2017

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 31 בדצמבר 2017

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

"ישראל רואה בחמאס אחראית לכל ירי נגדנו משטח רצועת עזה. מאז שהשמדנו את מנהרת הטרור שחדרה לשטחנו מלפני כמה שבועות, צה"ל תקף כ-40 יעדים של החמאס, כולל תקיפה נוספת של חיל האוויר אתמול בלילה.

לכל אלה שמצקצקים בתקשורת, אנשים שלא נשאו באחריות ביטחונית אפילו דקה אחת, וגם לא הובילו החלטה ביטחונית אפילו פעם אחת, אני מציע להם להירגע.

אני, שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראשי זרועות הביטחון מובילים מדיניות תקיפה ואחראית שהממשלה הזאת מגבה. מדיניות שהפכה את ישראל בשנים האחרונות לשקטה יותר ובטוחה יותר מזה עשרות שנים.

הניסיונות לפגוע בנו לא עברו מן העולם, אבל המדיניות שלנו היא ברורה, מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו.

אני רואה בחומרה רבה את תופעת הסרבנות לגיוס לצה"ל, מכל צד שהוא, אף על פי שהתופעה הזאת היא תופעה של קבוצה שולית קטנטנה.

הטרגדיות שפקדו את עמנו חלפו מן העולם לאחר שהקמנו את מדינת ישראל ואת צה"ל, ושיקמנו את היכולת שלנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. צה"ל הוא זה שמבטיח שעתידנו יהיה שונה מעברנו. אני מברך על כך שרוב עצום בציבור מבין את זה ודוחה לאלתר את תופעת הסרבנות.

אנחנו נעביר היום החלטה להגדיל את סל הבריאות בכ-500 מיליון שקל. מערכת הבריאות היא מן הטובות בעולם, אנחנו משקיעים כ-7.5% מהתל"ג ומקבלים תוחלת חיים מן הגבוהות בעולם, וגם תוחלת מחלות מן הנמוכות בעולם. הבריאות של אזרחי ישראל חשובה לממשלה, היא חשובה בארגון התקציב שאנחנו נגיש ביחד עם שר האוצר, וכמובן בסל התרופות הכנסנו תרופות חדשות מצילות חיים. אני שמח שניתן גם מענה לילדים היקרים שלנו שחולים ב-SMA.

בסיום השנה האזרחית, אני מאחל שנה טובה לכל חברינו ברחבי העולם, HAPPY NEW YEARֱ, סנובים גודום, נובי גוד."

ב. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לאשר את מינויה של ענת לאה בונשטיין לתפקיד מנהלת התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.

תוקף המינוי לארבע שנים וניתן להאריכו בארבע שנים נוספות.

ג. הממשלה דנה בנוהל מניעת כניסה של חייבים משטחי המועצה הפלסטינית לישראל, והחליטה לתקן את הנוהל שאושר בהחלטת ממשלה מס’ 3432 מיום 22.3.1998 וזאת לנוכח קשיים בהפעלת הנוהל בשנים האחרונות והצורך בהתאמתו למציאות הנוכחית.

במסגרת התיקון החליטה הממשלה לקבוע כי הפעולה ליידוע החייב בדבר עצם קיומו של חוב ומתן אזהרה כי אם לא ישלם את החוב תוך פרק זמן הקבוע תימנע כניסתו לישראל, תעשה במסגרת התשובה לדחיית בקשתו לקבלת היתר כניסה לישראל או בעת המעבר לישראל לפי העניין.

ד. הממשלה דנה בטיוטת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017 והחליטה כדלקמן:

א. לאשר את החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה מס’ חק/2887 מיום 24.12.2017.
ב. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
ג. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.

מטרת הצעת החוק היא לייעל את היכולת של ישראל להטיל סנקציות כלכליות על גורמים המפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית באיראן ובצפון קוריאה ועל גורמים המסייעים להם (להלן – גורמים פרוליפרטוריים), על ידי ייעול הליך הקליטה בישראל של הכרזות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות ושל הכרזות של מדינות זרות, על גורמים כאמור כגורמים פרוליפרטוריים וקביעת איסור פעילות כלכלית עם גורמים כאמור ועם גורמים קשורים להם.

כמו-כן, מטרת החוק האמור היא, בין היתר, לאפשר לישראל לעמוד בסטנדרטיים הבינלאומיים של ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force), לעניין קליטת הכרזות על גורמים פרוליפרטוריים, לרבות בהיבט של "מיידיות הקליטה", לקראת הביקורת של הארגון בישראל, אשר עתידה להתקיים בחודש מרץ השנה.

על מנת שניתן יהיה להשלים את הליך החקיקה בטרם מועד הביקורת הצפויה, מוצע לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה כאמור, כך שניתן יהיה להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת בהקדם.

ה. הממשלה דנה בטיוטת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס’ ….) (אצילת סמכות לסגן שר), התשע"ח-2017, והחליטה כדלקמן:-

1. לאשר עקרונית את טיוטת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס’ ….) (אצילת סמכויות לסגן שר), התשע"ח-2017.
2. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
3. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

סעיף 33 לחוק-יסוד: הממשלה תוקן על דרך של הוספת סעיף קטן (ג1), כך שייקבע כי כאשר ראש הממשלה מכהן כשר הממונה על משרד, יהיה רשאי הוא לאצול את סמכותו, בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג), גם לסגן שר באותו משרד.

ו. בהתייחס לממונה על זרוע עבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החליטה הממשלה כדלקמן:-

1. הממשלה רושמת לפניה כי ממלא מקום נציב שירות המדינה אישר הקמת יחידת סמך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אשר תיקרא "זרוע עבודה". יחידת הסמך תכלול את יחידות המשרד ואת שטחי הפעולה המוזכרים בסעיף ב’ להחלטת הממשלה מס’ 1754 מיום 31/7/2016 ומנהל יחידת הסמך ייקרא "ממונה על זרוע עבודה".

2. לקבוע כי הממונה על זרוע העבודה יבוא במקום הממונה על תחום התעסוקה לפי החלטת הממשלה מס’ 1995 מיום 15/7/2010 לעניין סעיפים 1, 2, 3, ו-7 להחלטה אמורה.

3. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2330 מיום 21.10.2010 כך שבמקום "ממונה רגולציה בתחום התעסוקה" יבוא: "ממונה על זרוע עבודה" ובמקום "מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה" יבוא: "מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים".

4. לתקן את התוספת השנייה שלפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 כך שפריט ממונה רגולציה בתחום התעסוקה במשרד הכלכלה והתעשייה יימחק ובמקומו יירשם הממונה על זרוע עבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

ז. במסגרת העמקת הידע לחברי הממשלה נשמעו על ידי שר הביטחון, ראש הרשות הלאומית לחירום במשרד הביטחון ונציגי פיקוד העורף והמטה לביטחון לאומי סקירות בעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי מלחמה וחירום.

במסגרת הסקירות ניתנה תמונת מצב על מוכנות משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומתקני תשתיות למצבי מלחמה, רעידות אדמה ותחרישי חירום נוספים והוצגו הלקחים שנלמדו מתרגיל המוכנות שערך פיקוד העורף בשנה החולפת.

ח. בהתייחס להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2018, החליטה הממשלה כדלקמן:

1. לאשר, לפי הצעת שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, מתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 8(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן-החוק) הוספת שירותים לסל שירותי הבריאות לקופות החולים (תוספת שנייה לחוק) ולמשרד הבריאות (תוספת שלישית לחוק), בהתאם למפורט בטבלה שלהלן, וזאת החל מיום 11.01.2018 .

2. בהמשך לאמור בסעיף 1 להחלטת הממשלה מס’ 1896 מיום 11.8.2016, לקבוע כי לעלות הסל לקופות יתווסף בשנת 2018 סכום של 496.651 מיליון ₪, ואילו לבסיס תקציב משרד הבריאות יתווסף בשנת 2018 סכום של 3.349 מיליון ₪ למימון הוספת השירותים לסל הבריאות שבאחריות קופות החולים ומשרד הבריאות, בהתאמה.

(הטבלאות באתר רוה"מ).

ט. הממשלה דנה בהוצאות מיוחדות לשנת 2017 לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון, והחליטה להקצות, בשנת 2017 את התקציבים והסכומים הבאים:

1. מענק ביטחוני – מענק ביטחוני חד-פעמי בהיקף של 34.5 מלש"ח. משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה יעבירו את הסך האמור (29.5 מלש"ח ו-5 מלש"ח, בהתאמה) למשרד הפנים כתקציב תוספתי ייעודי. משרד הפנים יקצה את התקציבים לרשויות המקומיות ביהודה ושומרון בהתאם לקריטריונים שיקבע.

2. תקצוב תחנות הזנקה של עזרה ראשונה – להקצות סך של 5.5 מלש"ח לטובת תגבור שירותי ההזנקה ביהודה ובשומרון. משרד האוצר יעביר את הסך האמור למשרד הבריאות כתקציב תוספתי ייעודי.

3. משרד האוצר יפעל להעברת התקצוב כאמור באופן מידי. בטרם העברת מענקים כאמור בהחלטה זו לרשויות המקומיות, יובהר לרשויות המקומיות, למען הסר ספק, כי השימוש בכספים האמורים על ידן, ייעשה בכפוף לכל דין ולפעילות חוקית בלבד.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (3 הצבעות, ציון ממוצע: 4.67 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-W

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

הלנה אור - עיצוב גרפי , helenaor-art

Funzing-Fl

תגובות אחרונות