הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 במרץ 2018

הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 11 במרץ 2018

א. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה:

בוקר טוב.

בסוף השבוע חזרתי מארה"ב, שם נפגשתי עם נשיא ארצות הברית, ידיד גדול של ישראל, דונלד טראמפ.

אני נאמתי בוועידת איפ"ק, נפגשתי גם עם ראשי הסנט והקונגרס, רפובליקנים, דמוקרטים, וגם עם שגרירת ארה"ב באו"ם, ניקי היילי, כן גם עם מאות אנשי עסקים, ועודדתי אותם להשקיע בישראל. אבל השיחות המדיניות התמקדו בעיקר באיראן, ואמרתי שהסכם הגרעין באיראן טומן בחובו סכנות רבות לעולם, כולל סכנה מיוחדת של התגרענות המזרח התיכון. מדינות רבות במזרח התיכון אומרות שגם להן מותר להעשיר אורניום אם לאיראן מותר.

לכן, הדרך למנוע את הסכנה הזאת של התגרענות המזרח התיכון, היא או לתקן את ההסכם תיקון יסודי או לבטלו. מעבר לכך, אני מזכיר לכם שאיראן מצהירה כמעט כל יום את כוונתה להכחיד את מדינת ישראל, כולל בימים האחרונים. מיותר לומר שלא נאפשר זאת, בלשון המעטה.

הממשלה תאשר היום תכנית לשיפור מצבם של ניצולי השואה. התכנית הזאת גובשה על ידי צוות שרים מיוחד שהקמתי, שכלל גם את סגן שר האוצר, יצחק כהן.

הצוות הזה איתר שתי בעיות יסודיות, האחת היא, שניצולי השואה מתקשים להתמודד עם הבירוקרטיה הממשלתית, הם אפילו לא יודעים איזה זכויות מגיעות להם. הדבר השני הוא, שאין גורם ממשלתי אחד שיתאם מולם את הפעילות של משרדי הממשלה. התכנית שאנחנו נאשר היום פותרת את שתי הבעיות הללו, היא קובעת כתובת אחת למיצוי הזכויות של ניצולי השואה, בין כל משרדי הממשלה, והיא "חותכת" דרך סבך הבירוקרטיה.

אני רוצה להבהיר שנגיע לניצולי השואה עד הבית אם צריך, כדי לוודא שהם ממצים את מלוא הזכויות שלהם.

אני מבקש להודות לצוות, לסגן השר איציק כהן, שיוביל ויתאם את המהלך החשוב הזה.

ב. הממשלה החליטה לאשר, לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את מינויו של ערן יעקב על ידי שר האוצר לתפקיד מנהל רשות המיסים, וזאת החל מיום 18 במרץ 2018 למשך חמש שנים.

ג. הממשלה החליטה לאשר, לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, את הצעת שר האוצר למנות את זאב בילסקי לתפקיד יושב ראש מטה הדיור, וזאת החל מיום 10 באפריל 2018.

ד. בעקבות החלטת הממשלה מספר 2331 מיום 14.12.2014 בנושא קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית ולרגל יום האישה הבין-לאומי שחל החודש (ביום כ"א באדר התשע"ח, 8 במרץ 2018) – החליטה הממשלה כדלקמן:-

1. הואיל וקידום שוויון מגדרי בתעשייה עשוי להביא בין היתר לצמצום הפערים הקיימים בין מספר המועסקים ומספר המועסקות בתעשייה ולהגדלת התוצר הלאומי, להקים צוות משותף של הרשות לקידום מעמד האישה, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונציג משרד האוצר, שיבחן את הנושא ויגבש המלצות לכלים וצעדים נוספים לקידום חשיבה מגדרית וצמצום הפערים הקיימים בתעשייה. הצוות יזמן נציגי משרדי ממשלה, תעשייה וגורמים שונים לפי הצורך ויגיש את המלצותיו לקידום השוויון המגדרי בתעשייה לשרה לשוויון חברתי ולשר הכלכלה והתעשייה בתוך 180 ימים מיום קבלת החלטה זו.

2. לשם הגדלת היקף מיצוי הזכויות במוסד לביטוח לאומי של נשים המשתייכות לאוכלוסיות מוחלשות לרבות במסגרת הליכים הכוללים ועדה רפואית, הרשות לקידום מעמד האישה תעמיד למוסד לביטוח לאומי שירותי ייעוץ מגדרי לרבות לעניין הטמעת חשיבה מגדרית.

3. לרשום את הודעת שר הבריאות כי בכוונתו לקדם הטמעת חשיבה מגדרית בשירותי הבריאות ובכך לתרום לשיפור שירותי הבריאות הניתנים לציבור הנשים והגברים בישראל. לשם כך, משרד הבריאות יקים ועדה לרפואה מגדרית בשירותי הבריאות בישראל שתמליץ למשרד הבריאות על פעולות בנושא. במהלך עבודתה תיוועץ הוועדה עם הרשות לקידום מעמד האישה.

4. יישום של החלטה זו, בעל משמעות כספית, יבוצע מתוך תקציב 2018 מתוך תקציבי המשרדים המופיעים בהחלטה זו בלבד ולא יידרשו בגינם תוספות.

ה. במסגרת יישום ההסכמים הקואליציוניים וההתאמות התקציביות הנדרשות מכך החליטה הממשלה בהתאם לצורך בעמידה במסגרות הפיסקאליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, ולנוכח ההוצאות לשנת 2019 שעוגנו אגב שינויים בהצעות החקיקה לתכנית הכלכלית לשנת 2019 לאחר אישורה בממשלה שעיקרן: הרחבת תגמולים של ניצולי שואה, צמצום שימוש במזומן, תשלומים לרשויות מקומיות אגב דיונים בפרק רשות שדות התעופה ותגבור אבטחה במזרח ירושלים, החליטה הממשלה כדלקמן:-

1. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 3409 מיום 11 בינואר 2018 (להלן – החלטה מס’ 3409) ולהנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), להעביר לשנת הכספים 2019 90% מסך העודפים המחויבים אשר ייווצרו בשנת הכספים 2018 במקום 92% כאמור בהחלטה מס’ 3409.

2. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 2177 מיום 18 בדצמבר 2016 (להלן – החלטה מס’ 2177) ולהנחות את שר האוצר, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 13 לחוק יסודות התקציב, להעביר לשנת הכספים 2018 92% מסך העודפים המחויבים אשר ייווצרו בשנת הכספים 2017 במקום 93% כאמור בהחלטה מס’ 2177.

3. להנחות את שר האוצר להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2019 אם לא יאושרו בכנסת הנושאים הבאים עד למועד אישור חוק התקציב לשנת 2019: צו הבלו על דלק (הטלת בלו)(תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018, צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון מס’ והוראת שעה), התשע"ח-2018, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס’ 8), התשע"ח-2018, צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 9), התשע"ח-2018, ופרק ביטוח לאומי בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (להלן – הצעת חוק ההתייעלות), שעניינו הפחתת שיפוי המוסד לביטוח לאומי, צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים(, התשע"ח-2018. גובה ההפחתה כאמור יהיה בשיעור של עד 2.3%, בהתאמה לנושאים שלא יאושרו, ככל שיהיו, ובהתאמה ליחס בין סכומי ההפחתה המופיעים בנספח א’ להחלטה מס’ 3409.

4. בהמשך לסעיף 3 לעיל, להנחות את שר האוצר להפחית את בסיס תקציבי משרדי הממשלה בשנת הכספים 2019 בשיעור נוסף של עד 1.6%. ואולם, אם יאושרו תקנות הביטוח הלאומי הנוגעת להעברת סכומים ממבטחים למוסד לביטוח לאומי בעד תאונות דרכים, לפי סעיף 328א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה- 1995, כפי שמוצע לתקנו בהצעת חוק ההתייעלות עד ליום 31 בדצמבר 2018, יקטן שיעור ההפחתה כאמור בהתאמה לסכומים שייקבעו בתקנות כאמור. ההפחתה תבוצע בהתאמה ליחס בין סכומי ההפחתה המופיעים בנספח א’ להחלטה מס’ 3409.

5. ההפחתה האמורה בסעיפים 3 ו-4 לעיל תבוצע על אף האמור בהחלטות ממשלה קודמות, ולפיכך תחול גם על תקציבים שהוקצו ליישום החלטות כאמור.

6. על אף האמור בסעיפים 3 עד 5, לא יבוצעו הפחתות בתקנות שעניינן ביצוע חקיקה שבה מוגדרים סכומי התקציב או שיעורי התקציב שיש להקצות לשם יישומה, בתקנות שנועדו למילוי מחויבות חוזית של הממשלה לביצוע הוצאה (לרבות הסכמי שכר והסכמים אחרים, ולמעט התחייבות להוציא הוצאה לפי תעריפים הקבועים בחוק) ובתקנות אשר ההפחתה מהם תוביל לחריגה תקציבית באותה תקנה.

7. מכלל התקנות שנותרו, מהן ניתן לבצע הפחתה כאמור, תבוצע הפחתה בשיעור זהה מכל אחת מהתקנות כך שסך ההפחתה תגיע לסכום הכולל של ההפחתה כפי שנקבעה ביחס לכל משרד כמפורט בטבלה (להלן – סכום הפחתה משרדי).

8. על אף האמור בסעיף 7, רשאים משרד ממשלתי ואגף התקציבים במשרד האוצר להסכים ביניהם על שיעור הפחתה שונה לכל תקנה ותקנה אשר בתחום סמכותו של אותו משרד, ובלבד שהסך הכולל של סכום הפחתה משרדי לא ישתנה.

9. לתקן את החלטת הממשלה מס’ 3393 מיום 11 בינואר 2018 (להלן – החלטה מס’ 3393), שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים, ולאשר את התאמת תקציב הממשלה לשנת 2019 כפי שאושר ביום 11 בינואר 2018, לפי חלוקה כמפורט להלן בנספח א’ להחלטה זו, בכפוף לשני אלה:

א. הביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים ובכפוף לכל דין.

ב. תקציב אשר יימצא כי מממן פעילות או סוג פעילות הממומנים כבר על ידי אותו משרד או משרד אחר, יצורף לתכנית התקציבית הקיימת באותו ענין ויבוצע באותו אופן, למניעת כפל מקורות מימון.

10. לתקן את החלטה מס’ 3393 כך שהתקציב לתמיכת המדינה במוסדות תורניים יעמוד על 1,224 מיליון ש"ח בשנת 2019 בלבד.

11. מעבר לסכומים המפורטים בנספח א’ לקבוע כי:

א. בשנים 2018 ו-2019 בלבד יתוקצב לתכנית התקציב מס’ 204304 (מוכר שאינו רשמי) סכום נוסף בסך של 41 מיליון ש"ח לצורך מוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי.

ב. בשנת 2018 בלבד יתוקצב לתכנית התקציב מס’ 672502 (בינוי תשתיות, פיתוח ומבחני תמיכה) סכום נוסף בסך של 35 מיליון ש"ח, מתוכם 25 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב, לצורך בינוי בבתי חולים והצטיידות במוסדות רפואיים ובריאות הציבור.

ג. האמור בפסקאות 9(א) ו-(ב) יחול גם על פסקאות (א) ו-(ב) שבסעיף זה.

12. התקציבים המפורטים בנספח א’ ובסעיף 11 יתוקצבו בנפרד בכל אחד מהסעיפים שאליהם הם מיועדים למעט במקרים שבהם התקבלה חוות דעת משפטית לפיה ניתן להעביר את התקציבים לתכניות הייעודיית. העברת התקציבים לתכניות הייעודיית של אותם תקציבים במהלך השנה, תותנה בבדיקה מקצועית של המשרד, בחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לאחר ביצוע הבדיקה ומתן חוות דעת כאמור. יובהר כי תקציבים אלה יתוקצבו בתקנות תקציביות קיימות בלבד וכי לא ייפתחו תקנות תקציביות חדשות לשם תקצובם.

13. בהמשך להחלטה מס’ ב/207 של ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי מיום 21 במאי 2017 בעניין הארכת שעות הפעילות של מסוף מעבר "אלנבי", להקצות 25 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2018 ו- 2019 להרחבת שעות הפעילות במעבר אלנבי, כך שיפעל במתכונת של 24 שעות ביממה בימים ראשון עד חמישי לתקופה בת ארבעה חודשים בשנה בחודשים שבהם פעילות המעבר מתאפיינת בתנועה מוגברת של עוברים במעבר הגבול.

14. להסמיך את שר האוצר לבצע התאמות בהחלטה זו, ככל שיעלו שינויים בסדרי העדיפות, עד לאישורו המלא של חוק התקציב לשנת 2019 בכנסת.

נספח א’- חלוקה לתחומים

ו. במסגרת הטיפול הממשלתי בניצולי שואה החליטה הממשלה כדלקמן:-

1. להקים צוות ממשלתי בין משרדי בראשות סגן השר במשרד האוצר ונציג בכיר ממשרד ראש הממשלה, שחבריו יהיו נציגי הגורמים הממשלתיים הבאים בדרגת סמנכ"ל לפחות: הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הפנים, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי, משרד העלייה והקליטה ומשרד הבינוי והשיכון (להלן – הצוות הממשלתי). עבודת הצוות הממשלתי תרוכז על-ידי נציג משרד ראש הממשלה. מנכ"לי משרדי הממשלה הרלוונטיים ימנו את נציגם בצוות ויעדכנו בכך את סגן השר במשרד האוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלת החלטה זו.
2. תפקידי הצוות הממשלתי יהיו כדלקמן:

א. ריכוז מידע ממשרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך קבלת תמונת מצב עדכנית על אודות הסיוע אשר משרדי הממשלה מעניקים לניצולי השואה, בהתאם לתחומי אחריותם.

ב. סיוע בפתרון חסמים בנוגע לטיפול הממשלתי בניצולי השואה באמצעות שיפור התיאום בין משרדי הממשלה הרלוונטיים.

ג. קבלת תמונת מצב עדכנית ממשרד העבודה, הרווחה והשינויים החברתיים על אודות פעולות שמבוצעות ברשויות המקומיות בנוגע לטיפול בניצולי שואה.

ד. דיווח לממשלה או לצוות השרים לעניין התגמולים וההטבות לניצולי שואה, מדי שנה, ביום הניצחון על גרמניה הנאצית, על אודות הטיפול הממשלתי בניצולי השואה.

3. על מנת לקדם את מיצוי זכויותיהם הכלכליות של ניצולי השואה וכדי להגביר את התיאום בין משרדי הממשלה בנוגע לטיפול הממשלתי לניצולי השואה, הממשלה רושמת לפניה את הודעות השרים כדלקמן:

א. הודעת שר האוצר שלפיה הרשות לזכויות ניצולי השואה תיערך להגברת מאמציה למיצוי זכויות ניצולי השואה, ולשם כך תבצע פרויקט שיקדם את מיצוי הזכויות הכלכליות וההטבות שמגיעות לניצולי השואה מתוקף החוקים שעליהם מופקדת הרשות, לרבות באמצעות הגעה פיזית לבתיהם של ניצולי השואה שלא ענו למאמצי הרשות למיצוי זכויותיהם (להלן – הפרויקט). המקורות התקציביים לפרויקט יתואמו עם אגף תקציבים במשרד האוצר.

ב. הודעת השרה לשוויון חברתי שלפיה המשרד לשוויון חברתי יפעל מול הרשות לזכויות ניצולי השואה לצורך מיצוי זכויות ניצולי השואה שהרשות אינה מופקדת על מיצוין.

4. הממשלה רושמת לפניה את הודעת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שלפיה משרדו יקבע קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות אשר יפעלו בקרב ניצולי השואה שבתחומן תוך שימוש בכלים הסוציאליים שברשותן. התקציב יועבר למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בכפוף לאישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את תכניות העבודה שתוגשנה על-ידי הרשויות המקומיות ובתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. המקורות התקציביים לביצוע הפעילות המפורטת בסעיף זה יתואמו עם אגף תקציבים במשרד האוצר. מעבר לכך, החל משנת 2019, יתווספו 10 מלש"ח לבסיס התקציב של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם תגבור מענים בנוגע לניצולי השואה שבתחום אחריותו של המשרד.

ז. הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות המוקנות לשר הפנים לפי החוק העותומני על האגודות אל שרת המשפטים. ההחלטה תובא לאישור הכנסת.

בהתאם לסעיפים 33(א) ו-33(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, לאצול את סמכויות הממשלה לפי החוק העותומני על האגודות לשרת המשפטים ולהסמיך את שרת המשפטים לאצול את הסמכויות האמורות – כולן, מקצתן או בסייגים – לרשם העמותות.

להטיל על משרדי הממשלה, לרבות יחידות סמך ממשלתיות, להעביר לרשם העמותות לפי דרישה ובכפוף לכל דין, מידע אודות אגודות עותומניות, נכסיהן וחבריהן.

ח. הממשלה החליטה להתיר למינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני לקבל תרומה של 4,781,828 דולר שיתפרשו על פני שלוש שנים מקרן הלמסלי. התרומה תשמש להקמת משק מודל בתחנת נווה-יער של מכון וולקני.

ט. הממשלה שמעה דיווח מהשר לנושאים אסטרטגיים ואנשי משרדו על מדדי ההסתה ברשות הפלסטינית במהלך שנת 2017. במסגרת הדיווח הוצגו נתונים המראים שהשיח הפלסטיני נותר שיח של הסתה ושנאה הבא לידי ביטוי בתמיכה במחבלים ובטרור, הפצת שקרים ברשתות החברתיות ובספרי הלימוד ושימוש הולך וגובר בנשים ובילדים להפצת המסרים.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (2 הצבעות, ציון ממוצע: 4.50 מ- 5)

אין תגובות

פרסם תגובה

MyTama38

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט


ידידים - סיוע בדרכים

Funzing-F

תגובות אחרונות